Poeme : Vie Et Espoir

Vie Et Espoir

Se retrouver seule avec personne à qui parler voilà ma vie, voilà mon calvers. Je me sens impuissante face à ce monde, face à cette vie qui m’attire vers ma perte. Je me sens perdue et sans plus rien à quoi me raccrocher.
J’écris au fil des heures ce à quoi ma vie semble ressembler. Même si cela ne fait que 17 années que je suis sur cette Terre, j’ai l’impression que m’a vie n’a rien durée, qu’elle ne fait que défiler devant mes yeux et que je suis un spectateur. J’aimerai tant pouvoir refaire ma vie de la façon dont j’aurai aimé qu’elle soit mais il me semble que cela est impossible. Elle est si mièvre et semble dépourvue d’intérêt, j’aimerai pouvoir me terrer pour que personne ne sache à quoi ma vie ressemblait. Mais quelle importance ! Ma vie… qui intéresserait-elle ? C’est une vie toute simple sans histoire d’amour ni bonheur. Ah si, ma famille m’apporte l’amour dont j’ai besoin mais j’aimerai tant connaître vraiment l’amour. Non pas seulement celui que j’éprouve mais un amour qui m’est rendu car s’il s’agissait seulement de l’amour que moi j’éprouve pour une personne qui m’est chère, je crois que j’en aurai à revendre, mais de toute les personnes que j’aime il n’y en a aucune qui éprouve la même chose pour moi.
J’écris cela mais pour vous cela doit vous sembler futile et vraiment sans intérêt. Mais je me sens si seule que le seul moyen que j’ai pour exprimer ce que je ressens c’est d’écrire, cela me permet de me vider, de laisser tout ce que j’ai intérioriser ressortir mais je remarque que ce qui est sur papier personne de ma connaissance ne le lit alors que si j’osais même une seule fois parler à quelqu’un de ce que je ressens, je pense que cela me ferai le plus grand bien mais j’ai peur, une peur atroce qui me prend les tripes et cela me fait mal mais c’est un mal qu’il me semble impossible d’exprimer ou encore d’expliquer.
Je ne sais plus trop quoi dire. Je me sens désespérée mais libre et j’espère que la mort me fera me sentir plus libre que cela encore.
La mort mais quelle est-elle vraiment ! Elle me fait tellement réfléchir, me fais poser tellement de question que j’en viens à me demander ce qu’elle est et si elle existe que représente t-elle vraiment ?
Je vais cesser de m’étendre sur ce sujet car je pense qu’il me faudrait des pages pour pouvoir exprimer tout ce que je ressens à l’encontre de ceci.

Je vais donc vous laisser.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Vie Et Espoir

  se=re=trou=ver=seu=le=a=vec=per=son=ne=à=qui=par=ler=voi=là=ma=vie=voi=là=mon=cal=vers=je=me=sens=im=puis=san=te=fa=ce=à=ce=mon=de=fa=ce=à=cet=te=vie=qui=mat=ti=re=vers=ma=per=te=je=me=sens=per=due=et=sans=plus=rien=à=quoi=me=rac=cro=cher 66
  jé=cris=au=fil=des=heures=ceà=quoi=ma=vie=sem=ble=res=sem=bler=mê=me=si=ce=la=ne=fait=que=dix=sept=an=nées=que=je=suis=sur=cet=te=ter=re=jai=lim=pres=sion=que=ma=vie=na=rien=du=rée=quel=le=ne=fait=que=dé=fi=ler=de=vant=mes=yeux=et=que=je=suis=un=s=pec=ta=teur=jai=me=rai=tant=pou=voir=re=fai=re=ma=vie=de=la=fa=çon=dont=jau=rai=ai=mé=quel=le=soit=mais=il=me=sem=ble=que=ce=la=est=im=pos=sible=el=le=est=si=miè=vre=et=sem=ble=dé=pour=vue=din=té=rêt=jai=me=rai=pou=voir=me=ter=rer=pour=que=per=son=ne=ne=sa=che=à=quoi=ma=vie=res=sem=blait=mais=quel=le=im=por=tan=ce=ma=vie=qui=in=té=res=se=rait=tel=le=cest=u=ne=vie=tou=te=sim=ple=sans=his=toi=re=da=mour=ni=bon=heur=ah=si=ma=fa=mille=map=por=te=la=mour=dont=jai=be=soin=mais=jai=me=rai=tant=con=naî=tre=vrai=ment=la=mour=non=pas=seu=le=ment=ce=lui=que=jé=prou=ve=mais=un=a=mour=qui=mest=ren=du=car=sil=sa=gis=sait=seu=le=ment=de=la=mour=que=moi=jé=prou=ve=pour=u=ne=per=son=ne=qui=mest=chè=re=je=crois=que=jen=au=rai=à=re=ven=dre=mais=de=tou=te=les=per=son=nes=que=jai=me=il=ny=en=a=au=cu=ne=qui=é=prou=ve=la=mê=me=cho=se=pour=moi 284
  jé=cris=ce=la=mais=pour=vous=ce=la=doit=vous=sem=bler=fu=tileet=vrai=ment=sans=in=té=rêt=mais=je=me=sens=si=seu=le=que=le=seul=moyen=que=jai=pour=ex=pri=mer=ce=que=je=res=sens=cest=dé=cri=re=ce=la=me=per=met=de=me=vi=der=de=lais=ser=tout=ce=que=jai=in=té=rio=ri=ser=res=sor=tir=mais=je=re=mar=que=que=ce=qui=est=sur=pa=pier=per=son=ne=de=ma=con=nais=san=ce=ne=le=lit=a=lors=que=si=jo=sais=mê=me=u=ne=seu=le=fois=par=ler=à=quel=quun=de=ce=que=je=res=sens=je=pen=se=que=ce=la=me=fe=rai=le=plus=grand=bien=mais=jai=peur=u=ne=peur=a=tro=ce=qui=me=prend=les=tri=pes=et=ce=la=me=fait=mal=mais=cest=un=mal=quil=me=sem=ble=im=pos=si=ble=dex=pri=mer=ou=en=co=re=dex=pli=quer 175
  je=ne=sais=plus=trop=quoi=di=re=je=me=sens=dé=ses=pé=rée=mais=li=bre=et=jes=pè=re=que=la=mort=me=fe=ra=me=sen=tir=plus=li=bre=que=ce=la=en=co=re 40
  la=mort=mais=quel=le=est=el=le=vrai=ment=el=le=me=fait=tel=le=ment=ré=flé=chir=me=fais=po=ser=tel=le=ment=de=ques=ti=on=que=jen=viens=à=me=de=man=der=ce=quel=le=est=et=si=el=le=exis=te=que=re=pré=sen=te=t=el=le=vrai=ment 59
  je=vais=ces=ser=de=mé=ten=dre=sur=ce=su=jet=car=je=pen=se=quil=me=fau=drait=des=pa=ges=pour=pou=voir=ex=pri=mer=tout=ce=que=je=res=sens=à=len=con=tre=de=ce=ci 42

  je=vais=donc=vous=lais=ser 6
 • Phonétique : Vie Et Espoir

  sə ʁətʁuve sələ avεk pεʁsɔnə a ki paʁle vwala ma vi, vwala mɔ̃ kalve. ʒə mə sɑ̃sz- ɛ̃pɥisɑ̃tə fasə a sə mɔ̃də, fasə a sεtə vi ki matiʁə vεʁ ma pεʁtə. ʒə mə sɑ̃s pεʁdɥ e sɑ̃ plys ʁjɛ̃ a kwa mə ʁakʁoʃe.
  ʒekʁiz- o fil dεz- œʁ sə a kwa ma vi sɑ̃blə ʁəsɑ̃ble. mεmə si səla nə fε kə di- sεt ane kə ʒə sɥi syʁ sεtə teʁə, ʒε lɛ̃pʁesjɔ̃ kə ma vi na ʁjɛ̃ dyʁe, kεllə nə fε kə defile dəvɑ̃ mεz- iøz- e kə ʒə sɥiz- œ̃ spεktatœʁ. ʒεməʁε tɑ̃ puvwaʁ ʁəfεʁə ma vi də la fasɔ̃ dɔ̃ ʒoʁε εme kεllə swa mεz- il mə sɑ̃blə kə səla εt- ɛ̃pɔsiblə. εllə ε si mjεvʁə e sɑ̃blə depuʁvɥ dɛ̃teʁε, ʒεməʁε puvwaʁ mə teʁe puʁ kə pεʁsɔnə nə saʃə a kwa ma vi ʁəsɑ̃blε. mε kεllə ɛ̃pɔʁtɑ̃sə ! ma vi… ki ɛ̃teʁesəʁε tεllə ? sεt- ynə vi tutə sɛ̃plə sɑ̃z- istwaʁə damuʁ ni bɔnœʁ. a si, ma famijə mapɔʁtə lamuʁ dɔ̃ ʒε bəzwɛ̃ mε ʒεməʁε tɑ̃ kɔnεtʁə vʁεmɑ̃ lamuʁ. nɔ̃ pa sələmɑ̃ səlɥi kə ʒepʁuvə mεz- œ̃n- amuʁ ki mε ʁɑ̃dy kaʁ sil saʒisε sələmɑ̃ də lamuʁ kə mwa ʒepʁuvə puʁ ynə pεʁsɔnə ki mε ʃεʁə, ʒə kʁwa kə ʒɑ̃n- oʁε a ʁəvɑ̃dʁə, mε də tutə lε pεʁsɔnə kə ʒεmə il ni ɑ̃n- a okynə ki epʁuvə la mεmə ʃozə puʁ mwa.
  ʒekʁi səla mε puʁ vu səla dwa vu sɑ̃ble fytilə e vʁεmɑ̃ sɑ̃z- ɛ̃teʁε. mε ʒə mə sɑ̃s si sələ kə lə səl mwajɛ̃ kə ʒε puʁ εkspʁime sə kə ʒə ʁəsɛ̃ sε dekʁiʁə, səla mə pεʁmε də mə vide, də lεse tu sə kə ʒε ɛ̃teʁjɔʁize ʁəsɔʁtiʁ mε ʒə ʁəmaʁkə kə sə ki ε syʁ papje pεʁsɔnə də ma kɔnεsɑ̃sə nə lə li alɔʁ kə si ʒozε mεmə ynə sələ fwa paʁle a kεlkœ̃ də sə kə ʒə ʁəsɛ̃, ʒə pɑ̃sə kə səla mə fəʁε lə plys ɡʁɑ̃ bjɛ̃ mε ʒε pœʁ, ynə pœʁ atʁɔsə ki mə pʁɑ̃ lε tʁipəz- e səla mə fε mal mε sεt- œ̃ mal kil mə sɑ̃blə ɛ̃pɔsiblə dεkspʁime u ɑ̃kɔʁə dεksplike.
  ʒə nə sε plys tʁo kwa diʁə. ʒə mə sɑ̃s dezεspeʁe mε libʁə e ʒεspεʁə kə la mɔʁ mə fəʁa mə sɑ̃tiʁ plys libʁə kə səla ɑ̃kɔʁə.
  la mɔʁ mε kεllə εt- εllə vʁεmɑ̃ ! εllə mə fε tεllmɑ̃ ʁefleʃiʁ, mə fε poze tεllmɑ̃ də kεstjɔ̃ kə ʒɑ̃ vjɛ̃z- a mə dəmɑ̃de sə kεllə εt- e si εllə εɡzistə kə ʁəpʁezɑ̃tə te εllə vʁεmɑ̃ ?
  ʒə vε sese də metɑ̃dʁə syʁ sə syʒε kaʁ ʒə pɑ̃sə kil mə fodʁε dε paʒə puʁ puvwaʁ εkspʁime tu sə kə ʒə ʁəsɛ̃z- a lɑ̃kɔ̃tʁə də səsi.

  ʒə vε dɔ̃k vu lεse.
 • Syllabes Phonétique : Vie Et Espoir

  sə=ʁə=tʁu=ve=sə=lə=a=vεk=pεʁ=sɔ=nə=a=ki=paʁ=le=vwa=la=ma=vi=vwa=la=mɔ̃=kal=ve=ʒə=mə=sɑ̃s=zɛ̃p=ɥi=sɑ̃=tə=fa=sə=a=sə=mɔ̃=də=fa=sə=a=sε=tə=vi=ki=ma=ti=ʁə=vεʁ=ma=pεʁ=tə=ʒə=mə=sɑ̃s=pεʁdɥ=e=sɑ̃=plys=ʁj=ɛ̃=a=kwa=mə=ʁa=kʁo=ʃe 66
  ʒe=kʁi=zo=fil=dε=zœʁ=səa=kwa=ma=vi=sɑ̃blə=ʁə=sɑ̃=ble=mε=mə=si=sə=la=nə=fε=kə=di=sεt=a=ne=kə=ʒə=sɥi=syʁ=sε=tə=te=ʁə=ʒε=lɛ̃=pʁe=sjɔ̃=kə=ma=vi=na=ʁjɛ̃=dyʁe=kεl=lə=nə=fε=kə=de=fi=le=də=vɑ̃=mε=ziø=ze=kə=ʒə=sɥi=zœ̃=spεk=ta=tœʁ=ʒε=mə=ʁε=tɑ̃=pu=vwaʁ=ʁə=fε=ʁə=ma=vi=də=la=fa=sɔ̃=dɔ̃=ʒo=ʁε=ε=me=kεllə=swa=mε=zil=mə=sɑ̃=blə=kə=sə=la=ε=tɛ̃=pɔ=si=blə=εl=lə=ε=si=mjε=vʁə=e=sɑ̃=blə=de=puʁvɥ=dɛ̃=te=ʁε=ʒε=mə=ʁε=pu=vwaʁ=mə=te=ʁe=puʁ=kə=pεʁ=sɔ=nə=nə=sa=ʃə=a=kwa=ma=vi=ʁə=sɑ̃=blε=mε=kεl=lə=ɛ̃=pɔʁ=tɑ̃=sə=ma=vi=ki=ɛ̃=te=ʁe=sə=ʁε=tεl=lə=sε=ty=nə=vi=tu=tə=sɛ̃=plə=sɑ̃=zis=twa=ʁə=da=muʁ=ni=bɔ=nœʁ=a=si=ma=fa=mi=jə=ma=pɔʁ=tə=la=muʁ=dɔ̃=ʒε=bə=zwɛ̃=mε=ʒε=mə=ʁε=tɑ̃=kɔ=nε=tʁə=vʁε=mɑ̃=la=muʁ=nɔ̃=pa=sə=lə=mɑ̃=səl=ɥi=kə=ʒe=pʁu=və=mε=zœ̃=na=muʁ=ki=mε=ʁɑ̃=dy=kaʁ=sil=sa=ʒi=sε=sə=lə=mɑ̃=də=la=muʁ=kə=mwa=ʒe=pʁu=və=puʁ=y=nə=pεʁ=sɔ=nə=ki=mε=ʃε=ʁə=ʒə=kʁwa=kə=ʒɑ̃=no=ʁε=a=ʁə=vɑ̃=dʁə=mε=də=tu=tə=lε=pεʁ=sɔ=nə=kə=ʒε=mə=il=ni=ɑ̃=na=o=ky=nə=ki=e=pʁu=və=la=mε=mə=ʃo=zə=puʁ=mwa 281
  ʒe=kʁisə=la=mε=puʁ=vu=sə=la=dwa=vu=sɑ̃=ble=fy=ti=ləe=vʁε=mɑ̃=sɑ̃=zɛ̃=te=ʁε=mε=ʒə=mə=sɑ̃s=si=sə=lə=kə=lə=səl=mwa=jɛ̃=kə=ʒε=puʁ=εk=spʁi=me=sə=kə=ʒə=ʁə=sɛ̃=sε=de=kʁi=ʁə=sə=la=mə=pεʁ=mε=də=mə=vi=de=də=lε=se=tu=sə=kə=ʒε=ɛ̃=te=ʁjɔ=ʁi=ze=ʁə=sɔʁ=tiʁ=mε=ʒə=ʁə=maʁ=kə=kə=sə=ki=ε=syʁ=pa=pje=pεʁ=sɔ=nə=də=ma=kɔ=nε=sɑ̃=sə=nə=lə=li=a=lɔʁ=kə=si=ʒo=zε=mε=mə=y=nə=sə=lə=fwa=paʁ=le=a=kεl=kœ̃=də=sə=kə=ʒə=ʁə=sɛ̃=ʒə=pɑ̃=sə=kə=sə=la=mə=fə=ʁε=lə=plys=ɡʁɑ̃=bjɛ̃=mε=ʒε=pœʁ=y=nə=pœʁ=a=tʁɔ=sə=ki=mə=pʁɑ̃=lε=tʁi=pə=ze=sə=la=mə=fε=mal=mε=sε=tœ̃=mal=kil=mə=sɑ̃=blə=ɛ̃=pɔ=si=blə=dεk=spʁi=me=u=ɑ̃=kɔ=ʁə=dεk=spli=ke 176
  ʒə=nə=sε=plys=tʁo=kwa=di=ʁə=ʒə=mə=sɑ̃s=de=zεs=pe=ʁe=mε=li=bʁə=e=ʒεs=pε=ʁə=kə=la=mɔʁ=mə=fə=ʁa=mə=sɑ̃=tiʁ=plys=li=bʁə=kə=sə=la=ɑ̃=kɔ=ʁə 40
  la=mɔʁ=mε=kεl=lə=ε=tεl=lə=vʁε=mɑ̃=εl=lə=mə=fε=tεl=lmɑ̃=ʁe=fle=ʃiʁ=mə=fε=po=ze=tεl=lmɑ̃=də=kεs=tj=ɔ̃=kə=ʒɑ̃=vjɛ̃=za=mə=də=mɑ̃=de=sə=kεl=lə=ε=te=si=εl=lə=εɡ=zis=tə=kə=ʁə=pʁe=zɑ̃=tə=te=εl=lə=vʁε=mɑ̃ 58
  ʒə=vε=se=se=də=me=tɑ̃=dʁə=syʁ=sə=sy=ʒε=kaʁ=ʒə=pɑ̃=sə=kil=mə=fo=dʁε=dε=pa=ʒə=puʁ=pu=vwaʁ=εk=spʁi=me=tu=sə=kə=ʒə=ʁə=sɛ̃=za=lɑ̃=kɔ̃=tʁə=də=sə=si 42

  ʒə=vε=dɔ̃k=vu=lε=se 6

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
25/01/2022Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Poème Esperance
Publié le 31/07/2005 16:54

L'écrit contient 482 mots qui sont répartis dans 2 strophes.

Poete : Wt-Girl

Récompense

0
0
0