Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : Plume

Poème - Sans Thème -
Publié le 26/10/2015 18:08

L'écrit contient 205 mots qui sont répartis dans 8 strophes.

Poete : Willy25

Plume

Une plume qui virevolte et c’est posé
Sur le bord d’une feuille un peu jaunie,
Elle trempe sa frêle pointe dans un encrier
Pour y puiser des mots d’une beauté infinie.

Ces derniers coulent en noir sur papier blanc
Qui forme sur eux comme un linceul,
Plume tu es ma compagne de chaque instant
De mes fortunes et infortunes quand je suis seul.

Quand tu t’imposes à moi dans un élan,
Les jours ou pour moi tout es gris
Et que tu répands en lettre de sang
Ces sentiments tranchant comme un cri.

Plume quand tu es entre mes doigts
Me laissant croire que je te dicte
Alors que tu me commande bien des fois
De ton inspiration tu m’édictes.

Je te laisse parfois en suspend
Entre deux mots se recherchant,
Et la ta pointe humide acéré
Fait couler l’encre en pâté.

Tu te joues tellement de moi
En te croyant au-dessus des lois,
De la prose et des alexandrins
Qu’il me faut te reprendre en main.

Au final nous sommes les deux liés
Par une sorte de trouble fidélité,
Toi et moi unie pour le pire
Comme le meilleur à venir.

W. L.
23/10/2015
 • Pieds Hyphénique: Plume

  une=plu=me=qui=vi=re=vol=teet=cest=po=sé 11
  sur=le=bord=dune=feu=ille=un=peu=jau=nie 10
  elle=trem=pe=sa=frêle=pointe=dans=un=en=crier 10
  pour=y=pui=ser=des=mots=dune=beau=té=in=fi=nie 12

  ces=der=niers=coulent=en=noir=sur=pa=pier=blanc 10
  qui=for=me=sur=eux=com=me=un=lin=ceul 10
  plume=tu=es=ma=com=pa=gne=de=cha=queins=tant 11
  de=mes=for=tunes=et=in=for=tu=nes=quand=je=suis=seul 13

  quand=tu=tim=poses=à=moi=dans=un=é=lan 10
  les=jours=ou=pour=moi=tout=es=gris 8
  et=que=tu=ré=pands=en=let=tre=de=sang 10
  ces=sen=ti=ments=tran=chant=com=me=un=cri 10

  plu=me=quand=tu=es=en=tre=mes=doigts 9
  me=lais=sant=croi=re=que=je=te=di=cte 10
  a=lors=que=tu=me=com=mande=bien=des=fois 10
  de=ton=ins=pi=ra=ti=on=tu=mé=dictes 10

  je=te=lais=se=par=fois=en=sus=pend 9
  en=tre=deux=mots=se=re=cher=chant 8
  et=la=ta=pointe=hu=mi=de=a=cé=ré 10
  fait=cou=ler=len=cre=en=pâ=té 8

  tu=te=joues=tel=le=ment=de=moi 8
  en=te=croy=ant=au=des=sus=des=lois 9
  de=la=pro=se=et=des=a=lexan=drins 9
  quil=me=faut=te=re=pren=dre=en=main 9

  au=fi=nal=nous=som=mes=les=deux=li=és 10
  par=une=sor=te=de=trou=ble=fi=dé=li=té 11
  toi=et=moi=u=nie=pour=le=pi=re 9
  com=me=le=meil=leur=à=ve=nir 8

  w=l 2
  vingt=trois=s=la=sh=dix=s=la=sh=deux=mille=quinze 12
 • Phonétique : Plume

  ynə plymə ki viʁəvɔltə e sε poze
  syʁ lə bɔʁ dynə fœjə œ̃ pø ʒoni,
  εllə tʁɑ̃pə sa fʁεlə pwɛ̃tə dɑ̃z- œ̃n- ɑ̃kʁje
  puʁ i pɥize dε mo dynə bote ɛ̃fini.

  sε dεʁnje kule ɑ̃ nwaʁ syʁ papje blɑ̃
  ki fɔʁmə syʁ ø kɔmə œ̃ lɛ̃səl,
  plymə ty ε ma kɔ̃paɲə də ʃakə ɛ̃stɑ̃
  də mε fɔʁtynəz- e ɛ̃fɔʁtynə kɑ̃ ʒə sɥi səl.

  kɑ̃ ty tɛ̃pozəz- a mwa dɑ̃z- œ̃n- elɑ̃,
  lε ʒuʁz- u puʁ mwa tut- ε ɡʁi
  e kə ty ʁepɑ̃z- ɑ̃ lεtʁə də sɑ̃
  sε sɑ̃timɑ̃ tʁɑ̃ʃɑ̃ kɔmə œ̃ kʁi.

  plymə kɑ̃ ty ε ɑ̃tʁə mε dwa
  mə lεsɑ̃ kʁwaʁə kə ʒə tə diktə
  alɔʁ kə ty mə kɔmɑ̃də bjɛ̃ dε fwa
  də tɔ̃n- ɛ̃spiʁasjɔ̃ ty mediktə.

  ʒə tə lεsə paʁfwaz- ɑ̃ syspɑ̃
  ɑ̃tʁə dø mo sə ʁəʃεʁʃɑ̃,
  e la ta pwɛ̃tə ymidə aseʁe
  fε kule lɑ̃kʁə ɑ̃ pate.

  ty tə ʒu tεllmɑ̃ də mwa
  ɑ̃ tə kʁwajɑ̃ o dəsy dε lwa,
  də la pʁozə e dεz- alεksɑ̃dʁɛ̃
  kil mə fo tə ʁəpʁɑ̃dʁə ɑ̃ mɛ̃.

  o final nu sɔmə lε dø lje
  paʁ ynə sɔʁtə də tʁublə fidelite,
  twa e mwa yni puʁ lə piʁə
  kɔmə lə mεjœʁ a vəniʁ.

  dubləve. εl.
  vɛ̃t- tʁwa slaʃ di- slaʃ dø milə kɛ̃zə
 • Pieds Phonétique : Plume

  ynə=ply=mə=ki=viʁə=vɔl=təe=sε=po=ze 10
  syʁ=lə=bɔʁ=dynə=fœ=jə=œ̃=pø=ʒo=ni 10
  εllə=tʁɑ̃pə=sa=fʁεlə=pwɛ̃=tə=dɑ̃=zœ̃=nɑ̃=kʁje 10
  puʁ=i=pɥi=ze=dε=mo=dynə=bo=te=ɛ̃=fi=ni 12

  sε=dεʁ=nje=ku=le=ɑ̃=nwaʁ=syʁ=pa=pje=blɑ̃ 11
  ki=fɔʁ=mə=syʁ=ø=kɔ=mə=œ̃=lɛ̃=səl 10
  plymə=ty=ε=ma=kɔ̃=pa=ɲə=də=ʃa=kəɛ̃s=tɑ̃ 11
  də=mε=fɔʁ=tynə=ze=ɛ̃=fɔʁ=ty=nə=kɑ̃=ʒə=sɥi=səl 13

  kɑ̃=ty=tɛ̃=pozə=za=mwa=dɑ̃=zœ̃=ne=lɑ̃ 10
  lε=ʒuʁ=zu=puʁ=mwa=tu=tε=ɡʁi 8
  e=kə=ty=ʁe=pɑ̃=zɑ̃=lε=tʁə=də=sɑ̃ 10
  sε=sɑ̃=ti=mɑ̃=tʁɑ̃=ʃɑ̃=kɔ=mə=œ̃=kʁi 10

  ply=mə=kɑ̃=ty=ε=ɑ̃=tʁə=mε=dwa 9
  mə=lε=sɑ̃=kʁwa=ʁə=kə=ʒə=tə=dik=tə 10
  a=lɔʁ=kə=tymə=kɔ=mɑ̃=də=bjɛ̃=dε=fwa 10
  də=tɔ̃=nɛ̃s=pi=ʁa=sjɔ̃=ty=me=dik=tə 10

  ʒə=tə=lε=sə=paʁ=fwa=zɑ̃=sys=pɑ̃ 9
  ɑ̃=tʁə=dø=mo=sə=ʁə=ʃεʁ=ʃɑ̃ 8
  e=la=ta=pwɛ̃tə=y=mi=də=a=se=ʁe 10
  fε=ku=le=lɑ̃=kʁə=ɑ̃=pa=te 8

  ty=tə=ʒu=tεl=lmɑ̃=də=mwa 7
  ɑ̃=tə=kʁwa=j=ɑ̃=o=də=sy=dε=lwa 10
  də=la=pʁo=zə=e=dε=za=lεk=sɑ̃=dʁɛ̃ 10
  kil=mə=fo=tə=ʁə=pʁɑ̃=dʁə=ɑ̃=mɛ̃ 9

  o=fi=nal=nu=sɔ=mə=lε=dø=lj=e 10
  paʁ=ynə=sɔʁ=tə=də=tʁu=blə=fi=de=li=te 11
  twa=e=mwa=y=ni=puʁ=lə=pi=ʁə 9
  kɔ=mə=lə=mε=jœ=ʁə=a=və=niʁ 9

  du=blə=ve=εl 4
  vɛ̃t=tʁwa=slaʃ=di=slaʃ=dø=mi=lə=kɛ̃=zə 10

Récompense

0
1
0

Texte des commentateurs

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
26/10/2015 18:42Mistou

La plume nous dicte telle ses lois ou ces lois nous dictent elles la plume?

Auteur de Poésie
26/10/2015 18:52Willy25

va savoir........

Auteur de Poésie
26/10/2015 20:37Claude408

Quelle belle plume pour écrire ces mots si riches. Marci Willy