Poeme : Je Dors

Je Dors

Je dors au creux de tes rêves
Éclaire par une lune qui se lève.
Ma tête posée sur ton sein,
Écoutant battre ton cœur avec entrain.
La douceur de ta peau comme lit
Ou blotti contre toi à l’abri
Pour un songe éveillé
D’une étreinte avec mon aimée.

Je dors au creux de ton corps,
Et j’en redemande encore.
J’y puise tout ton amour,
Du soir au petit jour,
Et quand je quitte ta couche,
Nos âmes restent et se touchent,
Soudé pour l’éternité
Par une même complicité.

Je dors au creux de ton antre,
Pour que ma force y entre
Dans un amour passionné
Ou mon désir ta entrainé,
De déposant sur le rivage
D’une béatitude sage
Ou se mêle tendrement
Nos deux corps d’amant.

WøLø

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Je Dors

  je=dors=au=creux=de=tes=rê=ves 8
  é=claire=par=une=lu=ne=qui=se=lève 9
  ma=tê=te=po=sée=sur=ton=sein 8
  é=cou=tant=bat=tre=ton=cœur=a=vec=en=train 11
  la=dou=ceur=de=ta=peau=comme=lit 8
  ou=blot=ti=contre=toi=à=la=bri 8
  pour=un=son=ge=é=veil=lé 7
  duneé=trein=te=a=vec=mon=ai=mée 8

  je=dors=au=creux=de=ton=corps 7
  et=jen=re=de=man=de=en=core 8
  jy=pui=se=tout=ton=a=mour 7
  du=soir=au=pe=tit=jour 6
  et=quand=je=quit=te=ta=cou=che 8
  nos=â=mes=res=tent=et=se=touchent 8
  sou=dé=pour=lé=ter=ni=té 7
  par=une=mê=me=com=pli=ci=té 8

  je=dors=au=creux=de=ton=an=tre 8
  pour=que=ma=for=ce=y=en=tre 8
  dans=un=a=mour=pas=si=on=né 8
  ou=mon=dé=sir=ta=en=trai=né 8
  de=dé=po=sant=sur=le=ri=vage 8
  du=ne=bé=a=ti=tu=de=sage 8
  ou=se=mê=le=ten=dre=ment 7
  nos=deux=corps=da=mant 5

  wølø 1
 • Phonétique : Je Dors

  ʒə dɔʁz- o kʁø də tε ʁεvə
  eklεʁə paʁ ynə lynə ki sə lεvə.
  ma tεtə poze syʁ tɔ̃ sɛ̃,
  ekutɑ̃ batʁə tɔ̃ kœʁ avεk ɑ̃tʁɛ̃.
  la dusœʁ də ta po kɔmə li
  u blɔti kɔ̃tʁə twa a labʁi
  puʁ œ̃ sɔ̃ʒə evεje
  dynə etʁɛ̃tə avεk mɔ̃n- εme.

  ʒə dɔʁz- o kʁø də tɔ̃ kɔʁ,
  e ʒɑ̃ ʁədəmɑ̃də ɑ̃kɔʁə.
  ʒi pɥizə tu tɔ̃n- amuʁ,
  dy swaʁ o pəti ʒuʁ,
  e kɑ̃ ʒə kitə ta kuʃə,
  noz- amə ʁεste e sə tuʃe,
  sude puʁ letεʁnite
  paʁ ynə mεmə kɔ̃plisite.

  ʒə dɔʁz- o kʁø də tɔ̃n- ɑ̃tʁə,
  puʁ kə ma fɔʁsə i ɑ̃tʁə
  dɑ̃z- œ̃n- amuʁ pasjɔne
  u mɔ̃ deziʁ ta ɑ̃tʁεne,
  də depozɑ̃ syʁ lə ʁivaʒə
  dynə beatitydə saʒə
  u sə mεlə tɑ̃dʁəmɑ̃
  no dø kɔʁ damɑ̃.

  wl
 • Syllabes Phonétique : Je Dors

  ʒə=dɔʁ=zo=kʁø=də=tε=ʁε=və 8
  e=klεʁə=paʁ=ynə=ly=nə=ki=sə=lεvə 9
  ma=tε=tə=po=ze=syʁ=tɔ̃=sɛ̃ 8
  e=ku=tɑ̃batʁə=tɔ̃=kœʁ=a=vεk=ɑ̃=tʁɛ̃ 9
  la=du=sœʁ=də=ta=po=kɔmə=li 8
  u=blɔ=ti=kɔ̃tʁə=twa=a=la=bʁi 8
  puʁ=œ̃=sɔ̃=ʒə=e=vε=j=e 8
  dynəe=tʁɛ̃=tə=a=vεk=mɔ̃=nε=me 8

  ʒə=dɔʁ=zo=kʁø=də=tɔ̃=kɔʁ 7
  e=ʒɑ̃=ʁə=də=mɑ̃=də=ɑ̃=kɔʁə 8
  ʒi=pɥi=zə=tu=tɔ̃=na=muʁ 7
  dy=swaʁ=o=pə=ti=ʒuʁ 6
  e=kɑ̃=ʒə=ki=tə=ta=ku=ʃə 8
  no=zamə=ʁεs=te=e=sə=tu=ʃe 8
  su=de=puʁ=le=tεʁ=ni=te 7
  paʁ=y=nə=mεmə=kɔ̃=pli=si=te 8

  ʒə=dɔʁ=zo=kʁø=də=tɔ̃=nɑ̃=tʁə 8
  puʁ=kə=ma=fɔʁ=sə=i=ɑ̃=tʁə 8
  dɑ̃=zœ̃=na=muʁ=pa=sj=ɔ=ne 8
  u=mɔ̃=de=ziʁ=ta=ɑ̃=tʁε=ne 8
  də=de=po=zɑ̃=syʁ=lə=ʁi=vaʒə 8
  dy=nə=be=a=ti=ty=də=saʒə 8
  u=sə=mε=lə=tɑ̃=dʁə=mɑ̃ 7
  no=dø=kɔʁ=da=mɑ̃ 5

  wl 1

Récompense

0
1
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
02/08/2015 23:44Willy25

Merci Stellastp pour ces encouragements !