Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : Que Le Ciel Se Déchire

Poème - Sans Thème -
Publié le 20/10/2005 23:02

L'écrit contient 238 mots qui sont répartis dans 7 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : Wildangel

Que Le Ciel Se Déchire

Encore une nuit où le sommeil s’évapore
Égarée dans les pensées les plus récurrentes
Je voudrai tellement ressentir ce qu’est l’indolore
Mais chaque lune se transforme électrisante

Impossible d’apaisé cette âme en souffrance
Je ne peux que l’intégrer à ma sobre existence
Que le ciel se déchire au dessus du mal
Qu’il m’aspire dans un soupir fatal

Je ne résisterai pas a son appel
Suivant la voix de ce juge satanique
Je garderai mes pleurs pour l’Éternel
Et promet obéissance a l’ironique

Nul ne sait ce que je suis capable
Dans un moment de clarté de comprendre
Toutes ces choses que l’on veut me vendre
Je m’enfonce dans ses rêves et ses fables

Que le Monde s’ouvre en deux sous nos pieds
Qu’il aspire tout ce qu’il veut de sa méchanceté
Dans son élan qu’il me blesse de sa cruauté
Au plus profond de ma chaire lacérée

Je répondrais présente aux dernier de nos jours
Car je veux voir ces Hommes souffrir a leur tour
Et crier, supplier d’arrêter ce fléau qui s’abat
Leur petite vie dérangées par ma seule voix

Souriant de cette malédiction je regagne ma vie
Et je marche, mes pensées encore chaudes en tête
Oui un jour, vous qui riez je vous anéantirai avec envie
Et personne ne pourra stopper ma folie en ce jour de fête
 • Pieds Hyphénique: Que Le Ciel Se Déchire

  en=core=u=ne=nuit=où=le=som=meil=sé=va=pore 12
  éga=rée=dans=les=pen=sées=les=plus=ré=cur=ren=tes 12
  je=vou=drai=tel=le=ment=res=sen=tir=ce=quest=lin=do=lore 14
  mais=cha=que=lu=ne=se=trans=for=me=élec=tri=sante 12

  im=pos=sible=da=pai=sé=cet=te=â=meen=souf=france 12
  je=ne=peux=que=lin=té=grer=à=ma=sobre=exis=tence 12
  que=le=ciel=se=dé=chi=re=au=des=sus=du=mal 12
  quil=mas=pi=re=dans=un=sou=pir=fa=tal 10

  je=ne=ré=sis=te=rai=pas=a=son=ap=pel 11
  sui=vant=la=voix=de=ce=ju=ge=sa=ta=nique 11
  je=gar=de=rai=mes=pleurs=pour=lé=ter=nel 10
  et=pro=met=o=béis=san=ce=a=li=ro=nique 11

  nul=ne=sait=ce=que=je=suis=ca=pa=ble 10
  dans=un=mo=ment=de=clar=té=de=com=pren=dre 11
  tou=tes=ces=cho=ses=que=lon=veut=me=ven=dre 11
  je=men=fon=ce=dans=ses=rê=ves=et=ses=fa=bles 12

  que=le=mon=de=sou=vre=en=deux=sous=nos=pieds 11
  quil=as=pire=tout=ce=quil=veut=de=sa=mé=chan=ce=té 13
  dans=son=é=lan=quil=me=bles=se=de=sa=cruau=té 12
  au=plus=pro=fond=de=ma=chai=re=la=cé=rée 11

  je=ré=pon=drais=pré=sente=aux=der=nier=de=nos=jours 12
  car=je=veux=voir=ces=hom=mes=souf=frir=a=leur=tour 12
  et=crier=sup=plier=dar=rê=ter=ce=flé=au=qui=sa=bat 13
  leur=pe=tite=vie=dé=ran=gées=par=ma=seu=le=voix 12

  sou=riant=de=cette=ma=lé=dic=tion=je=re=ga=gne=ma=vie 14
  et=je=mar=che=mes=pen=sées=en=core=chau=des=en=tête 13
  oui=un=jour=vous=qui=riez=je=vous=a=né=an=ti=rai=a=vec=en=vie 17
  et=per=sonne=ne=pour=ra=stop=per=ma=fo=lieen=ce=jour=de=fête 15
 • Phonétique : Que Le Ciel Se Déchire

  ɑ̃kɔʁə ynə nɥi u lə sɔmεj sevapɔʁə
  eɡaʁe dɑ̃ lε pɑ̃se lε plys ʁekyʁɑ̃tə
  ʒə vudʁε tεllmɑ̃ ʁəsɑ̃tiʁ sə kε lɛ̃dɔlɔʁə
  mε ʃakə lynə sə tʁɑ̃sfɔʁmə elεktʁizɑ̃tə

  ɛ̃pɔsiblə dapεze sεtə amə ɑ̃ sufʁɑ̃sə
  ʒə nə pø kə lɛ̃teɡʁe a ma sɔbʁə εɡzistɑ̃sə
  kə lə sjεl sə deʃiʁə o dəsy dy mal
  kil maspiʁə dɑ̃z- œ̃ supiʁ fatal

  ʒə nə ʁezistəʁε pa a sɔ̃n- apεl
  sɥivɑ̃ la vwa də sə ʒyʒə satanikə
  ʒə ɡaʁdəʁε mε plœʁ puʁ letεʁnεl
  e pʁɔmε ɔbeisɑ̃sə a liʁɔnikə

  nyl nə sε sə kə ʒə sɥi kapablə
  dɑ̃z- œ̃ mɔmɑ̃ də klaʁte də kɔ̃pʁɑ̃dʁə
  tutə sε ʃozə kə lɔ̃ vø mə vɑ̃dʁə
  ʒə mɑ̃fɔ̃sə dɑ̃ sε ʁεvəz- e sε fablə

  kə lə mɔ̃də suvʁə ɑ̃ dø su no pje
  kil aspiʁə tu sə kil vø də sa meʃɑ̃səte
  dɑ̃ sɔ̃n- elɑ̃ kil mə blεsə də sa kʁɥote
  o plys pʁɔfɔ̃ də ma ʃεʁə laseʁe

  ʒə ʁepɔ̃dʁε pʁezɑ̃tə o dεʁnje də no ʒuʁ
  kaʁ ʒə vø vwaʁ sεz- ɔmə sufʁiʁ a lœʁ tuʁ
  e kʁje, syplje daʁεte sə fleo ki saba
  lœʁ pətitə vi deʁɑ̃ʒe paʁ ma sələ vwa

  suʁjɑ̃ də sεtə malediksjɔ̃ ʒə ʁəɡaɲə ma vi
  e ʒə maʁʃə, mε pɑ̃sez- ɑ̃kɔʁə ʃodəz- ɑ̃ tεtə
  ui œ̃ ʒuʁ, vu ki ʁje ʒə vuz- aneɑ̃tiʁε avεk ɑ̃vi
  e pεʁsɔnə nə puʁʁa stɔpe ma fɔli ɑ̃ sə ʒuʁ də fεtə
 • Pieds Phonétique : Que Le Ciel Se Déchire

  ɑ̃=kɔʁə=y=nə=nɥi=u=lə=sɔ=mεj=se=va=pɔʁə 12
  e=ɡa=ʁe=dɑ̃=lε=pɑ̃=se=lε=plys=ʁe=ky=ʁɑ̃tə 12
  ʒə=vu=dʁε=tεl=lmɑ̃ʁə=sɑ̃=tiʁ=sə=kε=lɛ̃=dɔ=lɔʁə 12
  mε=ʃakə=ly=nə=sə=tʁɑ̃s=fɔʁ=mə=e=lεk=tʁi=zɑ̃tə 12

  ɛ̃=pɔ=siblə=da=pε=ze=sε=tə=a=mə=ɑ̃=sufʁɑ̃sə 12
  ʒə=nə=pøkə=lɛ̃=te=ɡʁe=a=ma=sɔ=bʁə=εɡ=zistɑ̃sə 12
  kə=lə=sjεl=sə=de=ʃi=ʁə=o=də=sy=dy=mal 12
  kil=mas=pi=ʁə=dɑ̃=zœ̃=su=piʁ=fa=tal 10

  ʒə=nə=ʁe=zis=tə=ʁε=pa=a=sɔ̃=na=pεl 11
  sɥi=vɑ̃=la=vwa=də=sə=ʒy=ʒə=sa=ta=ni=kə 12
  ʒə=ɡaʁ=də=ʁε=mε=plœ=ʁə=puʁ=le=tεʁ=nεl 11
  e=pʁɔ=mε=ɔ=be=i=sɑ̃=sə=a=li=ʁɔ=nikə 12

  nyl=nə=sε=sə=kə=ʒə=sɥi=ka=pa=blə 10
  dɑ̃=zœ̃=mɔ=mɑ̃=də=klaʁ=te=də=kɔ̃=pʁɑ̃=dʁə 11
  tu=tə=sε=ʃo=zə=kə=lɔ̃=vø=mə=vɑ̃=dʁə 11
  ʒə=mɑ̃=fɔ̃=sə=dɑ̃=sε=ʁε=və=ze=sε=fa=blə 12

  kə=lə=mɔ̃=də=su=vʁə=ɑ̃=dø=su=no=pj=e 12
  kil=as=piʁə=tu=sə=kil=vø=də=sa=me=ʃɑ̃=sə=te 13
  dɑ̃=sɔ̃=ne=lɑ̃=kil=mə=blε=sə=də=sa=kʁɥo=te 12
  o=plys=pʁɔ=fɔ̃=də=ma=ʃε=ʁə=la=se=ʁe 11

  ʒə=ʁe=pɔ̃=dʁε=pʁe=zɑ̃tə=o=dεʁ=nje=də=no=ʒuʁ 12
  kaʁ=ʒə=vø=vwaʁ=sε=zɔ=mə=su=fʁiʁ=a=lœʁ=tuʁ 12
  e=kʁje=sy=plje=da=ʁε=te=sə=fle=o=ki=sa=ba 13
  lœʁ=pə=titə=vi=de=ʁɑ̃=ʒe=paʁ=ma=sə=lə=vwa 12

  su=ʁjɑ̃də=sε=tə=ma=le=dik=sjɔ̃=ʒə=ʁə=ɡa=ɲə=ma=vi 14
  e=ʒə=maʁʃə=mε=pɑ̃=se=zɑ̃=kɔ=ʁə=ʃo=də=zɑ̃tεtə 12
  ui=œ̃=ʒuʁ=vu=ki=ʁje=ʒə=vu=za=ne=ɑ̃=ti=ʁε=a=vεk=ɑ̃=vi 17
  e=pεʁ=sɔnə=nə=puʁ=ʁa=stɔ=pe=ma=fɔ=li=ɑ̃=sə=ʒuʁ=də=fεtə 16

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
21/06/2021Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.