Poeme : Le Voyageur Sans Bagages

Le Voyageur Sans Bagages

Je suis rentré dans ton cœur
Comme si je prenais un train
Sans valise comme un voleur
Qui hante les grands chemins

J’attendais sur le quai d’une gare
Qu’un tel évènement m’accapare
J’étais là sans trop y croire
À espérer sans trop savoir

Vers quelle destination aller
Et tu m’es apparu dans le soir
Au milieu de tous ces étrangers
Moi seul pouvais te voir.

Il ne me restait plus rien à prendre
Que plonger dans tes méandres
Je n’avais plus rien à y perdre
Mais tu es venu me surprendre.

Quand les mots ne me répondent plus
Mais qu’un regard en dit plus
J’ai suivi ta route qui croisait la mienne
Sans réfléchir plus à ce qui nous advienne.

Après tant de temps d’errance
J’étais une âme en partance
Avec des cicatrices mal fermées
Que tu as su les soulager d’un baiser.

Je me suis installé dans ce wagon
Sans savoir sa destination
Mais qu’importe puisque tu y étais
Et c’était le plus beau des billets.

J’ai laissé sur le quai de cette station
Toutes mes erreurs et mes passions
Attrapé que j’ai été par ce leurre
Qui te servait d’accroche-cœur.

WøLø

10/02/2014

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Le Voyageur Sans Bagages

  je=suis=ren=tré=dans=ton=cœur 7
  com=me=si=je=pre=nais=un=train 8
  sans=va=lise=com=me=un=vo=leur 8
  qui=han=te=les=grands=che=mins 7

  jat=ten=dais=sur=le=quai=dune=gare 8
  quun=tel=é=vène=ment=mac=ca=pare 8
  jé=tais=là=sans=trop=y=croi=re 8
  à=es=pé=rer=sans=trop=sa=voir 8

  vers=quel=le=des=ti=na=tion=al=ler 9
  et=tu=mes=ap=pa=ru=dans=le=soir 9
  au=mi=lieu=de=tous=ces=é=tran=gers 9
  moi=seul=pou=vais=te=voir 6

  il=ne=me=res=tait=plus=rien=à=prendre 9
  que=plon=ger=dans=tes=mé=an=dres 8
  je=na=vais=plus=rien=à=y=perdre 8
  mais=tu=es=ve=nu=me=sur=prendre 8

  quand=les=mots=ne=me=ré=pondent=plus 8
  mais=quun=re=gard=en=dit=plus 7
  jai=sui=vi=ta=route=qui=croi=sait=la=mienne 10
  sans=ré=flé=chir=plus=à=ce=qui=nous=ad=vienne 11

  après=tant=de=temps=der=ran=ce 7
  jé=tais=une=â=me=en=par=tance 8
  a=vec=des=ci=ca=trices=mal=fer=mées 9
  que=tu=as=su=les=sou=la=ger=dun=bai=ser 11

  je=me=suis=ins=tal=lé=dans=ce=wa=gon 10
  sans=sa=voir=sa=des=ti=na=tion 8
  mais=quim=porte=puis=que=tu=y=é=tais 9
  et=cé=tait=le=plus=beau=des=billets 8

  jai=lais=sé=sur=le=quai=de=cette=sta=tion 10
  toutes=mes=er=reurs=et=mes=pas=sions 8
  at=tra=pé=que=jai=é=té=par=ce=leurre 10
  qui=te=ser=vait=dac=cro=che=cœur 8

  wølø 1

  dix=s=la=sh=zé=ro=deux=s=la=sh=deux=mille=qua=torze 14
 • Phonétique : Le Voyageur Sans Bagages

  ʒə sɥi ʁɑ̃tʁe dɑ̃ tɔ̃ kœʁ
  kɔmə si ʒə pʁənεz- œ̃ tʁɛ̃
  sɑ̃ valizə kɔmə œ̃ vɔlœʁ
  ki-ɑ̃tə lε ɡʁɑ̃ ʃəmɛ̃

  ʒatɑ̃dε syʁ lə kε dynə ɡaʁə
  kœ̃ tεl evεnəmɑ̃ makapaʁə
  ʒetε la sɑ̃ tʁo i kʁwaʁə
  a εspeʁe sɑ̃ tʁo savwaʁ

  vεʁ kεllə dεstinasjɔ̃ ale
  e ty mε apaʁy dɑ̃ lə swaʁ
  o miljø də tus sεz- etʁɑ̃ʒe
  mwa səl puvε tə vwaʁ.

  il nə mə ʁεstε plys ʁjɛ̃ a pʁɑ̃dʁə
  kə plɔ̃ʒe dɑ̃ tε meɑ̃dʁə
  ʒə navε plys ʁjɛ̃ a i pεʁdʁə
  mε ty ε vəny mə syʁpʁɑ̃dʁə.

  kɑ̃ lε mo nə mə ʁepɔ̃de plys
  mε kœ̃ ʁəɡaʁ ɑ̃ di plys
  ʒε sɥivi ta ʁutə ki kʁwazε la mjεnə
  sɑ̃ ʁefleʃiʁ plysz- a sə ki nuz- advjεnə.

  apʁε tɑ̃ də tɑ̃ deʁɑ̃sə
  ʒetεz- ynə amə ɑ̃ paʁtɑ̃sə
  avεk dε sikatʁisə mal fεʁme
  kə ty a sy lε sulaʒe dœ̃ bεze.

  ʒə mə sɥiz- ɛ̃stale dɑ̃ sə waɡɔ̃
  sɑ̃ savwaʁ sa dεstinasjɔ̃
  mε kɛ̃pɔʁtə pɥiskə ty i etε
  e setε lə plys bo dε bijε.

  ʒε lεse syʁ lə kε də sεtə stasjɔ̃
  tutə mεz- eʁœʁz- e mε pasjɔ̃
  atʁape kə ʒε ete paʁ sə ləʁə
  ki tə sεʁvε dakʁoʃə kœʁ.

  wl

  di- slaʃ zeʁo dø slaʃ dø milə katɔʁzə
 • Syllabes Phonétique : Le Voyageur Sans Bagages

  ʒə=sɥi=ʁɑ̃=tʁe=dɑ̃=tɔ̃=kœ=ʁə 8
  kɔ=mə=si=ʒə=pʁə=nε=zœ̃=tʁɛ̃ 8
  sɑ̃=va=lizə=kɔ=mə=œ̃=vɔ=lœʁ 8
  ki-ɑ̃=tə=lε=ɡʁɑ̃=ʃə=mɛ̃ 7

  ʒa=tɑ̃=dε=syʁ=lə=kε=dynə=ɡaʁə 8
  kœ̃=tεl=e=vεnə=mɑ̃=ma=ka=paʁə 8
  ʒe=tε=la=sɑ̃=tʁo=i=kʁwa=ʁə 8
  a=εs=pe=ʁe=sɑ̃=tʁo=sa=vwaʁ 8

  vεʁ=kεllə=dεs=ti=na=sjɔ̃=a=le 8
  e=ty=mε=a=pa=ʁy=dɑ̃lə=swaʁ 8
  o=mi=ljødə=tus=sε=ze=tʁɑ̃=ʒe 8
  mwa=səl=pu=vε=tə=vwaʁ 6

  il=nə=mə=ʁεs=tε=plys=ʁjɛ̃=a=pʁɑ̃dʁə 9
  kə=plɔ̃=ʒe=dɑ̃=tε=me=ɑ̃=dʁə 8
  ʒə=na=vε=plys=ʁjɛ̃=a=i=pεʁdʁə 8
  mε=ty=ε=və=ny=mə=syʁ=pʁɑ̃dʁə 8

  kɑ̃=lε=monə=mə=ʁe=pɔ̃=de=plys 8
  mε=kœ̃=ʁə=ɡaʁ=ɑ̃=di=plys 7
  ʒε=sɥi=vi=taʁutə=ki=kʁwa=zε=la=mjεnə 9
  sɑ̃=ʁe=fle=ʃiʁ=plys=zasə=ki=nu=zad=vjεnə 10

  a=pʁε=tɑ̃=də=tɑ̃=de=ʁɑ̃=sə 8
  ʒe=tε=zynə=a=mə=ɑ̃=paʁ=tɑ̃sə 8
  a=vεk=dε=si=ka=tʁisə=mal=fεʁ=me 9
  kə=ty=a=sy=lε=su=la=ʒe=dœ̃=bε=ze 11

  ʒə=mə=sɥi=zɛ̃s=ta=le=dɑ̃sə=wa=ɡɔ̃ 9
  sɑ̃=sa=vwaʁ=sa=dεs=ti=na=sjɔ̃ 8
  mε=kɛ̃=pɔʁtə=pɥis=kə=ty=i=e=tε 9
  e=se=tεlə=plys=bo=dε=bi=jε 8

  ʒε=lεse=syʁ=lə=kεdə=sε=tə=sta=sjɔ̃ 9
  tutə=mε=ze=ʁœʁ=ze=mε=pa=sjɔ̃ 8
  a=tʁa=pe=kə=ʒε=e=te=paʁsə=lə=ʁə 10
  ki=tə=sεʁ=vε=da=kʁo=ʃə=kœʁ 8

  wl 1

  di=slaʃ=ze=ʁo=dø=slaʃ=dø=milə=ka=tɔʁzə 10

Récompense

0
3
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
07/01/2016 18:46Willy25

Merci Edwina pour ton écris . Toujours aussi inspiré.......

Auteur de Poésie
05/02/2016 12:04Df

..... février 2014 !....l’ incroyable prophétie d’une histoire vraie, d’une autre gare, d’ un autre train, d’un autre quai, un car et un premier regard... plus tard.... Troublant....