Poeme : A Mon Amour

A Mon Amour

Que ferais-je sans toi
Toi qui m’a appris l’amour
Toi qui ma dit pour toujours
Je t’aimerais mon amour

Comment pourrais-tu me perdre
Moi qui apprend sans cesse
Moi qui ne pourra jamais
Me passer de ta tendresse

Parfois j’ai aussi peur
Peur de te perdre comme toi
Que tu ne me laisse comme ca
Mais jamais cale ne se passera
Car tu m’aime, je t’aime
Et cela rien ni personne ne le changera

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: A Mon Amour

  que=fe=rais=je=sans=toi 6
  toi=qui=ma=ap=pris=la=mour 7
  toi=qui=ma=dit=pour=tou=jours 7
  je=taime=rais=mon=a=mour 6

  comment=pour=rais=tu=me=perdre 6
  moi=qui=ap=prend=sans=cesse 6
  moi=qui=ne=pour=ra=ja=mais 7
  me=pas=ser=de=ta=ten=dresse 7

  par=fois=jai=aus=si=peur 6
  peur=de=te=perdre=com=me=toi 7
  que=tu=ne=me=laisse=com=me=ca 8
  mais=ja=mais=cale=ne=se=pas=se=ra 9
  car=tu=mai=me=je=taime 6
  et=ce=la=rien=ni=per=sonne=ne=le=chan=ge=ra 12
 • Phonétique : A Mon Amour

  kə fəʁε ʒə sɑ̃ twa
  twa ki ma apʁi lamuʁ
  twa ki ma di puʁ tuʒuʁ
  ʒə tεməʁε mɔ̃n- amuʁ

  kɔmɑ̃ puʁʁε ty mə pεʁdʁə
  mwa ki apʁɑ̃ sɑ̃ sεsə
  mwa ki nə puʁʁa ʒamε
  mə pase də ta tɑ̃dʁεsə

  paʁfwa ʒε osi pœʁ
  pœʁ də tə pεʁdʁə kɔmə twa
  kə ty nə mə lεsə kɔmə ka
  mε ʒamε kalə nə sə pasəʁa
  kaʁ ty mεmə, ʒə tεmə
  e səla ʁjɛ̃ ni pεʁsɔnə nə lə ʃɑ̃ʒəʁa
 • Syllabes Phonétique : A Mon Amour

  kə=fə=ʁε=ʒə=sɑ̃=twa 6
  twa=ki=ma=a=pʁi=la=muʁ 7
  twa=ki=ma=di=puʁ=tu=ʒuʁ 7
  ʒə=tε=mə=ʁε=mɔ̃=na=muʁ 7

  kɔ=mɑ̃=puʁ=ʁε=ty=mə=pεʁ=dʁə 8
  mwa=ki=a=pʁɑ̃=sɑ̃=sε=sə 7
  mwa=ki=nə=puʁ=ʁa=ʒa=mε 7
  mə=pa=se=də=ta=tɑ̃=dʁε=sə 8

  paʁ=fwa=ʒε=o=si=pœ=ʁə 7
  pœʁ=də=tə=pεʁ=dʁə=kɔ=mə=twa 8
  kə=tynə=mə=lε=sə=kɔ=mə=ka 8
  mε=ʒa=mε=kalə=nə=sə=pa=sə=ʁa 9
  kaʁ=ty=mε=mə=ʒə=tε=mə 7
  e=sə=la=ʁjɛ̃=ni=pεʁ=sɔnə=nə=lə=ʃɑ̃=ʒə=ʁa 12

PostScriptum

tjs écrit par mon chéri

Récompense

0
0
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
11/03/2006 08:59Mallo

vraiment très beau. Amitiè. . Mallo (BF)

Auteur de Poésie
11/03/2006 08:59Mallo

vraiment très beau. Amitiè. . Mallo (BF)

Auteur de Poésie
11/03/2006 14:53Jjp

Douce écrit résonnant de mille feu en votre coeur si heureux d’être amoureux