Poeme : Dedicasse A Ma Momo…

Dedicasse A Ma Momo…

Ma Momo est partie
Comme un ange au paradis
Elle était superstitieuse
Mais sa vie a été heureuse
Elle ne voulait pas de rouge dans sa maison
Chez elle c’était une obsession
Ce rouge lui portais malheur
Comme une malédiction elle en avait peur
Et puis elle a changé son intérieur
Rouge et vert était devenus ces couleurs
Mais la malédiction n’était hélas pas levée
Elle était malade depuis plusieurs années
A cause de médecin incompétent
Nous l’avons découvert que récemment
Pendant ces quelques mois restant
On a tout partagé pratiquement
Les délires de notre petite dame
Pour nous tous une vrai femme
Celle qu’on regardait avec respect
Celle sur qui on ne peu tirer un trait
Avec sa meilleure amie la bougie
Qu’est qu’elle à pu en dire des conneries
Et tout ses rêves ses fantasmes
Ses parodies rien ne s’efface
Elle était pour nous tous l’amie la mamie
Celle qui avais eu une belle vie
Elle ne regrettait rien évidemment
Mais elle est partie a présent
Si jeune pour cet age
Dans sa tète elle n’avais pas son age
Que de souvenir avec elle
Elle sera toujours là notre petite vieille
Elle voulait comme dernière volonté
Un texte de mes mains inspiré
Mais sa famille en a décidé autrement
Comme si il savait ce qu’elle voulait vraiment
Ceux qui ne se sont jamais occupé d’elle
Et qui pendant des années sans nouvelles
On décrit sa vie qu’il connaissait si peu
Comme un pardon un dernière enjeux
J’espère que ses mots vont monter là haut
Pour respecter sa volonté d’entendre mes mots…

Je t’aime ma momo

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Dedicasse A Ma Momo…

  ma=mo=mo=est=par=tie 6
  com=me=un=ange=au=pa=ra=dis 8
  el=le=é=tait=su=per=sti=tieuse 8
  mais=sa=vie=a=é=té=heu=reuse 8
  elle=ne=vou=lait=pas=de=rouge=dans=sa=mai=son 11
  chez=elle=cé=tait=une=ob=ses=sion 8
  ce=rou=ge=lui=por=tais=mal=heur 8
  commeu=ne=ma=lé=dic=tion=elle=en=a=vait=peur 11
  et=puis=ellea=chan=gé=son=in=té=rieur 9
  rougeet=vert=é=tait=de=ve=nus=ces=cou=leurs 10
  mais=la=ma=lé=dic=tion=né=tait=hé=las=pas=le=vée 13
  elleé=tait=ma=lade=de=puis=plu=sieurs=an=nées 10
  a=cause=de=mé=de=cin=in=com=pétent 9
  nous=la=vons=dé=cou=vert=que=ré=cem=ment 10
  pen=dant=ces=quel=ques=mois=res=tant 8
  on=a=tout=par=ta=gé=pra=ti=que=ment 10
  les=dé=lires=de=notre=pe=ti=te=dame 9
  pour=nous=tous=u=ne=vrai=femme 7
  cel=le=quon=re=gar=dait=a=vec=res=pect 10
  cel=le=sur=qui=on=ne=peu=ti=rer=un=trait 11
  a=vec=sa=meilleurea=mie=la=bou=gie 8
  quest=quel=leà=pu=en=dire=des=con=ne=ries 10
  et=tout=ses=rê=ves=ses=fan=tasmes 8
  ses=pa=ro=dies=rien=ne=sef=face 8
  elleé=tait=pour=nous=tous=la=mie=la=ma=mie 10
  cel=le=qui=a=vais=eu=une=bel=le=vie 10
  elle=ne=re=gret=tait=rien=é=vi=dem=ment 10
  mais=el=le=est=par=tie=a=présent 8
  si=jeu=ne=pour=cet=a=ge 7
  dans=sa=tèteelle=na=vais=pas=son=age 8
  que=de=sou=ve=nir=a=vec=elle 8
  elle=se=ra=tou=jours=là=notre=pe=ti=te=vieille 11
  elle=vou=lait=comme=der=niè=re=vo=lon=té 10
  un=tex=te=de=mes=mains=ins=pi=ré 9
  mais=sa=fa=milleen=a=dé=ci=dé=autre=ment 10
  comme=si=il=sa=vait=ce=quel=le=vou=lait=vraiment 11
  ceux=qui=ne=se=sont=ja=mais=oc=cu=pé=delle 11
  et=qui=pen=dant=des=an=nées=sans=nou=velles 10
  on=dé=crit=sa=vie=quil=con=nais=sait=si=peu 11
  commeun=par=don=un=der=niè=re=en=jeux 9
  jes=père=que=ses=mots=vont=mon=ter=là=haut 10
  pour=res=pec=ter=sa=vo=lon=té=denten=dre=mes=mots 12

  je=tai=me=ma=mo=mo 6
 • Phonétique : Dedicasse A Ma Momo…

  ma momo ε paʁti
  kɔmə œ̃n- ɑ̃ʒə o paʁadi
  εllə etε sypεʁstitjøzə
  mε sa vi a ete œʁøzə
  εllə nə vulε pa də ʁuʒə dɑ̃ sa mεzɔ̃
  ʃez- εllə setε ynə ɔpsesjɔ̃
  sə ʁuʒə lɥi pɔʁtε malœʁ
  kɔmə ynə malediksjɔ̃ εllə ɑ̃n- avε pœʁ
  e pɥiz- εllə a ʃɑ̃ʒe sɔ̃n- ɛ̃teʁjœʁ
  ʁuʒə e vεʁ etε dəvənys sε kulœʁ
  mε la malediksjɔ̃ netε ela pa ləve
  εllə etε maladə dəpɥi plyzjœʁz- ane
  a kozə də medəsɛ̃ ɛ̃kɔ̃petɑ̃
  nu lavɔ̃ dekuvεʁ kə ʁesamɑ̃
  pɑ̃dɑ̃ sε kεlk mwa ʁεstɑ̃
  ɔ̃n- a tu paʁtaʒe pʁatikəmɑ̃
  lε deliʁə də nɔtʁə pətitə damə
  puʁ nu tusz- ynə vʁε famə
  sεllə kɔ̃ ʁəɡaʁdε avεk ʁεspε
  sεllə syʁ ki ɔ̃ nə pø tiʁe œ̃ tʁε
  avεk sa mεjəʁə ami la buʒi
  kε kεllə a py ɑ̃ diʁə dε kɔnəʁi
  e tu sε ʁεvə sε fɑ̃tasmə
  sε paʁɔdi ʁjɛ̃ nə sefasə
  εllə etε puʁ nu tus lami la mami
  sεllə ki avεz- y ynə bεllə vi
  εllə nə ʁəɡʁεtε ʁjɛ̃ evidamɑ̃
  mεz- εllə ε paʁti a pʁezɑ̃
  si ʒənə puʁ sεt aʒə
  dɑ̃ sa tεtə εllə navε pa sɔ̃n- aʒə
  kə də suvəniʁ avεk εllə
  εllə səʁa tuʒuʁ la nɔtʁə pətitə vjεjə
  εllə vulε kɔmə dεʁnjεʁə vɔlɔ̃te
  œ̃ tεkstə də mε mɛ̃z- ɛ̃spiʁe
  mε sa famijə ɑ̃n- a deside otʁəmɑ̃
  kɔmə si il savε sə kεllə vulε vʁεmɑ̃
  sø ki nə sə sɔ̃ ʒamεz- ɔkype dεllə
  e ki pɑ̃dɑ̃ dεz- ane sɑ̃ nuvεllə
  ɔ̃ dekʁi sa vi kil kɔnεsε si pø
  kɔmə œ̃ paʁdɔ̃ œ̃ dεʁnjεʁə ɑ̃ʒø
  ʒεspεʁə kə sε mo vɔ̃ mɔ̃te la-o
  puʁ ʁεspεkte sa vɔlɔ̃te dɑ̃tɑ̃dʁə mε mo…

  ʒə tεmə ma momo
 • Syllabes Phonétique : Dedicasse A Ma Momo…

  ma=mo=mo=ε=paʁ=ti 6
  kɔ=mə=œ̃=nɑ̃=ʒə=o=pa=ʁa=di 9
  εl=lə=e=tε=sy=pεʁ=sti=tj=ø=zə 10
  mε=sa=vi=a=e=te=œ=ʁø=zə 9
  εl=lə=nə=vu=lε=padə=ʁu=ʒə=dɑ̃=sa=mε=zɔ̃ 12
  ʃe=zεl=lə=se=tε=y=nə=ɔp=se=sj=ɔ̃ 11
  sə=ʁu=ʒə=lɥi=pɔʁ=tε=ma=lœ=ʁə 9
  kɔmə=y=nə=ma=le=dik=sjɔ̃=εllə=ɑ̃=na=vε=pœʁ 12
  e=pɥi=zεl=lə=a=ʃɑ̃=ʒe=sɔ̃=nɛ̃=te=ʁjœ=ʁə 12
  ʁu=ʒə=e=vεʁ=e=tε=də=və=nys=sε=ku=lœʁ 12
  mε=la=ma=le=dik=sjɔ̃=ne=tε=e=la=palə=ve 12
  εl=lə=e=tε=ma=ladə=dəp=ɥi=ply=zjœʁ=za=ne 12
  a=ko=zə=də=me=də=sɛ̃=ɛ̃=kɔ̃=pe=tɑ̃ 11
  nu=la=vɔ̃=de=ku=vεʁ=kə=ʁe=sa=mɑ̃ 10
  pɑ̃=dɑ̃=sε=kεl=kə=mwa=ʁεs=tɑ̃ 8
  ɔ̃=na=tu=paʁ=ta=ʒe=pʁa=ti=kə=mɑ̃ 10
  lε=de=li=ʁə=də=nɔ=tʁə=pə=ti=tə=da=mə 12
  puʁ=nu=tus=zy=nə=vʁε=fa=mə 8
  sεl=lə=kɔ̃=ʁə=ɡaʁ=dε=a=vεk=ʁεs=pε 10
  sεl=lə=syʁ=ki=ɔ̃=nə=pø=ti=ʁe=œ̃=tʁε 11
  a=vεk=sa=mε=jə=ʁə=a=mi=la=bu=ʒi 11
  kε=kεl=lə=a=py=ɑ̃=di=ʁə=dε=kɔ=nə=ʁi 12
  e=tu=sε=ʁε=və=sε=fɑ̃=tas=mə 9
  sε=pa=ʁɔ=di=ʁj=ɛ̃=nə=se=fa=sə 10
  εl=lə=e=tε=puʁ=nu=tus=la=mi=la=ma=mi 12
  sεl=lə=ki=a=vε=zy=y=nə=bεl=lə=vi 11
  εl=lə=nə=ʁə=ɡʁε=tε=ʁj=ɛ̃=e=vi=da=mɑ̃ 12
  mε=zεl=lə=ε=paʁ=ti=a=pʁe=zɑ̃ 9
  si=ʒə=nə=puʁ=sεt=a=ʒə 7
  dɑ̃=sa=tε=tə=εl=lə=na=vε=pa=sɔ̃=na=ʒə 12
  kə=də=su=və=niʁ=a=vεk=εl=lə 9
  εl=lə=sə=ʁa=tu=ʒuʁ=la=nɔtʁə=pə=ti=tə=vjεjə 12
  εl=lə=vu=lε=kɔ=mə=dεʁ=njε=ʁə=vɔ=lɔ̃=te 12
  œ̃=tεk=stə=də=mε=mɛ̃=zɛ̃s=pi=ʁe 9
  mε=sa=fa=mi=jə=ɑ̃=na=de=si=de=otʁə=mɑ̃ 12
  kɔ=mə=si=il=sa=vεsə=kεl=lə=vu=lε=vʁε=mɑ̃ 12
  sø=ki=nə=sə=sɔ̃=ʒa=mε=zɔ=ky=pe=dεl=lə 12
  e=ki=pɑ̃=dɑ̃=dε=za=ne=sɑ̃=nu=vεl=lə 11
  ɔ̃=de=kʁi=sa=vi=kil=kɔ=nε=sε=si=pø 11
  kɔ=mə=œ̃=paʁ=dɔ̃=œ̃=dεʁ=nj=ε=ʁə=ɑ̃=ʒø 12
  ʒεs=pε=ʁə=kə=sε=mo=vɔ̃=mɔ̃=te=la-o 11
  puʁ=ʁεs=pεk=te=sa=vɔ=lɔ̃=te=dɑ̃=tɑ̃dʁə=mε=mo 12

  ʒə=tε=mə=ma=mo=mo 6

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
27/11/2022Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.