Poeme : Arrêtez

Arrêtez

Arrêtez de me prendre pour ce que je ne suis pas
Arrêtez un peu de compter chacun de mes faux pas
Je vais vous dire la vérité, je vous emmerde franchement
Tout ce que vous pouvez me dire passe comme le vent

J’en ai marre de ses reproches incessant sur ma vie
Je réclame même pas votre approbation pour mes actions
Je résiste à vos harcèlement car je sais qui je suis
Et qu’aucun de vos mots ne m’atteint de toute façon

Lâchez moi un peu et tournez vous vers vous même
Ma vie selon vous est un mal incurable que je sème
Mais avant d’avancer votre jugement regardez vous
Vous qui êtes si fort pour trouver le tort dont je me fous

Analyser votre existence, vaut elle vraiment mieux que moi
Croyez vous réellement que je me préoccupe de vos dire
Quand je sais que pendant que vous perdez votre temps
Moi j’essaye de rendre mon avenir un peu moins pesant

Je souris de votre crédulité au rapport de votre discernement
Peut être bien que je ne connais pas tout, vous non plus
Qui peux me contredire quand je dis cela sans faire semblant
De vous prendre pour des cons qui rejettent ce qu’ils ont vus

Votre silence est un aveu dont je ne peux même pas jouir
Car avant tout la seule chose que je souhaite c’est m’en sortir
Je ne suis pas la non plus pour me justifier de mes gestes
J’écris juste des mots que je pense nécessaire si je reste

Ce monde qui me casse les couilles je ne peux l’ignorer
Alors je l’affronte à ma façon, si cela ne vous va pas
Dites moi comment faire, j’aviserai de vos réponses
Tout en sachant que la meilleure manière de trouver
C’est d’agir sans laisser ne serait ce qu’une once
De doute de soi, je sais que ce n’est pas facile mais j’y crois

Alors arrêtez un peu de faire couler votre venin
Et rejoignez moi pour forger un destin commun
Qui n’aura de larmes que celle de notre joie
Qui remplacera le linge sale du passé par la soie

Alors s’il vous plait arrêter de baisser les bras
Parce qu’on vous dit que vous n’y arriverai pas

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Arrêtez

  ar=rê=tez=de=me=pren=dre=pour=ce=que=je=ne=suis=pas 14
  ar=rê=tez=un=peu=de=comp=ter=cha=cun=de=mes=faux=pas 14
  je=vais=vous=dire=la=vé=ri=té=je=vous=em=mer=de=fran=che=ment 16
  tout=ce=que=vous=pou=vez=me=dire=pas=se=com=me=le=vent 14

  jen=ai=mar=re=de=ses=re=proches=in=ces=sant=sur=ma=vie 14
  je=ré=clame=mê=me=pas=vo=treap=pro=ba=tion=pour=mes=ac=tions 15
  je=ré=sisteà=vos=har=cè=le=ment=car=je=sais=qui=je=suis 14
  et=quau=cun=de=vos=mots=ne=mat=teint=de=tou=te=fa=çon 14

  lâ=chez=moi=un=peu=et=tour=nez=vous=vers=vous=mê=me 13
  ma=vie=se=lon=vous=est=un=mal=in=cu=rable=que=je=sème 14
  mais=a=vant=da=van=cer=votre=ju=ge=ment=re=gar=dez=vous 14
  vous=qui=êtes=si=fort=pour=trou=ver=le=tort=dont=je=me=fous 14

  ana=ly=ser=votre=exis=ten=ce=vaut=elle=vrai=ment=mieux=que=moi 14
  croyez=vous=réel=le=ment=que=je=me=préoc=cu=pe=de=vos=dire 14
  quand=je=sais=que=pen=dant=que=vous=per=dez=vo=tre=temps 13
  moi=jes=saye=de=rendre=mon=a=ve=nir=un=peu=moins=pe=sant 14

  je=sou=ris=de=votre=cré=du=li=té=au=rap=port=de=vo=tre=dis=cer=ne=ment 19
  peut=ê=tre=bien=que=je=ne=con=nais=pas=tout=vous=non=plus 14
  qui=peux=me=contre=di=re=quand=je=dis=ce=la=sans=fai=re=sem=blant 16
  de=vous=prendre=pour=des=cons=qui=re=jet=tent=ce=quils=ont=vus 14

  votre=si=len=ceest=un=a=veu=dont=je=ne=peux=mê=me=pas=jouir 15
  car=a=vant=tout=la=seule=cho=se=que=je=sou=hai=te=cest=men=sor=tir 17
  je=ne=suis=pas=la=non=plus=pour=me=jus=ti=fier=de=mes=gestes 15
  jé=cris=jus=te=des=mots=que=je=pense=né=ces=sai=re=si=je=reste 16

  ce=monde=qui=me=cas=se=les=couilles=je=ne=peux=li=gno=rer 14
  a=lors=je=laf=fronteà=ma=fa=çon=si=ce=la=ne=vous=va=pas 15
  dites=moi=com=ment=fai=re=ja=vi=se=rai=de=vos=ré=ponses 14
  tout=en=sa=chant=que=la=meilleu=re=ma=niè=re=de=trou=ver 14
  cest=da=gir=sans=lais=ser=ne=se=rait=ce=quu=ne=on=ce 14
  de=doute=de=soi=je=sais=que=ce=nest=pas=fa=ci=le=mais=jy=crois 16

  a=lors=ar=rê=tez=un=peu=de=faire=cou=ler=vo=tre=ve=nin 15
  et=re=joi=gnez=moi=pour=for=ger=un=des=tin=com=mun 13
  qui=nau=ra=de=lar=mes=que=cel=le=de=no=tre=joie 13
  qui=rem=place=ra=le=lin=ge=sa=le=du=pas=sé=par=la=soie 15

  a=lors=sil=vous=plait=ar=rê=ter=de=bais=ser=les=bras 13
  par=ce=quon=vous=dit=que=vous=ny=ar=ri=ve=rai=pas 13
 • Phonétique : Arrêtez

  aʁεte də mə pʁɑ̃dʁə puʁ sə kə ʒə nə sɥi pa
  aʁεtez- œ̃ pø də kɔ̃te ʃakœ̃ də mε fo pa
  ʒə vε vu diʁə la veʁite, ʒə vuz- amεʁdə fʁɑ̃ʃəmɑ̃
  tu sə kə vu puve mə diʁə pasə kɔmə lə vɑ̃

  ʒɑ̃n- ε maʁə də sε ʁəpʁoʃəz- ɛ̃sesɑ̃ syʁ ma vi
  ʒə ʁeklamə mεmə pa vɔtʁə apʁɔbasjɔ̃ puʁ mεz- aksjɔ̃
  ʒə ʁezistə a vo-aʁsεləmɑ̃ kaʁ ʒə sε ki ʒə sɥi
  e kokœ̃ də vo mo nə matɛ̃ də tutə fasɔ̃

  laʃe mwa œ̃ pø e tuʁne vu vεʁ vu mεmə
  ma vi səlɔ̃ vuz- εt- œ̃ mal ɛ̃kyʁablə kə ʒə sεmə
  mεz- avɑ̃ davɑ̃se vɔtʁə ʒyʒəmɑ̃ ʁəɡaʁde vu
  vu ki εtə si fɔʁ puʁ tʁuve lə tɔʁ dɔ̃ ʒə mə fus

  analize vɔtʁə εɡzistɑ̃sə, vo εllə vʁεmɑ̃ mjø kə mwa
  kʁwaje vu ʁeεllmɑ̃ kə ʒə mə pʁeɔkypə də vo diʁə
  kɑ̃ ʒə sε kə pɑ̃dɑ̃ kə vu pεʁde vɔtʁə tɑ̃
  mwa ʒesεj də ʁɑ̃dʁə mɔ̃n- avəniʁ œ̃ pø mwɛ̃ pəzɑ̃

  ʒə suʁi də vɔtʁə kʁedylite o ʁapɔʁ də vɔtʁə disεʁnəmɑ̃
  pø εtʁə bjɛ̃ kə ʒə nə kɔnε pa tu, vu nɔ̃ plys
  ki pø mə kɔ̃tʁədiʁə kɑ̃ ʒə di səla sɑ̃ fεʁə sɑ̃blɑ̃
  də vu pʁɑ̃dʁə puʁ dε kɔ̃ ki ʁəʒεte sə kilz- ɔ̃ vy

  vɔtʁə silɑ̃sə εt- œ̃n- avø dɔ̃ ʒə nə pø mεmə pa ʒuiʁ
  kaʁ avɑ̃ tu la sələ ʃozə kə ʒə suεtə sε mɑ̃ sɔʁtiʁ
  ʒə nə sɥi pa la nɔ̃ plys puʁ mə ʒystifje də mε ʒεstə
  ʒekʁi ʒystə dε mo kə ʒə pɑ̃sə nesesεʁə si ʒə ʁεstə

  sə mɔ̃də ki mə kasə lε kujə ʒə nə pø liɲɔʁe
  alɔʁ ʒə lafʁɔ̃tə a ma fasɔ̃, si səla nə vu va pa
  ditə mwa kɔmɑ̃ fεʁə, ʒavizəʁε də vo ʁepɔ̃sə
  tut- ɑ̃ saʃɑ̃ kə la mεjəʁə manjεʁə də tʁuve
  sε daʒiʁ sɑ̃ lεse nə səʁε sə kynə ɔ̃sə
  də dutə də swa, ʒə sε kə sə nε pa fasilə mε ʒi kʁwa

  alɔʁz- aʁεtez- œ̃ pø də fεʁə kule vɔtʁə vənɛ̃
  e ʁəʒwaɲe mwa puʁ fɔʁʒe œ̃ dεstɛ̃ kɔmœ̃
  ki noʁa də laʁmə- kə sεllə də nɔtʁə ʒwa
  ki ʁɑ̃plasəʁa lə lɛ̃ʒə salə dy pase paʁ la swa

  alɔʁ sil vu plε aʁεte də bεse lε bʁa
  paʁsə kɔ̃ vu di kə vu ni aʁivəʁε pa
 • Syllabes Phonétique : Arrêtez

  a=ʁε=te=də=mə=pʁɑ̃=dʁə=puʁ=sə=kə=ʒə=nə=sɥi=pa 14
  a=ʁε=te=zœ̃=pø=də=kɔ̃=te=ʃa=kœ̃=də=mε=fo=pa 14
  ʒə=vε=vu=diʁə=la=ve=ʁi=te=ʒə=vu=za=mεʁ=də=fʁɑ̃=ʃə=mɑ̃ 16
  tu=sə=kə=vu=pu=ve=mə=di=ʁə=pa=sə=kɔ=mə=lə=vɑ̃ 15

  ʒɑ̃=nε=ma=ʁə=də=sε=ʁə=pʁo=ʃə=zɛ̃=se=sɑ̃=syʁ=ma=vi 15
  ʒə=ʁe=klamə=mε=mə=pa=vɔ=tʁə=a=pʁɔ=ba=sjɔ̃=puʁ=mε=zak=sjɔ̃ 16
  ʒə=ʁe=zis=tə=a=vo-aʁ=sε=lə=mɑ̃=kaʁ=ʒə=sε=ki=ʒə=sɥi 16
  e=ko=kœ̃=də=vo=mo=nə=ma=tɛ̃=də=tu=tə=fa=sɔ̃ 14

  la=ʃe=mwa=œ̃=pø=e=tuʁ=ne=vu=vεʁ=vu=mε=mə 13
  ma=vi=sə=lɔ̃=vu=zε=tœ̃=mal=ɛ̃=ky=ʁa=blə=kə=ʒə=sε=mə 16
  mε=za=vɑ̃=da=vɑ̃=se=vɔ=tʁə=ʒy=ʒə=mɑ̃=ʁə=ɡaʁ=de=vu 15
  vu=ki=ε=tə=si=fɔʁ=puʁ=tʁu=ve=lə=tɔʁ=dɔ̃=ʒə=mə=fus 15

  a=na=li=ze=vɔtʁə=εɡ=zis=tɑ̃=sə=vo=εllə=vʁε=mɑ̃=mjø=kə=mwa 16
  kʁwa=je=vu=ʁe=εl=lmɑ̃=kə=ʒə=mə=pʁe=ɔ=ky=pə=də=vo=diʁə 16
  kɑ̃=ʒə=sε=kə=pɑ̃=dɑ̃=kə=vu=pεʁ=de=vɔ=tʁə=tɑ̃ 13
  mwa=ʒe=sεj=də=ʁɑ̃=dʁə=mɔ̃=na=və=niʁ=œ̃=pø=mwɛ̃=pə=zɑ̃ 15

  ʒə=su=ʁidə=vɔ=tʁə=kʁe=dy=li=te=o=ʁa=pɔʁ=də=vɔ=tʁə=di=sεʁ=nə=mɑ̃ 19
  pø=ε=tʁə=bj=ɛ̃=kə=ʒə=nə=kɔ=nε=pa=tu=vu=nɔ̃=plys 15
  ki=pømə=kɔ̃=tʁə=di=ʁə=kɑ̃=ʒə=di=sə=la=sɑ̃=fε=ʁə=sɑ̃=blɑ̃ 16
  də=vu=pʁɑ̃=dʁə=puʁ=dε=kɔ̃=ki=ʁə=ʒε=te=sə=kil=zɔ̃=vy 15

  vɔtʁə=si=lɑ̃=səε=tœ̃=na=vø=dɔ̃=ʒə=nə=pø=mε=mə=pa=ʒu=iʁ 16
  kaʁ=a=vɑ̃=tu=lasə=lə=ʃo=zə=kə=ʒə=su=ε=tə=sε=mɑ̃=sɔʁ=tiʁ 17
  ʒə=nə=sɥi=pa=la=nɔ̃=plys=puʁ=mə=ʒys=ti=fje=də=mε=ʒεs=tə 16
  ʒe=kʁi=ʒys=tə=dε=mokə=ʒə=pɑ̃=sə=ne=se=sε=ʁə=si=ʒə=ʁεstə 16

  sə=mɔ̃=də=ki=mə=ka=sə=lε=ku=jə=ʒə=nə=pø=li=ɲɔ=ʁe 16
  a=lɔʁʒə=la=fʁɔ̃=tə=a=ma=fa=sɔ̃=si=sə=la=nə=vu=va=pa 16
  di=tə=mwa=kɔ=mɑ̃=fε=ʁə=ʒa=vi=zə=ʁε=də=vo=ʁe=pɔ̃=sə 16
  tu=tɑ̃=sa=ʃɑ̃=kə=la=mε=jə=ʁə=ma=nj=ε=ʁə=də=tʁu=ve 16
  sε=da=ʒiʁ=sɑ̃=lε=se=nə=sə=ʁε=sə=ky=nə=ɔ̃=sə 14
  də=dutə=də=swa=ʒə=sε=kə=sə=nε=pa=fa=si=lə=mε=ʒi=kʁwa 16

  a=lɔʁ=za=ʁε=te=zœ̃=pø=də=fε=ʁə=ku=le=vɔ=tʁə=və=nɛ̃ 16
  e=ʁə=ʒwa=ɲe=mwa=puʁ=fɔʁ=ʒe=œ̃=dεs=tɛ̃=kɔ=mœ̃ 13
  ki=no=ʁa=də=laʁ=mə=kə=sεl=lə=də=nɔ=tʁə=ʒwa 13
  ki=ʁɑ̃=pla=sə=ʁa=lə=lɛ̃=ʒə=sa=lə=dy=pa=se=paʁ=la=swa 16

  a=lɔʁ=sil=vu=plε=a=ʁε=te=də=bε=se=lε=bʁa 13
  paʁ=sə=kɔ̃=vu=di=kə=vu=ni=a=ʁi=və=ʁε=pa 13

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
21/01/2022Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Poème Agir
Publié le 17/09/2005 15:49

L'écrit contient 393 mots qui sont répartis dans 9 strophes.

Poete : Wildangel

Récompense

0
0
0