Poeme : Sarajevo, Mon Amour ! (Le Cri De L’oubli)

Sarajevo, Mon Amour ! (Le Cri De L’oubli)

LE DEGEL
Reine Vesna se glisse
Lentement sur la glace
Et mourante est Moraine
D’Hiver la châtelaine
L’Héritière appliquée en sa douceur exquise
Respire et pleure enfin sur l’épaisse banquise
L’élan de fleur de vie trouve ici trace d’homme
Et le dégel en lac ruisselle hors de son somme
La danse des genêts entonne da capo
La cantate et l’aria, le noble oratorio
L’OUBLI
Grisaille et vide oubli
Silence et paix d’ennui
La langueur abîmée
Dans la pierre imprimée
Et de ses propres larmes
La neige enfin désarme
Une étoile chuchote
Le secret dont se dote
Lumière en son chemin
Au silence abyssin
LA MARCHE
La horde alezane a traversé le ciel
Et le daim argenté en longue traîne miel
Q’une étoile poursuit comme le temps s’arrête
Qui es-tu ? Le printemps ! Et l’amour est ma fête
Un arc à sept couleurs songe en toile esquissée
Par des doigts rougeoyant de lave vernissée
LE CHANT DES HOMMES
En baisers douloureux
Sur les rosiers heureux
J’embrasse tes frissons
Dans de riants buissons
Tu trembles au désespoir
Que je te perde un soir
La tempête d’hier
Porte un ouragan fier
Tes câlins émouvants
Tes élans conquérants
Ruineront ton désir
De vouloir m’asservir
LES RACINES DE LA VIE

Mon sort est millénaire au secret bien gardé
Qu’une étoile en sa mort lèguera au passé
Plaisir sans intention d’aimer toujours plus loin
Voyage en suspension sans tes yeux pour témoin
Et le vent sur tes lèvres te berce vers la nuit
Où tu pourras rêver d’une vie l’usufruit.
A Malik, dans l’éternité

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Sarajevo, Mon Amour ! (Le Cri De L’oubli)

  le=de=gel 3
  rei=ne=ves=na=se=glisse 6
  len=te=ment=sur=la=glace 6
  et=mou=rante=est=mo=raine 6
  dhi=ver=la=châ=te=laine 6
  lhé=ri=tièreap=pli=quée=en=sa=dou=ceur=ex=quise 11
  res=pireet=pleu=re=en=fin=sur=lé=pais=se=ban=quise 12
  lé=lan=de=fleur=de=vie=trouve=i=ci=tra=ce=dhomme 12
  et=le=dé=gel=en=lac=ruis=sel=le=hors=de=son=somme 13
  la=danse=des=ge=nêts=en=ton=ne=da=ca=po 11
  la=can=tateet=la=ria=le=no=ble=o=ra=to=rio 12
  lou=bli 2
  gri=saille=et=vide=ou=bli 6
  silen=ce=et=paix=den=nui 6
  la=lan=gueur=a=bî=mée 6
  dans=la=pierre=im=pri=mée 6
  et=de=ses=pro=pres=larmes 6
  la=neige=en=fin=dé=sarme 6
  une=é=toi=le=chu=chote 6
  le=se=cret=dont=se=dote 6
  lu=mière=en=son=che=min 6
  au=silen=ce=a=bys=sin 6
  la=ma=rche 3
  la=hordea=le=zane=a=tra=ver=sé=le=ciel 10
  et=le=daim=ar=gen=té=en=lon=gue=traîne=miel 11
  quneé=toi=le=pour=suit=com=me=le=temps=sar=rête 11
  qui=es=tu=le=prin=temps=et=la=mour=est=ma=fête 12
  un=arc=à=sept=cou=leurs=songeen=toi=le=es=quis=sée 12
  par=des=doigts=rou=geoyant=de=lave=ver=nis=sée 10
  le=chant=des=hom=mes 5
  en=bai=sers=dou=lou=reux 6
  sur=les=ro=siers=heu=reux 6
  jem=bras=se=tes=fris=sons 6
  dans=de=ri=ants=buis=sons 6
  tu=trem=bles=au=déses=poir 6
  que=je=te=perde=un=soir 6
  la=tem=pê=te=d=hier 6
  porte=un=ou=ra=gan=fier 6
  tes=câ=lins=é=mou=vants 6
  tes=é=lans=con=qué=rants 6
  rui=ne=ront=ton=dé=sir 6
  de=vou=loir=mas=ser=vir 6
  les=ra=cines=de=la=vie 6

  mon=sort=est=millé=naireau=se=cret=bien=gar=dé 10
  quuneé=toi=le=en=sa=mort=lè=gue=ra=au=pas=sé 12
  plai=sir=sans=inten=tion=dai=mer=tou=jours=plus=loin 11
  voy=ageen=sus=pen=sion=sans=tes=yeux=pour=té=moin 11
  et=le=vent=sur=tes=lèvres=te=berce=vers=la=nuit 11
  où=tu=pour=ras=rê=ver=dune=vie=lu=su=fruit 11
  a=ma=lik=dans=lé=ter=ni=té 8
 • Phonétique : Sarajevo, Mon Amour ! (Le Cri De L’oubli)

  lə dəʒεl
  ʁεnə vεsna sə ɡlisə
  lɑ̃təmɑ̃ syʁ la ɡlasə
  e muʁɑ̃tə ε mɔʁεnə
  divεʁ la ʃatəlεnə
  leʁitjεʁə aplike ɑ̃ sa dusœʁ εkskizə
  ʁεspiʁə e plœʁə ɑ̃fɛ̃ syʁ lepεsə bɑ̃kizə
  lelɑ̃ də flœʁ də vi tʁuvə isi tʁasə dɔmə
  e lə deʒεl ɑ̃ lak ʁɥisεllə ɔʁ də sɔ̃ sɔmə
  la dɑ̃sə dε ʒənεz- ɑ̃tɔnə da kapo
  la kɑ̃tatə e laʁja, lə nɔblə ɔʁatɔʁjo
  lubli
  ɡʁizajə e vidə ubli
  silɑ̃sə e pε dɑ̃nɥi
  la lɑ̃ɡœʁ abime
  dɑ̃ la pjeʁə ɛ̃pʁime
  e də sε pʁɔpʁə- laʁmə
  la nεʒə ɑ̃fɛ̃ dezaʁmə
  ynə etwalə ʃyʃɔtə
  lə sεkʁε dɔ̃ sə dɔtə
  lymjεʁə ɑ̃ sɔ̃ ʃəmɛ̃
  o silɑ̃sə abisɛ̃
  la maʁʃə
  la ɔʁdə aləzanə a tʁavεʁse lə sjεl
  e lə dɛ̃ aʁʒɑ̃te ɑ̃ lɔ̃ɡ tʁεnə mjεl
  kynə etwalə puʁsɥi kɔmə lə tɑ̃ saʁεtə
  ki ε ty ? lə pʁɛ̃tɑ̃ ! e lamuʁ ε ma fεtə
  œ̃n- aʁk a sεt kulœʁ sɔ̃ʒə ɑ̃ twalə εskise
  paʁ dε dwa ʁuʒwajɑ̃ də lavə vεʁnise
  lə ʃɑ̃ dεz- ɔmə
  ɑ̃ bεze duluʁø
  syʁ lε ʁozjez- œʁø
  ʒɑ̃bʁasə tε fʁisɔ̃
  dɑ̃ də ʁjɑ̃ bɥisɔ̃
  ty tʁɑ̃bləz- o dezεspwaʁ
  kə ʒə tə pεʁdə œ̃ swaʁ
  la tɑ̃pεtə djεʁ
  pɔʁtə œ̃n- uʁaɡɑ̃ fje
  tε kalɛ̃z- emuvɑ̃
  tεz- elɑ̃ kɔ̃keʁɑ̃
  ʁɥinəʁɔ̃ tɔ̃ deziʁ
  də vulwaʁ masεʁviʁ
  lε ʁasinə də la vi

  mɔ̃ sɔʁ ε milenεʁə o sεkʁε bjɛ̃ ɡaʁde
  kynə etwalə ɑ̃ sa mɔʁ lεɡəʁa o pase
  plεziʁ sɑ̃z- ɛ̃tɑ̃sjɔ̃ dεme tuʒuʁ plys lwɛ̃
  vwajaʒə ɑ̃ syspɑ̃sjɔ̃ sɑ̃ tεz- iø puʁ temwɛ̃
  e lə vɑ̃ syʁ tε lεvʁə- tə bεʁsə vεʁ la nɥi
  u ty puʁʁa ʁεve dynə vi lyzyfʁɥi.
  a malik, dɑ̃ letεʁnite
 • Syllabes Phonétique : Sarajevo, Mon Amour ! (Le Cri De L’oubli)

  lə=də=ʒεl 3
  ʁε=nə=vεs=na=sə=ɡli=sə 7
  lɑ̃=tə=mɑ̃=syʁ=la=ɡla=sə 7
  e=mu=ʁɑ̃=tə=ε=mɔ=ʁε=nə 8
  di=vεʁ=la=ʃa=tə=lε=nə 7
  le=ʁi=tjε=ʁə=a=pli=ke=ɑ̃=sa=du=sœʁ=εk=ski=zə 14
  ʁεs=pi=ʁə=e=plœ=ʁə=ɑ̃=fɛ̃=syʁ=le=pε=sə=bɑ̃=kizə 14
  le=lɑ̃=də=flœʁ=də=vi=tʁu=və=i=si=tʁa=sə=dɔ=mə 14
  e=lə=de=ʒεl=ɑ̃=lak=ʁɥi=sεl=lə=ɔʁ=də=sɔ̃=sɔ=mə 14
  la=dɑ̃=sə=dε=ʒə=nε=zɑ̃=tɔ=nə=da=ka=po 12
  la=kɑ̃=ta=tə=e=la=ʁja=lə=nɔ=blə=ɔ=ʁa=tɔ=ʁjo 14
  lu=bli 2
  ɡʁi=za=jə=e=vi=də=u=bli 8
  si=lɑ̃=sə=e=pε=dɑ̃n=ɥi 7
  la=lɑ̃=ɡœ=ʁə=a=bi=me 7
  dɑ̃=la=pj=e=ʁə=ɛ̃=pʁi=me 8
  e=də=sε=pʁɔ=pʁə=laʁ=mə 7
  la=nε=ʒə=ɑ̃=fɛ̃=de=zaʁ=mə 8
  y=nə=e=twa=lə=ʃy=ʃɔ=tə 8
  lə=sε=kʁε=dɔ̃=sə=dɔ=tə 7
  ly=mj=ε=ʁə=ɑ̃=sɔ̃=ʃə=mɛ̃ 8
  o=si=lɑ̃=sə=a=bi=sɛ̃ 7
  la=maʁ=ʃə 3
  la=ɔʁ=də=a=lə=za=nə=a=tʁa=vεʁ=se=lə=sjεl 13
  e=lə=dɛ̃=aʁ=ʒɑ̃=te=ɑ̃=lɔ̃ɡ=tʁε=nə=mjεl 11
  ky=nə=e=twa=lə=puʁ=sɥi=kɔ=mə=lə=tɑ̃=sa=ʁε=tə 14
  ki=ε=ty=lə=pʁɛ̃=tɑ̃=e=la=muʁ=ε=ma=fε=tə 13
  œ̃=naʁk=a=sεt=ku=lœʁ=sɔ̃=ʒə=ɑ̃=twa=lə=εs=ki=se 14
  paʁ=dε=dwa=ʁu=ʒwa=j=ɑ̃=də=la=və=vεʁ=ni=se 13
  lə=ʃɑ̃=dε=zɔ=mə 5
  ɑ̃=bε=ze=du=lu=ʁø 6
  syʁ=lε=ʁo=zj=e=zœ=ʁø 7
  ʒɑ̃=bʁa=sə=tε=fʁi=sɔ̃ 6
  dɑ̃=də=ʁj=ɑ̃=bɥi=sɔ̃ 6
  ty=tʁɑ̃=blə=zo=de=zεs=pwaʁ 7
  kə=ʒə=tə=pεʁ=də=œ̃=swaʁ 7
  la=tɑ̃=pε=tə=djεʁ 5
  pɔʁ=tə=œ̃=nu=ʁa=ɡɑ̃=fj=e 8
  tε=ka=lɛ̃=ze=mu=vɑ̃ 6
  tε=ze=lɑ̃=kɔ̃=ke=ʁɑ̃ 6
  ʁɥi=nə=ʁɔ̃=tɔ̃=de=ziʁ 6
  də=vu=lwaʁ=ma=sεʁ=viʁ 6
  lε=ʁa=si=nə=də=la=vi 7

  mɔ̃=sɔʁ=ε=mi=le=nεʁ=ə=o=sε=kʁε=bj=ɛ̃=ɡaʁ=de 14
  ky=nə=e=twa=lə=ɑ̃=sa=mɔʁ=lε=ɡə=ʁa=o=pa=se 14
  plε=ziʁ=sɑ̃=zɛ̃=tɑ̃=sj=ɔ̃=dε=me=tu=ʒuʁ=plys=lwɛ̃ 13
  vwa=ja=ʒə=ɑ̃=sys=pɑ̃=sjɔ̃=sɑ̃=tε=zi=ø=puʁ=te=mwɛ̃ 14
  e=lə=vɑ̃=syʁ=tε=lε=vʁə=tə=bεʁ=sə=vεʁ=la=nɥi 13
  u=ty=puʁ=ʁa=ʁε=ve=dy=nə=vi=ly=zyf=ʁɥi 12
  a=ma=lik=dɑ̃=le=tεʁ=ni=te 8

PostScriptum

POSTSCRIPTUM : Hommage en parallelle à « Guerre Sainte » publié sur le forum.
La spiritualité et l’amour ne peuvent se monnayer.

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
30/01/2023Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.