Poeme : Laissez Moi Une Chance…

Laissez Moi Une Chance…

Laissez moi croire en l’innocence…
Laissez moi l’espérance comme seule échéance…
En somme laissez moi une chance…
Pour me prouver qu’il y a encore un sens…
A tout ceci, à mon existence…
Pour retrouver un semblant d’essence…
Capituler devant tant d’inconscience…
Croire au lendemain avec toujours la même constance…
Et retrouver mon chemin dans l’insistance…
Redresser la générosité et revêtir l’assistance…
Plonger mon âme dans cette fausse ambiance…
Où la religion remplace la science…
Attendre toujours et encore ma défaillance…
Sentir en moi cette impatience…
Verser mon sang, que de régénérécense…
Pour si peu de larmes, trop plein de resistance
Merci pour l’attention de vos esprit de faience…
Merci d’oublier toute cette méfiance…
Et d’accueillir mes mot avec clémence…
Un appel a la conciliance…
Que j’envoi en attente d’ue sentence…
Laissez moi encore une fois décrire la tolérance…
Laissez moi respirez le parfum du silence…
En somme laissez moi une chance…

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Laissez Moi Une Chance…

  lais=sez=moi=croi=re=en=lin=no=cen=ce 10
  lais=sez=moi=les=pé=rance=com=me=seu=leé=ché=ance 12
  en=som=me=lais=sez=moi=u=ne=chan=ce 10
  pour=me=prou=ver=quil=y=a=en=coreun=sens 10
  a=tout=ce=ci=à=mon=exis=ten=ce 9
  pour=re=trou=ver=un=sem=blant=des=sen=ce 10
  ca=pi=tu=ler=de=vant=tant=din=cons=cience 10
  croireau=len=de=main=a=vec=tou=jours=la=mê=me=cons=tance 13
  et=re=trou=ver=mon=che=min=dans=lin=sis=tance 11
  re=dres=ser=la=gé=né=ro=si=té=et=re=vê=tir=las=sis=tance 16
  plon=ger=mon=â=me=dans=cette=faus=seam=biance 10
  où=la=re=li=gion=rem=place=la=s=cience 10
  at=tendre=tou=jours=et=en=co=re=ma=dé=faillance 11
  sen=tir=en=moi=cet=te=im=pa=tien=ce 10
  ver=ser=mon=sang=que=de=ré=gé=né=ré=cense 11
  pour=si=peu=de=lar=mes=trop=plein=de=re=sis=tance 12
  mer=ci=pour=lat=ten=tion=de=vos=es=prit=de=faience 12
  mer=ci=dou=blier=tou=te=cet=te=mé=fiance 10
  et=dac=cueillir=mes=mot=a=vec=clé=men=ce 10
  un=ap=pel=a=la=con=ci=li=an=ce 10
  que=jen=voi=en=at=ten=te=due=sen=tence 10
  lais=sez=moi=en=coreu=ne=fois=dé=cri=re=la=to=lé=rance 14
  lais=sez=moi=res=pi=rez=le=par=fum=du=si=lence 12
  en=som=me=lais=sez=moi=u=ne=chan=ce 10
 • Phonétique : Laissez Moi Une Chance…

  lεse mwa kʁwaʁə ɑ̃ linɔsɑ̃sə…
  lεse mwa lεspeʁɑ̃sə kɔmə sələ eʃeɑ̃sə…
  ɑ̃ sɔmə lεse mwa ynə ʃɑ̃sə…
  puʁ mə pʁuve kil i a ɑ̃kɔʁə œ̃ sɑ̃s…
  a tu səsi, a mɔ̃n- εɡzistɑ̃sə…
  puʁ ʁətʁuve œ̃ sɑ̃blɑ̃ desɑ̃sə…
  kapityle dəvɑ̃ tɑ̃ dɛ̃kɔ̃sjɑ̃sə…
  kʁwaʁə o lɑ̃dəmɛ̃ avεk tuʒuʁ la mεmə kɔ̃stɑ̃sə…
  e ʁətʁuve mɔ̃ ʃəmɛ̃ dɑ̃ lɛ̃sistɑ̃sə…
  ʁədʁese la ʒeneʁozite e ʁəvεtiʁ lasistɑ̃sə…
  plɔ̃ʒe mɔ̃n- amə dɑ̃ sεtə fosə ɑ̃bjɑ̃sə…
  u la ʁəliʒjɔ̃ ʁɑ̃plasə la sjɑ̃sə…
  atɑ̃dʁə tuʒuʁz- e ɑ̃kɔʁə ma defajɑ̃sə…
  sɑ̃tiʁ ɑ̃ mwa sεtə ɛ̃pasjɑ̃sə…
  vεʁse mɔ̃ sɑ̃, kə də ʁeʒeneʁesɑ̃sə…
  puʁ si pø də laʁmə, tʁo plɛ̃ də ʁəsistɑ̃sə
  mεʁsi puʁ latɑ̃sjɔ̃ də voz- εspʁi də fεɑ̃sə…
  mεʁsi dublje tutə sεtə mefjɑ̃sə…
  e dakœjiʁ mε mo avεk klemɑ̃sə…
  œ̃n- apεl a la kɔ̃siljɑ̃sə…
  kə ʒɑ̃vwa ɑ̃n- atɑ̃tə dɥ sɑ̃tɑ̃sə…
  lεse mwa ɑ̃kɔʁə ynə fwa dekʁiʁə la tɔleʁɑ̃sə…
  lεse mwa ʁεspiʁe lə paʁfœ̃ dy silɑ̃sə…
  ɑ̃ sɔmə lεse mwa ynə ʃɑ̃sə…
 • Syllabes Phonétique : Laissez Moi Une Chance…

  lε=se=mwa=kʁwa=ʁə=ɑ̃=li=nɔ=sɑ̃=sə 10
  lεse=mwa=lεs=pe=ʁɑ̃=sə=kɔ=mə=sə=ləe=ʃe=ɑ̃sə 12
  ɑ̃=sɔ=mə=lε=se=mwa=y=nə=ʃɑ̃=sə 10
  puʁmə=pʁu=ve=kil=i=a=ɑ̃=kɔ=ʁəœ̃=sɑ̃s 10
  a=tu=sə=si=a=mɔ̃=nεɡ=zis=tɑ̃=sə 10
  puʁ=ʁə=tʁu=ve=œ̃=sɑ̃=blɑ̃=de=sɑ̃=sə 10
  ka=pi=ty=le=də=vɑ̃=tɑ̃=dɛ̃=kɔ̃=sjɑ̃sə 10
  kʁwaʁəo=lɑ̃=də=mɛ̃=a=vεk=tu=ʒuʁ=la=mε=mə=kɔ̃s=tɑ̃sə 13
  e=ʁə=tʁu=ve=mɔ̃ʃə=mɛ̃=dɑ̃=lɛ̃=sis=tɑ̃sə 10
  ʁə=dʁe=se=la=ʒe=ne=ʁo=zi=te=e=ʁə=vε=tiʁ=la=sistɑ̃sə 15
  plɔ̃=ʒe=mɔ̃=namə=dɑ̃=sε=tə=fo=səɑ̃=bjɑ̃sə 10
  u=la=ʁə=li=ʒjɔ̃=ʁɑ̃=pla=sə=la=sjɑ̃sə 10
  a=tɑ̃dʁə=tu=ʒuʁ=ze=ɑ̃=kɔ=ʁə=ma=de=fa=jɑ̃sə 12
  sɑ̃=tiʁ=ɑ̃=mwa=sε=tə=ɛ̃=pa=sjɑ̃=sə 10
  vεʁse=mɔ̃=sɑ̃=kə=də=ʁe=ʒe=ne=ʁe=sɑ̃sə 10
  puʁ=si=pødə=laʁ=mə=tʁo=plɛ̃=də=ʁə=sistɑ̃sə 10
  mεʁ=si=puʁ=la=tɑ̃=sjɔ̃də=vo=zεs=pʁidə=fεɑ̃sə 10
  mεʁ=si=du=blje=tu=tə=sε=tə=me=fjɑ̃sə 10
  e=da=kœjiʁ=mε=mo=a=vεk=kle=mɑ̃=sə 10
  œ̃=na=pεl=a=la=kɔ̃=si=lj=ɑ̃=sə 10
  kə=ʒɑ̃=vwa=ɑ̃=na=tɑ̃=tə=dɥ=sɑ̃=tɑ̃sə 10
  lεse=mwa=ɑ̃=kɔ=ʁəy=nə=fwa=de=kʁi=ʁə=la=tɔ=le=ʁɑ̃sə 14
  lεse=mwa=ʁεs=pi=ʁe=lə=paʁ=fœ̃=dy=silɑ̃sə 10
  ɑ̃=sɔ=mə=lε=se=mwa=y=nə=ʃɑ̃=sə 10

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
06/08/2005 21:35Rose_Noire

vraiment beau poème
-xx-

Poème - Sans Thème -
Publié le 31/07/2005 20:19

L'écrit contient 163 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Wildangel

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs