Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Titre

Poème Amour
Publié le 14/01/2005 10:05

L'écrit contient 258 mots qui sont répartis dans 10 strophes.

Poete : Zébulon&zébulonne

Titre

Je reve ta chemise de new la deboutonné
Et ton corp de le carresser
Contre toi je me serrerai
Et de ton odeur je m’imprégnerai

Toi avec tan de douceur
Tu me prendra par la taille
Et tu me sussurera combien ton amour pour moi et san faille
Alors en nous montra cette chaleur
Celle de ce corp a corp
Et on ce dira encore, encore

Mé main dessendron le lon de ton pantalon
Et tous doucement je deboutonerai té bouton
Alors je carresserai le fruit defendu
Celui ke g tant attendu

Et toi tu me carressera
De haut en bas
Avec la plus douce delicatesse
Té main toucheron mé petite fesse

Contre cette porte tu me plakera
Et ma robe tu la soulevera
Machinalement mé jambe s’ecarteron
Et ns ns uniron

D’1 coup tu t’arretera
Et tu me comtemplera
Sur mon visage tu lira les trai du plaisir
Et celui du désir

Dans t bras tu me prendra
Et sur le lit tu m’allongera
Sur toi je me mettrai
Et ts ton corp l’embrasserai

Droi dan les yeux
Je te dirai combien tu es merveilleux
Alors tendrement tu me fera l’amour
On ne voudra plus ce kitter

Mé le reveille a sonné, je me suis reveillée
Et la sur ma joue une larme a coulé
Car c’est ce reve ke je fé ts les jour
Il m’obcede, il me hante
Toi mon Cœur tu me manke
JE T’AIME
Et reve un jour d’etre enfin tienne

ZEBULONNE
 • Pieds Hyphénique: Titre

  je=re=ve=ta=che=mise=de=new=la=de=bou=ton=né 13
  et=ton=corp=de=le=car=res=ser 8
  con=tre=toi=je=me=ser=re=rai 8
  et=de=ton=o=deur=je=mim=prégne=rai 9

  toi=a=vec=tan=de=dou=ceur 7
  tu=me=pren=dra=par=la=tail=le 8
  et=tu=me=sus=sure=ra=com=bien=ton=a=mour=pour=moi=et=san=faille 16
  a=lors=en=nous=mon=tra=cette=cha=leur 9
  cel=le=de=ce=corp=a=corp 7
  et=on=ce=di=ra=en=core=en=core 9

  mé=main=des=sen=dron=le=lon=de=ton=pan=ta=lon 12
  et=tous=douce=ment=je=de=bou=to=ne=rai=té=bou=ton 13
  a=lors=je=car=res=se=rai=le=fruit=de=fen=du 12
  ce=lui=ke=g=tant=at=ten=du 8

  et=toi=tu=me=car=res=se=ra 8
  de=haut=en=bas 4
  a=vec=la=plus=douce=de=li=ca=tesse 9
  té=main=touche=ron=mé=pe=ti=te=fesse 9

  contre=cet=te=porte=tu=me=pla=ke=ra 9
  et=ma=robe=tu=la=sou=le=ve=ra 9
  ma=chi=nale=ment=mé=jam=be=se=car=te=ron 11
  et=n=s=n=s=u=ni=ron 8

  dun=coup=tu=tar=re=te=ra 7
  et=tu=me=com=tem=ple=ra 7
  sur=mon=vi=sage=tu=li=ra=les=trai=du=plai=sir 12
  et=ce=lui=du=dé=sir 6

  dans=t=bras=tu=me=pren=dra 7
  et=sur=le=lit=tu=mal=longe=ra 8
  sur=toi=je=me=met=trai 6
  et=t=s=ton=corp=lem=brasse=rai 8

  droi=dan=les=y=eux 5
  je=te=di=rai=com=bien=tu=es=mer=veilleux 10
  a=lors=tendre=ment=tu=me=fe=ra=la=mour 10
  on=ne=vou=dra=plus=ce=kit=ter 8

  mé=le=re=veillea=son=né=je=me=suis=re=veillée 11
  et=la=sur=ma=joueune=lar=me=a=cou=lé 10
  car=cest=ce=re=ve=ke=je=fé=t=s=les=jour 12
  il=mob=ce=de=il=me=han=te 8
  toi=mon=cœur=tu=me=man=ke 7
  je=tai=me 3
  et=re=veun=jour=de=tre=en=fin=tienne 9

  ze=bu=lon=ne 4
 • Phonétique : Titre

  ʒə ʁəvə ta ʃəmizə də nεw la dəbutɔne
  e tɔ̃ kɔʁp də lə kaʁese
  kɔ̃tʁə twa ʒə mə seʁəʁε
  e də tɔ̃n- ɔdœʁ ʒə mɛ̃pʁeɲəʁε

  twa avεk tɑ̃ də dusœʁ
  ty mə pʁɑ̃dʁa paʁ la tajə
  e ty mə sysyʁəʁa kɔ̃bjɛ̃ tɔ̃n- amuʁ puʁ mwa e sɑ̃ fajə
  alɔʁz- ɑ̃ nu mɔ̃tʁa sεtə ʃalœʁ
  sεllə də sə kɔʁp a kɔʁp
  e ɔ̃ sə diʁa ɑ̃kɔʁə, ɑ̃kɔʁə

  me mɛ̃ desɑ̃dʁɔ̃ lə lɔ̃ də tɔ̃ pɑ̃talɔ̃
  e tus dusəmɑ̃ ʒə dəbutɔnəʁε te butɔ̃
  alɔʁ ʒə kaʁesəʁε lə fʁɥi dəfɑ̃dy
  səlɥi kə ʒe tɑ̃ atɑ̃dy

  e twa ty mə kaʁesəʁa
  də-o ɑ̃ ba
  avεk la plys dusə dəlikatεsə
  te mɛ̃ tuʃəʁɔ̃ me pətitə fεsə

  kɔ̃tʁə sεtə pɔʁtə ty mə plakəʁa
  e ma ʁɔbə ty la suləvəʁa
  maʃinaləmɑ̃ me ʒɑ̃bə səkaʁtəʁɔ̃
  e εn εs εn εs yniʁɔ̃

  dœ̃ ku ty taʁətəʁa
  e ty mə kɔmtɑ̃pləʁa
  syʁ mɔ̃ vizaʒə ty liʁa lε tʁε dy plεziʁ
  e səlɥi dy deziʁ

  dɑ̃ te bʁa ty mə pʁɑ̃dʁa
  e syʁ lə li ty malɔ̃ʒəʁa
  syʁ twa ʒə mə mεtʁε
  e te εs tɔ̃ kɔʁp lɑ̃bʁasəʁε

  dʁwa dɑ̃ lεz- iø
  ʒə tə diʁε kɔ̃bjɛ̃ ty ε mεʁvεjø
  alɔʁ tɑ̃dʁəmɑ̃ ty mə fəʁa lamuʁ
  ɔ̃ nə vudʁa plys sə kite

  me lə ʁəvεjə a sɔne, ʒə mə sɥi ʁəvεje
  e la syʁ ma ʒu ynə laʁmə a kule
  kaʁ sε sə ʁəvə kə ʒə fe te εs lε ʒuʁ
  il mɔbsədə, il mə-ɑ̃tə
  twa mɔ̃ kœʁ ty mə mɑ̃kə
  ʒə tεmə
  e ʁəvə œ̃ ʒuʁ dεtʁə ɑ̃fɛ̃ tjεnə

  zəbylɔnə
 • Pieds Phonétique : Titre

  ʒə=ʁə=və=taʃə=mi=zə=də=nεw=la=də=bu=tɔ=ne 13
  e=tɔ̃=kɔʁp=də=lə=ka=ʁe=se 8
  kɔ̃=tʁə=twa=ʒə=mə=se=ʁə=ʁε 8
  e=də=tɔ̃=nɔ=dœʁ=ʒə=mɛ̃=pʁe=ɲə=ʁε 10

  twa=a=vεk=tɑ̃=də=du=sœ=ʁə 8
  ty=mə=pʁɑ̃=dʁa=paʁ=la=ta=jə 8
  e=tymə=sy=sy=ʁə=ʁa=kɔ̃=bjɛ̃=tɔ̃=na=muʁ=puʁ=mwa=e=sɑ̃=fajə 16
  a=lɔʁ=zɑ̃=nu=mɔ̃=tʁa=sεtə=ʃa=lœʁ 9
  sεl=lə=də=sə=kɔʁp=a=kɔʁp 7
  e=ɔ̃sə=di=ʁa=ɑ̃=kɔ=ʁə=ɑ̃kɔʁə 8

  me=mɛ̃=de=sɑ̃=dʁɔ̃lə=lɔ̃=də=tɔ̃=pɑ̃=ta=lɔ̃ 11
  e=tus=dusə=mɑ̃=ʒə=də=bu=tɔ=nə=ʁε=te=bu=tɔ̃ 13
  a=lɔʁʒə=ka=ʁe=sə=ʁε=lə=fʁɥi=də=fɑ̃=dy 11
  səl=ɥi=kə=ʒe=tɑ̃=a=tɑ̃=dy 8

  e=twa=ty=mə=ka=ʁe=sə=ʁa 8
  də-o=ɑ̃=ba 4
  a=vεk=la=plys=dusə=də=li=katεsə 8
  te=mɛ̃=tuʃə=ʁɔ̃=me=pə=ti=tə=fεsə 9

  kɔ̃tʁə=sε=tə=pɔʁtə=ty=mə=pla=kə=ʁa 9
  e=ma=ʁɔbə=ty=la=su=lə=və=ʁa 9
  ma=ʃi=nalə=mɑ̃=me=ʒɑ̃=bə=sə=kaʁ=tə=ʁɔ̃ 11
  e=εn=εsəεn=ε=sə=y=ni=ʁɔ̃ 8

  dœ̃=ku=ty=ta=ʁə=tə=ʁa 7
  e=ty=mə=kɔm=tɑ̃=plə=ʁa 7
  syʁ=mɔ̃=vi=zaʒə=ty=li=ʁa=lε=tʁε=dy=plε=ziʁ 12
  e=səl=ɥi=dy=de=ziʁ 6

  dɑ̃=te=bʁa=ty=mə=pʁɑ̃=dʁa 7
  e=syʁ=lə=li=ty=ma=lɔ̃ʒə=ʁa 8
  syʁ=twa=ʒə=mə=mε=tʁε 6
  e=te=εsə=tɔ̃=kɔʁp=lɑ̃=bʁa=sə=ʁε 9

  dʁwa=dɑ̃=lε=zi=ø 5
  ʒə=tə=di=ʁε=kɔ̃=bjɛ̃=ty=ε=mεʁ=vε=jø 11
  a=lɔʁ=tɑ̃dʁə=mɑ̃=tymə=fə=ʁa=la=muʁ 9
  ɔ̃=nə=vu=dʁa=plys=sə=ki=te 8

  me=lə=ʁə=vεjəa=sɔ=ne=ʒə=mə=sɥiʁə=vε=je 11
  e=la=syʁ=ma=ʒu=ynə=laʁ=məa=ku=le 10
  kaʁ=sεsə=ʁə=və=kə=ʒə=fe=te=ε=sə=lε=ʒuʁ 12
  il=mɔb=sə=də=il=mə-ɑ̃=tə 8
  twa=mɔ̃=kœ=ʁə=ty=mə=mɑ̃=kə 8
  ʒə=tε=mə 3
  eʁə=və=œ̃=ʒuʁ=dεtʁə=ɑ̃=fɛ̃=tjεnə 8

  zə=by=lɔ=nə 4

Récompense

0
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
14/01/2005 00:00Tiffange

lol! classe le com de coeurdeloup! sinon ton poèm est vraiment bien! j’aime beaucoup! bravo!