Poeme : Le Voyage D’une Âme Chimique

Le Voyage D’une Âme Chimique

Je ne cesse de penser à ce qui aurait pu être
Préférant mes hallucinations à la réalité
Croyant que défoncée, j’envois tout paître
Souriant de mes vertiges, de mon péché

Je ne cesse de mettre ma vie au conditionnel
Piquant la chair et son sang dans l’esprit
Sniffant la ligne misérable de la vie
Planant aux dimensions de l’être Eternel

Je rêve d’une autre vie où il n’y a de ciel
Que pour s’envoler vers l’absurdité superficielle
Que pour se sentir légère, à contre courant
Que pour vous avouer mon penchant pour le néant

Je rêve de ma vie en pensant ne pas naître
Visualisant ces êtres qui n’auraient pas été
Conspirant leur malheur les prenant en traître
Emanant les odeurs de leurs crimes pasteurisés

Je ferme les yeux devant mon existence
Car s’enfermer dans la totale absence
Me protège du mensonge du silence
Car droguée, la vie est chaque jour
Me confirmer la pesanteur d’un retour

Je ferme les yeux derrière ma souffrance
Purifiant mon imaginaire en mentant
Pourrissant mon âme jusqu’au dedans
Gerbant mon mal et son influence

J’écoute les voix stridentes s’énerver
Me prier une reconnaisance méritée
Me reprocher ma négligence, mon stoïcisme
Me répéter inlassablement mon égoïsme

J’écoue les voix de mes démons nés
De mes pensées fondues dans l’obscurité
De mes nuits à avaler les cailloux nacrés
De mes jours à me représenter l’éternité

Il est temps de stopper ma veille
Rebrancher enfin mes cellules
Empêcher la prise de ces pilules
Désapprouver les choix du fiel

Il faut maintenant que je regarde
En face d’un miroir une femme
Que je ne suis pas encore malgré ma farde
Ces marques du passage des lames

Il faut maintenant que je me préserve
De mes tentations, de ma destruction
De mon malheur, de ma verve
De ma vie et de sa destination.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Le Voyage D’une Âme Chimique

  je=ne=ces=se=de=pen=ser=à=ce=qui=au=rait=pu=être 14
  pré=fé=rant=mes=hal=lu=ci=na=tions=à=la=ré=a=li=té 15
  croy=ant=que=dé=fon=cée=jen=vois=tout=paî=tre 11
  sou=ri=ant=de=mes=ver=ti=ges=de=mon=pé=ché 12

  je=ne=ces=se=de=mettre=ma=vieau=con=di=tion=nel 12
  pi=quant=la=chair=et=son=sang=dans=les=prit 10
  snif=fant=la=li=gne=mi=sé=ra=ble=de=la=vie 12
  pla=nant=aux=di=men=sions=de=lê=tre=e=ter=nel 12

  je=rêve=du=neau=tre=vie=où=il=ny=a=de=ciel 12
  que=pour=sen=vo=ler=vers=lab=sur=di=té=su=per=fi=cielle 14
  que=pour=se=sen=tir=lé=gère=à=con=tre=cou=rant 12
  que=pour=vous=a=vouer=mon=pen=chant=pour=le=né=ant 12

  je=rê=ve=de=ma=vie=en=pen=sant=ne=pas=naître 12
  vi=sua=li=sant=ces=êtres=qui=nau=raient=pas=é=té 12
  conspi=rant=leur=mal=heur=les=pre=nant=en=traî=tre 11
  ema=nant=les=o=deurs=de=leurs=crimes=pas=teu=ri=sés 12

  je=fer=me=les=y=eux=de=vant=mon=exis=ten=ce 12
  car=sen=fer=mer=dans=la=to=ta=le=ab=sen=ce 12
  me=pro=tè=ge=du=men=son=ge=du=si=len=ce 12
  car=dro=guée=la=vie=est=cha=que=jour 9
  me=con=fir=mer=la=pe=san=teur=dun=re=tour 11

  je=fer=me=les=y=eux=der=riè=re=ma=souf=france 12
  pu=ri=fiant=mon=i=ma=gi=nai=re=en=men=tant 12
  pour=ris=sant=mon=â=me=jus=quau=de=dans 10
  ger=bant=mon=mal=et=son=in=flu=en=ce 10

  jé=cou=te=les=voix=stri=den=tes=sé=ner=ver 11
  me=prier=u=ne=re=con=nai=san=ce=mé=ri=tée 12
  me=re=pro=cher=ma=né=gli=gen=ce=mon=stoï=cisme 12
  me=ré=pé=ter=in=las=sa=ble=ment=mon=é=goïsme 12

  jé=coue=les=voix=de=mes=dé=mons=nés 9
  de=mes=pen=sées=fon=dues=dans=lobs=cu=ri=té 11
  de=mes=nuits=à=a=va=ler=les=cail=loux=na=crés 12
  de=mes=jours=à=me=re=présen=ter=lé=ter=ni=té 12

  il=est=temps=de=stop=per=ma=vei=lle 9
  re=bran=cher=en=fin=mes=cel=lu=les 9
  em=pê=cher=la=pri=se=de=ces=pi=lu=les 11
  désap=prou=ver=les=choix=du=fiel 7

  il=faut=main=te=nant=que=je=re=ga=rde 10
  en=fa=ce=dun=mi=roir=u=ne=femme 9
  que=je=ne=suis=pas=en=co=re=mal=gré=ma=farde 12
  ces=mar=ques=du=pas=sa=ge=des=la=mes 10

  il=faut=main=te=nant=que=je=me=pré=ser=ve 11
  de=mes=ten=ta=ti=ons=de=ma=des=truc=ti=on 12
  de=mon=mal=heur=de=ma=ver=ve 8
  de=ma=vie=et=de=sa=des=ti=na=ti=on 11
 • Phonétique : Le Voyage D’une Âme Chimique

  ʒə nə sεsə də pɑ̃se a sə ki oʁε py εtʁə
  pʁefeʁɑ̃ mεz- alysinasjɔ̃z- a la ʁealite
  kʁwajɑ̃ kə defɔ̃se, ʒɑ̃vwa tu pεtʁə
  suʁjɑ̃ də mε vεʁtiʒə, də mɔ̃ peʃe

  ʒə nə sεsə də mεtʁə ma vi o kɔ̃disjɔnεl
  pikɑ̃ la ʃεʁ e sɔ̃ sɑ̃ dɑ̃ lεspʁi
  snifɑ̃ la liɲə mizeʁablə də la vi
  planɑ̃ o dimɑ̃sjɔ̃ də lεtʁə ətεʁnεl

  ʒə ʁεvə dynə otʁə vi u il ni a də sjεl
  kə puʁ sɑ̃vɔle vεʁ labsyʁdite sypεʁfisjεllə
  kə puʁ sə sɑ̃tiʁ leʒεʁə, a kɔ̃tʁə kuʁɑ̃
  kə puʁ vuz- avue mɔ̃ pɑ̃ʃɑ̃ puʁ lə neɑ̃

  ʒə ʁεvə də ma vi ɑ̃ pɑ̃sɑ̃ nə pa nεtʁə
  vizɥalizɑ̃ sεz- εtʁə- ki noʁε pa ete
  kɔ̃spiʁɑ̃ lœʁ malœʁ lε pʁənɑ̃ ɑ̃ tʁεtʁə
  əmanɑ̃ lεz- ɔdœʁ də lœʁ kʁimə pastəʁize

  ʒə fεʁmə lεz- iø dəvɑ̃ mɔ̃n- εɡzistɑ̃sə
  kaʁ sɑ̃fεʁme dɑ̃ la tɔtalə absɑ̃sə
  mə pʁɔtεʒə dy mɑ̃sɔ̃ʒə dy silɑ̃sə
  kaʁ dʁɔɡe, la vi ε ʃakə ʒuʁ
  mə kɔ̃fiʁme la pəzɑ̃tœʁ dœ̃ ʁətuʁ

  ʒə fεʁmə lεz- iø dəʁjεʁə ma sufʁɑ̃sə
  pyʁifjɑ̃ mɔ̃n- imaʒinεʁə ɑ̃ mɑ̃tɑ̃
  puʁʁisɑ̃ mɔ̃n- amə ʒysko dədɑ̃
  ʒεʁbɑ̃ mɔ̃ mal e sɔ̃n- ɛ̃flɥɑ̃sə

  ʒekutə lε vwa stʁidɑ̃tə senεʁve
  mə pʁje ynə ʁəkɔnεzɑ̃sə meʁite
  mə ʁəpʁoʃe ma neɡliʒɑ̃sə, mɔ̃ stɔisismə
  mə ʁepete ɛ̃lasabləmɑ̃ mɔ̃n- eɡɔismə

  ʒeku lε vwa də mε demɔ̃ nes
  də mε pɑ̃se fɔ̃dɥ dɑ̃ lɔpskyʁite
  də mε nɥiz- a avale lε kaju nakʁe
  də mε ʒuʁz- a mə ʁəpʁezɑ̃te letεʁnite

  il ε tɑ̃ də stɔpe ma vεjə
  ʁəbʁɑ̃ʃe ɑ̃fɛ̃ mε sεllylə
  ɑ̃pεʃe la pʁizə də sε pilylə
  dezapʁuve lε ʃwa dy fjεl

  il fo mɛ̃tənɑ̃ kə ʒə ʁəɡaʁdə
  ɑ̃ fasə dœ̃ miʁwaʁ ynə famə
  kə ʒə nə sɥi pa ɑ̃kɔʁə malɡʁe ma faʁdə
  sε maʁk dy pasaʒə dε lamə

  il fo mɛ̃tənɑ̃ kə ʒə mə pʁezεʁvə
  də mε tɑ̃tasjɔ̃, də ma dεstʁyksjɔ̃
  də mɔ̃ malœʁ, də ma vεʁvə
  də ma vi e də sa dεstinasjɔ̃.
 • Syllabes Phonétique : Le Voyage D’une Âme Chimique

  ʒə=nə=sεsə=də=pɑ̃=se=a=sə=ki=o=ʁε=pyεtʁə 12
  pʁe=fe=ʁɑ̃=mε=za=ly=si=na=sjɔ̃=za=la=ʁe=a=li=te 15
  kʁwa=j=ɑ̃=kə=de=fɔ̃=se=ʒɑ̃=vwa=tu=pε=tʁə 12
  su=ʁj=ɑ̃=də=mε=vεʁ=ti=ʒə=də=mɔ̃=pe=ʃe 12

  ʒə=nə=sεsə=də=mε=tʁə=ma=vi=o=kɔ̃=di=sjɔ=nεl 13
  pi=kɑ̃=la=ʃεʁ=e=sɔ̃=sɑ̃=dɑ̃=lεs=pʁi 10
  sni=fɑ̃=la=li=ɲə=mi=ze=ʁa=blə=də=la=vi 12
  pla=nɑ̃=o=di=mɑ̃=sjɔ̃=də=lε=tʁə=ə=tεʁ=nεl 12

  ʒə=ʁεvə=dy=nəo=tʁə=vi=u=il=ni=a=də=sjεl 12
  kə=puʁ=sɑ̃=vɔ=le=vεʁ=lab=syʁ=di=te=sy=pεʁ=fi=sjεllə 14
  kə=puʁsə=sɑ̃=tiʁ=le=ʒε=ʁə=a=kɔ̃=tʁə=ku=ʁɑ̃ 12
  kə=puʁ=vu=za=vu=e=mɔ̃=pɑ̃=ʃɑ̃=puʁlə=ne=ɑ̃ 12

  ʒə=ʁε=və=də=ma=vi=ɑ̃=pɑ̃=sɑ̃=nə=pa=nεtʁə 12
  viz=ɥa=li=zɑ̃=sε=zεtʁə=ki=no=ʁε=pa=e=te 12
  kɔ̃s=pi=ʁɑ̃=lœʁ=ma=lœʁ=lε=pʁə=nɑ̃=ɑ̃=tʁε=tʁə 12
  ə=ma=nɑ̃=lε=zɔ=dœʁ=də=lœʁ=kʁimə=pas=tə=ʁi=ze 13

  ʒə=fεʁ=mə=lε=zi=ø=də=vɑ̃=mɔ̃=nεɡ=zis=tɑ̃sə 12
  kaʁ=sɑ̃=fεʁ=me=dɑ̃=la=tɔ=ta=lə=ab=sɑ̃=sə 12
  mə=pʁɔ=tε=ʒə=dy=mɑ̃=sɔ̃=ʒə=dy=si=lɑ̃=sə 12
  kaʁ=dʁɔ=ɡe=la=vi=ε=ʃa=kə=ʒuʁ 9
  mə=kɔ̃=fiʁ=me=la=pə=zɑ̃=tœ=ʁə=dœ̃=ʁə=tuʁ 12

  ʒə=fεʁ=mə=lε=zi=ø=də=ʁjε=ʁə=ma=su=fʁɑ̃sə 12
  py=ʁi=fjɑ̃=mɔ̃=ni=ma=ʒi=nε=ʁə=ɑ̃=mɑ̃=tɑ̃ 12
  puʁ=ʁi=sɑ̃=mɔ̃=na=mə=ʒys=ko=də=dɑ̃ 10
  ʒεʁ=bɑ̃=mɔ̃=mal=e=sɔ̃=nɛ̃f=lɥɑ̃=sə 9

  ʒe=ku=tə=lε=vwa=stʁi=dɑ̃=tə=se=nεʁ=ve 11
  mə=pʁje=y=nə=ʁə=kɔ=nε=zɑ̃=sə=me=ʁi=te 12
  mə=ʁə=pʁo=ʃe=ma=ne=ɡli=ʒɑ̃sə=mɔ̃=stɔ=i=sismə 12
  mə=ʁe=pe=te=ɛ̃=la=sablə=mɑ̃=mɔ̃=ne=ɡɔ=ismə 12

  ʒe=ku=lε=vwa=də=mε=de=mɔ̃=nes 9
  də=mε=pɑ̃=se=fɔ̃dɥ=dɑ̃=lɔp=sky=ʁi=te 10
  də=mε=nɥi=za=a=va=le=lε=ka=ju=na=kʁe 12
  də=mε=ʒuʁ=zamə=ʁə=pʁe=zɑ̃=te=le=tεʁ=ni=te 12

  il=ε=tɑ̃=də=stɔ=pe=ma=vε=jə 9
  ʁə=bʁɑ̃=ʃe=ɑ̃=fɛ̃=mε=sεl=ly=lə 9
  ɑ̃=pε=ʃe=la=pʁi=zə=də=sε=pi=ly=lə 11
  de=za=pʁu=ve=lε=ʃwa=dy=fjεl 8

  il=fo=mɛ̃=tə=nɑ̃=kə=ʒə=ʁə=ɡaʁ=də 10
  ɑ̃=fa=sə=dœ̃=mi=ʁwaʁ=y=nə=fa=mə 10
  kə=ʒə=nə=sɥi=pa=ɑ̃=kɔ=ʁə=mal=ɡʁe=ma=faʁdə 12
  sε=maʁk=dy=pa=sa=ʒə=dε=la=mə 9

  il=fo=mɛ̃=tə=nɑ̃=kə=ʒə=mə=pʁe=zεʁ=və 11
  də=mε=tɑ̃=ta=sj=ɔ̃=də=ma=dεs=tʁyk=sj=ɔ̃ 12
  də=mɔ̃=ma=lœ=ʁə=də=ma=vεʁ=və 9
  də=ma=vi=e=də=sa=dεs=ti=na=sj=ɔ̃ 11

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
20/07/2005 14:58Rose_Noire

ce poème me laisse vraiment sans voix
devant tant de vérité dites
-xx-

Poème - Sans Thème -
Publié le 20/07/2005 00:00

L'écrit contient 321 mots qui sont répartis dans 11 strophes.

Poete : Wildangel

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs