Poeme : Aucun Regret

Aucun Regret

À la pesanteur des secondes
Qui s’égrènent légèrement,
Cri d’une larmes infécondes
Décédé au soleil mourant

Avec les morceaux de mon cœur
Se cache fiévreusement,
L’ombre immonde de la peur
Qui est pour moi un testament.

Mais je vaincrais toutes ces nuits
Dissimulé d’un linceul blanc,
Je récupèrerais ma vie
Dans un grand jour éblouissant

Tu connaitras ma solitude
Qui démolit toute mon âme,
Et mes questions que tu éludes
Que tu feras partir en flammes.

C’est à cette source stérile
Qu’un amour fou agonisant,
Dans chaque secondes futiles
Nous regretterons chaque instant.

Restera que des souvenirs
Que nous ne partagerons pas,
Perdu dans un triste sourire
Pour un bel amour qui sombra.

W. L.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Aucun Regret

  à=la=pe=san=teur=des=se=condes 8
  qui=sé=grè=nent=lé=gè=re=ment 8
  cri=du=ne=lar=mes=in=fé=condes 8
  dé=cé=dé=au=so=leil=mou=rant 8

  a=vec=les=mor=ceaux=de=mon=cœur 8
  se=ca=che=fi=é=vreu=se=ment 8
  lom=bre=im=mon=de=de=la=peur 8
  qui=est=pour=moi=un=tes=ta=ment 8

  mais=je=vain=crais=tou=tes=ces=nuits 8
  dis=si=mu=lé=dun=lin=ceul=blanc 8
  je=ré=cu=pè=re=rais=ma=vie 8
  dans=un=grand=jour=é=blou=is=sant 8

  tu=con=nai=tras=ma=so=li=tude 8
  qui=dé=mo=lit=toute=mon=â=me 8
  et=mes=ques=tions=que=tu=é=ludes 8
  que=tu=fe=ras=par=tir=en=flammes 8

  cest=à=cet=te=sour=ce=sté=rile 8
  quun=a=mour=fou=a=go=ni=sant 8
  dans=cha=que=se=con=des=fu=tiles 8
  nous=re=grette=rons=cha=que=ins=tant 8

  res=te=ra=que=des=sou=ve=nirs 8
  que=nous=ne=par=ta=ge=rons=pas 8
  per=du=dans=un=tris=te=sou=rire 8
  pour=un=bel=a=mour=qui=som=bra 8

  w=l 2
 • Phonétique : Aucun Regret

  a la pəzɑ̃tœʁ dε səɡɔ̃də
  ki seɡʁεne leʒεʁəmɑ̃,
  kʁi dynə laʁməz- ɛ̃fekɔ̃də
  desede o sɔlεj muʁɑ̃

  avεk lε mɔʁso də mɔ̃ kœʁ
  sə kaʃə fjevʁøzəmɑ̃,
  lɔ̃bʁə imɔ̃də də la pœʁ
  ki ε puʁ mwa œ̃ tεstame.

  mε ʒə vɛ̃kʁε tutə sε nɥi
  disimyle dœ̃ lɛ̃səl blɑ̃,
  ʒə ʁekypεʁəʁε ma vi
  dɑ̃z- œ̃ ɡʁɑ̃ ʒuʁ ebluisɑ̃

  ty kɔnεtʁa ma sɔlitydə
  ki demɔli tutə mɔ̃n- amə,
  e mε kεstjɔ̃ kə ty elydə
  kə ty fəʁa paʁtiʁ ɑ̃ flamə.

  sεt- a sεtə suʁsə steʁilə
  kœ̃n- amuʁ fu aɡɔnizɑ̃,
  dɑ̃ ʃakə səɡɔ̃də fytilə
  nu ʁəɡʁεtəʁɔ̃ ʃakə ɛ̃stɑ̃.

  ʁεstəʁa kə dε suvəniʁ
  kə nu nə paʁtaʒəʁɔ̃ pa,
  pεʁdy dɑ̃z- œ̃ tʁistə suʁiʁə
  puʁ œ̃ bεl amuʁ ki sɔ̃bʁa.

  dubləve. εl.
 • Syllabes Phonétique : Aucun Regret

  a=la=pə=zɑ̃=tœʁ=dε=sə=ɡɔ̃də 8
  ki=se=ɡʁε=ne=le=ʒε=ʁə=mɑ̃ 8
  kʁi=dy=nə=laʁ=mə=zɛ̃=fe=kɔ̃də 8
  de=se=de=o=sɔ=lεj=mu=ʁɑ̃ 8

  a=vεk=lε=mɔʁ=so=də=mɔ̃=kœʁ 8
  sə=ka=ʃə=fj=e=vʁø=zə=mɑ̃ 8
  lɔ̃=bʁə=i=mɔ̃=də=də=la=pœʁ 8
  ki=ε=puʁ=mwa=œ̃=tεs=ta=me 8

  mε=ʒə=vɛ̃=kʁε=tu=tə=sε=nɥi 8
  di=si=my=le=dœ̃=lɛ̃=səl=blɑ̃ 8
  ʒə=ʁe=ky=pε=ʁə=ʁε=ma=vi 8
  dɑ̃=zœ̃=ɡʁɑ̃=ʒuʁ=e=blu=i=sɑ̃ 8

  ty=kɔ=nε=tʁa=ma=sɔ=li=tydə 8
  ki=de=mɔ=li=tu=tə=mɔ̃=namə 8
  e=mε=kεs=tjɔ̃=kə=ty=e=lydə 8
  kə=ty=fə=ʁa=paʁ=tiʁ=ɑ̃=flamə 8

  sε=ta=sε=tə=suʁ=sə=ste=ʁilə 8
  kœ̃=na=muʁ=fu=a=ɡɔ=ni=zɑ̃ 8
  dɑ̃=ʃa=kə=sə=ɡɔ̃=də=fy=tilə 8
  nuʁə=ɡʁε=tə=ʁɔ̃=ʃa=kə=ɛ̃s=tɑ̃ 8

  ʁεs=tə=ʁa=kə=dε=su=və=niʁ 8
  kə=nu=nə=paʁ=ta=ʒə=ʁɔ̃=pa 8
  pεʁ=dy=dɑ̃=zœ̃=tʁis=tə=su=ʁiʁə 8
  puʁ=œ̃=bεl=a=muʁ=ki=sɔ̃=bʁa 8

  du=blə=ve=εl 4

Récompense

0
4
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
19/03/2016 09:36Dida

J’ai bien aimer ma lecture merci !
Amitiés

Auteur de Poésie
19/03/2016 10:48Mistou

N’ayons aucun regret et encore moins des remords.....

Auteur de Poésie
19/03/2016 12:06Willy25

Merci de votre commentaire à toutes les deux

Auteur de Poésie
19/03/2016 17:54Manouche

Très bel écrit, j’aime
Manouche

Auteur de Poésie
19/03/2016 18:59Morose

Plein de tristesse, très beau !

Auteur de Poésie
21/03/2016 21:48Sétarcos L'Hérétique

très bel écrit, merci du partage