Poeme : A Toi…

A Toi…

Je sais que tu me lis, je sais que tu n es pas loin et que tu te reconnaitras… tu me manques terriblement…
Pourtant nous ne nous reverrons que dans une autre vie. J ai des choses à faire ici… et toi aussi…
Simplement ce soir, j avais envie de te l écrire.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: A Toi…

  je=sais=que=tu=me=lis=je=sais=que=tu=n=es=pas=loin=et=que=tu=te=re=con=nai=tras=tu=me=man=ques=ter=ri=ble=ment 30
  pour=tant=nous=ne=nous=re=ver=rons=que=dans=u=ne=au=tre=vie=j=ai=des=cho=ses=à=fai=re=i=ci=et=toi=aus=si 29
  sim=ple=ment=ce=soir=j=a=vais=en=vie=de=te=l=é=cri=re 16
 • Phonétique : A Toi…

  ʒə sε kə ty mə li, ʒə sε kə ty εn ε pa lwɛ̃ e kə ty tə ʁəkɔnεtʁa… ty mə mɑ̃k teʁibləmɑ̃…
  puʁtɑ̃ nu nə nu ʁəveʁɔ̃ kə dɑ̃z- ynə otʁə vi. ʒi ε dε ʃozəz- a fεʁə isi… e twa osi…
  sɛ̃pləmɑ̃ sə swaʁ, ʒi avεz- ɑ̃vi də tə εl ekʁiʁə.
 • Syllabes Phonétique : A Toi…

  ʒə=sεkə=ty=mə=li=ʒə=sε=kə=ty=εn=ε=pa=lwɛ̃=e=kə=ty=tə=ʁə=kɔ=nε=tʁa=ty=mə=mɑ̃k=te=ʁi=blə=mɑ̃ 28
  puʁ=tɑ̃=nunə=nu=ʁə=ve=ʁɔ̃=kə=dɑ̃=zy=nə=o=tʁə=vi=ʒi=ε=dε=ʃo=zə=za=fε=ʁə=i=si=e=twa=o=si 28
  sɛ̃=plə=mɑ̃=sə=swaʁ=ʒi=a=vε=zɑ̃=vi=də=tə=εl=e=kʁi=ʁə 16

Récompense

0
4
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
24/10/2021 22:41Exinstas

Merci Anya