Poeme : Amour, Délicieuse « Petite Mort »

Amour, Délicieuse « Petite Mort »

Ton sourire amusé effleurant mon attente
A soulevé le voile osé de mes yeux clos.
Frêle brume se tend aux discrets trémolos
De l’aube qui soupire, amène confidente.
L’horizon d’un instant courbe sa ligne claire
Au passage musqué d’une brise d’argent
Sur ma peau. Silencieux, dans le foyer ardent,
Se forgent les assauts d’une patiente araire.
La houle en vague d’or de ta coiffe a glissé
Le long d’un coteau tiède en frisson murmurant.
Ton souffle à fleur d’iris, en écho haletant
Berce un chant mélodieux que fauvette eût tissé.
Collines d’émeraude aux doux flancs satinés
Gémissent l’impatience en vent annonciateur
D’intense canicule. L’air en apesanteur
S’emplit des litanies d’anges illuminés.
Roule cascade nue sur l’à pic en vertige
Au roulement furieux d’un cri que tu retiens.
Résonne au fond des cieux, en rêves magiciens,
Le tambour lancinant du zénith qui s’érige.
Sacrifice divin au sel nacré du temps
Immobile, un moment. Plus un épi ne bouge
Au désir d’absolu en flamboyance rouge.
Tout se fige et attend le signe du printemps.
L’emprise irrésolue ne retient plus son plan
Et trace des sillons d’aveu non formulé.
Sous le glaive brûlant terre a capitulé
Et envole au trépas l’onde de son élan.

Wildpath, mars 2012

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Amour, Délicieuse « Petite Mort »

  ton=sou=rire=a=mu=sé=ef=fleu=rant=mon=at=tente 12
  a=soule=vé=le=voi=le=o=sé=de=mes=yeux=clos 12
  frê=le=bru=me=se=tend=aux=dis=crets=tré=mo=los 12
  de=laube=qui=sou=pi=re=a=mè=ne=con=fi=dente 12
  lho=ri=zon=dun=ins=tant=cour=be=sa=li=gne=claire 12
  au=pas=sa=ge=mus=qué=du=ne=bri=se=dargent 11
  sur=ma=peau=si=len=cieux=dans=le=foy=er=ar=dent 12
  se=for=gent=les=as=sauts=dune=pa=tien=te=a=raire 12
  la=houleen=va=gue=dor=de=ta=coif=fe=a=glis=sé 12
  le=long=dun=co=teau=tiède=en=fris=son=mur=mu=rant 12
  ton=souf=fle=à=fleur=di=ris=en=é=cho=hale=tant 12
  berceun=chant=mé=lo=dieux=que=fau=vet=te=eût=tis=sé 12
  col=li=nes=dé=me=raude=aux=doux=flancs=sa=ti=nés 12
  gé=mis=sent=lim=pa=tience=en=vent=an=non=cia=teur 12
  din=ten=se=ca=ni=cule=lair=en=a=pe=san=teur 12
  sem=plit=des=li=ta=nies=dan=ges=il=lu=mi=nés 12
  rou=le=cas=ca=de=nue=sur=là=pic=en=ver=tige 12
  au=rou=le=ment=fu=rieux=dun=cri=que=tu=re=tiens 12
  ré=sonne=au=fond=des=cieux=en=rê=ves=ma=gi=ciens 12
  le=tam=bour=lan=ci=nant=du=zé=ni=th=qui=sé=rige 13
  sa=cri=fi=ce=di=vin=au=sel=na=cré=du=temps 12
  im=mo=bile=un=mo=ment=plus=un=é=pi=ne=bouge 12
  au=dé=sir=dab=so=lu=en=flam=boyan=ce=rou=ge 12
  tout=se=fige=et=at=tend=le=si=gne=du=prin=temps 12
  lem=prise=ir=ré=so=lue=ne=re=ti=ent=plus=son=plan 13
  et=tra=ce=des=sil=lons=da=veu=non=for=mu=lé 12
  sous=le=glaive=brû=lant=ter=re=a=ca=pi=tu=lé 12
  et=en=vole=au=tré=pas=lon=de=de=son=é=lan 12

  wild=pa=th=mars=deux=mil=le=dou=ze 9
 • Phonétique : Amour, Délicieuse « Petite Mort »

  tɔ̃ suʁiʁə amyze efləʁɑ̃ mɔ̃n- atɑ̃tə
  a suləve lə vwalə oze də mεz- iø klo.
  fʁεlə bʁymə sə tɑ̃t- o diskʁε tʁemɔlo
  də lobə ki supiʁə, amεnə kɔ̃fidɑ̃tə.
  lɔʁizɔ̃ dœ̃n- ɛ̃stɑ̃ kuʁbə sa liɲə klεʁə
  o pasaʒə myske dynə bʁizə daʁʒe
  syʁ ma po. silɑ̃sjø, dɑ̃ lə fwaje aʁde,
  sə fɔʁʒe lεz- aso dynə pasjɑ̃tə aʁεʁə.
  la ulə ɑ̃ vaɡ dɔʁ də ta kwafə a ɡlise
  lə lɔ̃ dœ̃ kɔto tjεdə ɑ̃ fʁisɔ̃ myʁmyʁɑ̃.
  tɔ̃ suflə a flœʁ diʁi, ɑ̃n- eʃo-alətɑ̃
  bεʁsə œ̃ ʃɑ̃ melɔdjø kə fovεtə y tise.
  kɔlinə deməʁodə o du flɑ̃k satine
  ʒemise lɛ̃pasjɑ̃sə ɑ̃ vɑ̃ anɔ̃sjatœʁ
  dɛ̃tɑ̃sə kanikylə. lεʁ ɑ̃n- apəzɑ̃tœʁ
  sɑ̃pli dε litani dɑ̃ʒəz- ilymine.
  ʁulə kaskadə nɥ syʁ la pik ɑ̃ vεʁtiʒə
  o ʁuləmɑ̃ fyʁjø dœ̃ kʁi kə ty ʁətjɛ̃.
  ʁezɔnə o fɔ̃ dε sjø, ɑ̃ ʁεvə maʒisjɛ̃,
  lə tɑ̃buʁ lɑ̃sinɑ̃ dy zenit ki seʁiʒə.
  sakʁifisə divɛ̃ o sεl nakʁe dy tɑ̃
  imɔbilə, œ̃ mɔmɑ̃. plysz- œ̃n- epi nə buʒə
  o deziʁ dabsɔly ɑ̃ flɑ̃bwajɑ̃sə ʁuʒə.
  tu sə fiʒə e atɑ̃ lə siɲə dy pʁɛ̃tɑ̃.
  lɑ̃pʁizə iʁezɔlɥ nə ʁətjɛ̃ plys sɔ̃ plɑ̃
  e tʁasə dε sijɔ̃ davø nɔ̃ fɔʁmyle.
  su lə ɡlεvə bʁylɑ̃ teʁə a kapityle
  e ɑ̃vɔlə o tʁepa lɔ̃də də sɔ̃n- elɑ̃.

  wildpat, maʁs dø milə duzə
 • Syllabes Phonétique : Amour, Délicieuse « Petite Mort »

  tɔ̃=su=ʁi=ʁə=a=my=ze=e=flə=ʁɑ̃=mɔ̃=na=tɑ̃=tə 14
  a=su=lə=ve=lə=vwa=lə=o=ze=də=mε=zi=ø=klo 14
  fʁε=lə=bʁy=mə=sə=tɑ̃=to=dis=kʁε=tʁe=mɔ=lo 12
  də=lo=bə=ki=su=piʁə=a=mε=nə=kɔ̃=fi=dɑ̃tə 12
  lɔ=ʁi=zɔ̃=dœ̃=nɛ̃s=tɑ̃=kuʁ=bə=sa=li=ɲə=klεʁə 12
  o=pa=sa=ʒə=mys=ke=dy=nə=bʁi=zə=daʁ=ʒe 12
  syʁ=ma=po=si=lɑ̃=sjø=dɑ̃=lə=fwa=je=aʁ=de 12
  sə=fɔʁ=ʒe=lε=za=so=dynə=pa=sjɑ̃=tə=a=ʁεʁə 12
  la=ulə=ɑ̃=va=ɡə=dɔʁ=də=ta=kwa=fə=a=ɡlise 12
  lə=lɔ̃=dœ̃=kɔ=to=tjεdə=ɑ̃=fʁi=sɔ̃=myʁ=my=ʁɑ̃ 12
  tɔ̃=suflə=a=flœʁ=di=ʁi=ɑ̃=ne=ʃo-a=lə=tɑ̃ 12
  bεʁsə=œ̃=ʃɑ̃=me=lɔ=djø=kə=fo=vε=tə=y=tisə 12
  kɔ=li=nə=de=mə=ʁodə=o=du=flɑ̃k=sa=ti=ne 12
  ʒe=mi=se=lɛ̃=pa=sjɑ̃sə=ɑ̃=vɑ̃=a=nɔ̃=sja=tœʁ 12
  dɛ̃=tɑ̃=sə=ka=ni=kylə=lεʁ=ɑ̃=na=pə=zɑ̃=tœʁ 12
  sɑ̃=pli=dε=li=ta=ni=dɑ̃=ʒə=zi=ly=mi=ne 12
  ʁu=lə=kas=ka=də=nɥ=syʁ=la=pik=ɑ̃=vεʁ=tiʒə 12
  o=ʁulə=mɑ̃=fy=ʁjø=dœ̃=kʁi=kə=ty=ʁə=tj=ɛ̃ 12
  ʁe=zɔnə=o=fɔ̃=dε=sjø=ɑ̃=ʁε=və=ma=ʒi=sjɛ̃ 12
  lə=tɑ̃=buʁ=lɑ̃=si=nɑ̃=dy=ze=nit=ki=se=ʁiʒə 12
  sa=kʁi=fi=sə=di=vɛ̃=o=sεl=na=kʁe=dy=tɑ̃ 12
  i=mɔ=bilə=œ̃=mɔ=mɑ̃=plys=zœ̃=ne=pi=nə=buʒə 12
  o=de=ziʁ=dab=sɔ=ly=ɑ̃=flɑ̃=bwa=jɑ̃=sə=ʁuʒə 12
  tusə=fi=ʒə=e=a=tɑ̃=lə=si=ɲə=dy=pʁɛ̃=tɑ̃ 12
  lɑ̃=pʁizə=i=ʁe=zɔlɥ=nə=ʁə=tj=ɛ̃=plys=sɔ̃=plɑ̃ 12
  e=tʁa=sə=dε=si=jɔ̃=da=vø=nɔ̃=fɔʁ=my=le 12
  sulə=ɡlε=və=bʁy=lɑ̃=te=ʁə=a=ka=pi=ty=le 12
  e=ɑ̃=vɔlə=o=tʁe=pa=lɔ̃=də=də=sɔ̃=ne=lɑ̃ 12

  wil=dpat=maʁs=dø=mi=lə=du=zə 8

Récompense

0
0
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
26/04/2012 14:45Wildpath

Merci ami poète Luky pour la sensibilité de ton appréciation et pour le coup de coeur.
Amitié,
Wild

Auteur de Poésie
26/04/2012 23:18Skrame2014

Belle lecture et beau poème...Bravo
Amicalement,
Skrame

Auteur de Poésie
27/04/2012 00:15Wildpath

Merci Skrame pour votre appréciation. Je suis heureux que vous ayiez aimer lire ce poème.
Belle soirée!
Amicalement,
WildPath