Poeme-France : Lecture Écrit Souvenir

Poeme : Soleil Brûlant

Poème Souvenir
Publié le 28/04/2006 01:36


L'écrit contient 135 mots qui sont répartis dans 9 strophes.
Poème sur le Souvenir

Poete : William B.

Soleil Brûlant

Tu fais semblant
Bien trop souvent
Tu t’imagines
Reine sublime

Mais tes faux pas
Ceux de tes joies
Ne font de toi
Que des j’peux pas

Au gré du vent
Triste et pleurant
Tu as priée
Et suppliée

Qu’on vienne à toi
Juste comme ça
Pour être aimée
Juste exister

Mais les dunes de sables
Se défilent misérables
Te laissant ce goût amer
Des amours si peux sincères

Où le soleil brûlant
Détruit tout doucement
Ces moments tant convoités
Qui nous font tant rêver

Pour ne laisser guérir
Que ces vieux souvenirs
Qui viennent de temps en temps
Nous dire qu’ils seront là encore longtemps

Alors tu te retire
Dans ces maux qui font souffrir
Pour oublier les cris
Ceux que tu n’as jamais dit

William B. 28/04/06
William B.

 • Pieds Hyphénique: Soleil Brûlant

  tu=fais=sem=blant 4
  bien=trop=souvent 3
  tu=ti=ma=gines 4
  rei=ne=su=blime 4

  mais=tes=faux=pas 4
  ceux=de=tes=joies 4
  ne=font=de=toi 4
  que=desj=peux=pas 4

  au=gré=du=vent 4
  tris=teet=pleu=rant 4
  tu=as=priée 3
  et=sup=pliée 3

  quon=vien=neà=toi 4
  jus=te=com=me=ça 5
  pour=ê=treaimée 3
  jus=te=exis=ter 4

  mais=les=du=nes=de=sables 6
  se=dé=fi=lent=mi=sé=rables 7
  te=lais=sant=ce=goût=a=mer 7
  des=a=mours=si=peux=sin=cères 7

  où=le=so=leil=brû=lant 6
  dé=truit=tout=dou=ce=ment 6
  ces=mo=ments=tant=con=voi=tés 7
  qui=nous=font=tant=rê=ver 6

  pour=ne=lais=ser=gué=rir 6
  que=ces=vieux=sou=ve=nirs 6
  qui=vien=nent=de=temps=en=temps 7
  nous=di=re=quils=se=ront=là=en=co=re=long=temps 12

  a=lors=tu=te=re=tire 6
  dans=ces=maux=qui=font=souf=frir 7
  pour=ou=blier=les=cris 5
  ceux=que=tu=nas=ja=mais=dit 7

  william=b=point=vingt=hu=it=s=la=sh=zé=ro=qua=tre=s=la=sh=zé=ro=six 19
 • Phonétique : Soleil Brûlant

  ty fε sɑ̃blɑ̃
  bjɛ̃ tʁo suvɑ̃
  ty timaʒinə
  ʁεnə syblimə

  mε tε fo pa
  sø də tε ʒwa
  nə fɔ̃ də twa
  kə dε ʒpø pa

  o ɡʁe dy vɑ̃
  tʁistə e pləʁɑ̃
  ty a pʁje
  e syplje

  kɔ̃ vjεnə a twa
  ʒystə kɔmə sa
  puʁ εtʁə εme
  ʒystə εɡziste

  mε lε dynə də sablə
  sə defile mizeʁablə
  tə lεsɑ̃ sə ɡu ame
  dεz- amuʁ si pø sɛ̃sεʁə

  u lə sɔlεj bʁylɑ̃
  detʁɥi tu dusəmɑ̃
  sε mɔmɑ̃ tɑ̃ kɔ̃vwate
  ki nu fɔ̃ tɑ̃ ʁεve

  puʁ nə lεse ɡeʁiʁ
  kə sε vjø suvəniʁ
  ki vjεne də tɑ̃z- ɑ̃ tɑ̃
  nu diʁə kil səʁɔ̃ la ɑ̃kɔʁə lɔ̃tɑ̃

  alɔʁ ty tə ʁətiʁə
  dɑ̃ sε mo ki fɔ̃ sufʁiʁ
  puʁ ublje lε kʁi
  sø kə ty na ʒamε di

  wijjam be pwɛ̃ vɛ̃t- ɥi slaʃ zeʁo katʁə slaʃ zeʁo sis
 • Pieds Phonétique : Soleil Brûlant

  ty=fε=sɑ̃=blɑ̃ 4
  bjɛ̃=tʁo=su=vɑ̃ 4
  ty=ti=ma=ʒinə 4
  ʁε=nə=sy=blimə 4

  mε=tε=fo=pa 4
  sø=də=tε=ʒwa 4
  nə=fɔ̃=də=twa 4
  kə=dε=ʒpø=pa 4

  o=ɡʁe=dy=vɑ̃ 4
  tʁis=təe=plə=ʁɑ̃ 4
  ty=a=pʁj=e 4
  e=sy=plj=e 4

  kɔ̃=vjε=nəa=twa 4
  ʒys=tə=kɔ=mə=sa 5
  puʁ=ε=tʁəε=me 4
  ʒys=təεɡ=zis=te 4

  mε=lε=dy=nə=də=sablə 6
  sə=de=fi=le=mi=ze=ʁablə 7
  tə=lε=sɑ̃=sə=ɡu=a=me 7
  dε=za=muʁ=si=pø=sɛ̃=sεʁə 7

  u=lə=sɔ=lεj=bʁy=lɑ̃ 6
  det=ʁɥi=tu=du=sə=mɑ̃ 6
  sε=mɔ=mɑ̃=tɑ̃=kɔ̃=vwa=te 7
  ki=nu=fɔ̃=tɑ̃=ʁε=ve 6

  puʁ=nə=lε=se=ɡe=ʁiʁ 6
  kə=sε=vjø=su=və=niʁ 6
  ki=vjε=ne=də=tɑ̃=zɑ̃=tɑ̃ 7
  nu=di=ʁə=kil=sə=ʁɔ̃=la=ɑ̃=kɔ=ʁə=lɔ̃=tɑ̃ 12

  a=lɔʁ=ty=tə=ʁə=tiʁə 6
  dɑ̃=sε=mo=ki=fɔ̃=su=fʁiʁ 7
  puʁ=u=blj=e=lε=kʁi 6
  sø=kə=ty=na=ʒa=mε=di 7

  wi=jjam=be=pwɛ̃=vɛ̃t=ɥi=slaʃ=ze=ʁo=ka=tʁə=slaʃ=ze=ʁo=sis 15Récompense

💝
0
👍
0
👎
0

Texte des commentateurs

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
30/04/2006 16:52Mallo

sublime. . Amicalement. . Mallo (BF)