Poeme-France : Lecture Écrit Absence

Poeme : Sentiment Pensé Justice

Poème Absence
Publié le 13/08/2005 02:36

L'écrit contient 118 mots qui sont répartis dans 7 strophes.

Poete : Vi£Ille Ch@usett£

Sentiment Pensé Justice

Être bichonner, câliner, chouchouter, … ,
Se faire dorloter
Enlacer, jai besoin d’écoute

Mon âme est facile a irriter
Elle a trop été salie
Formelement afecter

Aucune posibilité pour m’abstenir
Je ne peu sesser de m’enivrer
De ce monde de délaissement

Sentiment d’abandon
Pensé négliger
Justice virtuel

QU’une vague envi de rigoler
J’erre entre 2 ciel
Troubler par toute ses paroles irrationel
Perte de mon indestrucdibilité

Tou me semble si flou et imprécis
M’aprochant du goufre
Sentiment indéterminer
Je te sent chancelante
Je tente de te retenir. .
Mais imcapable de me relever a mon tour
Je sucomberai alors…

Ma requete es simple
Un seul besoin d’écoute
Metre fin a tout ces tourment
 • Pieds Hyphénique: Sentiment Pensé Justice

  être=bi=chon=ner=câ=li=ner=chou=chou=ter 10
  se=fai=re=dor=lo=ter 6
  en=la=cer=jai=be=soin=dé=coute 8

  mon=â=meest=fa=cile=a=ir=ri=ter 9
  ellea=trop=é=té=sa=lie 6
  forme=le=ment=a=fec=ter 6

  au=cune=po=si=bi=li=té=pour=mabs=te=nir 11
  je=ne=peu=ses=ser=de=men=ivrer 8
  de=ce=monde=de=dé=lais=se=ment 8

  sen=ti=ment=da=ban=don 6
  pen=sé=né=gli=ger 5
  jus=ti=ce=vir=tuel 5

  quune=va=gueen=vi=de=ri=go=ler 8
  jer=re=en=tre=deux=ciel 6
  trou=bler=par=toute=ses=pa=ro=les=ir=ra=tio=nel 12
  perte=de=mon=in=des=truc=di=bi=li=té 10

  tou=me=sem=ble=si=flou=et=im=pré=cis 10
  ma=pro=chant=du=gou=fre 6
  sen=timent=in=dé=ter=mi=ner 7
  je=te=sent=chan=ce=lante 6
  je=tente=de=te=re=te=nir 7
  mais=im=ca=pable=de=me=re=le=ver=a=mon=tour 12
  je=su=combe=rai=a=lors 6

  ma=re=que=te=es=simple 6
  un=seul=be=soin=dé=coute 6
  me=tre=fin=a=tout=ces=tourment 7
 • Phonétique : Sentiment Pensé Justice

  εtʁə biʃɔne, kaline, ʃuʃute, … ,
  sə fεʁə dɔʁlɔte
  ɑ̃lase, ʒε bəzwɛ̃ dekutə

  mɔ̃n- amə ε fasilə a iʁite
  εllə a tʁo ete sali
  fɔʁmələmɑ̃ afεkte

  okynə pozibilite puʁ mabstəniʁ
  ʒə nə pø sese də mɑ̃nivʁe
  də sə mɔ̃də də delεsəmɑ̃

  sɑ̃timɑ̃ dabɑ̃dɔ̃
  pɑ̃se neɡliʒe
  ʒystisə viʁtɥεl

  kynə vaɡ ɑ̃vi də ʁiɡɔle
  ʒeʁə ɑ̃tʁə dø sjεl
  tʁuble paʁ tutə sε paʁɔləz- iʁasjɔnεl
  pεʁtə də mɔ̃n- ɛ̃dεstʁykdibilite

  tu mə sɑ̃blə si flu e ɛ̃pʁesi
  mapʁoʃɑ̃ dy ɡufʁə
  sɑ̃timɑ̃ ɛ̃detεʁmine
  ʒə tə sɑ̃ ʃɑ̃səlɑ̃tə
  ʒə tɑ̃tə də tə ʁətəniʁ.
  mεz- ɛ̃kapablə də mə ʁələve a mɔ̃ tuʁ
  ʒə sykɔ̃bəʁε alɔʁ…

  ma ʁəkətə ε sɛ̃plə
  œ̃ səl bəzwɛ̃ dekutə
  mεtʁə fɛ̃ a tu sε tuʁme
 • Pieds Phonétique : Sentiment Pensé Justice

  εtʁə=bi=ʃɔ=ne=ka=li=ne=ʃu=ʃu=te 10
  sə=fε=ʁə=dɔʁ=lɔ=te 6
  ɑ̃=la=se=ʒε=bə=zwɛ̃=de=kutə 8

  mɔ̃=naməε=fa=silə=a=i=ʁi=te 8
  εl=lə=a=tʁo=e=te=sa=li 8
  fɔʁ=mə=lə=mɑ̃=a=fεk=te 7

  o=kynə=po=zi=bi=li=te=puʁ=mab=stə=niʁ 11
  ʒə=nə=pøse=se=də=mɑ̃=ni=vʁe 8
  də=sə=mɔ̃də=də=de=lε=sə=mɑ̃ 8

  sɑ̃=ti=mɑ̃=da=bɑ̃=dɔ̃ 6
  pɑ̃=se=ne=ɡli=ʒe 5
  ʒys=ti=sə=viʁ=tɥεl 5

  kynə=va=ɡəɑ̃=vi=də=ʁi=ɡɔ=le 8
  ʒe=ʁə=ɑ̃=tʁə=dø=sjεl 6
  tʁu=ble=paʁ=tutə=sε=pa=ʁɔ=lə=zi=ʁa=sjɔ=nεl 12
  pεʁtə=də=mɔ̃=nɛ̃=dεs=tʁyk=di=bi=li=te 10

  tumə=sɑ̃=blə=si=flu=e=ɛ̃=pʁe=si 9
  ma=pʁo=ʃɑ̃=dy=ɡu=fʁə 6
  sɑ̃=ti=mɑ̃=ɛ̃=de=tεʁ=mi=ne 8
  ʒə=tə=sɑ̃=ʃɑ̃=sə=lɑ̃=tə 7
  ʒə=tɑ̃=tə=də=tə=ʁə=tə=niʁ 8
  mε=zɛ̃=ka=pablə=də=mə=ʁə=lə=ve=a=mɔ̃=tuʁ 12
  ʒə=sy=kɔ̃=bə=ʁε=a=lɔʁ 7

  ma=ʁə=kə=tə=ε=sɛ̃=plə 7
  œ̃=səl=bə=zwɛ̃=de=ku=tə 7
  mε=tʁə=fɛ̃=a=tu=sε=tuʁ=me 8

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
13/08/2005 20:06Ewilan

Triste poème...joli aussi...j’aime bien ! 🙂
amitié...juju(BF)