Poeme : Premier Amour

Premier Amour

C’èSt Dûr D’0ùVrir Ses YeùXx
QùanD 0n èSt am0ùReùXx.
C’èst L’hist0ire D’ùne Fille Qùi Sàns Le v0ùLoir Perd T0ùt esp0ire
MàiS Qùi MalGré t0ùT PersisTe à EssaYer D’y cr0ire.

ÙN BeàU j0ùR, on Lùi env0ie ùN meSsage,
ÈLLe N’aùrais Jammais Crue Qùe Ce MessàGe
RéveilleràiT ùn Si Beaù Sage.
Le TempS à t0ùrNer, L’am0ùr S’èsT éLancé,
Le bonheùr Tapàit J’usQù’aù c0eùr.
ÙN rendeZ-v0ùs S’esT pr0dùiT, Sàns Aùtrùi.
Ce Garç0n à SédùiT CèTTe Fille, AVèc s0n si BeAù s0ùrire.
Elle était Sùre D’èLLe, èLLe cr0yàiT v0ler Sùr ùNe Hir0ndèLLe.
P0ùR èLle t0ùt étaiT Beaù, C’éTait s0n Plùs Beaù Cadeaù.
ÙN reGard De c0mPlicité S’èst éLancé et VoiLà ùne BèLLe Histoire Achevé.
La RéaLiter RattraPe Sa Place et « LE DESESPOIR » et les « IDEES NOIRES » s’installent. .
T0ùt Se ret0ùrNe, ils S’entendent Plùs, Il troùVe Des PréTextes p0ùr Lùi Dire Qùe C’èst La Fin de LeùR Hist0ire.
ÈLLe Se RenD c0nte Que Plùs Rien Ne Va Plùs, Qù’il N e L’aime PlùS.
ÈLLe n’y cr0is Plùs, èLLe N’approuve PlùS èLLe se Réveille eT se Dit enfin Qù’elle N’a Plùs Grandes RésonDs D’y cr0ire
S0n Hist0ire EsT Finit. Ce b0nheùRe Si PùiSSanT Qùi v0Lait DànS L’aiR S’en N’èSt FàiT ùNe b0nne AffaiRe c0ùverte de Mystère !
Quelle èSt La Vrai Résond de Leùr Ruptuùe ?
Finit Le Beau s0ùrire, FiniT LeS CâLins, Finit LeS Je T’aiMe Poùr Lui Il L’a 0ùBlié, Enfin C’èst Ce Qù’il Dit. .
ÈLLe Séff0rce à L’0uBlier mAis èLle N’y Arriver Pàs Plùs Qùe Le DébùT De La Matinée. . !
C’èst Le MalheureùX Piège De L’am0ùr : Aù DébùT t0ùt èSt Beaù Mais Le b0nheùR N’èsT Pàs éTerNelle Tel èSt La Leçc0n De Cette Hist0ire.
ÈLLe, èLLe Pleure et Pleùre Pendant Des HeùRes et S’appitoie sur s0n s0rt en vAin.
ET Lùi, Il L’a Jetter Dàns ùN tir0ir CinQùième p0rte à Gaùche Tr0isièMe rùe De L’oùBlie. .
Qùe Doivent-tils se Passé Entre EuX ? d0iVent-iLs Devenir de b0ns Amis AvèC Le Mâle Qùi Lùi FàiT enDùrer 0ù Doivent-ils Devenir Les Meuilleurs EnneMis ?
Dàns t0ùt Les Càs èLLe N’oubliera JamàiS s0n Si beAm s0ùRir Qùi à FàiT t0mt DémaRer et Qùi a Aùssi t0ùt Fàit TermiNer. .
Si DeuX Pers0nne se s0nT Aimés, C’èTàiT p0ùr ùn Joùr Se Quitter. . Le BonHeure N’èSt Pàs éTernelle. .

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Premier Amour

  cèst=dûr=d=zé=ro=ù=vrir=ses=yeùxx 9
  qùand=zé=ro=n=èst=am=zé=ro=ù=reùxx 10
  cèst=lhist=zé=ro=ire=dù=ne=fille=qùi=sàns=le=v=zé=ro=ù=loir=perd=t=zé=ro=ùt=esp=zé=ro=ire 25
  màis=qùi=mal=gré=t=zé=ro=ùt=per=sisteà=es=sayer=dy=c=r=zé=ro=ire 18

  ùn=beàu=j=zé=ro=ùr=on=lùi=env=zé=ro=ie=ùn=mes=sage 15
  èl=le=naù=rais=jam=mais=crue=qùe=ce=messàge 10
  ré=veil=leràit=ùn=si=beaù=sa=ge 8
  le=temps=à=t=zé=ro=ùr=ner=lam=zé=ro=ùr=sèst=é=lan=cé 16
  le=bon=heùr=tapàit=jus=qùaù=c=zé=ro=eùr 10
  ùn=ren=dez=v=zé=ro=ùs=sest=p=r=zé=ro=dùit=sàns=aù=trùi 16
  ce=gar=ç=zé=ro=n=à=sédùit=cèt=te=fille=a=vèc=s=zé=ro=n=si=beaù=s=zé=ro=ù=rire 24
  elleé=tait=sù=re=dèl=le=èl=le=c=r=zé=ro=yàit=v=zé=ro=ler=sùr=ù=ne=hir=zé=ro=n=dèlle 25
  p=zé=ro=ùr=èl=le=t=zé=ro=ùt=é=tait=beaù=cé=tait=s=zé=ro=n=plùs=beaù=ca=deaù 23
  ùn=re=gard=de=c=zé=ro=m=pli=ci=té=sèst=é=lan=cé=et=voi=là=ù=ne=bèl=le=his=toirea=che=vé 26
  la=ré=a=li=ter=rat=trape=sa=pla=ceet=le=de=ses=poir=et=les=i=dees=noi=res=sins=tallent 22
  t=zé=ro=ùt=se=ret=zé=ro=ùr=ne=ils=senten=dent=plùs=il=troù=ve=des=pré=tex=tes=p=zé=ro=ùr=lùi=di=re=qùe=cèst=la=fin=de=leùr=hist=zé=ro=ire 38
  èl=le=se=rend=c=zé=ro=n=te=que=plùs=rien=ne=va=plùs=qùil=n=e=laime=plùs 20
  èl=le=ny=c=r=zé=ro=is=plùs=èl=le=nap=prouve=plùs=èl=le=se=ré=vei=lleet=se=dit=en=fin=qùel=le=na=plùs=gran=des=ré=sonds=dy=c=r=zé=ro=ire 38
  s=zé=ro=n=hist=zé=ro=ireest=fi=nit=ce=b=zé=ro=n=heù=re=si=pùis=sant=qùi=v=zé=ro=lait=dàns=lair=sen=nèst=fàit=ù=ne=b=zé=ro=n=ne=af=fai=re=c=zé=ro=ù=ver=te=de=mys=tère 49
  quel=le=èst=la=vrai=ré=sond=de=leùr=rup=tuùe 11
  fi=nit=le=beau=s=zé=ro=ù=rire=fi=nit=les=câ=lins=fi=nit=les=je=tai=me=poùr=lui=il=la=zé=ro=ù=blié=en=fin=cèst=ce=qùil=dit 34
  èl=le=séff=zé=ro=r=c=eà=l=zé=ro=u=blier=mais=èl=le=ny=ar=ri=ver=pàs=plùs=qùe=le=débùt=de=la=ma=ti=née 30
  cèst=le=malheu=reùx=piège=de=lam=zé=ro=ùr=aù=débùt=t=zé=ro=ùt=èst=beaù=mais=le=b=zé=ro=n=heùr=nèst=pàs=é=ter=nel=le=tel=èst=la=le=çc=zé=ro=n=de=cet=te=hist=zé=ro=ire 46
  èl=le=èl=le=pleureet=pleù=re=pen=dant=des=heù=res=et=sap=pi=toie=sur=s=zé=ro=n=s=zé=ro=r=t=en=vain 28
  et=lùi=il=la=jet=ter=dàns=ùn=tir=zé=ro=ir=cin=qùième=p=zé=ro=r=t=eà=gaù=che=t=r=zé=ro=i=siè=me=rùe=de=loù=blie 33
  qùe=doivent=tils=se=pas=sé=en=tre=eux=d=zé=ro=i=vent=tils=de=ve=nir=de=b=zé=ro=n=s=a=mis=a=vèc=le=mâ=le=qùi=lùi=fàit=endù=rer=zé=ro=ù=doi=vent=tils=de=ve=nir=les=meuilleurs=en=ne=mis 50
  dàns=t=zé=ro=ùt=les=càs=èl=le=nou=blie=ra=jamàis=s=zé=ro=n=si=beam=s=zé=ro=ù=rir=qùi=à=fàit=t=zé=ro=m=t=dé=ma=rer=et=qùi=a=aùs=si=t=zé=ro=ùt=fàit=ter=mi=ner 48
  si=deux=pers=zé=ro=n=ne=se=s=zé=ro=n=t=ai=més=cè=tàit=p=zé=ro=ùr=ùn=joùr=se=quit=ter=le=bon=heure=nèst=pàs=é=ter=nelle 34
 • Phonétique : Premier Amour

  sεst dyʁ dzeʁo vʁiʁ sεz- iəksks
  kɑ̃d zeʁo εn εst am zeʁo ʁəksks.
  sεst list zeʁo iʁə dnə fijə ki san lə ve zeʁo lwaʁ pεʁ te zeʁo t εsp zeʁo iʁə
  mai ki malɡʁe te zeʁo t pεʁsistə a esεje di se εʁ zeʁo iʁə.

  n bəay ʒi zeʁo ʁ, ɔ̃ li εnv zeʁo i n mesaʒə,
  εlə naʁε ʒamε kʁy k sə mesaʒə
  ʁevεjʁai n si bəa saʒə.
  lə tɑ̃z- a te zeʁo ʁne, lam zeʁo ʁ sεst elɑ̃se,
  lə bɔnəʁ tapai ʒyska se zeʁo əʁ.
  n ʁɑ̃de ve zeʁo s sε pe εʁ zeʁo di, sanz- atʁi.
  sə ɡaʁs zeʁo εn a sedi sεtə fijə, avεk εs zeʁo εn si bəa εs zeʁo ʁiʁə.
  εllə etε sʁə dεlə, εlə se εʁ zeʁo iai ve zeʁo lεʁ sʁ nə iʁ zeʁo ndεlə.
  pe zeʁo ʁ εlə te zeʁo t etε bəa, setε εs zeʁo εn pl bəa kadəa.
  n ʁəɡaʁ də se zeʁo mplisite sεst elɑ̃se e vwala nə bεlə istwaʁə aʃəve.
  la ʁealite ʁatʁapə sa plasə ət « lə dəzεspwaʁ » εt ləs « idi nwaʁəs » sɛ̃stale.
  te zeʁo t sə ʁεt zeʁo ʁnə, il sɑ̃tɑ̃de pl, il tʁuvə dε pʁetεkstə pe zeʁo ʁ li diʁə k sεst la fɛ̃ də ləʁ ist zeʁo iʁə.
  εlə sə ʁɑ̃ se zeʁo ntə kə pl ʁjɛ̃ nə va pl, kil εn ə lεmə pl.
  εlə ni se εʁ zeʁo is pl, εlə napʁuvə plz- εlə sə ʁevεjə e sə di ɑ̃fɛ̃ kεllə na pl ɡʁɑ̃də ʁezɔ̃ di se εʁ zeʁo iʁə
  εs zeʁo εn ist zeʁo iʁə ε fini. sə be zeʁo nəʁə si pisɑ̃ ki ve zeʁo lε dan lεʁ sɑ̃ nεst fai nə be zeʁo nə afεʁə se zeʁo vεʁtə də mistεʁə !
  kεllə εst la vʁε ʁezɔ̃ də ləʁ ʁypty ?
  fini lə bo εs zeʁo ʁiʁə, fini lε kalɛ̃, fini lε ʒə tεmə puʁ lɥi il la zeʁo blje, ɑ̃fɛ̃ sεst sə kil di.
  εlə sef zeʁo εʁ se ə a lzeʁo yblje mεz- εlə ni aʁive pas pl k lə deb də la matine. !
  sεst lə maləʁəks pjεʒə də lam zeʁo ʁ : a deb te zeʁo t εst bəa mε lə be zeʁo nəʁ nεst pas etεʁnεllə tεl εst la lεsk zeʁo εn də sεtə ist zeʁo iʁə.
  εlə, εlə plœʁə e pləʁə pɑ̃dɑ̃ dεz- əʁəz- e sapitwa syʁ εs zeʁo εn εs zeʁo εʁ te ɑ̃ vɛ̃.
  e li, il la ʒεte danz- n tiʁ zeʁo iʁ sɛ̃kjεmə pe zeʁo εʁ te ə a ɡaʃə te εʁ zeʁo izjεmə ʁ də lubli.
  k dwave til sə pase ɑ̃tʁə ø ? de zeʁo ive til dəvəniʁ də be zeʁo εn εs amiz- avεk lə malə ki li fai ɑ̃dʁe zeʁo dwave til dəvəniʁ lε mœjœʁz- εnəmi ?
  dan te zeʁo t lε kas εlə nubljəʁa ʒamai εs zeʁo εn si bəam εs zeʁo ʁiʁ ki a fai te zeʁo εm te demaʁe e ki a asi te zeʁo t fai tεʁmine.
  si dø pεʁ zeʁo nə sə εs zeʁo εn te εme, sεtai pe zeʁo ʁ n ʒuʁ sə kite. lə bɔnəʁ nεst pas etεʁnεllə.
 • Syllabes Phonétique : Premier Amour

  sεst=dyʁ=dze=ʁo=vʁiʁ=sε=zi=əksks 8
  kɑ̃d=ze=ʁo=εn=εst=am=ze=ʁo=ʁəksks 9
  sεst=list=ze=ʁo=i=ʁə=dnə=fi=jə=ki=san=lə=ve=ze=ʁo=lwaʁ=pεʁ=te=ze=ʁo=t=εsp=ze=ʁo=i=ʁə 26
  ma=i=ki=mal=ɡʁe=te=ze=ʁo=t=pεʁ=sis=tə=a=e=sε=j=e=di=se=εʁ=ze=ʁo=i=ʁə 24

  n=bə=a=y=ʒi=ze=ʁo=ʁ=ɔ̃=li=εnv=ze=ʁo=i=n=me=sa=ʒə 18
  ε=lə=na=ʁε=ʒa=mε=kʁy=k=sə=me=sa=ʒə 12
  ʁe=vεj=ʁa=i=n=si=bə=a=sa=ʒə 10
  lə=tɑ̃=za=te=ze=ʁo=ʁne=lam=ze=ʁo=ʁ=sεst=e=lɑ̃=se 15
  lə=bɔ=nəʁ=ta=pa=i=ʒys=ka=se=ze=ʁo=əʁ 12
  n=ʁɑ̃=de=ve=ze=ʁo=s=sε=pe=εʁ=ze=ʁo=di=san=za=tʁi 16
  sə=ɡaʁs=ze=ʁo=εn=ase=di=sε=tə=fi=jə=a=vεk=ε=sə=ze=ʁo=εn=si=bə=a=ε=sə=ze=ʁo=ʁiʁə 26
  εl=lə=e=tε=sʁə=dε=lə=ε=lə=se=εʁ=ze=ʁo=i=a=i=ve=ze=ʁo=lεʁ=sʁ=nə=iʁ=ze=ʁo=ndεlə 26
  pe=ze=ʁo=ʁ=εlə=te=ze=ʁo=t=e=tε=bə=a=se=tε=ε=sə=ze=ʁo=εn=pl=bə=a=ka=də=a 26
  n=ʁə=ɡaʁ=də=se=ze=ʁo=mpli=si=te=sεst=e=lɑ̃=se=e=vwa=la=nə=bε=lə=is=twa=ʁə=a=ʃə=ve 26
  la=ʁe=a=li=te=ʁa=tʁa=pə=sa=pla=sə=ət=lə=də=zεs=pwaʁ=εt=ləs=i=di=nwa=ʁəs=sɛ̃s=ta=le 25
  te=ze=ʁo=t=sə=ʁεt=ze=ʁoʁnə=il=sɑ̃=tɑ̃=de=pl=il=tʁu=və=dε=pʁe=tεk=stə=pe=ze=ʁo=ʁ=li=di=ʁə=k=sεst=la=fɛ̃=də=ləʁ=ist=ze=ʁo=iʁə 37
  ε=lə=sə=ʁɑ̃=se=ze=ʁo=ntə=kə=pl=ʁj=ɛ̃=nə=va=pl=kil=εn=ə=lε=mə=pl 21
  εlə=ni=se=εʁ=ze=ʁo=is=pl=ε=lə=na=pʁu=və=plzε=lə=sə=ʁe=vεjəe=sə=di=ɑ̃=fɛ̃=kεllə=na=pl=ɡʁɑ̃=də=ʁe=zɔ̃=di=se=εʁ=ze=ʁo=iʁə 35
  εsə=ze=ʁo=εn=ist=ze=ʁo=i=ʁəε=fi=ni=sə=be=ze=ʁo=nə=ʁə=si=pi=sɑ̃=ki=ve=ze=ʁo=lε=dan=lεʁ=sɑ̃=nεst=fa=i=nə=be=ze=ʁo=nə=a=fε=ʁə=se=ze=ʁo=vεʁ=tə=də=mis=tεʁə 47
  kεl=lə=εst=la=vʁε=ʁe=zɔ̃=də=ləʁ=ʁyp=ty 11
  fi=nilə=bo=ε=sə=ze=ʁo=ʁi=ʁə=fi=ni=lε=ka=lɛ̃=fi=ni=lε=ʒə=tε=mə=puʁ=lɥi=il=la=ze=ʁo=blje=ɑ̃=fɛ̃=sεst=sə=kil=di 33
  εlə=sef=ze=ʁo=εʁ=se=əa=lze=ʁo=y=blje=mε=zε=lə=ni=a=ʁi=ve=pas=pl=k=lə=deb=də=la=ma=ti=ne 28
  sεst=lə=malə=ʁəks=pjε=ʒə=də=lam=ze=ʁo=ʁ=a=deb=te=ze=ʁo=t=εst=bəa=mε=lə=be=ze=ʁo=nəʁ=nεst=pas=e=tεʁ=nεllə=tεl=εst=la=lεsk=ze=ʁo=εn=də=sε=tə=ist=ze=ʁo=iʁə 44
  εlə=ε=lə=plœ=ʁəe=plœ=ʁə=pɑ̃=dɑ̃=dε=zə=ʁə=ze=sa=pi=twa=syʁ=ε=sə=ze=ʁo=εn=ε=sə=ze=ʁo=εʁ=te=ɑ̃=vɛ̃ 30
  e=li=il=la=ʒε=te=danzn=tiʁ=ze=ʁo=iʁ=sɛ̃=kjεmə=pe=ze=ʁo=εʁ=te=əa=ɡa=ʃə=te=εʁ=ze=ʁo=i=zjε=mə=ʁ=də=lu=bli 32
  k=dwa=ve=til=sə=pase=ɑ̃=tʁə=ø=de=ze=ʁo=i=ve=til=də=və=niʁ=də=be=ze=ʁo=εn=ε=səa=mi=za=vεk=lə=ma=lə=ki=li=fa=i=ɑ̃=dʁe=ze=ʁo=dwa=ve=til=də=və=niʁ=lε=mœjœʁ=zε=nə=mi 50
  dan=te=ze=ʁo=t=lε=kas=εlə=nu=bljə=ʁa=ʒa=ma=i=ε=sə=ze=ʁo=εn=si=bəam=ε=sə=ze=ʁo=ʁiʁ=ki=a=fa=i=te=ze=ʁo=εm=te=de=ma=ʁe=e=ki=a=a=si=te=ze=ʁo=t=fa=i=tεʁ=mi=ne 52
  si=dø=pεʁ=ze=ʁonə=səε=sə=ze=ʁo=εn=te=ε=me=sε=ta=i=pe=ze=ʁo=ʁ=n=ʒuʁ=sə=ki=te=lə=bɔ=nəʁ=nεst=pas=e=tεʁ=nεllə 33

PostScriptum

Le première am0ùr ? On en Garde Pas Toujours un bon souvenir. .

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
29/11/2022Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Poème Amour
Publié le 01/11/2005 00:29

L'écrit contient 411 mots qui sont répartis dans 2 strophes.

Poete : Vériter