Poeme-France : Lecture Écrit Enfant

Poeme : Les Enfants

Poème Enfant
Publié le 29/01/2018 15:23

L'écrit contient 318 mots qui sont répartis dans 13 strophes.

Poete : Souleyjpb

Les Enfants

Ils sont la petite graine de vie
Qui plus tard deviendra épi
Ils sont l’esquisse de l’homme pur
Sur la feuille du peintre du futur.

Leur taille menue porte l’espoir
De la croissance du monde
Leur sourire comme un miroir
Reflète leur attitude pudibonde.

Leurs yeux pétillent de malice
Expriment si bien la candeur
Qu’on pardonne leurs caprices
En les voyant rayonner de bonheur.

Ô homme, du haut de ton orgueil
Que sonne enfin l’heure du grand réveil
Bien inspiré qui ménage l’avenir
De nos choix judicieux il faut convenir

Sache taire les ambitions déraisonnables
Et mettre fin aux actes abominables.
Sur l’enfant, innocente créature de Dieu
Arrête de perpétrer des crimes odieux.

Enfants-soldats, enfants-bébés volés
Enfants des plantations de café, de coton
Enfants-mendiants, à l’abandon
Enfants prostitués, parfois violés

De quelles religions se réclame t-on
Quelle est l’ âme méprisable et vile
Qui peut, du lâche ou du démon
Porter préjudice à l’enfant si fragile ?

Nos ambitions sont celles de l’aïeul
Penchants égoïstes sans lendemain
Vaines puisque si proches du linceul
L’enfant, lui, porte les promesses de demain.

L’arbuste plus tard sera ce caïlcédrat
Dont la lignée de l’homme descendra
Transformée, couvée bien meilleure
Que la génération antérieure.

Pourquoi alors éclairer le corbillard
Pour l’ultime adieu au vieillard
Plutôt que d’illuminer le landau
De l’être qui naît frêle et si beau ?

Faudrait-il peiner sous le fardeau
Ou porter allègrement le cadeau
Qui rendra à l’humanité son lustre
Et effacera de sa mémoire les idées frustres ?

Que la raison l’emporte donc sur la folie
Afin que l’homme qui a déjà noirci
La sienne, laisse comme planche
De salut à la postérité une page blanche
Sur laquelle l’enfant, héritier de l’avenir
Posera l’empreinte de son sourire.
SOULEYMANE YACOUBA SIDIBÉ
(02 Octobre 2017)
__
 • Pieds Hyphénique: Les Enfants

  ils=sont=la=pe=ti=te=grai=ne=de=vie 10
  qui=plus=tard=de=vien=dra=é=pi 8
  ils=sont=les=quis=se=de=l=hom=me=pur 10
  sur=la=feu=i=lle=du=pein=tre=du=fu=tur 11

  leur=tail=le=me=nue=por=te=les=poir 9
  de=la=crois=san=ce=du=mon=de 8
  leur=sou=ri=re=com=me=un=mi=roir 9
  re=flè=te=leur=at=ti=tude=pu=di=bonde 10

  leurs=y=eux=pé=til=lent=de=ma=li=ce 10
  ex=pri=ment=si=bien=la=can=deur 8
  quon=par=don=ne=leurs=ca=pri=ces 8
  en=les=voy=ant=ray=on=ner=de=bon=heur 10

  ô=hom=me=du=haut=de=ton=or=gueil 9
  que=sonne=en=fin=lheu=re=du=grand=ré=veil 10
  bien=ins=pi=ré=qui=mé=nage=la=ve=nir 10
  de=nos=choix=ju=di=cieux=il=faut=conve=nir 10

  sache=tai=re=les=am=bi=tions=dé=rai=son=nables 11
  et=mettre=fin=aux=ac=tes=a=bo=mi=nables 10
  sur=len=fant=in=no=cente=cré=a=ture=de=dieu 11
  ar=rête=de=per=pé=trer=des=cri=mes=o=dieux 11

  en=fants=sol=dats=en=fants=bé=bés=vo=lés 10
  en=fants=des=plan=ta=tions=de=ca=fé=de=co=ton 12
  en=fants=men=di=ants=à=la=ban=don 9
  en=fants=pros=ti=tués=par=fois=vi=o=lés 10

  de=quel=les=re=li=gions=se=ré=clame=t=on 11
  quel=le=est=lâ=me=mé=pri=sable=et=vile 10
  qui=peut=du=lâ=che=ou=du=dé=mon 9
  por=ter=pré=ju=diceà=len=fant=si=fra=gile 10

  nos=am=bi=ti=ons=sont=cel=les=de=laïeul 10
  pen=chants=é=goïs=tes=sans=len=de=main 9
  vai=nes=puis=que=si=pro=ches=du=lin=ceul 10
  len=fant=lui=porte=les=pro=mes=ses=de=de=main 11

  lar=bus=te=plus=tard=se=ra=ce=caïl=cé=drat 11
  dont=la=li=gnée=de=l=homme=des=cen=dra 10
  trans=for=mée=cou=vée=bien=meil=leu=re 9
  que=la=gé=né=ra=ti=on=an=té=rieure 10

  pour=quoi=a=lors=é=clai=rer=le=cor=bil=lard 11
  pour=lul=ti=me=a=dieu=au=vieil=lard 9
  plu=tôt=que=dil=lu=mi=ner=le=lan=dau 10
  de=lê=tre=qui=naît=frê=le=et=si=beau 10

  fau=drait=til=pei=ner=sous=le=far=deau 9
  ou=por=ter=al=lè=gre=ment=le=ca=deau 10
  qui=ren=dra=à=lhu=ma=ni=té=son=lustre 10
  et=ef=face=ra=de=sa=mé=moi=re=les=i=dées=frus=tres 14

  que=la=rai=son=lem=porte=donc=sur=la=fo=lie 11
  a=fin=que=lhomme=qui=a=dé=jà=noir=ci 10
  la=sien=ne=lais=se=com=me=plan=che 9
  de=sa=lut=à=la=pos=té=ri=té=une=pa=ge=blanche 13
  sur=la=quel=le=len=fant=hé=ri=tier=de=lave=nir 12
  po=se=ra=lem=prein=te=de=son=sou=rire 10
  sou=ley=ma=ne=ya=cou=ba=si=di=bé 10
  zé=ro=deux=oc=tobre=deux=mille=dix=sept 10
  sou=li=gné=sou=li=gné=sou=li=gné=sou=li=gné 12
 • Phonétique : Les Enfants

  il sɔ̃ la pətitə ɡʁεnə də vi
  ki plys taʁ dəvjɛ̃dʁa epi
  il sɔ̃ lεskisə də lɔmə pyʁ
  syʁ la fœjə dy pɛ̃tʁə dy fytyʁ.

  lœʁ tajə mənɥ pɔʁtə lεspwaʁ
  də la kʁwasɑ̃sə dy mɔ̃də
  lœʁ suʁiʁə kɔmə œ̃ miʁwaʁ
  ʁəflεtə lœʁ atitydə pydibɔ̃də.

  lœʁz- iø petije də malisə
  εkspʁime si bjɛ̃ la kɑ̃dœʁ
  kɔ̃ paʁdɔnə lœʁ kapʁisə
  ɑ̃ lε vwajɑ̃ ʁεjɔne də bɔnœʁ.

  o ɔmə, dy-o də tɔ̃n- ɔʁɡœj
  kə sɔnə ɑ̃fɛ̃ lœʁ dy ɡʁɑ̃ ʁevεj
  bjɛ̃ ɛ̃spiʁe ki menaʒə lavəniʁ
  də no ʃwa ʒydisjøz- il fo kɔ̃vəniʁ

  saʃə tεʁə lεz- ɑ̃bisjɔ̃ deʁεzɔnablə
  e mεtʁə fɛ̃ oz- aktəz- abɔminablə.
  syʁ lɑ̃fɑ̃, inɔsɑ̃tə kʁeatyʁə də djø
  aʁεtə də pεʁpetʁe dε kʁiməz- ɔdjø.

  ɑ̃fɑ̃ sɔlda, ɑ̃fɑ̃ bebe vɔle
  ɑ̃fɑ̃ dε plɑ̃tasjɔ̃ də kafe, də kɔtɔ̃
  ɑ̃fɑ̃ mɑ̃djɑ̃, a labɑ̃dɔ̃
  ɑ̃fɑ̃ pʁɔstitye, paʁfwa vjɔle

  də kεllə ʁəliʒjɔ̃ sə ʁeklamə te ɔ̃
  kεllə ε lamə mepʁizablə e vilə
  ki pø, dy laʃə u dy demɔ̃
  pɔʁte pʁeʒydisə a lɑ̃fɑ̃ si fʁaʒilə ?

  noz- ɑ̃bisjɔ̃ sɔ̃ sεllə də lajəl
  pɑ̃ʃɑ̃z- eɡɔistə sɑ̃ lɑ̃dəmɛ̃
  vεnə pɥiskə si pʁoʃə dy lɛ̃səl
  lɑ̃fɑ̃, lɥi, pɔʁtə lε pʁɔmesə də dəmɛ̃.

  laʁbystə plys taʁ səʁa sə kajlsedʁa
  dɔ̃ la liɲe də lɔmə desɑ̃dʁa
  tʁɑ̃sfɔʁme, kuve bjɛ̃ mεjəʁə
  kə la ʒeneʁasjɔ̃ ɑ̃teʁjəʁə.

  puʁkwa alɔʁz- eklεʁe lə kɔʁbijaʁ
  puʁ lyltimə adjø o vjεjaʁ
  plyto kə dilymine lə lɑ̃do
  də lεtʁə ki nε fʁεlə e si bo ?

  fodʁε til pεne su lə faʁdo
  u pɔʁte alεɡʁəmɑ̃ lə kado
  ki ʁɑ̃dʁa a lymanite sɔ̃ lystʁə
  e efasəʁa də sa memwaʁə lεz- ide fʁystʁə ?

  kə la ʁεzɔ̃ lɑ̃pɔʁtə dɔ̃k syʁ la fɔli
  afɛ̃ kə lɔmə ki a deʒa nwaʁsi
  la sjεnə, lεsə kɔmə plɑ̃ʃə
  də saly a la pɔsteʁite ynə paʒə blɑ̃ʃə
  syʁ lakεllə lɑ̃fɑ̃, eʁitje də lavəniʁ
  pozəʁa lɑ̃pʁɛ̃tə də sɔ̃ suʁiʁə.
  sulemanə iakuba sidibe
  (zeʁo døz- ɔktɔbʁə dø milə di- sεpt)
  suliɲe suliɲe suliɲe suliɲe
 • Pieds Phonétique : Les Enfants

  il=sɔ̃=la=pə=ti=tə=ɡʁε=nə=də=vi 10
  ki=plys=taʁ=də=vj=ɛ̃=dʁa=e=pi 9
  il=sɔ̃=lεs=kis=ə=də=lɔ=mə=pyʁ 9
  syʁ=la=fœ=jə=dy=pɛ̃=tʁə=dy=fy=tyʁ 10

  lœ=ʁə=ta=jə=mənɥ=pɔʁ=tə=lεs=pwaʁ 9
  də=la=kʁwa=sɑ̃=sə=dy=mɔ̃=də 8
  lœ=ʁə=su=ʁi=ʁə=kɔ=mə=œ̃=mi=ʁwaʁ 10
  ʁə=flεtə=lœʁ=a=ti=ty=də=py=di=bɔ̃də 10

  lœʁ=zi=ø=pe=ti=je=də=ma=li=sə 10
  εk=spʁi=me=si=bj=ɛ̃=la=kɑ̃=dœ=ʁə 10
  kɔ̃=paʁ=dɔ=nə=lœ=ʁə=ka=pʁi=sə 9
  ɑ̃=lε=vwa=jɑ̃=ʁε=jɔ=ne=də=bɔ=nœʁ 10

  o=ɔ=mə=dy-o=də=tɔ̃=nɔʁ=ɡœj 9
  kə=sɔ=nə=ɑ̃=fɛ̃=lœʁ=dy=ɡʁɑ̃=ʁe=vεj 10
  bjɛ̃=ɛ̃s=pi=ʁe=ki=me=naʒə=la=və=niʁ 10
  də=no=ʃwa=ʒy=di=sjø=zil=fo=kɔ̃və=niʁ 10

  saʃə=tε=ʁə=lε=zɑ̃=bi=sjɔ̃=de=ʁε=zɔnablə 10
  e=mεtʁə=fɛ̃=o=zak=tə=za=bɔ=mi=nablə 10
  syʁ=lɑ̃=fɑ̃=i=nɔsɑ̃tə=kʁe=a=ty=ʁə=də=djø 11
  a=ʁεtə=də=pεʁ=pe=tʁe=dε=kʁi=mə=zɔ=djø 11

  ɑ̃=fɑ̃=sɔl=da=ɑ̃=fɑ̃=be=be=vɔ=le 10
  ɑ̃=fɑ̃=dε=plɑ̃=ta=sjɔ̃də=ka=fe=də=kɔ=tɔ̃ 11
  ɑ̃=fɑ̃=mɑ̃=dj=ɑ̃=a=la=bɑ̃=dɔ̃ 9
  ɑ̃=fɑ̃=pʁɔs=ti=ty=e=paʁ=fwa=vjɔ=le 10

  də=kεl=ləʁə=li=ʒjɔ̃sə=ʁe=kla=mə=te=ɔ̃ 10
  kεl=lə=ε=lamə=me=pʁi=za=blə=e=vilə 10
  ki=pø=dy=la=ʃə=u=dy=de=mɔ̃ 9
  pɔʁ=te=pʁe=ʒy=disə=a=lɑ̃=fɑ̃=si=fʁaʒilə 10

  no=zɑ̃=bi=sjɔ̃=sɔ̃=sεl=lə=də=la=jəl 10
  pɑ̃=ʃɑ̃=ze=ɡɔ=is=tə=sɑ̃=lɑ̃=də=mɛ̃ 10
  vε=nə=pɥis=kə=si=pʁo=ʃə=dy=lɛ̃=səl 10
  lɑ̃=fɑ̃=lɥi=pɔʁtə=lε=pʁɔ=me=sə=də=də=mɛ̃ 11

  laʁ=bys=tə=plys=taʁsə=ʁa=sə=kaj=lse=dʁa 10
  dɔ̃=la=li=ɲe=də=lɔ=mə=de=sɑ̃=dʁa 10
  tʁɑ̃s=fɔʁ=me=ku=ve=bj=ɛ̃=mε=jə=ʁə 10
  kə=la=ʒe=ne=ʁa=sjɔ̃=ɑ̃=te=ʁjə=ʁə 10

  puʁ=kwa=a=lɔʁ=ze=klε=ʁe=lə=kɔʁ=bi=jaʁ 11
  puʁ=lyl=ti=mə=a=dj=ø=o=vjε=jaʁ 10
  ply=to=kə=di=ly=mi=ne=lə=lɑ̃=do 10
  də=lε=tʁə=ki=nε=fʁε=lə=e=si=bo 10

  fo=dʁε=til=pε=ne=su=lə=faʁ=do 9
  u=pɔʁ=te=a=lε=ɡʁə=mɑ̃=lə=ka=do 10
  ki=ʁɑ̃=dʁa=a=ly=ma=ni=te=sɔ̃=lys=tʁə 11
  e=e=fasə=ʁa=də=sa=me=mwa=ʁə=lε=zi=de=fʁys=tʁə 14

  kə=la=ʁε=zɔ̃=lɑ̃=pɔʁtə=dɔ̃k=syʁ=la=fɔ=li 11
  a=fɛ̃=kə=lɔmə=ki=a=de=ʒa=nwaʁ=si 10
  la=sj=ε=nə=lε=sə=kɔ=mə=plɑ̃=ʃə 10
  də=sa=ly=a=la=pɔs=te=ʁi=te=ynə=pa=ʒə=blɑ̃ʃə 13
  syʁ=la=kεllə=lɑ̃=fɑ̃=e=ʁi=tje=də=lavə=niʁ 11
  po=zə=ʁa=lɑ̃=pʁɛ̃=tə=də=sɔ̃=su=ʁiʁə 10
  su=le=manə=i=a=ku=ba=si=di=be 10
  ze=ʁo=dø=zɔk=tɔbʁə=dø=mi=lə=di=sεpt 11
  su=li=ɲe=su=li=ɲe=su=li=ɲe=su=li=ɲe 12

Historique des Modifications

29/01/2018 15:26

Récompense

0
1
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
03/07/2020Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.