Poeme : Con Sidéré (Dédié À Maryjo)

Con Sidéré (Dédié À Maryjo)

Con sidéré
Dédié à maryjo dite Cyrael
Toute de poisse est vêtue
Cette journée de vaine grève
Joute qui froisse d’angoisse têtue
Mon cœur qui crève de veine brève
Brave barde con sidéré érudit je maudis
Et langue grave et lèvres suaves et mots dits
Dans l’inouï mutisme volontaire je m’engouffre
Tel un macaque ni dit ni vu ni ouï nihilsme je souffre
A l’épine à l’aubépine et ronce qui s’enfonce je donne langue
A la race féline rapine radine qui badine avec l’amour exsangue
Si c’était cécité pire aveugle je serais
D’une incurable otite atteint je serais
Muet comme une capre itou je serais
Mais je ne saurais
Mon mal de con sidéré taire
Comme le sanglier solitaire
A l’orée j’aurais
Couic ! ce prétexte
A un réfléchi texte
La raison d’être
De piètre hêtre

Farid Mohamed Zalhoud

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Con Sidéré (Dédié À Maryjo)

  con=si=dé=ré 4
  dé=dié=à=ma=ry=jo=dite=cy=rael 9
  toute=de=pois=seest=vê=tue 6
  cette=jour=née=de=vai=ne=grève 7
  joute=qui=frois=se=dan=gois=se=tê=tue 9
  mon=cœur=qui=crève=de=veine=brève 7
  brave=bar=de=con=si=dé=ré=é=ru=dit=je=mau=dis 13
  et=lan=gue=graveet=lè=vres=sua=ves=et=mots=dits 11
  dans=li=nouï=mu=tisme=vo=lon=tai=re=je=men=gouffre 12
  tel=un=ma=ca=que=ni=dit=ni=vu=ni=ouï=ni=hils=me=je=souffre 16
  a=lé=pineà=lau=bé=pi=ne=et=ron=ce=qui=sen=fon=ce=je=don=ne=langue 18
  a=la=race=fé=li=ne=ra=pi=ne=ra=di=ne=qui=ba=di=nea=vec=la=mour=ex=sangue 21
  si=cé=tait=cé=ci=té=pirea=veu=gle=je=se=rais 12
  dunein=cu=ra=ble=o=ti=te=at=teint=je=se=rais 12
  muet=com=me=u=ne=ca=pre=i=tou=je=se=rais 12
  mais=je=ne=sau=rais 5
  mon=mal=de=con=si=dé=ré=tai=re 9
  com=me=le=san=gli=er=so=li=tai=re 10
  a=lo=rée=jau=rais 5
  couic=ce=pré=texte 4
  a=un=ré=flé=chi=texte 6
  la=rai=son=dê=tre 5
  de=pi=è=tre=hê=tre 6

  fa=rid=mo=ha=med=zal=houd 7
 • Phonétique : Con Sidéré (Dédié À Maryjo)

  kɔ̃ sideʁe
  dedje a maʁiʒo ditə siʁael
  tutə də pwasə ε vεtɥ
  sεtə ʒuʁne də vεnə ɡʁεvə
  ʒutə ki fʁwasə dɑ̃ɡwasə tεtɥ
  mɔ̃ kœʁ ki kʁεvə də vεnə bʁεvə
  bʁavə baʁdə kɔ̃ sideʁe eʁydi ʒə modi
  e lɑ̃ɡ ɡʁavə e lεvʁə- sɥavəz- e mo di
  dɑ̃ linui mytismə vɔlɔ̃tεʁə ʒə mɑ̃ɡufʁə
  tεl œ̃ makakə ni di ni vy ni ui niilsmə ʒə sufʁə
  a lepinə a lobepinə e ʁɔ̃sə ki sɑ̃fɔ̃sə ʒə dɔnə lɑ̃ɡ
  a la ʁasə felinə ʁapinə ʁadinə ki badinə avεk lamuʁ εksɑ̃ɡ
  si setε sesite piʁə avøɡlə ʒə səʁε
  dynə ɛ̃kyʁablə ɔtitə atɛ̃ ʒə səʁε
  mɥε kɔmə ynə kapʁə itu ʒə səʁε
  mε ʒə nə soʁε
  mɔ̃ mal də kɔ̃ sideʁe tεʁə
  kɔmə lə sɑ̃ɡlje sɔlitεʁə
  a lɔʁe ʒoʁε
  kuik ! sə pʁetεkstə
  a œ̃ ʁefleʃi tεkstə
  la ʁεzɔ̃ dεtʁə
  də pjεtʁə εtʁə

  faʁid mɔamεd zalud
 • Syllabes Phonétique : Con Sidéré (Dédié À Maryjo)

  kɔ̃=si=de=ʁe 4
  de=dj=e=a=ma=ʁi=ʒo=di=tə=si=ʁa=el 12
  tu=tə=də=pwa=sə=ε=vε=tɥ 8
  sε=tə=ʒuʁ=ne=də=vε=nə=ɡʁε=və 9
  ʒu=tə=ki=fʁwa=sə=dɑ̃=ɡwa=sə=tε=tɥ 10
  mɔ̃=kœ=ʁə=ki=kʁε=və=də=vε=nə=bʁε=və 11
  bʁavə=baʁ=də=kɔ̃=si=de=ʁe=e=ʁy=di=ʒə=mo=di 13
  e=lɑ̃ɡ=ɡʁa=və=e=lε=vʁəs=ɥa=və=ze=mo=di 12
  dɑ̃=li=nu=i=my=tis=mə=vɔ=lɔ̃=tε=ʁə=ʒə=mɑ̃=ɡufʁə 14
  tεl=œ̃=ma=kakə=ni=di=ni=vy=ni=ui=ni=il=smə=ʒə=sufʁə 15
  a=le=pinəa=lo=be=pi=nə=e=ʁɔ̃=sə=ki=sɑ̃=fɔ̃=sə=ʒə=dɔ=nə=lɑ̃ɡ 18
  a=la=ʁasə=fe=li=nə=ʁa=pi=nə=ʁa=di=nə=ki=ba=di=nəa=vεk=la=muʁ=εk=sɑ̃ɡ 21
  si=se=tε=se=si=te=pi=ʁə=a=vø=ɡlə=ʒə=sə=ʁε 14
  dy=nə=ɛ̃=ky=ʁa=blə=ɔ=ti=tə=a=tɛ̃=ʒə=sə=ʁε 14
  mɥε=kɔ=mə=y=nə=ka=pʁə=i=tu=ʒə=sə=ʁε 12
  mε=ʒə=nə=so=ʁε 5
  mɔ̃=mal=də=kɔ̃=si=de=ʁe=tεʁ=ə 9
  kɔ=mə=lə=sɑ̃=ɡli=j=e=sɔ=li=tε=ʁə 11
  a=lɔ=ʁe=ʒo=ʁε 5
  ku=ik=sə=pʁe=tεk=stə 6
  a=œ̃=ʁe=fle=ʃi=tεk=stə 7
  la=ʁε=zɔ̃=dε=tʁə 5
  də=pj=ε=tʁə=ε=tʁə 6

  fa=ʁid=mɔ=a=mεd=za=lud 7

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
28/11/2022Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.