Poeme : Mes Amis Mes Frères

Mes Amis Mes Frères

Mes amis mes frères
Vous croyez-vous les seuls pensant
A vivre sur cette terre
Rempli d’abonnée absent.
Respecté dans la vie vos semblables
Dans la plus grande fraternité
Discuté autour d’une table
Pour vous en faire des alliés.
Apprenez à connaitre l’autre
Dans toute sa diversité
Pour qu’il devienne un des vôtres
Vous en avez la liberté.
Mes amis mes frères
Ne prononcez pas ces mots
Juste pour vous complaire
Mais plutôt bien à propos.
Soyez unis pour le même combat
Avec vos forces à l’unisson
Pour voir surgir de l’au-delà
Un avenir rêvé en diapason.
Qu’importe les divergences d’idées
Et les futiles désaccords
Ils sont un frein à la réalité
Vous qui ne formez qu’un seul corps.
Vous n’avez que du travail à faire
Des outils comme seuls armes
Pour ensemencer cette terre
D’autre chose que de larme.
Formons la chaine mes frères
La même qui scelle notre union
Et dont on peut être fière
En gardien d’une tradition.

WøLø

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Mes Amis Mes Frères

  mes=a=mis=mes=frè=res 6
  vous=croyez=vous=les=seuls=pen=sant 7
  a=vi=vre=sur=cet=te=ter=re 8
  rem=pli=da=bon=née=ab=sent 7
  res=pec=té=dans=la=vie=vos=sem=blables 9
  dans=la=plus=grande=fra=ter=ni=té 8
  dis=cu=té=au=tour=du=ne=table 8
  pour=vous=en=faire=des=al=li=és 8
  ap=pre=nez=à=con=nai=tre=lautre 8
  dans=tou=te=sa=di=ver=si=té 8
  pour=quil=de=vien=ne=un=des=vôtres 8
  vous=en=a=vez=la=li=ber=té 8
  mes=a=mis=mes=frè=res 6
  ne=pro=non=cez=pas=ces=mots 7
  jus=te=pour=vous=com=plai=re 7
  mais=plu=tôt=bien=à=pro=pos 7
  soyez=u=nis=pour=le=même=com=bat 8
  a=vec=vos=forces=à=lu=nis=son 8
  pour=voir=sur=gir=de=lau=de=là 8
  un=ave=nir=rê=vé=en=dia=pa=son 9
  quim=porte=les=di=ver=gen=ces=di=dées 9
  et=les=fu=ti=les=dé=sac=cords 8
  ils=sont=un=frein=à=la=ré=a=li=té 10
  vous=qui=ne=for=mez=quun=seul=corps 8
  vous=na=vez=que=du=tra=vail=à=faire 9
  des=ou=tils=com=me=seuls=a=rmes 8
  pour=en=se=men=cer=cet=te=terre 8
  dau=tre=cho=se=que=de=la=rme 8
  for=mons=la=chai=ne=mes=frè=res 8
  la=même=qui=s=cel=le=no=treu=nion 9
  et=dont=on=peut=ê=tre=fiè=re 8
  en=gar=dien=du=ne=tra=di=tion 8

  wølø 1
 • Phonétique : Mes Amis Mes Frères

  mεz- ami mε fʁεʁə
  vu kʁwaje vu lε səl pɑ̃sɑ̃
  a vivʁə syʁ sεtə teʁə
  ʁɑ̃pli dabɔne absɑ̃.
  ʁεspεkte dɑ̃ la vi vo sɑ̃blablə
  dɑ̃ la plys ɡʁɑ̃də fʁatεʁnite
  diskyte otuʁ dynə tablə
  puʁ vuz- ɑ̃ fεʁə dεz- alje.
  apʁənez- a kɔnεtʁə lotʁə
  dɑ̃ tutə sa divεʁsite
  puʁ kil dəvjεnə œ̃ dε votʁə
  vuz- ɑ̃n- ave la libεʁte.
  mεz- ami mε fʁεʁə
  nə pʁonɔ̃se pa sε mo
  ʒystə puʁ vu kɔ̃plεʁə
  mε plyto bjɛ̃ a pʁɔpo.
  swajez- yni puʁ lə mεmə kɔ̃ba
  avεk vo fɔʁsəz- a lynisɔ̃
  puʁ vwaʁ syʁʒiʁ də lo dəla
  œ̃n- avəniʁ ʁεve ɑ̃ djapazɔ̃.
  kɛ̃pɔʁtə lε divεʁʒɑ̃sə dide
  e lε fytilə dezakɔʁd
  il sɔ̃t- œ̃ fʁɛ̃ a la ʁealite
  vu ki nə fɔʁme kœ̃ səl kɔʁ.
  vu nave kə dy tʁavaj a fεʁə
  dεz- uti kɔmə səlz- aʁmə
  puʁ ɑ̃səmɑ̃se sεtə teʁə
  dotʁə ʃozə kə də laʁmə.
  fɔʁmɔ̃ la ʃεnə mε fʁεʁə
  la mεmə ki sεllə nɔtʁə ynjɔ̃
  e dɔ̃ ɔ̃ pø εtʁə fjεʁə
  ɑ̃ ɡaʁdjɛ̃ dynə tʁadisjɔ̃.

  wl
 • Syllabes Phonétique : Mes Amis Mes Frères

  mε=za=mi=mε=fʁε=ʁə 6
  vu=kʁwa=je=vu=lε=səl=pɑ̃=sɑ̃ 8
  a=vi=vʁə=syʁ=sε=tə=te=ʁə 8
  ʁɑ̃=pli=da=bɔ=ne=ab=sɑ̃ 7
  ʁεs=pεk=te=dɑ̃=la=vi=vo=sɑ̃=blablə 9
  dɑ̃=la=plys=ɡʁɑ̃də=fʁa=tεʁ=ni=te 8
  dis=ky=te=o=tuʁ=dy=nə=tablə 8
  puʁ=vu=zɑ̃=fε=ʁə=dε=za=lje 8
  a=pʁə=ne=za=kɔ=nε=tʁə=lotʁə 8
  dɑ̃=tu=tə=sa=di=vεʁ=si=te 8
  puʁ=kil=də=vjε=nə=œ̃=dε=votʁə 8
  vu=zɑ̃=na=ve=la=li=bεʁ=te 8
  mε=za=mi=mε=fʁε=ʁə 6
  nə=pʁo=nɔ̃=se=pa=sε=mo 7
  ʒys=tə=puʁ=vu=kɔ̃=plε=ʁə 7
  mε=ply=to=bj=ɛ̃=a=pʁɔ=po 8
  swa=je=zy=ni=puʁlə=mε=mə=kɔ̃=ba 9
  a=vεk=vo=fɔʁsə=za=ly=ni=sɔ̃ 8
  puʁ=vwaʁ=syʁ=ʒiʁ=də=lo=də=la 8
  œ̃=navə=niʁ=ʁε=ve=ɑ̃=dja=pa=zɔ̃ 9
  kɛ̃=pɔʁtə=lε=di=vεʁ=ʒɑ̃=sə=di=de 9
  e=lε=fy=ti=lə=de=za=kɔʁd 8
  il=sɔ̃=tœ̃=fʁɛ̃=a=la=ʁe=a=li=te 10
  vu=ki=nə=fɔʁ=me=kœ̃=səl=kɔʁ 8
  vu=na=ve=kə=dy=tʁa=vaj=a=fεʁə 9
  dε=zu=ti=kɔ=mə=səl=zaʁ=mə 8
  puʁ=ɑ̃sə=mɑ̃=se=sε=tə=te=ʁə 8
  do=tʁə=ʃo=zə=kə=də=laʁ=mə 8
  fɔʁ=mɔ̃=la=ʃε=nə=mε=fʁε=ʁə 8
  la=mεmə=ki=sεllə=nɔ=tʁə=y=njɔ̃ 8
  e=dɔ̃=ɔ̃=pø=ε=tʁə=fjε=ʁə 8
  ɑ̃=ɡaʁ=djɛ̃=dy=nə=tʁa=di=sjɔ̃ 8

  wl 1

Récompense

0
2
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
08/10/2015 18:34Willy25

c’est un écrit que j’ai fais il y a un moment et je ne l’ai pas vérifié........pas bien
Mais contant de te retrouvé.

Auteur de Poésie
09/10/2015 22:34Coburitc

Si tous les hommes chantaient nos cousins canadiens, une espérance cent fois chantée mais qui revient sans cesse dans les rêves des hommes.
Un beau partage

Amitiés

Jean-Pierre