Poeme : Meurtre Bucolique

Meurtre Bucolique

Les chevaux galopant dans la plaine
Soulevant des nuages de terre de Sienne
Longeant les méandres de fleuves en peine
Apportant offrande à une invisible reine.

Avides de querelles,
Cauchemars éternels,
Déesse mortelle,
Rancune solennelle.

Une absence non remarquée
Telle une feuille morte
Que la bise froide emporte
Au cœur d’une forêt de peupliers.

Une impression de déjà vu
Embaume de son parfum âcre
Tu as tort de t’être tue
Toi qui silencieusement me tue.

Les émotions mises à nu
Par une procession, un sacre
Tu as eu tort de me tuer
Toi qui silencieusement oublies qui tu es

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Meurtre Bucolique

  les=che=vaux=ga=lo=pant=dans=la=plaine 9
  soule=vant=des=nu=a=ges=de=ter=re=de=sienne 11
  lon=geant=les=mé=andres=de=fleuves=en=peine 9
  ap=por=tant=of=frandeà=u=ne=in=vi=si=ble=reine 12

  avi=des=de=que=rel=les 6
  cau=che=mars=é=ter=nels 6
  dées=se=mor=tel=le 5
  ran=cu=ne=so=len=nelle 6

  u=ne=ab=sence=non=re=mar=quée 8
  tel=le=u=ne=feu=ille=mor=te 8
  que=la=bi=se=froi=de=em=porte 8
  au=cœur=dune=fo=rêt=de=peu=pliers 8

  une=im=pres=sion=de=dé=jà=vu 8
  em=bau=me=de=son=par=fum=âcre 8
  tu=as=tort=de=tê=tre=tue 7
  toi=qui=silen=cieu=se=ment=me=tue 8

  les=é=mo=tions=mi=ses=à=nu 8
  par=u=ne=pro=ces=sion=un=sacre 8
  tu=as=eu=tort=de=me=tuer 7
  toi=qui=silen=cieu=se=ment=ou=blies=qui=tu=es 11
 • Phonétique : Meurtre Bucolique

  lε ʃəvo ɡalɔpɑ̃ dɑ̃ la plεnə
  suləvɑ̃ dε nɥaʒə də teʁə də sjεnə
  lɔ̃ʒɑ̃ lε meɑ̃dʁə- də fləvəz- ɑ̃ pεnə
  apɔʁtɑ̃ ɔfʁɑ̃də a ynə ɛ̃viziblə ʁεnə.

  avidə də kəʁεllə,
  koʃəmaʁz- etεʁnεl,
  deεsə mɔʁtεllə,
  ʁɑ̃kynə sɔlεnεllə.

  ynə absɑ̃sə nɔ̃ ʁəmaʁke
  tεllə ynə fœjə mɔʁtə
  kə la bizə fʁwadə ɑ̃pɔʁtə
  o kœʁ dynə fɔʁε də pəplje.

  ynə ɛ̃pʁesjɔ̃ də deʒa vy
  ɑ̃bomə də sɔ̃ paʁfœ̃ akʁə
  ty a tɔʁ də tεtʁə tɥ
  twa ki silɑ̃sjøzəmɑ̃ mə tɥ.

  lεz- emɔsjɔ̃ mizəz- a ny
  paʁ ynə pʁɔsesjɔ̃, œ̃ sakʁə
  ty a y tɔʁ də mə tɥe
  twa ki silɑ̃sjøzəmɑ̃ ubli ki ty ε
 • Syllabes Phonétique : Meurtre Bucolique

  lε=ʃə=vo=ɡa=lɔ=pɑ̃=dɑ̃=la=plε=nə 10
  su=lə=vɑ̃=dε=nɥ=a=ʒə=də=te=ʁə=də=sjεnə 12
  lɔ̃=ʒɑ̃=lε=me=ɑ̃dʁə=də=flə=və=zɑ̃=pεnə 10
  a=pɔʁ=tɑ̃=ɔ=fʁɑ̃dəa=y=nə=ɛ̃=vi=zi=blə=ʁεnə 12

  a=vi=də=də=kə=ʁεl=lə 7
  ko=ʃə=maʁ=ze=tεʁ=nεl 6
  de=ε=sə=mɔʁ=tεl=lə 6
  ʁɑ̃=ky=nə=sɔ=lε=nεl=lə 7

  y=nə=ab=sɑ̃=sə=nɔ̃=ʁə=maʁ=ke 9
  tεl=lə=y=nə=fœ=jə=mɔʁ=tə 8
  kə=la=bi=zə=fʁwa=də=ɑ̃=pɔʁ=tə 9
  o=kœʁ=dy=nə=fɔ=ʁε=də=pə=plj=e 10

  y=nə=ɛ̃=pʁe=sj=ɔ̃=də=de=ʒa=vy 10
  ɑ̃=bo=mə=də=sɔ̃=paʁ=fœ̃=a=kʁə 9
  ty=a=tɔʁ=də=tε=tʁə=tɥ 7
  twa=ki=si=lɑ̃=sj=ø=zə=mɑ̃=mə=tɥ 10

  lε=ze=mɔ=sj=ɔ̃=mi=zə=za=ny 9
  paʁ=y=nə=pʁɔ=se=sj=ɔ̃=œ̃=sa=kʁə 10
  ty=a=y=tɔʁ=də=mə=tɥe 7
  twa=ki=si=lɑ̃=sjøzə=mɑ̃=u=bli=ki=ty=ε 11

PostScriptum

$^ù*$

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
15/08/2005 12:47Cindy Limpens

Même si le com te fait pas plaisir.... Je le met quand même ! ^^
Et encore une fois, j’ai pris plaisir à te lire, tite tete de mule 😉
Mais je pense que t’as oublié un "s" à la fin, non ?
(F){}{}{}(F)

Poème Meurtre-Tuer
Publié le 15/08/2005 12:38

L'écrit contient 101 mots qui sont répartis dans 5 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : Xeryus

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs