Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Désormai

Poème Amour
Publié le 20/10/2005 23:07

L'écrit contient 187 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : -Z0W3-

Désormai

Je suis en déprimme
Sur le bord du suicide
Comment est-je pu retomber
Dans ton piege si mal cacher
Tu ma seulement di je taime
Me voila partie je me pensai ta reine
Confiance en moi a nouveau
Jpouvais tout repartir a zéro
Tu ma tant fais mal dans le passer
Mais tu ma di je taime ses tout oublier
Javais confiance
Javais de nouveau ta présente
Tu rondais dans ma consiance
On me prévenais
Mais je n’écoutais
J’aurai tant du écouter
Et me méfier
Mais jamais jaurais penser
Que t’aurau pu recommencer
Tu mavais fait tellement de mal
Apres tu vien me dire ke tu réaliser et tu te sen mal
Tu disai ke tu le réalisait
Ke parmis toute elles c moi ke taimais
Des belle paroles
Pour ke de toi jredevienne folle
Sa fonctionner
Mais comme avant tu ma nieser
Je pensais que tavait changer
Mais jvoie ke jme suis une fois de plus trompé
Désormais je me feré plus nieser
Car dans ton piege jamais je retomberé
Meme avec tou le bo moment
Les mauvais son encore trop présent
 • Pieds Hyphénique: Désormai

  je=suis=en=dé=prim=me 6
  sur=le=bord=du=sui=ci=de 7
  com=ment=est=je=pu=re=tom=ber 8
  dans=ton=pie=ge=si=mal=ca=cher 8
  tu=ma=seu=le=ment=di=je=taime 8
  me=voi=la=par=tie=je=me=pen=sai=ta=reine 11
  confi=an=ce=en=moi=a=nou=veau 8
  jpou=vais=tout=re=par=tir=a=zé=ro 9
  tu=ma=tant=fais=mal=dans=le=pas=ser 9
  mais=tu=ma=di=je=taime=ses=tout=ou=blier 10
  ja=vais=con=fi=an=ce 6
  ja=vais=de=nou=veau=ta=pré=sente 8
  tu=ron=dais=dans=ma=con=sian=ce 8
  on=me=pré=ve=nais 5
  mais=je=né=cou=tais 5
  jau=rai=tant=du=é=cou=ter 7
  et=me=mé=fi=er 5
  mais=ja=mais=jau=rais=pen=ser 7
  que=tau=rau=pu=re=com=men=cer 8
  tu=ma=vais=fait=tel=le=ment=de=mal 9
  apres=tu=vien=me=dire=ke=tu=ré=a=li=ser=et=tu=te=sen=mal 16
  tu=di=sai=ke=tu=le=ré=a=li=sait 10
  ke=par=mis=touteelles=c=moi=ke=tai=mais 9
  des=bel=le=pa=ro=les 6
  pour=ke=de=toi=j=re=de=vienne=folle 9
  sa=fonc=ti=on=ner 5
  mais=comme=a=vant=tu=ma=nie=ser 8
  je=pen=sais=que=ta=vait=chan=ger 8
  mais=j=voie=ke=j=me=suis=une=fois=de=plus=trom=pé 13
  dé=sor=mais=je=me=fe=ré=plus=nie=ser 10
  car=dans=ton=pie=ge=ja=mais=je=re=tombe=ré 11
  me=me=a=vec=tou=le=bo=moment 8
  les=mau=vais=son=en=core=trop=présent 8
 • Phonétique : Désormai

  ʒə sɥiz- ɑ̃ depʁimə
  syʁ lə bɔʁ dy sɥisidə
  kɔmɑ̃ ε ʒə py ʁətɔ̃be
  dɑ̃ tɔ̃ pjəʒə si mal kaʃe
  ty ma sələmɑ̃ di ʒə tεmə
  mə vwala paʁti ʒə mə pɑ̃sε ta ʁεnə
  kɔ̃fjɑ̃sə ɑ̃ mwa a nuvo
  ʒpuvε tu ʁəpaʁtiʁ a zeʁo
  ty ma tɑ̃ fε mal dɑ̃ lə pase
  mε ty ma di ʒə tεmə sε tut- ublje
  ʒavε kɔ̃fjɑ̃sə
  ʒavε də nuvo ta pʁezɑ̃tə
  ty ʁɔ̃dε dɑ̃ ma kɔ̃sjɑ̃sə
  ɔ̃ mə pʁevənε
  mε ʒə nekutε
  ʒoʁε tɑ̃ dy ekute
  e mə mefje
  mε ʒamε ʒoʁε pɑ̃se
  kə toʁo py ʁəkɔmɑ̃se
  ty mavε fε tεllmɑ̃ də mal
  apʁə- ty vjɛ̃ mə diʁə kə ty ʁealize e ty tə sεn mal
  ty dizε kə ty lə ʁealizε
  kə paʁmi tutə εllə se mwa kə tεmε
  dε bεllə paʁɔlə
  puʁ kə də twa ʒʁədəvjεnə fɔlə
  sa fɔ̃ksjɔne
  mε kɔmə avɑ̃ ty ma njəze
  ʒə pɑ̃sε kə tavε ʃɑ̃ʒe
  mε ʒvwa kə ʒmə sɥiz- ynə fwa də plys tʁɔ̃pe
  dezɔʁmε ʒə mə fəʁe plys njəze
  kaʁ dɑ̃ tɔ̃ pjəʒə ʒamε ʒə ʁətɔ̃bəʁe
  məmə avεk tu lə bo mɔmɑ̃
  lε movε sɔ̃n- ɑ̃kɔʁə tʁo pʁezɑ̃
 • Pieds Phonétique : Désormai

  ʒə=sɥi=zɑ̃=de=pʁi=mə 6
  syʁ=lə=bɔʁ=dy=sɥi=si=də 7
  kɔ=mɑ̃=ε=ʒə=py=ʁə=tɔ̃=be 8
  dɑ̃=tɔ̃=pjə=ʒə=si=mal=ka=ʃe 8
  ty=ma=sə=lə=mɑ̃=di=ʒə=tεmə 8
  mə=vwa=la=paʁtiʒə=mə=pɑ̃=sε=taʁεnə 8
  kɔ̃=fjɑ̃=sə=ɑ̃=mwa=a=nu=vo 8
  ʒpu=vε=tuʁə=paʁ=tiʁ=a=ze=ʁo 8
  ty=ma=tɑ̃=fε=mal=dɑ̃=lə=pase 8
  mε=ty=madiʒə=tε=mə=sε=tu=tu=blje 9
  ʒa=vε=kɔ̃=fj=ɑ̃=sə 6
  ʒa=vε=də=nu=vo=ta=pʁe=zɑ̃tə 8
  ty=ʁɔ̃=dε=dɑ̃=ma=kɔ̃=sjɑ̃=sə 8
  ɔ̃=mə=pʁe=və=nε 5
  mε=ʒə=ne=ku=tε 5
  ʒo=ʁε=tɑ̃=dy=e=ku=te 7
  e=mə=me=fj=e 5
  mε=ʒa=mε=ʒo=ʁε=pɑ̃=se 7
  kə=to=ʁo=py=ʁə=kɔ=mɑ̃=se 8
  ty=ma=vε=fε=tεl=lmɑ̃=də=mal 8
  apʁə=ty=vjɛ̃=mə=di=ʁə=kə=ty=ʁe=a=li=ze=e=ty=tə=sεn=mal 17
  ty=di=zεkə=ty=lə=ʁe=a=li=zε 9
  kə=paʁ=mi=tutəεllə=se=mwa=kə=tε=mε 9
  dε=bεl=lə=pa=ʁɔ=lə 6
  puʁ=kə=də=twaʒʁə=də=vjε=nə=fɔlə 8
  sa=fɔ̃k=sj=ɔ=ne 5
  mε=kɔmə=a=vɑ̃=ty=ma=njə=ze 8
  ʒə=pɑ̃=sε=kə=ta=vε=ʃɑ̃=ʒe 8
  mε=ʒvwakə=ʒmə=sɥi=zy=nə=fwa=də=plys=tʁɔ̃=pe 11
  de=zɔʁ=mεʒə=mə=fə=ʁe=plys=njə=ze 9
  kaʁ=dɑ̃=tɔ̃=pjə=ʒə=ʒa=mεʒə=ʁə=tɔ̃=bə=ʁe 11
  mə=mə=a=vεk=tulə=bo=mɔ=mɑ̃ 8
  lε=mo=vε=sɔ̃=nɑ̃=kɔʁə=tʁo=pʁe=zɑ̃ 9

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
19/10/2019Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre resentit, un encouragement, un conseille ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.