Poeme-France : Lecture Écrit Mort

Poeme : Sur Ta Tombe

Poème Mort
Publié le 02/11/2005 14:22

L'écrit contient 194 mots qui sont répartis dans 5 strophes.

Poete : Wildangel

Sur Ta Tombe

Sur cette Terre je vacille devant ton silence
Allongée ici parmi d’autres inconnus
Le ciel me punis du regard que je lui lance
Mais comment rester pieuse quand il tue

D’un soir où la route te fut fatal
Je garde en mémoire ton visage si pâle
Qui me supplie d’en sortir sans trop de mal
Ce visage qui se retrouve au piège d’un cristal

Oui ton tombeau est le plus beau de tous
Chaque larme qui s’y verse nous pousse
A reprendre confiance en cette vie
Celle la même à qui tu as toujours souris

La joie rayonnait de mille feux à ton visage
Aujourd’hui celui ci n’est plus que mirage
De mes nuits d’insomnies, pourquoi toi
Moi aussi j’étais là et je ne meurs pas

Je souffre de l’absence d’un ange
Qui devait rester sur Terre
Afin que nos vie changes
Mon cœur au cimetière se serre
Reviens juste une seconde pour me dire
Que tu as rejoins le paradis et que mourir
N’est pas une fin mais le début d’un ciel
Où tu veilleras encore sur nous pauvre mortels
 • Pieds Hyphénique: Sur Ta Tombe

  sur=cette=ter=re=je=va=cille=de=vant=ton=si=lence 12
  al=lon=gée=i=ci=par=mi=dau=tres=in=con=nus 12
  le=ciel=me=pu=nis=du=re=gard=que=je=lui=lance 12
  mais=com=ment=res=ter=pieu=se=quand=il=tue 10

  dun=soir=où=la=rou=te=te=fut=fa=tal 10
  je=gar=de=en=mé=moire=ton=vi=sa=ge=si=pâle 12
  qui=me=sup=plie=den=sor=tir=sans=trop=de=mal 11
  ce=vi=sage=qui=se=re=trou=veau=piè=ge=dun=cris=tal 13

  oui=ton=tom=beau=est=le=plus=beau=de=tous 10
  cha=que=lar=me=qui=sy=ver=se=nous=pou=sse 11
  a=re=pren=dre=con=fi=an=ce=en=cet=te=vie 12
  cel=le=la=même=à=qui=tu=as=tou=jours=sou=ris 12

  la=joie=rayon=nait=de=mil=le=feux=à=ton=vi=sage 12
  au=jourd=hui=ce=lui=ci=nest=plus=que=mi=ra=ge 12
  de=mes=nuits=din=som=nies=pour=quoi=toi 9
  moi=aus=si=jé=tais=là=et=je=ne=meurs=pas 11

  je=souf=fre=de=lab=sen=ce=dun=an=ge 10
  qui=de=vait=res=ter=sur=ter=re 8
  a=fin=que=nos=vie=chan=ges 7
  mon=cœur=au=ci=me=ti=è=re=se=ser=re 11
  re=viens=jus=te=u=ne=se=con=de=pour=me=dire 12
  que=tu=as=re=joins=le=pa=ra=dis=et=que=mou=rir 13
  nest=pas=u=ne=fin=mais=le=dé=but=dun=ciel 11
  où=tu=veille=ras=en=co=re=sur=nous=pau=vre=mor=tels 13
 • Phonétique : Sur Ta Tombe

  syʁ sεtə teʁə ʒə vasijə dəvɑ̃ tɔ̃ silɑ̃sə
  alɔ̃ʒe isi paʁmi dotʁəz- ɛ̃kɔnys
  lə sjεl mə pyni dy ʁəɡaʁ kə ʒə lɥi lɑ̃sə
  mε kɔmɑ̃ ʁεste pjøzə kɑ̃t- il tɥ

  dœ̃ swaʁ u la ʁutə tə fy fatal
  ʒə ɡaʁdə ɑ̃ memwaʁə tɔ̃ vizaʒə si palə
  ki mə sypli dɑ̃ sɔʁtiʁ sɑ̃ tʁo də mal
  sə vizaʒə ki sə ʁətʁuvə o pjεʒə dœ̃ kʁistal

  ui tɔ̃ tɔ̃bo ε lə plys bo də tus
  ʃakə laʁmə ki si vεʁsə nu pusə
  a ʁəpʁɑ̃dʁə kɔ̃fjɑ̃sə ɑ̃ sεtə vi
  sεllə la mεmə a ki ty a tuʒuʁ suʁi

  la ʒwa ʁεjɔnε də milə føz- a tɔ̃ vizaʒə
  oʒuʁdɥi səlɥi si nε plys kə miʁaʒə
  də mε nɥi dɛ̃sɔmni, puʁkwa twa
  mwa osi ʒetε la e ʒə nə mœʁ pa

  ʒə sufʁə də labsɑ̃sə dœ̃n- ɑ̃ʒə
  ki dəvε ʁεste syʁ teʁə
  afɛ̃ kə no vi ʃɑ̃ʒə
  mɔ̃ kœʁ o simətjεʁə sə seʁə
  ʁəvjɛ̃ ʒystə ynə səɡɔ̃də puʁ mə diʁə
  kə ty a ʁəʒwɛ̃ lə paʁadiz- e kə muʁiʁ
  nε pa ynə fɛ̃ mε lə deby dœ̃ sjεl
  u ty vεjʁaz- ɑ̃kɔʁə syʁ nu povʁə mɔʁtεl
 • Pieds Phonétique : Sur Ta Tombe

  syʁ=sε=tə=te=ʁə=ʒə=va=si=jə=də=vɑ̃=tɔ̃=si=lɑ̃sə 14
  a=lɔ̃=ʒe=i=si=paʁ=mi=do=tʁə=zɛ̃=kɔ=nys 12
  lə=sjεl=mə=py=ni=dy=ʁə=ɡaʁ=kə=ʒə=lɥi=lɑ̃=sə 13
  mε=kɔ=mɑ̃=ʁεs=te=pj=ø=zə=kɑ̃=til=tɥ 11

  dœ̃=swaʁ=u=la=ʁu=tə=tə=fy=fa=tal 10
  ʒə=ɡaʁ=də=ɑ̃=me=mwaʁə=tɔ̃=vi=za=ʒə=si=palə 12
  ki=mə=sy=pli=dɑ̃=sɔʁ=tiʁ=sɑ̃=tʁo=də=mal 11
  sə=vi=zaʒə=ki=sə=ʁə=tʁu=və=o=pjε=ʒə=dœ̃=kʁis=tal 14

  u=i=tɔ̃=tɔ̃=bo=εlə=plys=bo=də=tus 10
  ʃa=kə=laʁ=mə=ki=si=vεʁ=sə=nu=pusə 10
  a=ʁə=pʁɑ̃=dʁə=kɔ̃=fjɑ̃sə=ɑ̃=sε=tə=vi 10
  sεllə=la=mεməa=ki=ty=a=tu=ʒuʁ=su=ʁi 10

  la=ʒwa=ʁε=jɔ=nεdə=mi=lə=fø=za=tɔ̃=vi=zaʒə 12
  o=ʒuʁ=dɥi=səl=ɥi=si=nε=plys=kə=mi=ʁaʒə 11
  də=mε=nɥi=dɛ̃=sɔm=ni=puʁ=kwa=twa 9
  mwa=o=si=ʒe=tε=la=e=ʒə=nə=mœʁ=pa 11

  ʒə=su=fʁə=də=lab=sɑ̃=sə=dœ̃=nɑ̃=ʒə 10
  ki=də=vε=ʁεs=te=syʁ=te=ʁə 8
  a=fɛ̃=kə=no=vi=ʃɑ̃=ʒə 7
  mɔ̃=kœʁ=o=si=mə=tjε=ʁə=sə=se=ʁə 10
  ʁə=vjɛ̃=ʒys=təynə=sə=ɡɔ̃=də=puʁ=mə=diʁə 10
  kə=ty=aʁə=ʒwɛ̃=lə=pa=ʁa=di=ze=kə=mu=ʁiʁ 12
  nε=pa=y=nə=fɛ̃=mεlə=de=by=dœ̃=sjεl 10
  u=ty=vεj=ʁa=zɑ̃kɔʁə=syʁ=nu=po=vʁə=mɔʁ=tεl 11

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
28/10/2020Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.