Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Une Histoire

Poème Amour
Publié le 02/11/2005 14:24

L'écrit contient 200 mots qui sont répartis dans 6 strophes.

Poete : Wildangel

Une Histoire

Premier soir où l’alcool nous a présenter
Rejet catégorique de ta langue à se parler
Première impression fallait pas trop s’y fier
Jamais de nous entre nous je l’aurais jurer

Mais voilà que de ton charme tu me pénètre
Et devant ton éloquence je ne sais où me mettre
Comme Juliette je t’attend de ma fenêtre
Le vent du désir m’attire vers ton être

Ensemble depuis quelques temps déjà
Je me sens si bien dans tes bras
Il est vrai que chaque jour ne fut pas
Si beau que l’amour le voudrait
Mais le bonheur du silence effraie
On ne saura jamais où cela mènera

Mais Toi que je veux dans ma vie
Je te promets que je te suis ici
Qu’il faudra pardonner mes erreurs
Qu’il faudra parfois oublier la peur

Écoutes ma voix et crois moi une fois
Je ne veux plus jamais te perde
Je ne fais pas toujours ce qu’il faut
Mais jamais je n’ai voulu tes maux

S’il te plait reforme le cercle de l’amour
Entoure nous du voile de toujours
Que seules on se sente entières
Que l’Éternel entende nos prières
 • Pieds Hyphénique: Une Histoire

  pre=mi=er=soir=où=lal=cool=nous=a=pré=sen=ter 12
  re=jet=ca=té=go=ri=que=de=ta=lan=gueà=se=par=ler 14
  pre=miè=re=im=pres=sion=fal=lait=pas=trop=sy=fier 12
  ja=mais=de=nous=en=tre=nous=je=lau=rais=ju=rer 12

  mais=voi=là=que=de=ton=char=me=tu=me=pé=nètre 12
  et=de=vant=ton=é=lo=quence=je=ne=sais=où=me=mettre 13
  com=me=ju=liet=te=je=tat=tend=de=ma=fe=nêtre 12
  le=vent=du=dé=sir=mat=ti=re=vers=ton=ê=tre 12

  en=sem=ble=de=puis=quel=ques=temps=dé=jà 10
  je=me=sens=si=bien=dans=tes=bras 8
  il=est=vrai=que=cha=que=jour=ne=fut=pas 10
  si=beau=que=la=mour=le=vou=drait 8
  mais=le=bon=heur=du=si=len=ce=ef=fraie 10
  on=ne=sau=ra=ja=mais=où=ce=la=mè=ne=ra 12

  mais=toi=que=je=veux=dans=ma=vie 8
  je=te=pro=mets=que=je=te=suis=i=ci 10
  quil=fau=dra=par=don=ner=mes=er=reurs 9
  quil=fau=dra=par=fois=ou=bli=er=la=peur 10

  é=cou=tes=ma=voix=et=crois=moi=u=ne=fois 11
  je=ne=veux=plus=ja=mais=te=per=de 9
  je=ne=fais=pas=tou=jours=ce=quil=faut 9
  mais=ja=mais=je=nai=vou=lu=tes=maux 9

  sil=te=plait=re=for=me=le=cer=cle=de=la=mour 12
  en=tou=re=nous=du=voi=le=de=tou=jours 10
  que=seu=les=on=se=sen=te=en=ti=è=res 11
  que=lé=ter=nel=en=ten=de=nos=pri=è=res 11
 • Phonétique : Une Histoire

  pʁəmje swaʁ u lalkɔl nuz- a pʁezɑ̃te
  ʁəʒε kateɡɔʁikə də ta lɑ̃ɡ a sə paʁle
  pʁəmjεʁə ɛ̃pʁesjɔ̃ falε pa tʁo si fje
  ʒamε də nuz- ɑ̃tʁə nu ʒə loʁε ʒyʁe

  mε vwala kə də tɔ̃ ʃaʁmə ty mə penεtʁə
  e dəvɑ̃ tɔ̃n- elɔkɑ̃sə ʒə nə sεz- u mə mεtʁə
  kɔmə ʒyljεtə ʒə tatɑ̃ də ma fənεtʁə
  lə vɑ̃ dy deziʁ matiʁə vεʁ tɔ̃n- εtʁə

  ɑ̃sɑ̃blə dəpɥi kεlk tɑ̃ deʒa
  ʒə mə sɑ̃s si bjɛ̃ dɑ̃ tε bʁa
  il ε vʁε kə ʃakə ʒuʁ nə fy pa
  si bo kə lamuʁ lə vudʁε
  mε lə bɔnœʁ dy silɑ̃sə efʁε
  ɔ̃ nə soʁa ʒamεz- u səla mεnəʁa

  mε twa kə ʒə vø dɑ̃ ma vi
  ʒə tə pʁɔmε kə ʒə tə sɥiz- isi
  kil fodʁa paʁdɔne mεz- eʁœʁ
  kil fodʁa paʁfwaz- ublje la pœʁ

  ekutə ma vwa e kʁwa mwa ynə fwa
  ʒə nə vø plys ʒamε tə pεʁdə
  ʒə nə fε pa tuʒuʁ sə kil fo
  mε ʒamε ʒə nε vuly tε mo

  sil tə plε ʁəfɔʁmə lə sεʁklə də lamuʁ
  ɑ̃tuʁə nu dy vwalə də tuʒuʁ
  kə sələz- ɔ̃ sə sɑ̃tə ɑ̃tjεʁə
  kə letεʁnεl ɑ̃tɑ̃də no pʁjεʁə
 • Pieds Phonétique : Une Histoire

  pʁə=mje=swaʁ=u=lal=kɔl=nu=za=pʁe=zɑ̃=te 11
  ʁə=ʒε=ka=te=ɡɔ=ʁikə=də=ta=lɑ̃ɡ=a=sə=paʁ=le 13
  pʁə=mjεʁəɛ̃=pʁe=sjɔ̃=fa=lε=pa=tʁo=si=fje 10
  ʒa=mεdə=nu=zɑ̃=tʁə=nu=ʒə=lo=ʁε=ʒy=ʁe 11

  mε=vwa=lakə=də=tɔ̃=ʃaʁ=mə=ty=mə=pe=nεtʁə 11
  e=də=vɑ̃=tɔ̃=ne=lɔ=kɑ̃sə=ʒə=nə=sε=zu=mə=mεtʁə 13
  kɔmə=ʒy=ljε=tə=ʒə=ta=tɑ̃=də=ma=fə=nεtʁə 11
  lə=vɑ̃=dy=de=ziʁ=ma=tiʁə=vεʁ=tɔ̃=nεtʁə 10

  ɑ̃=sɑ̃=blə=dəp=ɥi=kεl=kə=tɑ̃=de=ʒa 10
  ʒə=mə=sɑ̃s=si=bj=ɛ̃=dɑ̃=tε=bʁa 9
  il=ε=vʁε=kə=ʃa=kə=ʒuʁ=nə=fy=pa 10
  si=bo=kə=la=muʁ=lə=vu=dʁε 8
  mε=lə=bɔ=nœʁ=dy=si=lɑ̃=sə=e=fʁε 10
  ɔ̃nə=so=ʁa=ʒa=mε=zu=sə=la=mε=nə=ʁa 11

  mε=twa=kə=ʒə=vø=dɑ̃=ma=vi 8
  ʒə=tə=pʁɔ=mε=kə=ʒə=tə=sɥi=zi=si 10
  kil=fo=dʁa=paʁ=dɔ=ne=mε=ze=ʁœ=ʁə 10
  kil=fo=dʁa=paʁ=fwa=zu=blj=e=la=pœʁ 10

  e=kutə=ma=vwa=e=kʁwa=mwa=y=nə=fwa 10
  ʒə=nə=vø=plys=ʒa=mε=tə=pεʁ=də 9
  ʒə=nə=fε=pa=tu=ʒuʁ=sə=kil=fo 9
  mε=ʒa=mε=ʒə=nε=vu=ly=tε=mo 9

  sil=tə=plεʁə=fɔʁ=mə=lə=sεʁ=klə=də=la=muʁ 11
  ɑ̃=tu=ʁə=nu=dy=vwa=lə=də=tu=ʒuʁ 10
  kə=sə=lə=zɔ̃=sə=sɑ̃=tə=ɑ̃=tjεʁ=ə 10
  kə=le=tεʁ=nεl=ɑ̃=tɑ̃=də=no=pʁi=jεʁ 10

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
20/10/2020Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.