Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Lettre À Delaine

Poème Amour
Publié le 28/04/2006 21:17

L'écrit contient 439 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Voltaire

Lettre À Delaine

Je t’aime ! Ce mot sublime dont je fais l’objet de ma lettre est à la fois douceur et douleur dans ma vie. Je n’arrive pas à me souvenir du moment où j’étais le gardien dse tes augustes nuits, où j’étais le nourrisson de tes mamelles.
Je n’arrive pas à me rappeller qu’il te fallait une caresse pour dormir, qu’il te fallait jouir pour pleurer. Ton corps était mon temple, tes seins étaient mon trésor, ton cri était ma raison de vivre, tes caresses étaient mon sacerdoce, et j’ai prié partout où j’ai senti ta présence.
Il y a des moments où tu perds toute raison, où la passion t’enflamme, où la folie te fait gémir de rage, Là je me mets à genoux pour demander pardon. Là je me suis mis à pleurer en te suppliant. C’était le fruit de la passion.
Non, je ne pourrais jamais oublier la nudité de ton corps, je ne pourrais jamais oublier le feu qui brulait dans tes yeux. Je t’aime ! Bien j’ai oublier ce que cela veut dire déjà, mais j’ai la nette impression que je la pratiquais il y a belle lurette. Je t’aime ! Bien que l’argent ne veut pas, mais mon cœur te le prouverait. Je t’aime ! Bien que les gens ne veulent pas, mais ta maman dans son lit de mort te le dira.
Je t’aime ! Je suis si égoiste, mais ne serais-je point philosophe pour cela ? Je t’aime ! sans rancune et sans façon, sans force te sans faiblesse ; sans être sot, sans être sage, sans mots doux voire un silence absolu. Je suis ni poète, ni français voire un écrivain.
Je t’aime dans les plus brefs délais de l’humanité, dans les complots de l’enfer et dans l’innocence du ciel.
Je t’aime et je ne t’aime pas, je t’aime quand même ; je ne t’aime pas et je t’aime, je n’aurais pas cette chance si je ne t’ai pas aimé jadis.
Je t’aime ! Plus qu’aujourd’hui et moins bien qu’hier, et ce mot qui fait l’usage de ma lettre en ferait l’usage de ma vie.
Je t’aime sans titre, sans argent, sans amour, sans vêtements, sans mots, sans silence, mais avec un peux de tout. Car ce petit mot-ci n’a ni l’un, ni l’autre, mais a un de ces petits riens et bien plus que tu ne pourrais jamais imaginer.
Toute à toi du meilleur de mon âme !
 • Pieds Hyphénique: Lettre À Delaine

  je=tai=me=ce=mot=su=bli=me=dont=je=fais=lob=jet=de=ma=let=tre=est=à=la=fois=dou=ceur=et=dou=leur=dans=ma=vie=je=nar=ri=ve=pas=à=me=sou=ve=nir=du=mo=ment=où=jé=tais=le=gar=dien=d=se=tes=au=gus=tes=nuits=où=jé=tais=le=nour=ris=son=de=tes=ma=melles 66
  je=nar=rive=pas=à=me=rap=pel=ler=quil=te=fal=lait=u=ne=ca=res=se=pour=dor=mir=quil=te=fal=lait=jouir=pour=pleu=rer=ton=corps=é=tait=mon=tem=ple=tes=seins=é=taient=mon=tré=sor=ton=cri=é=tait=ma=rai=son=de=vi=vre=tes=ca=res=ses=é=taient=mon=sa=cer=do=ce=et=jai=prié=par=tout=où=jai=sen=ti=ta=pré=sence 76
  il=y=a=des=mo=ments=où=tu=perds=tou=te=rai=son=où=la=pas=si=on=ten=flam=me=où=la=fo=lie=te=fait=gé=mir=de=ra=ge=là=je=me=mets=à=ge=noux=pour=de=man=der=par=don=là=je=me=suis=mis=à=pleu=rer=en=te=sup=pliant=cé=tait=le=fruit=de=la=pas=si=on 66
  non=je=ne=pour=rais=ja=mais=ou=blier=la=nu=di=té=de=ton=corps=je=ne=pour=rais=ja=mais=ou=blier=le=feu=qui=bru=lait=dans=tes=yeux=je=taime=bien=jai=ou=blier=ce=que=ce=la=veut=di=re=dé=jà=mais=jai=la=net=teim=pres=sion=que=je=la=pra=ti=quais=il=y=a=bel=le=lu=rette=je=tai=me=bien=que=lar=gent=ne=veut=pas=mais=mon=cœur=te=le=prou=ve=rait=je=tai=me=bien=que=les=gens=ne=veu=lent=pas=mais=ta=ma=man=dans=son=lit=de=mort=te=le=di=ra 109
  je=taime=je=suis=si=é=gois=te=mais=ne=se=rais=je=point=phi=lo=so=phe=pour=ce=la=je=tai=me=sans=ran=cu=neet=sans=fa=çon=sans=for=ce=te=sans=fai=bles=se=sans=ê=tre=sot=sans=ê=tre=sa=ge=sans=mots=doux=voi=re=un=si=len=ce=ab=so=lu=je=suis=ni=po=è=te=ni=fran=çais=voi=re=un=é=cri=vain 75
  je=tai=me=dans=les=plus=brefs=dé=lais=de=l=hu=ma=ni=té=dans=les=com=plots=de=len=fer=et=dans=lin=no=cen=ce=du=ciel 30
  je=tai=me=et=je=ne=tai=me=pas=je=tai=me=quand=mê=me=je=ne=tai=me=pas=et=je=tai=me=je=nau=rais=pas=cet=te=chan=ce=si=je=ne=tai=pas=ai=mé=ja=dis 41
  je=tai=me=plus=quau=jourd=hui=et=moins=bien=qu=hi=er=et=ce=mot=qui=fait=lu=sa=ge=de=ma=let=tre=en=fe=rait=lu=sa=ge=de=ma=vie 34
  je=tai=me=sans=ti=tre=sans=ar=gent=sans=a=mour=sans=vê=te=ments=sans=mots=sans=si=len=ce=mais=a=vec=un=peux=de=tout=car=ce=pe=tit=mot=ci=na=ni=lun=ni=lau=tre=mais=a=un=de=ces=pe=tits=riens=et=bien=plus=que=tu=ne=pour=rais=ja=mais=i=ma=gi=ner 63
  tou=te=à=toi=du=meil=leur=de=mon=â=me 11
 • Phonétique : Lettre À Delaine

  ʒə tεmə ! sə mo syblimə dɔ̃ ʒə fε lɔbʒε də ma lεtʁə εt- a la fwa dusœʁ e dulœʁ dɑ̃ ma vi. ʒə naʁivə pa a mə suvəniʁ dy mɔmɑ̃ u ʒetε lə ɡaʁdjɛ̃ dsə tεz- oɡystə nɥi, u ʒetε lə nuʁʁisɔ̃ də tε mamεllə.
  ʒə naʁivə pa a mə ʁapεlle kil tə falε ynə kaʁεsə puʁ dɔʁmiʁ, kil tə falε ʒuiʁ puʁ pləʁe. tɔ̃ kɔʁz- etε mɔ̃ tɑ̃plə, tε sɛ̃z- etε mɔ̃ tʁezɔʁ, tɔ̃ kʁi etε ma ʁεzɔ̃ də vivʁə, tε kaʁesəz- etε mɔ̃ sasεʁdɔsə, e ʒε pʁje paʁtu u ʒε sɑ̃ti ta pʁezɑ̃sə.
  il i a dε mɔmɑ̃z- u ty pεʁd tutə ʁεzɔ̃, u la pasjɔ̃ tɑ̃flamə, u la fɔli tə fε ʒemiʁ də ʁaʒə, la ʒə mə mεtz- a ʒənu puʁ dəmɑ̃de paʁdɔ̃. la ʒə mə sɥi miz- a pləʁe ɑ̃ tə sypljɑ̃. setε lə fʁɥi də la pasjɔ̃.
  nɔ̃, ʒə nə puʁʁε ʒamεz- ublje la nydite də tɔ̃ kɔʁ, ʒə nə puʁʁε ʒamεz- ublje lə fø ki bʁylε dɑ̃ tεz- iø. ʒə tεmə ! bjɛ̃ ʒε ublje sə kə səla vø diʁə deʒa, mε ʒε la nεtə ɛ̃pʁesjɔ̃ kə ʒə la pʁatikεz- il i a bεllə lyʁεtə. ʒə tεmə ! bjɛ̃ kə laʁʒe nə vø pa, mε mɔ̃ kœʁ tə lə pʁuvəʁε. ʒə tεmə ! bjɛ̃ kə lε ʒɑ̃ nə vəle pa, mε ta mamɑ̃ dɑ̃ sɔ̃ li də mɔʁ tə lə diʁa.
  ʒə tεmə ! ʒə sɥi si eɡwastə, mε nə səʁε ʒə pwɛ̃ filozɔfə puʁ səla ? ʒə tεmə ! sɑ̃ ʁɑ̃kynə e sɑ̃ fasɔ̃, sɑ̃ fɔʁsə tə sɑ̃ fεblεsə, sɑ̃z- εtʁə so, sɑ̃z- εtʁə saʒə, sɑ̃ mo du vwaʁə œ̃ silɑ̃sə absɔly. ʒə sɥi ni pɔεtə, ni fʁɑ̃sε vwaʁə œ̃n- ekʁivɛ̃.
  ʒə tεmə dɑ̃ lε plys bʁεf delε də lymanite, dɑ̃ lε kɔ̃plo də lɑ̃fe e dɑ̃ linɔsɑ̃sə dy sjεl.
  ʒə tεmə e ʒə nə tεmə pa, ʒə tεmə kɑ̃ mεmə, ʒə nə tεmə pa e ʒə tεmə, ʒə noʁε pa sεtə ʃɑ̃sə si ʒə nə tε pa εme ʒadi.
  ʒə tεmə ! plys koʒuʁdɥi e mwɛ̃ bjɛ̃ kjεʁ, e sə mo ki fε lyzaʒə də ma lεtʁə ɑ̃ fəʁε lyzaʒə də ma vi.
  ʒə tεmə sɑ̃ titʁə, sɑ̃z- aʁʒe, sɑ̃z- amuʁ, sɑ̃ vεtəmɑ̃, sɑ̃ mo, sɑ̃ silɑ̃sə, mεz- avεk œ̃ pø də tu. kaʁ sə pəti mo si na ni lœ̃, ni lotʁə, mεz- a œ̃ də sε pəti ʁjɛ̃z- e bjɛ̃ plys kə ty nə puʁʁε ʒamεz- imaʒine.
  tutə a twa dy mεjœʁ də mɔ̃n- amə !
 • Pieds Phonétique : Lettre À Delaine

  ʒə=tε=mə=sə=mo=sy=bli=mə=dɔ̃=ʒə=fε=lɔb=ʒε=də=ma=lε=tʁə=ε=ta=la=fwa=du=sœʁ=e=du=lœʁ=dɑ̃=ma=vi=ʒə=na=ʁi=və=pa=a=mə=su=və=niʁ=dy=mɔ=mɑ̃=u=ʒe=tε=lə=ɡaʁ=djɛ̃=dsə=tε=zo=ɡys=tə=nɥi=u=ʒe=tε=lə=nuʁ=ʁi=sɔ̃=də=tε=ma=mεl=lə 66
  ʒə=na=ʁivə=pa=a=mə=ʁa=pεl=le=kil=tə=fa=lε=y=nə=ka=ʁε=sə=puʁ=dɔʁ=miʁ=kil=tə=fa=lε=ʒu=iʁ=puʁ=plə=ʁe=tɔ̃=kɔʁ=ze=tε=mɔ̃=tɑ̃=plə=tε=sɛ̃=ze=tε=mɔ̃=tʁe=zɔʁ=tɔ̃=kʁi=e=tε=ma=ʁε=zɔ̃=də=vi=vʁə=tε=ka=ʁe=sə=ze=tε=mɔ̃=sa=sεʁ=dɔ=sə=e=ʒε=pʁje=paʁ=tu=u=ʒε=sɑ̃=ti=ta=pʁe=zɑ̃sə 77
  il=i=a=dε=mɔ=mɑ̃=zu=ty=pεʁd=tu=tə=ʁε=zɔ̃=u=la=pa=sj=ɔ̃=tɑ̃=fla=mə=u=la=fɔ=li=tə=fε=ʒe=miʁ=də=ʁa=ʒə=la=ʒə=mə=mεt=za=ʒə=nu=puʁ=də=mɑ̃=de=paʁ=dɔ̃=la=ʒə=mə=sɥi=mi=za=plə=ʁe=ɑ̃=tə=sy=pljɑ̃=se=tε=lə=fʁɥi=də=la=pa=sj=ɔ̃ 66
  nɔ̃=ʒə=nə=puʁ=ʁε=ʒa=mε=zu=blje=la=ny=di=te=də=tɔ̃=kɔʁ=ʒə=nə=puʁ=ʁε=ʒa=mε=zu=blje=lə=fø=ki=bʁy=lε=dɑ̃=tε=ziø=ʒə=tεmə=bjɛ̃=ʒε=u=blje=sə=kə=sə=la=vø=di=ʁə=de=ʒa=mε=ʒε=la=nε=təɛ̃=pʁe=sjɔ̃=kə=ʒə=la=pʁa=ti=kε=zil=i=a=bεllə=ly=ʁε=tə=ʒə=tε=mə=bjɛ̃=kə=laʁ=ʒe=nə=vø=pa=mε=mɔ̃=kœʁ=tə=lə=pʁu=və=ʁε=ʒə=tε=mə=bjɛ̃=kə=lε=ʒɑ̃=nə=və=le=pa=mε=ta=ma=mɑ̃=dɑ̃=sɔ̃=li=də=mɔʁ=tə=lə=di=ʁa 109
  ʒə=tεmə=ʒə=sɥi=si=e=ɡwas=tə=mε=nə=sə=ʁε=ʒə=pwɛ̃=fi=lo=zɔ=fə=puʁ=sə=la=ʒə=tε=mə=sɑ̃=ʁɑ̃=ky=nəe=sɑ̃=fa=sɔ̃=sɑ̃=fɔʁ=sə=tə=sɑ̃=fε=blε=sə=sɑ̃=zε=tʁə=so=sɑ̃=zε=tʁə=sa=ʒə=sɑ̃=mo=du=vwa=ʁə=œ̃=si=lɑ̃=sə=ab=sɔ=ly=ʒə=sɥi=ni=pɔ=ε=tə=ni=fʁɑ̃=sε=vwa=ʁə=œ̃=ne=kʁi=vɛ̃ 75
  ʒə=tε=mə=dɑ̃=lε=plys=bʁεf=de=lε=də=ly=ma=ni=te=dɑ̃=lε=kɔ̃=plo=də=lɑ̃=fe=e=dɑ̃=li=nɔ=sɑ̃=sə=dy=sjεl 29
  ʒə=tε=mə=e=ʒə=nə=tε=mə=pa=ʒə=tε=mə=kɑ̃=mε=mə=ʒə=nə=tε=mə=pa=e=ʒə=tε=mə=ʒə=no=ʁε=pa=sε=tə=ʃɑ̃=sə=si=ʒə=nə=tε=pa=ε=me=ʒa=di 41
  ʒə=tε=mə=plys=ko=ʒuʁ=dɥi=e=mwɛ̃=bj=ɛ̃=kjεʁ=e=sə=mo=ki=fε=ly=za=ʒə=də=ma=lε=tʁə=ɑ̃=fə=ʁε=ly=za=ʒə=də=ma=vi 33
  ʒə=tε=mə=sɑ̃=ti=tʁə=sɑ̃=zaʁ=ʒe=sɑ̃=za=muʁ=sɑ̃=vε=tə=mɑ̃=sɑ̃=mo=sɑ̃=si=lɑ̃=sə=mε=za=vεk=œ̃=pø=də=tu=kaʁ=sə=pə=ti=mo=si=na=ni=lœ̃=ni=lo=tʁə=mε=za=œ̃=də=sε=pə=ti=ʁj=ɛ̃=ze=bjɛ̃=plys=kə=ty=nə=puʁ=ʁε=ʒa=mε=zi=ma=ʒi=ne 64
  tu=tə=a=twa=dy=mε=jœ=ʁə=də=mɔ̃=na=mə 12

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
20/04/2019Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre resentit, un encouragement, un conseille ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.