Univers de poésie d'un auteur

Poème:Douleurs Profondes

Le Poème

J’aimerais faire ce ke je nommerais une pause.
Tous les sentiments que j’ai s’entremèlent.
Et donc tout mon ésprit s’emmèle.
Je reconnais encore aimer cet homme,
Lorsque j’apprend que celui ci appartient a une autre que moi,
Je ne peux m’empècher de m’en mordre les doigts.
Cette douleur est incomparable à celle de mon cœur, comme une sorte de rancœur intérieur,
Qui me reonge.
Et cela me donne l’impréssion que j’en meurs.
Une jalousie qui sera peut ètre éternelle.
Et qui me rend plus frèle,
Me fait souffrir, si cela continue j’en voudrais mourir.
Les regrets et les remords ne font que me rendre plus moin forte.
Regrètter ne peut ètre bon que si l’on tire une part de leçon.
Mais lorsque les fautes, les peines s’accumulent.
Comme des charges sur le dos d’une mulle,
La douleur devient telle, que mème un énorme bonheur,
Ne serait la faire taire.
Alors soit on se fait plus petit et l’on souffre.
Ou l’on cache aux personnes que l’on aime,
L’éssentielle vérité, celle qui ne cesse de vous hanter,
Ce malheur immense,
Dont on meurt en silence,
Et l’image que vous donnez est totalement artificiel,
On devient superficiel.
La vie n’a plus de sens.
Sauf celui qu’on lui donne, ou que l’on aimerait lui donner.
On a bon penser que l’on préfère jouer cette comédie,
Qui rime plutot avec tragédie.
On se sent quand plus fort, mais on est aussi fragile que du cristal de verre.
Et mème si le quotidien semble a nouveau rimer avec bonheur,
C’est le malheur qu’on vit.
Monotones sont les vers,
ET inconsciamment on attend toujours son heure…
Partage du Poème avec vos contacts

PostScriptum

laisser vos commentaires ! ! ! svp, ou sino parler moi sur msn zozodamiani7@hotmail. com

Poeme de Zozo78

Poète Zozo78

Zozo78 a publié sur le site 1 écrit. Zozo78 est membre du site depuis l'année 2004.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: Douleurs Profondesjaime=rais=fai=re=ce=ke=je=nom=me=rais=u=ne=pause 13
tous=les=sen=ti=ments=que=jai=sen=tre=mèlent 10
et=donc=tout=mon=és=prit=sem=mè=le 9
je=re=con=nais=en=co=re=ai=mer=cet=hom=me 12
lors=que=jap=prend=que=ce=lui=ci=ap=par=tient=a=uneau=tre=que=moi 16
je=ne=peux=mem=pè=cher=de=men=mor=dre=les=doigts 12
cette=dou=leur=est=in=com=pa=ra=bleà=cel=le=de=mon=cœur=com=me=u=ne=sor=te=de=ran=cœur=in=té=rieur 26
qui=me=reon=ge 4
et=ce=la=me=don=ne=lim=prés=sion=que=jen=meurs 12
une=ja=lou=sie=qui=se=ra=peut=è=treé=ter=nelle 12
et=qui=me=rend=plus=frè=le 7
me=fait=souf=frir=si=ce=la=con=ti=nue=jen=vou=drais=mou=rir 15
les=re=grets=et=les=re=mords=ne=font=que=me=rendre=plus=moin=forte 15
re=grèt=ter=ne=peut=ètre=bon=que=si=lon=ti=reu=ne=part=de=le=çon 17
mais=lors=que=les=fau=tes=les=pei=nes=sac=cu=mulent 12
com=me=des=char=ges=sur=le=dos=du=ne=mul=le 12
la=dou=leur=de=vient=tel=le=que=mèmeun=é=nor=me=bon=heur 14
ne=se=rait=la=fai=re=tai=re 8
a=lors=soit=on=se=fait=plus=pe=tit=et=lon=souffre 12
ou=lon=ca=che=aux=per=son=nes=que=lon=ai=me 12
lés=sen=tiel=le=vé=ri=té=cel=le=qui=ne=ces=se=de=vous=han=ter 17
ce=mal=heur=im=men=se 6
dont=on=meurt=en=si=len=ce 7
et=li=mage=que=vous=don=nez=est=to=ta=le=ment=ar=ti=fi=ciel 16
on=de=vient=su=per=fi=ciel 7
la=vie=na=plus=de=sens 6
sauf=ce=lui=quon=lui=donne=ou=que=lon=ai=me=rait=lui=don=ner 15
on=a=bon=pen=ser=que=lon=pré=fère=jouer=cet=te=co=mé=die 15
qui=ri=me=plu=tot=a=vec=tra=gé=die 10
on=se=sent=quand=plus=fort=mais=on=est=aus=si=fra=gile=que=du=cris=tal=de=verre 19
et=mème=si=le=quo=ti=dien=sem=blea=nou=veau=ri=mer=a=vec=bon=heur 17
cest=le=mal=heur=quon=vit 6
mo=no=to=nes=sont=les=vers 7
et=in=cons=ciam=ment=on=at=tend=tou=jours=son=heure 12
Phonétique : Douleurs Profondesʒεməʁε fεʁə sə kə ʒə nɔməʁεz- ynə pozə.
tus lε sɑ̃timɑ̃ kə ʒε sɑ̃tʁəmεle.
e dɔ̃k tu mɔ̃n- espʁi sɑ̃mεlə.
ʒə ʁəkɔnεz- ɑ̃kɔʁə εme sεt ɔmə,
lɔʁskə ʒapʁɑ̃ kə səlɥi si apaʁtjɛ̃ a ynə otʁə kə mwa,
ʒə nə pø mɑ̃pεʃe də mɑ̃ mɔʁdʁə lε dwa.
sεtə dulœʁ εt- ɛ̃kɔ̃paʁablə a sεllə də mɔ̃ kœʁ, kɔmə ynə sɔʁtə də ʁɑ̃kœʁ ɛ̃teʁjœʁ,
ki mə ʁəɔ̃ʒə.
e səla mə dɔnə lɛ̃pʁesjɔ̃ kə ʒɑ̃ mœʁ.
ynə ʒaluzi ki səʁa pø εtʁə etεʁnεllə.
e ki mə ʁɑ̃ plys fʁεlə,
mə fε sufʁiʁ, si səla kɔ̃tinɥ ʒɑ̃ vudʁε muʁiʁ.
lε ʁəɡʁεz- e lε ʁəmɔʁd nə fɔ̃ kə mə ʁɑ̃dʁə plys mwɛ̃ fɔʁtə.
ʁəɡʁεte nə pø εtʁə bɔ̃ kə si lɔ̃ tiʁə ynə paʁ də ləsɔ̃.
mε lɔʁskə lε fotə, lε pεnə sakymyle.
kɔmə dε ʃaʁʒə- syʁ lə do dynə mylə,
la dulœʁ dəvjɛ̃ tεllə, kə mεmə œ̃n- enɔʁmə bɔnœʁ,
nə səʁε la fεʁə tεʁə.
alɔʁ swa ɔ̃ sə fε plys pəti e lɔ̃ sufʁə.
u lɔ̃ kaʃə o pεʁsɔnə kə lɔ̃n- εmə,
lesɑ̃sjεllə veʁite, sεllə ki nə sεsə də vu-ɑ̃te,
sə malœʁ imɑ̃sə,
dɔ̃ ɔ̃ məʁ ɑ̃ silɑ̃sə,
e limaʒə kə vu dɔnez- ε tɔtaləmɑ̃ aʁtifisjεl,
ɔ̃ dəvjɛ̃ sypεʁfisjεl.
la vi na plys də sɑ̃s.
sof səlɥi kɔ̃ lɥi dɔnə, u kə lɔ̃n- εməʁε lɥi dɔne.
ɔ̃n- a bɔ̃ pɑ̃se kə lɔ̃ pʁefεʁə ʒue sεtə kɔmedi,
ki ʁimə plyto avεk tʁaʒedi.
ɔ̃ sə sɑ̃ kɑ̃ plys fɔʁ, mεz- ɔ̃n- εt- osi fʁaʒilə kə dy kʁistal də veʁə.
e mεmə si lə kɔtidjɛ̃ sɑ̃blə a nuvo ʁime avεk bɔnœʁ,
sε lə malœʁ kɔ̃ vit.
monotɔnə sɔ̃ lε vεʁ,
e ɛ̃kɔ̃sjamɑ̃ ɔ̃n- atɑ̃ tuʒuʁ sɔ̃n- œʁ…
Syllabes Phonétique : Douleurs Profondesʒεmə=ʁε=fε=ʁə=sə=kə=ʒə=nɔ=mə=ʁε=zy=nə=pozə 13
tus=lε=sɑ̃=ti=mɑ̃=kə=ʒε=sɑ̃=tʁə=mε=le 11
e=dɔ̃k=tu=mɔ̃=nes=pʁi=sɑ̃=mε=lə 9
ʒə=ʁə=kɔ=nε=zɑ̃=kɔ=ʁə=ε=me=sεt=ɔ=mə 12
lɔʁskə=ʒa=pʁɑ̃=kə=səl=ɥi=si=a=paʁ=tjɛ̃=a=y=nəo=tʁə=kə=mwa 16
ʒə=nə=pø=mɑ̃=pε=ʃe=də=mɑ̃=mɔʁ=dʁə=lε=dwa 12
sεtə=du=lœʁ=ε=tɛ̃=kɔ̃=pa=ʁa=bləa=sεllə=də=mɔ̃=kœʁ=kɔ=mə=y=nə=sɔʁ=tə=də=ʁɑ̃=kœʁ=ɛ̃=te=ʁjœʁ 25
ki=mə=ʁə=ɔ̃=ʒə 5
e=sə=la=mə=dɔ=nə=lɛ̃=pʁe=sjɔ̃=kə=ʒɑ̃=mœʁ 12
ynə=ʒa=lu=zi=ki=sə=ʁa=pø=ε=tʁəe=tεʁ=nεllə 12
e=ki=mə=ʁɑ̃=plys=fʁε=lə 7
mə=fε=su=fʁiʁ=sisə=la=kɔ̃=tinɥ=ʒɑ̃=vu=dʁε=mu=ʁiʁ 13
lεʁə=ɡʁε=ze=lε=ʁə=mɔʁd=nə=fɔ̃=kə=mə=ʁɑ̃=dʁə=plys=mwɛ̃=fɔʁtə 15
ʁə=ɡʁε=te=nə=pø=εtʁə=bɔ̃=kə=si=lɔ̃=ti=ʁəy=nə=paʁ=də=lə=sɔ̃ 17
mε=lɔʁskə=lε=fo=tə=lε=pε=nə=sa=ky=my=le 12
kɔ=mə=dε=ʃaʁ=ʒə=syʁ=lə=do=dy=nə=my=lə 12
la=du=lœʁ=də=vjɛ̃=tεllə=kə=mεməœ̃=ne=nɔʁ=mə=bɔ=nœʁ 13
nə=sə=ʁε=la=fε=ʁə=tε=ʁə 8
a=lɔʁ=swa=ɔ̃=sə=fε=plys=pə=ti=e=lɔ̃=sufʁə 12
u=lɔ̃=ka=ʃə=o=pεʁ=sɔ=nə=kə=lɔ̃=nε=mə 12
le=sɑ̃=sjεllə=ve=ʁi=te=sεl=lə=kinə=sε=sə=də=vu-ɑ̃=te 15
sə=ma=lœ=ʁə=i=mɑ̃=sə 7
dɔ̃=ɔ̃=məʁ=ɑ̃=si=lɑ̃=sə 7
e=li=maʒə=kə=vu=dɔ=ne=zε=tɔ=ta=lə=mɑ̃=aʁ=ti=fi=sjεl 16
ɔ̃=də=vj=ɛ̃=sy=pεʁ=fi=sjεl 8
la=vi=na=plys=də=sɑ̃s 6
sof=səl=ɥi=kɔ̃=lɥi=dɔnə=u=kə=lɔ̃=nε=mə=ʁε=lɥi=dɔ=ne 15
ɔ̃=na=bɔ̃=pɑ̃se=kə=lɔ̃=pʁe=fε=ʁə=ʒu=e=sε=tə=kɔ=me=di 16
ki=ʁi=mə=ply=to=a=vεk=tʁa=ʒe=di 10
ɔ̃sə=sɑ̃=kɑ̃=plys=fɔʁ=mε=zɔ̃=nε=to=si=fʁa=ʒi=lə=kə=dy=kʁis=tal=də=ve=ʁə 20
e=mεmə=si=lə=kɔ=ti=djɛ̃=sɑ̃=bləa=nu=vo=ʁi=me=a=vεk=bɔ=nœʁ 17
sε=lə=ma=lœ=ʁə=kɔ̃=vit 7
mo=no=tɔ=nə=sɔ̃=lε=vεʁ 7
e=ɛ̃=kɔ̃=sja=mɑ̃=ɔ̃=na=tɑ̃=tu=ʒuʁ=sɔ̃=nœʁ 12

Récompense

Coup de coeur: 0
J’aime: 0
J’aime pas: 0

Commentaire Sur La Poesie

Auteur de Poésie
21/10/2004 00:00Yoann(B)

très jolie poème, et oui malheursement l’amour n’est pas toujour aussi bien qu’on le souhaiterai. . . .
Allez biz à toi bonne continuation
Yoann ( lachez moi des coms)

Poème Mort
Du 21/10/2004 17:36

L'écrit contient 294 mots qui sont répartis dans 1 strophes.