Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Etre Amoureuse

Poème Amour
Publié le 29/09/2010 00:56


L'écrit contient 426 mots qui sont répartis dans 1 strophes.
Poème d'Amour

Poete : Be!La

Etre Amoureuse

Etre amoureuse c’est inexplicable. Ce n’est ni quelque chose ni un sentiment ou une sensation. C’est au fond de toi, ça te prend de l’intérieur, ça t’envahis… Quand tu es amoureuse, tu pense tout le temps à lui c’est une obsession, tu te demandes ce qu’il fait, à quoi il pense, il t’obstine. Tu penses tout le temps à lui, t’envisages des projets avec lui, tu veux regarder les étoiles avec, tu veux simplement t’allonger dans l’herbe auprès de lui et écouter les oiseaux chanter, tu ne peux t’empêcher de le toucher, lui prendre la main et le serrer dans tes bras, tu ne rêves que de ça. Tu rêves de lui, tu imagines ta vie avec lui. Quand tu le prends dans tes bras, tu le serres fort tellement fort que tu pourrais l’étouffer. Tu le sens, tu le respire. Tu vis avec. Tu dis que c’est ta vie, ton sang, qu’il fait partie de toi, de ta vie, que rien ne pourra vous séparer. Vous vous promettez des millions de choses. Tu peux passer des après-midi dans le silence avec pour seule occupation se noyer dans son regard. Quand t’es amoureuse, tu le regarde sans t’arrêter, sans parler. Tu le vois, tu l’admire, tu lui dis qu’il est parfait. Tu es liée avec lui. Tu ne peux pas passer un jour sans lui parler, entendre sa voix. Tu le désires et bien plus encore. Il est toi, ta vie. A ses cotés, tu ne penses plus rien. Tu n’es bien qu’avec lui. Tu lui donne une multitude de surnoms, tu ne peux pas t’empêcher de tracer des cœurs dès que tu as une feuille devant toi. D’ailleurs tu n’arrive pas non plus à t’arrêter de sourire en le faisant tellement tu penses à tout ces moments que tu passes avec lui. Quand tu dois le voir dans la journée, tu veux être parfaite alors tu passes du temps dans ta salle de bain en pensant encore & toujours à lui. Tu fais que de regarder l’heure & les 10 dernières minutes avant de le voir te paraisse des heures entières. Tu pourrais mourir pour lui, tout faire pour son bonheur, coute que coute. Main dans la main, envers et contre tout… être amoureuse ne peut se décrire plus, tu le sais quand tu l’es. C’est physique, psychologique, tu es envahie… C’est une drogue, on est accro’
Be!La

  • Pieds Hyphénique: Etre Amoureuse

    etrea=mou=reu=se=cest=i=nex=pli=cable=ce=nest=ni=quel=que=cho=se=ni=un=sen=ti=ment=ou=u=ne=sen=sa=tion=cest=au=fond=de=toi=ça=te=prend=de=lin=té=rieur=ça=ten=va=his=quand=tu=es=a=mou=reuse=tu=pen=se=tout=le=temps=à=lui=cest=u=ne=ob=ses=sion=tu=te=de=man=des=ce=quil=fait=à=quoi=il=pense=il=tobs=tine=tu=pen=ses=tout=le=temps=à=lui=ten=vi=sa=ges=des=pro=jets=a=vec=lui=tu=veux=re=gar=der=les=é=toi=les=a=vec=tu=veux=sim=ple=ment=tal=lon=ger=dans=lher=beau=près=de=lui=et=é=cou=ter=les=oi=seaux=chan=ter=tu=ne=peux=tem=pê=cher=de=le=tou=cher=lui=pren=dre=la=main=et=le=ser=rer=dans=tes=bras=tu=ne=rê=ves=que=de=ça=tu=rê=ves=de=lui=tu=i=ma=gi=nes=ta=viea=vec=lui=quand=tu=le=prends=dans=tes=bras=tu=le=ser=res=fort=tel=le=ment=fort=que=tu=pour=rais=lé=touf=fer=tu=le=sens=tu=le=res=pire=tu=vis=a=vec=tu=dis=que=cest=tavie=ton=sang=quil=fait=par=tie=de=toi=de=tavie=que=rien=ne=pour=ra=vous=sé=pa=rer=vous=vous=pro=met=tez=des=mil=lions=de=choses=tu=peux=pas=ser=des=a=près=mi=di=dans=le=si=len=cea=vec=pour=seu=le=oc=cu=pa=ti=on=se=noyer=dans=son=re=gard=quand=tes=a=mou=reuse=tu=le=re=gar=de=sans=tar=rê=ter=sans=par=ler=tu=le=vois=tu=lad=mire=tu=lui=dis=quil=est=par=fait=tu=es=li=éea=vec=lui=tu=ne=peux=pas=pas=ser=un=jour=sans=lui=par=ler=en=ten=dre=sa=voix=tu=le=dé=si=res=et=bien=plus=en=core=il=est=toi=tavie=a=ses=co=tés=tu=ne=pen=ses=plus=rien=tu=nes=bien=qua=vec=lui=tu=lui=don=neu=ne=mul=ti=tu=de=de=sur=nom=s=tu=ne=peux=pas=tem=pê=cher=de=tra=cer=des=cœurs=dès=que=tu=as=u=ne=feu=ille=de=vant=toi=dail=leurs=tu=nar=ri=ve=pas=non=plus=à=tar=rê=ter=de=sou=ri=reen=le=fai=sant=tel=le=ment=tu=pen=ses=à=tout=ces=mo=ments=que=tu=pas=ses=a=vec=lui=quand=tu=dois=le=voir=dans=la=journée=tu=veux=ê=tre=par=fai=tea=lors=tu=pas=ses=du=temps=dans=ta=sal=le=de=bain=en=pen=sant=en=co=reet=tou=jours=à=lui=tu=fais=que=de=re=gar=der=lheu=reet=les=dix=der=niè=res=mi=nu=tes=a=vant=de=le=voir=te=pa=rais=se=des=heu=res=en=tières=tu=pour=rais=mou=rir=pour=lui=tout=fai=re=pour=son=bon=heur=cou=te=que=coute=main=dans=la=main=en=vers=et=con=tre=tout=ê=trea=mou=reu=se=ne=peut=se=dé=cri=re=plus=tu=le=sais=quand=tu=les=cest=phy=sique=psy=cho=lo=gique=tu=es=en=vahie=cest=u=ne=drogue=on=est=ac=cro 560
  • Phonétique : Etre Amoureuse

    εtʁə amuʁøzə sεt- inεksplikablə. sə nε ni kεlkə ʃozə ni œ̃ sɑ̃timɑ̃e u ynə sɑ̃sasjɔ̃. sεt- o fɔ̃ də twa, sa tə pʁɑ̃ də lɛ̃teʁjœʁ, sa tɑ̃vai… kɑ̃ ty ε amuʁøzə, ty pɑ̃sə tu lə tɑ̃z- a lɥi sεt- ynə ɔpsesjɔ̃, ty tə dəmɑ̃də sə kil fε, a kwa il pɑ̃sə, il tɔpstinə. ty pɑ̃sə tu lə tɑ̃z- a lɥi, tɑ̃vizaʒə dε pʁɔʒεz- avεk lɥi, ty vø ʁəɡaʁde lεz- etwaləz- avεk, ty vø sɛ̃pləmɑ̃ talɔ̃ʒe dɑ̃ lεʁbə opʁε də lɥi e ekute lεz- wazo ʃɑ̃te, ty nə pø tɑ̃pεʃe də lə tuʃe, lɥi pʁɑ̃dʁə la mɛ̃ e lə seʁe dɑ̃ tε bʁa, ty nə ʁεvə kə də sa. ty ʁεvə də lɥi, ty imaʒinə ta vi avεk lɥi. kɑ̃ ty lə pʁɑ̃ dɑ̃ tε bʁa, ty lə seʁə- fɔʁ tεllmɑ̃ fɔʁ kə ty puʁʁε letufe. ty lə sɑ̃s, ty lə ʁεspiʁə. ty vis avεk. ty di kə sε ta vi, tɔ̃ sɑ̃, kil fε paʁti də twa, də ta vi, kə ʁjɛ̃ nə puʁʁa vu sepaʁe. vu vu pʁɔmεte dε miljɔ̃ də ʃozə. ty pø pase dεz- apʁε midi dɑ̃ lə silɑ̃sə avεk puʁ sələ ɔkypasjɔ̃ sə nwaje dɑ̃ sɔ̃ ʁəɡaʁ. kɑ̃ tε amuʁøzə, ty lə ʁəɡaʁdə sɑ̃ taʁεte, sɑ̃ paʁle. ty lə vwa, ty ladmiʁə, ty lɥi di kil ε paʁfε. ty ε lje avεk lɥi. ty nə pø pa pase œ̃ ʒuʁ sɑ̃ lɥi paʁle, ɑ̃tɑ̃dʁə sa vwa. ty lə deziʁəz- e bjɛ̃ plysz- ɑ̃kɔʁə. il ε twa, ta vi. a sε kɔte, ty nə pɑ̃sə plys ʁjɛ̃. ty nε bjɛ̃ kavεk lɥi. ty lɥi dɔnə ynə myltitydə də syʁnɔ̃, ty nə pø pa tɑ̃pεʃe də tʁase dε kœʁ dε kə ty a ynə fœjə dəvɑ̃ twa. dajœʁ ty naʁivə pa nɔ̃ plysz- a taʁεte də suʁiʁə ɑ̃ lə fəzɑ̃ tεllmɑ̃ ty pɑ̃səz- a tu sε mɔmɑ̃ kə ty pasəz- avεk lɥi. kɑ̃ ty dwa lə vwaʁ dɑ̃ la ʒuʁne, ty vøz- εtʁə paʁfεtə alɔʁ ty pasə dy tɑ̃ dɑ̃ ta salə də bɛ̃ ɑ̃ pɑ̃sɑ̃ ɑ̃kɔʁə e tuʒuʁz- a lɥi. ty fε kə də ʁəɡaʁde lœʁ e lε di- dεʁnjεʁə minytəz- avɑ̃ də lə vwaʁ tə paʁεsə dεz- œʁz- ɑ̃tjεʁə. ty puʁʁε muʁiʁ puʁ lɥi, tu fεʁə puʁ sɔ̃ bɔnœʁ, kutə kə kutə. mɛ̃ dɑ̃ la mɛ̃, ɑ̃vεʁz- e kɔ̃tʁə tu… εtʁə amuʁøzə nə pø sə dekʁiʁə plys, ty lə sε kɑ̃ ty lε. sε fizikə, psikɔlɔʒikə, ty ε ɑ̃vai… sεt- ynə dʁɔɡ, ɔ̃n- εt- akʁɔ
  • Pieds Phonétique : Etre Amoureuse

    ε=tʁəa=mu=ʁø=zə=sε=ti=nεk=spli=kablə=sə=nε=ni=kεl=kə=ʃo=zə=ni=œ̃=sɑ̃=ti=mɑ̃=e=u=y=nə=sɑ̃=sa=sjɔ̃=sε=to=fɔ̃=də=twa=sa=tə=pʁɑ̃=də=lɛ̃=te=ʁjœʁ=sa=tɑ̃=va=i=kɑ̃=ty=ε=a=mu=ʁøzə=ty=pɑ̃=sə=tu=lə=tɑ̃=za=lɥi=sε=ty=nə=ɔp=se=sjɔ̃=ty=tə=də=mɑ̃=də=sə=kil=fε=a=kwa=il=pɑ̃sə=il=tɔp=stinə=ty=pɑ̃=sə=tu=lə=tɑ̃=za=lɥi=tɑ̃=vi=za=ʒə=dε=pʁɔ=ʒε=za=vεk=lɥi=ty=vø=ʁə=ɡaʁ=de=lε=ze=twa=lə=za=vεk=ty=vø=sɛ̃=plə=mɑ̃=ta=lɔ̃=ʒe=dɑ̃=lεʁ=bəo=pʁε=də=lɥi=e=e=ku=te=lε=zwa=zo=ʃɑ̃=te=ty=nə=pø=tɑ̃=pε=ʃe=də=lə=tu=ʃe=lɥi=pʁɑ̃=dʁə=la=mɛ̃=e=lə=se=ʁe=dɑ̃=tε=bʁa=ty=nə=ʁε=və=kə=də=sa=ty=ʁε=və=də=lɥi=ty=i=ma=ʒi=nə=ta=vi=a=vεk=lɥi=kɑ̃=ty=lə=pʁɑ̃=dɑ̃=tε=bʁa=ty=lə=se=ʁə=fɔʁ=tεl=lmɑ̃=fɔʁ=kə=ty=puʁ=ʁε=le=tu=fe=ty=lə=sɑ̃s=ty=lə=ʁεs=piʁə=ty=vis=a=vεk=ty=di=kə=sε=ta=vi=tɔ̃=sɑ̃=kil=fε=paʁ=ti=də=twa=də=ta=vi=kə=ʁjɛ̃=nə=puʁ=ʁa=vu=se=pa=ʁe=vu=vu=pʁɔ=mε=te=dε=mi=ljɔ̃=də=ʃozə=ty=pø=pa=se=dε=za=pʁε=mi=di=dɑ̃=lə=si=lɑ̃=səa=vεk=puʁ=sə=lə=ɔ=ky=pa=sj=ɔ̃=sə=nwa=j=e=dɑ̃=sɔ̃=ʁə=ɡaʁ=kɑ̃=tε=a=mu=ʁøzə=ty=lə=ʁə=ɡaʁ=də=sɑ̃=ta=ʁε=te=sɑ̃=paʁ=le=ty=lə=vwa=ty=lad=miʁə=ty=lɥi=di=kil=ε=paʁ=fε=ty=ε=lj=e=a=vεk=lɥi=ty=nə=pø=pa=pa=se=œ̃=ʒuʁ=sɑ̃=lɥi=paʁ=le=ɑ̃=tɑ̃=dʁə=sa=vwa=ty=lə=de=zi=ʁə=ze=bjɛ̃=plys=zɑ̃=kɔʁə=il=ε=twa=ta=vi=a=sε=kɔ=te=ty=nə=pɑ̃=sə=plys=ʁjɛ̃=ty=nε=bjɛ̃=ka=vεk=lɥi=ty=lɥi=dɔ=nəy=nə=myl=ti=ty=də=də=syʁ=nɔ̃=ty=nə=pø=pa=tɑ̃=pε=ʃe=də=tʁa=se=dε=kœʁ=dε=kə=ty=a=y=nə=fœ=jə=də=vɑ̃=twa=da=jœʁ=ty=na=ʁi=və=pa=nɔ̃=plys=za=ta=ʁε=te=də=su=ʁi=ʁəɑ̃=lə=fə=zɑ̃=tεl=lmɑ̃=ty=pɑ̃=sə=za=tu=sε=mɔ=mɑ̃=kə=ty=pa=sə=za=vεk=lɥi=kɑ̃=ty=dwa=lə=vwaʁ=dɑ̃=la=ʒuʁ=ne=ty=vø=zε=tʁə=paʁ=fε=təa=lɔʁ=ty=pa=sə=dy=tɑ̃=dɑ̃=ta=sa=lə=də=bɛ̃=ɑ̃=pɑ̃=sɑ̃=ɑ̃=kɔ=ʁəe=tu=ʒuʁ=za=lɥi=ty=fε=kə=də=ʁə=ɡaʁ=de=lœʁ=e=lε=di=dεʁ=njε=ʁə=mi=ny=tə=za=vɑ̃=də=lə=vwaʁ=tə=pa=ʁε=sə=dε=zœʁ=zɑ̃=tjεʁə=ty=puʁ=ʁε=mu=ʁiʁ=puʁ=lɥi=tu=fε=ʁə=puʁ=sɔ̃=bɔ=nœʁ=ku=tə=kə=kutə=mɛ̃=dɑ̃=la=mɛ̃=ɑ̃=vεʁ=ze=kɔ̃=tʁə=tu=ε=tʁəa=mu=ʁø=zə=nə=pø=sə=de=kʁi=ʁə=plys=ty=lə=sε=kɑ̃=ty=lε=sε=fi=zikə=psi=kɔ=lɔ=ʒikə=ty=ε=ɑ̃=va=i=sε=ty=nə=dʁɔɡ=ɔ̃=nε=ta=kʁɔ 567Récompense

💝
0
👍
0
👎
0

Commentaire poème
26/09/2017Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre resentit, un encouragement, un conseille ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.