Poeme : Une Allumette S’est Éteinte Cette Nuit

Une Allumette S’est Éteinte Cette Nuit

Une allumette s’est éteinte cette nuit
Entre ma paume écartelée
Comme un tableau inachevé
Elle a hurlée puis s’est enfuie

Son bois a nourri ma peine
Le voir brûlée a assouvi ma haine
Une allumette est morte ce soir
Je crains la vengeance et l’espoir

Une allumette s’est éteinte cette nuit
Apres avoir rougie mes doigts
A la faveur de l’harmonie
Une allumette a perdu sa foi

Sa flamme m’est éphémère
Par sa mort elle l’est moins
Elle a abolis sa dette et ma fin
Je sais ce qu’il me reste a faire.

Trois allumettes se sont incendiées cette nuit…

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Une Allumette S’est Éteinte Cette Nuit

  une=al=lu=met=te=sest=é=tein=te=cet=te=nuit 12
  en=tre=ma=pau=me=é=car=te=lée 9
  com=me=un=ta=bleau=i=na=che=vé 9
  el=le=a=hur=lée=puis=sest=en=fuie 9

  son=bois=a=nour=ri=ma=pei=ne 8
  le=voir=brû=lée=a=as=sou=vi=ma=hai=ne 11
  u=ne=al=lu=met=te=est=mor=te=ce=soir 11
  je=crains=la=ven=gean=ce=et=les=poir 9

  une=al=lu=met=te=sest=é=tein=te=cet=te=nuit 12
  a=pres=a=voir=rou=gie=mes=doigts 8
  a=la=fa=veur=de=l=har=mo=nie 9
  u=ne=al=lu=met=te=a=per=du=sa=foi 11

  sa=flam=me=mest=é=phé=mè=re 8
  par=sa=mort=el=le=lest=moins 7
  el=le=a=a=bo=lis=sa=det=te=et=ma=fin 12
  je=sais=ce=quil=me=res=te=a=fai=re 10

  trois=al=lumet=tes=se=sont=in=cen=di=ées=cet=te=nuit 13
 • Phonétique : Une Allumette S’est Éteinte Cette Nuit

  ynə alymεtə sεt- etɛ̃tə sεtə nɥi
  ɑ̃tʁə ma pomə ekaʁtəle
  kɔmə œ̃ tablo inaʃəve
  εllə a yʁle pɥi sεt- ɑ̃fɥi

  sɔ̃ bwaz- a nuʁʁi ma pεnə
  lə vwaʁ bʁyle a asuvi ma-εnə
  ynə alymεtə ε mɔʁtə sə swaʁ
  ʒə kʁɛ̃ la vɑ̃ʒɑ̃sə e lεspwaʁ

  ynə alymεtə sεt- etɛ̃tə sεtə nɥi
  apʁəz- avwaʁ ʁuʒi mε dwa
  a la favœʁ də laʁmɔni
  ynə alymεtə a pεʁdy sa fwa

  sa flamə mεt- efemεʁə
  paʁ sa mɔʁ εllə lε mwɛ̃
  εllə a abɔli sa dεtə e ma fɛ̃
  ʒə sε sə kil mə ʁεstə a fεʁə.

  tʁwaz- alymεtə sə sɔ̃t- ɛ̃sɑ̃dje sεtə nɥi…
 • Syllabes Phonétique : Une Allumette S’est Éteinte Cette Nuit

  ynəa=ly=mε=tə=sε=te=tɛ̃=tə=sε=tə=nɥi 11
  ɑ̃=tʁə=ma=pomə=e=kaʁ=tə=le 8
  kɔmə=œ̃=ta=blo=i=na=ʃə=ve 8
  εllə=a=yʁ=le=pɥi=sε=tɑ̃f=ɥi 8

  sɔ̃=bwa=za=nuʁ=ʁi=ma=pε=nə 8
  lə=vwaʁ=bʁy=le=a=a=su=vi=ma-εnə 10
  ynəa=ly=mεtə=ε=mɔʁ=tə=sə=swaʁ 8
  ʒə=kʁɛ̃=la=vɑ̃=ʒɑ̃sə=e=lεs=pwaʁ 8

  ynəa=ly=mε=tə=sε=te=tɛ̃=tə=sε=tə=nɥi 11
  a=pʁə=za=vwaʁ=ʁu=ʒi=mε=dwa 8
  a=la=fa=vœʁ=də=laʁ=mɔ=ni 8
  ynəa=ly=mεtə=a=pεʁ=dy=sa=fwa 8

  sa=fla=mə=mε=te=fe=mε=ʁə 8
  paʁ=sa=mɔʁ=εl=lə=lε=mwɛ̃ 7
  εlləa=a=bɔ=li=sa=dεtə=e=ma=fɛ̃ 9
  ʒə=sεsə=kil=mə=ʁεs=tə=a=fεʁə 8

  tʁwa=za=ly=mεtə=sə=sɔ̃=tɛ̃=sɑ̃=dje=sε=tə=nɥi 12

Récompense

0
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
08/10/2005 00:13Ankhaset

toujours aussi beau. j’aime beacoup ce poeme, il a une telle force. bravo. belle maitrise.