Poeme : Décision (S)

Décision (S)

Le choix du destin,
Pet être la seule liberté qui nous reste,
Surement la seule chose que je nous souhaite,
Un avenir modulable et non imposable,
Une seule personne impose un destin,
Celui qui se bat pour son avenir,
Prendre des décisions avec ou sans raison,
Juste par amour d’une profession,
Ou bien pour quelconque émotion,
Grand nombre de personne fonctionnent à l’instinct,
Je le suivrai incertain,
Le destin est frivole pour l’humain,
Chaque choix compte chaque instant décide,
Même minuscule les choix font ce que l’on est,
Du refus d’obtempérer,
A l’homme que tu viens de butter,
Tout ceci font que notre destin n’est pas écris,
Des actions réfléchis,
Ton avenir sera établit,
Mais…
Sache que tout ce que tu obtiens un jour ou l’autre te sera repris du souvenir de ton amie a ta nouvelle Ferrari… tout.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Décision (S)

  le=choix=du=des=tin 5
  pet=être=la=seu=le=li=ber=té=qui=nous=res=te 12
  sur=ement=la=seu=le=cho=se=que=je=nous=sou=haite 12
  un=ave=nir=mo=du=la=ble=et=non=im=po=sable 12
  une=seu=le=per=son=ne=im=po=se=un=des=tin 12
  ce=lui=qui=se=bat=pour=son=a=ve=nir 10
  pren=dre=des=dé=ci=sions=a=vec=ou=sans=rai=son 12
  jus=te=par=a=mour=du=ne=pro=fes=si=on 11
  ou=bien=pour=quel=con=que=é=mo=ti=on 10
  grand=nombre=de=per=son=ne=fonc=tion=nent=à=lins=tinct 12
  je=le=sui=vrai=in=cer=tain 7
  le=des=tin=est=fri=vo=le=pour=l=hu=main 11
  cha=que=choix=comp=te=cha=que=ins=tant=dé=ci=de 12
  même=mi=nus=cu=le=les=choix=font=ce=que=lon=est 12
  du=re=fus=dob=tem=pé=rer 7
  a=l=hom=me=que=tu=viens=de=but=ter 10
  tout=ce=ci=font=que=notre=des=tin=nest=pas=é=cris 12
  des=ac=ti=ons=ré=flé=chis 7
  ton=a=ve=nir=se=ra=é=ta=blit 9
  mais 1
  sache=que=tout=ce=que=tu=ob=tiens=un=jour=ou=lau=tre=te=se=ra=re=pris=du=sou=ve=nir=de=ton=a=miea=ta=nou=vel=le=fer=ra=ri=tout 34
 • Phonétique : Décision (S)

  lə ʃwa dy dεstɛ̃,
  pεt εtʁə la sələ libεʁte ki nu ʁεstə,
  syʁəmɑ̃ la sələ ʃozə kə ʒə nu suεtə,
  œ̃n- avəniʁ mɔdylablə e nɔ̃ ɛ̃pozablə,
  ynə sələ pεʁsɔnə ɛ̃pozə œ̃ dεstɛ̃,
  səlɥi ki sə ba puʁ sɔ̃n- avəniʁ,
  pʁɑ̃dʁə dε desizjɔ̃z- avεk u sɑ̃ ʁεzɔ̃,
  ʒystə paʁ amuʁ dynə pʁɔfesjɔ̃,
  u bjɛ̃ puʁ kεlkɔ̃kə emɔsjɔ̃,
  ɡʁɑ̃ nɔ̃bʁə də pεʁsɔnə fɔ̃ksjɔne a lɛ̃stɛ̃,
  ʒə lə sɥivʁε ɛ̃sεʁtɛ̃,
  lə dεstɛ̃ ε fʁivɔlə puʁ lymɛ̃,
  ʃakə ʃwa kɔ̃tə ʃakə ɛ̃stɑ̃ desidə,
  mεmə minyskylə lε ʃwa fɔ̃ sə kə lɔ̃n- ε,
  dy ʁəfy dɔptɑ̃peʁe,
  a lɔmə kə ty vjɛ̃ də byte,
  tu səsi fɔ̃ kə nɔtʁə dεstɛ̃ nε pa ekʁi,
  dεz- aksjɔ̃ ʁefleʃi,
  tɔ̃n- avəniʁ səʁa etabli,
  mε…
  saʃə kə tu sə kə ty ɔptjɛ̃z- œ̃ ʒuʁ u lotʁə tə səʁa ʁəpʁi dy suvəniʁ də tɔ̃n- ami a ta nuvεllə feʁaʁi… tu.
 • Syllabes Phonétique : Décision (S)

  lə=ʃwa=dy=dεs=tɛ̃ 5
  pεt=ε=tʁə=la=sə=lə=li=bεʁ=te=ki=nu=ʁεstə 12
  syʁə=mɑ̃=la=sə=lə=ʃo=zə=kə=ʒə=nu=su=εtə 12
  œ̃=navə=niʁ=mɔ=dy=la=blə=e=nɔ̃=ɛ̃=po=zablə 12
  y=nə=sə=lə=pεʁ=sɔnə=ɛ̃=po=zə=œ̃=dεs=tɛ̃ 12
  səl=ɥi=ki=sə=ba=puʁ=sɔ̃=na=və=niʁ 10
  pʁɑ̃=dʁə=dε=de=si=zjɔ̃=za=vεk=u=sɑ̃=ʁε=zɔ̃ 12
  ʒys=tə=paʁ=a=muʁ=dy=nə=pʁɔ=fe=sj=ɔ̃ 11
  u=bj=ɛ̃=puʁ=kεl=kɔ̃=kə=e=mɔ=sj=ɔ̃ 11
  ɡʁɑ̃=nɔ̃=bʁə=də=pεʁ=sɔnə=fɔ̃k=sjɔ=ne=a=lɛ̃s=tɛ̃ 12
  ʒə=lə=sɥi=vʁε=ɛ̃=sεʁ=tɛ̃ 7
  lə=dεs=tɛ̃=ε=fʁi=vɔ=lə=puʁ=ly=mɛ̃ 10
  ʃa=kə=ʃwa=kɔ̃=tə=ʃa=kə=ɛ̃s=tɑ̃=de=si=də 12
  mεmə=mi=nys=ky=lə=lε=ʃwa=fɔ̃=sə=kə=lɔ̃=nε 12
  dy=ʁə=fy=dɔp=tɑ̃=pe=ʁe 7
  a=lɔ=mə=kə=ty=vj=ɛ̃=də=by=te 10
  tu=sə=si=fɔ̃=kə=nɔtʁə=dεs=tɛ̃=nε=pa=e=kʁi 12
  dε=zak=sj=ɔ̃=ʁe=fle=ʃi 7
  tɔ̃=na=və=niʁ=sə=ʁa=e=ta=bli 9
  1
  saʃə=kə=tu=sə=kə=ty=ɔp=tjɛ̃=zœ̃=ʒuʁ=u=lo=tʁə=tə=sə=ʁa=ʁə=pʁi=dy=su=və=niʁ=də=tɔ̃=na=mi=a=ta=nu=vεllə=fe=ʁa=ʁi=tu 34

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
07/12/2022Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.