Poeme-France : Lecture Écrit Famille

Poeme : Trop De…

Poème Famille
Publié le 03/10/2005 16:32

L'écrit contient 295 mots qui sont répartis dans 10 strophes.

Poete : Wildangel

Trop De…

Trop de larmes coulent dans ma vie
C’est le temps qui déverse sa lie
Depuis que tu es partie je ne trouve plus l’envie
De prolonger mon existence à tout prix

Au creux d’un lit je cherche encore ton visage
Dans les rêves espérant un doux présage
Celui de retrouver toute cette rage
Mordre la vie à chacune de ses pages

Tant de regrets à ton égard
Sentir encore plonger ton regard
Mais de ton envol je suis punis
Car désormais tu t’es enfui

De là haut promet moi la fin
D’un mal qui se mélange au tien
Berce moi de tendres illusion
Que je ne perde plus la passion

Trop de sang ternit mes sourires
Car je n’entend plus ces éclats de rire
Depuis que tu es partie je sais souffrir
Et je ne souhaite plus que mourir

Mourir pour rejoindre l’ange
Afin que tout ceci enfin change
Qu’il n’y ait plus cette violence
Qui forgea pourtant mes sens

Je sais me défendre grâce a toi
Je sais aussi pleurer je crois
Mais je ne sais plus continuer
Le chemin de mon éternité

Reviens moi et stoppe ma destruction
Seule, ta voix est pure hallucination
Et je pense encore à tes paroles
De force, de courage, de détermination
Mais entraînée malgré moi dans la farandole
Je ne peux plus conclure ma destination

Trop de manque, trop de vide
Qui forme ce visage livide
Mais je te jure que jamais plus
Je ne tenterai d’assombrir la vue
Car je sais que seule ici
Je ne serai seule dans mon esprit

Je t’aime, entends mes mots
Que le Monde ne résonne plus faux
Aux abords de mes nuits d’insomnie
Pour veiller sur ma vie.
 • Pieds Hyphénique: Trop De…

  trop=de=lar=mes=coulent=dans=ma=vie 8
  cest=le=temps=qui=dé=verse=sa=lie 8
  de=puis=que=tu=es=par=tie=je=ne=trouve=plus=len=vie 13
  de=pro=lon=ger=mon=existen=ceà=tout=prix 9

  au=creux=dun=lit=je=chercheen=core=ton=vi=sage 10
  dans=les=rêves=es=pé=rant=un=doux=pré=sage 10
  ce=lui=de=re=trou=ver=toute=cet=te=rage 10
  mordre=la=vieà=cha=cu=ne=de=ses=pages 9

  tant=de=re=grets=à=ton=é=gard 8
  sen=tir=en=core=plon=ger=ton=re=gard 9
  mais=de=ton=en=vol=je=suis=pu=nis 9
  car=dé=sor=mais=tu=tes=en=fui 8

  de=là=haut=pro=met=moi=la=fin 8
  dun=mal=qui=se=mé=lange=au=tien 8
  ber=ce=moi=de=ten=dres=illu=sion 8
  que=je=ne=perde=plus=la=pas=sion 8

  trop=de=sang=ter=nit=mes=sou=rires 8
  car=je=nen=tend=plus=ces=é=clats=de=rire 10
  de=puis=que=tu=es=par=tie=je=sais=souf=frir 11
  et=je=ne=sou=haite=plus=que=mou=rir 9

  mou=rir=pour=re=join=dre=lan=ge 8
  a=fin=que=tout=ce=ci=en=fin=change 9
  quil=ny=ait=plus=cet=te=vio=lence 8
  qui=for=gea=pour=tant=mes=sens 7

  je=sais=me=défen=dre=grâ=cea=toi 8
  je=sais=aus=si=pleu=rer=je=crois 8
  mais=je=ne=sais=plus=con=ti=nuer 8
  le=che=min=de=mon=é=ter=ni=té 9

  re=viens=moi=et=stop=pe=ma=des=truc=tion 10
  seule=ta=voix=est=pure=hal=lu=ci=na=tion 10
  et=je=penseen=core=à=tes=pa=roles 8
  de=force=de=cou=ra=ge=de=dé=ter=mi=na=tion 12
  mais=en=traî=née=mal=gré=moi=dans=la=fa=ran=dole 12
  je=ne=peux=plus=con=clure=ma=des=ti=na=tion 11

  trop=de=man=que=trop=de=vi=de 8
  qui=forme=ce=vi=sa=ge=li=vide 8
  mais=je=te=jure=que=ja=mais=plus 8
  je=ne=tente=rai=das=som=brir=la=vue 9
  car=je=sais=que=seu=le=i=ci 8
  je=ne=se=rai=seule=dans=mon=es=prit 9

  je=tai=me=en=tends=mes=mots 7
  que=le=monde=ne=ré=son=ne=plus=faux 9
  aux=a=bords=de=mes=nuits=din=som=nie 9
  pour=veil=ler=sur=ma=vie 6
 • Phonétique : Trop De…

  tʁo də laʁmə- kule dɑ̃ ma vi
  sε lə tɑ̃ ki devεʁsə sa li
  dəpɥi kə ty ε paʁti ʒə nə tʁuvə plys lɑ̃vi
  də pʁɔlɔ̃ʒe mɔ̃n- εɡzistɑ̃sə a tu pʁi

  o kʁø dœ̃ li ʒə ʃεʁʃə ɑ̃kɔʁə tɔ̃ vizaʒə
  dɑ̃ lε ʁεvəz- εspeʁɑ̃ œ̃ du pʁezaʒə
  səlɥi də ʁətʁuve tutə sεtə ʁaʒə
  mɔʁdʁə la vi a ʃakynə də sε paʒə

  tɑ̃ də ʁəɡʁεz- a tɔ̃n- eɡaʁ
  sɑ̃tiʁ ɑ̃kɔʁə plɔ̃ʒe tɔ̃ ʁəɡaʁ
  mε də tɔ̃n- ɑ̃vɔl ʒə sɥi pyni
  kaʁ dezɔʁmε ty tε ɑ̃fɥi

  də la-o pʁɔmε mwa la fɛ̃
  dœ̃ mal ki sə melɑ̃ʒə o tjɛ̃
  bεʁsə mwa də tɑ̃dʁəz- ilyzjɔ̃
  kə ʒə nə pεʁdə plys la pasjɔ̃

  tʁo də sɑ̃ tεʁni mε suʁiʁə
  kaʁ ʒə nɑ̃tɑ̃ plys sεz- ekla də ʁiʁə
  dəpɥi kə ty ε paʁti ʒə sε sufʁiʁ
  e ʒə nə suεtə plys kə muʁiʁ

  muʁiʁ puʁ ʁəʒwɛ̃dʁə lɑ̃ʒə
  afɛ̃ kə tu səsi ɑ̃fɛ̃ ʃɑ̃ʒə
  kil ni ε plys sεtə vjɔlɑ̃sə
  ki fɔʁʒa puʁtɑ̃ mε sɑ̃s

  ʒə sε mə defɑ̃dʁə ɡʁasə a twa
  ʒə sεz- osi pləʁe ʒə kʁwa
  mε ʒə nə sε plys kɔ̃tinɥe
  lə ʃəmɛ̃ də mɔ̃n- etεʁnite

  ʁəvjɛ̃ mwa e stɔpə ma dεstʁyksjɔ̃
  sələ, ta vwa ε pyʁə-alysinasjɔ̃
  e ʒə pɑ̃sə ɑ̃kɔʁə a tε paʁɔlə
  də fɔʁsə, də kuʁaʒə, də detεʁminasjɔ̃
  mεz- ɑ̃tʁεne malɡʁe mwa dɑ̃ la faʁɑ̃dɔlə
  ʒə nə pø plys kɔ̃klyʁə ma dεstinasjɔ̃

  tʁo də mɑ̃kə, tʁo də vidə
  ki fɔʁmə sə vizaʒə lividə
  mε ʒə tə ʒyʁə kə ʒamε plys
  ʒə nə tɑ̃təʁε dasɔ̃bʁiʁ la vɥ
  kaʁ ʒə sε kə sələ isi
  ʒə nə səʁε sələ dɑ̃ mɔ̃n- εspʁi

  ʒə tεmə, ɑ̃tɑ̃ mε mo
  kə lə mɔ̃də nə ʁezɔnə plys fo
  oz- abɔʁd də mε nɥi dɛ̃sɔmni
  puʁ vεje syʁ ma vi.
 • Pieds Phonétique : Trop De…

  tʁo=də=laʁ=mə=ku=le=dɑ̃=ma=vi 9
  sε=lə=tɑ̃=ki=de=vεʁ=sə=sa=li 9
  dəp=ɥikə=ty=ε=paʁ=ti=ʒə=nə=tʁu=və=plys=lɑ̃=vi 13
  də=pʁɔ=lɔ̃=ʒe=mɔ̃=nεɡ=zis=tɑ̃səa=tu=pʁi 10

  o=kʁø=dœ̃=liʒə=ʃεʁʃə=ɑ̃=kɔ=ʁə=tɔ̃=vizaʒə 10
  dɑ̃=lε=ʁεvə=zεs=pe=ʁɑ̃=œ̃=du=pʁe=zaʒə 10
  səl=ɥidə=ʁə=tʁu=ve=tu=tə=sε=tə=ʁaʒə 10
  mɔʁdʁə=la=vi=a=ʃa=ky=nə=də=sε=paʒə 10

  tɑ̃=də=ʁə=ɡʁε=za=tɔ̃=ne=ɡaʁ 8
  sɑ̃=tiʁ=ɑ̃=kɔ=ʁə=plɔ̃=ʒe=tɔ̃=ʁə=ɡaʁ 10
  mε=də=tɔ̃=nɑ̃=vɔl=ʒə=sɥi=py=ni 9
  kaʁ=de=zɔʁ=mε=ty=tε=ɑ̃f=ɥi 8

  də=la-o=pʁɔ=mε=mwa=la=fɛ̃ 8
  dœ̃=mal=ki=sə=me=lɑ̃=ʒə=o=tj=ɛ̃ 10
  bεʁ=sə=mwa=də=tɑ̃=dʁə=zi=ly=zj=ɔ̃ 10
  kə=ʒə=nə=pεʁ=də=plys=la=pa=sj=ɔ̃ 10

  tʁo=də=sɑ̃=tεʁ=ni=mε=su=ʁi=ʁə 9
  kaʁ=ʒə=nɑ̃=tɑ̃=plys=sε=ze=kla=də=ʁiʁə 10
  dəp=ɥikə=ty=ε=paʁ=ti=ʒə=sε=su=fʁiʁ 10
  e=ʒə=nə=su=ε=tə=plys=kə=mu=ʁiʁ 10

  mu=ʁiʁ=puʁ=ʁə=ʒwɛ̃=dʁə=lɑ̃=ʒə 8
  a=fɛ̃=kə=tu=sə=si=ɑ̃=fɛ̃=ʃɑ̃=ʒə 10
  kil=ni=ε=plys=sε=tə=vj=ɔ=lɑ̃=sə 10
  ki=fɔʁ=ʒa=puʁ=tɑ̃=mε=sɑ̃s 7

  ʒə=sε=mə=de=fɑ̃=dʁə=ɡʁa=sə=a=twa 10
  ʒə=sε=zo=si=plə=ʁe=ʒə=kʁwa 8
  mε=ʒə=nə=sε=plys=kɔ̃=tin=ɥe 8
  lə=ʃə=mɛ̃=də=mɔ̃=ne=tεʁ=ni=te 9

  ʁə=vjɛ̃=mwa=e=stɔ=pə=ma=dεs=tʁyk=sjɔ̃ 10
  sə=lə=ta=vwa=ε=py=ʁə-a=ly=si=na=sjɔ̃ 12
  e=ʒə=pɑ̃sə=ɑ̃=kɔ=ʁə=a=tε=pa=ʁɔlə 10
  də=fɔʁsə=də=ku=ʁaʒə=də=de=tεʁ=mi=na=sjɔ̃ 11
  mε=zɑ̃=tʁε=ne=mal=ɡʁe=mwa=dɑ̃=la=fa=ʁɑ̃dɔlə 11
  ʒə=nə=pø=plys=kɔ̃=klyʁə=ma=dεs=ti=na=sjɔ̃ 11

  tʁo=də=mɑ̃=kə=tʁo=də=vi=də 8
  ki=fɔʁ=mə=sə=vi=za=ʒə=li=vi=də 10
  mε=ʒə=tə=ʒy=ʁə=kə=ʒa=mε=plys 9
  ʒə=nə=tɑ̃=tə=ʁε=da=sɔ̃=bʁiʁ=la=vɥ 10
  kaʁ=ʒə=sε=kə=sə=lə=i=si 8
  ʒə=nə=sə=ʁε=sə=lə=dɑ̃=mɔ̃=nεs=pʁi 10

  ʒə=tε=mə=ɑ̃=tɑ̃=mε=mo 7
  kə=lə=mɔ̃=də=nə=ʁe=zɔ=nə=plys=fo 10
  o=za=bɔʁd=də=mε=nɥi=dɛ̃=sɔm=ni 9
  puʁ=vε=j=e=syʁ=ma=vi 7

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
03/10/2005 17:40Petite Indienne

Elle n’ai pas loin juste de l’autre côter du chemin, courage je suis avec toi.
Amitié