Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : Plus Rien À Rajouter…

Poème - Sans Thème -
Publié le 10/11/2006 20:51

L'écrit contient 361 mots qui sont répartis dans 14 strophes.

Poete : Addictdeath

Plus Rien À Rajouter…

Peu importe ce que vous pensez,
Peu importe ce que vous disiez,
En aucun cas cela ne m’aide à avancer,
Vos paroles ne feront que me faire échouer,

Depuis maintenant trop longtemps,
Cette idée m’a envahie et me suit,
Je ne supporte plus le temps,
Voila des années que je la fuie,

Je ne veux plus d’elle en moi,
Et la voila qui me suit sans partir,
En toi je n’ai plus la foie,
Laisses moi, libères moi, arrêtes de me nuire !

Tu n’es que poids sur mon cœur,
Ces larmes que tu as faite couler,
Ne te suffisent-elles pas pour t’avouer,
Que depuis longtemps fanée est ma fleur,

N’ais point peur que pour moi ce soit fini,
Tu ne ferais que m’offrir le bonheur,
Si tu es tel que tout le monde le dit,
Offrir le bonheur est ta vraie rancœur,

Respectes mon choix à jamais médité,
N’écoutes pas ceux qui te disent des anneries,
C’est mon cœur et mon âme qui t’ont parlé,
Je souhaite que tu partes de ma vie…

Toi pars… de ma vie pars… hotes toi à… moi… quittes moi… je ne veux plus de toi… en moi… vie… vas t’en…

Je sais que tu ne veux pas en entendre parler,
Mais je n’en peux plus de la supporter,
On est loin, le silence m’a envahi,

En moi cette seule flamme qui me retient,
C’est la tienne, et cela pour l’éternité,
Quoique tu dises à jamais, elle t’appartient,

Tu ne m’aimeras pas partout où j’irai,
Mais moi je t’aimerai où que j’aille,
Cette flamme même sans mon ennemie vivra,

Tu détestes mon geste, je le sais,
Mais j’y pense depuis trop longtemps,
Je me suis tûe, j’ai essayé d’oublier,

Mais comment veux-tu que j’oubli,
Ce qui m’accompagne tous les jours,
Alors que je n’en ai pas envie,

Ou que j’aille… brûlera à jamais… ta flamme… même lorsque la tienne se sera éteinte… la mienne brûlera…
Pour toujours…

Trop longtemps sans écrire à méditer…
Voici ma conclusion…
 • Pieds Hyphénique: Plus Rien À Rajouter…

  peu=im=por=te=ce=que=vous=pen=sez 9
  peu=im=por=te=ce=que=vous=di=siez 9
  en=au=cun=cas=ce=la=ne=maideà=a=van=cer 11
  vos=pa=roles=ne=fe=ront=que=me=fai=reé=chouer 11

  de=puis=main=te=nant=trop=long=temps 8
  cette=i=dée=ma=en=va=hie=et=me=suit 10
  je=ne=sup=por=te=plus=le=temps 8
  voi=la=des=an=nées=que=je=la=fuie 9

  je=ne=veux=plus=del=le=en=moi 8
  et=la=voi=la=qui=me=suit=sans=par=tir 10
  en=toi=je=nai=plus=la=foie 7
  laisses=moi=li=bè=res=moi=ar=rê=tes=de=me=nuire 12

  tu=nes=que=poids=sur=mon=cœur 7
  ces=lar=mes=que=tu=as=fai=te=cou=ler 10
  ne=te=suf=fisent=tel=les=pas=pour=ta=vouer 10
  que=de=puis=long=temps=fa=née=est=ma=fleur 10

  nais=point=peur=que=pour=moi=ce=soit=fi=ni 10
  tu=ne=fe=rais=que=mof=frir=le=bon=heur 10
  si=tu=es=tel=que=tout=le=monde=le=dit 10
  of=frir=le=bon=heur=est=ta=vraie=ran=cœur 10

  res=pec=tes=mon=choix=à=ja=mais=mé=di=té 11
  né=coutes=pas=ceux=qui=te=di=sent=des=an=ne=ries 12
  cest=mon=cœur=et=mon=â=me=qui=tont=par=lé 11
  je=sou=haite=que=tu=par=tes=de=ma=vie 10

  toi=pars=de=ma=vie=pars=hotes=toi=à=moi=quit=tes=moi=je=ne=veux=plus=de=toi=en=moi=vie=vas=ten 24

  je=sais=que=tu=ne=veux=pas=en=enten=dre=par=ler 12
  mais=je=nen=peux=plus=de=la=sup=por=ter 10
  on=est=loin=le=si=lence=ma=en=va=hi 10

  en=moi=cette=seu=le=flamme=qui=me=re=ti=ent 11
  cest=la=tienne=et=ce=la=pour=lé=ter=ni=té 11
  quoi=que=tu=dises=à=ja=mais=el=le=tap=par=tient 12

  tu=ne=maime=ras=pas=par=tout=où=ji=rai 10
  mais=moi=je=tai=me=rai=où=que=jail=le 10
  cette=flam=me=mê=me=sans=mon=en=ne=mie=vi=vra 12

  tu=dé=tes=tes=mon=ges=te=je=le=sais 10
  mais=jy=pen=se=de=puis=trop=long=temps 9
  je=me=suis=tûe=jai=es=sayé=dou=bli=er 10

  mais=com=ment=veux=tu=que=jou=bli 8
  ce=qui=mac=com=pa=gne=tous=les=jours 9
  a=lors=que=je=nen=ai=pas=en=vie 9

  ou=que=jaille=brû=le=ra=à=ja=mais=ta=flamme=mê=me=lors=que=la=tien=ne=se=se=ra=é=tein=te=la=mien=ne=brû=le=ra 30
  pour=tou=jours 3

  trop=long=temps=sans=é=crire=à=mé=di=ter 10
  voi=ci=ma=con=clu=si=on 7
 • Phonétique : Plus Rien À Rajouter…

  pø ɛ̃pɔʁtə sə kə vu pɑ̃se,
  pø ɛ̃pɔʁtə sə kə vu dizje,
  ɑ̃n- okœ̃ ka səla nə mεdə a avɑ̃se,
  vo paʁɔlə nə fəʁɔ̃ kə mə fεʁə eʃue,

  dəpɥi mɛ̃tənɑ̃ tʁo lɔ̃tɑ̃,
  sεtə ide ma ɑ̃vai e mə sɥi,
  ʒə nə sypɔʁtə plys lə tɑ̃,
  vwala dεz- ane kə ʒə la fɥi,

  ʒə nə vø plys dεllə ɑ̃ mwa,
  e la vwala ki mə sɥi sɑ̃ paʁtiʁ,
  ɑ̃ twa ʒə nε plys la fwa,
  lεsə mwa, libεʁə mwa, aʁεtə də mə nɥiʁə !

  ty nε kə pwa syʁ mɔ̃ kœʁ,
  sε laʁmə- kə ty a fεtə kule,
  nə tə syfize tεllə pa puʁ tavue,
  kə dəpɥi lɔ̃tɑ̃ fane ε ma flœʁ,

  nεs pwɛ̃ pœʁ kə puʁ mwa sə swa fini,
  ty nə fəʁε kə mɔfʁiʁ lə bɔnœʁ,
  si ty ε tεl kə tu lə mɔ̃də lə di,
  ɔfʁiʁ lə bɔnœʁ ε ta vʁε ʁɑ̃kœʁ,

  ʁεspεktə mɔ̃ ʃwa a ʒamε medite,
  nekutə pa sø ki tə dize dεz- anəʁi,
  sε mɔ̃ kœʁ e mɔ̃n- amə ki tɔ̃ paʁle,
  ʒə suεtə kə ty paʁtə- də ma vi…

  twa paʁ… də ma vi paʁ… ɔtə twa a… mwa… kitə mwa… ʒə nə vø plys də twa… ɑ̃ mwa… vi… va tɑ̃…

  ʒə sε kə ty nə vø pa ɑ̃n- ɑ̃tɑ̃dʁə paʁle,
  mε ʒə nɑ̃ pø plys də la sypɔʁte,
  ɔ̃n- ε lwɛ̃, lə silɑ̃sə ma ɑ̃vai,

  ɑ̃ mwa sεtə sələ flamə ki mə ʁətjɛ̃,
  sε la tjεnə, e səla puʁ letεʁnite,
  kwakə ty dizəz- a ʒamε, εllə tapaʁtjɛ̃,

  ty nə mεməʁa pa paʁtu u ʒiʁε,
  mε mwa ʒə tεməʁε u kə ʒajə,
  sεtə flamə mεmə sɑ̃ mɔ̃n- εnəmi vivʁa,

  ty detεstə mɔ̃ ʒεstə, ʒə lə sε,
  mε ʒi pɑ̃sə dəpɥi tʁo lɔ̃tɑ̃,
  ʒə mə sɥi ty, ʒε esεje dublje,

  mε kɔmɑ̃ vø ty kə ʒubli,
  sə ki makɔ̃paɲə tus lε ʒuʁ,
  alɔʁ kə ʒə nɑ̃n- ε pa ɑ̃vi,

  u kə ʒajə… bʁyləʁa a ʒamε… ta flamə… mεmə lɔʁskə la tjεnə sə səʁa etɛ̃tə… la mjεnə bʁyləʁa…
  puʁ tuʒuʁ…

  tʁo lɔ̃tɑ̃ sɑ̃z- ekʁiʁə a medite…
  vwasi ma kɔ̃klyzjɔ̃…
 • Pieds Phonétique : Plus Rien À Rajouter…

  pø=ɛ̃=pɔʁ=tə=sə=kə=vu=pɑ̃=se 9
  pø=ɛ̃=pɔʁ=tə=sə=kə=vu=di=zj=e 10
  ɑ̃=no=kœ̃=kasə=lanə=mε=də=a=a=vɑ̃se 10
  vo=pa=ʁɔlə=nə=fə=ʁɔ̃=kə=mə=fε=ʁəe=ʃu=e 12

  dəp=ɥi=mɛ̃=tə=nɑ̃=tʁo=lɔ̃=tɑ̃ 8
  sεtə=i=de=ma=ɑ̃=va=i=e=mə=sɥi 10
  ʒə=nə=sy=pɔʁ=tə=plys=lə=tɑ̃ 8
  vwa=la=dε=za=ne=kə=ʒə=la=fɥi 9

  ʒə=nə=vø=plys=dεl=lə=ɑ̃=mwa 8
  e=la=vwa=la=ki=mə=sɥi=sɑ̃=paʁ=tiʁ 10
  ɑ̃=twa=ʒə=nε=plys=la=fwa 7
  lεsə=mwa=li=bε=ʁə=mwa=a=ʁε=tə=də=mə=nɥiʁə 12

  ty=nε=kə=pwa=syʁ=mɔ̃=kœ=ʁə 8
  sε=laʁ=mə=kə=ty=a=fε=tə=ku=le 10
  nə=tə=sy=fi=ze=tεllə=pa=puʁ=ta=vu=e 11
  kə=dəp=ɥi=lɔ̃=tɑ̃=fa=ne=ε=ma=flœʁ 10

  nεsə=pwɛ̃=pœʁ=kə=puʁ=mwa=sə=swa=fi=ni 10
  ty=nə=fə=ʁε=kə=mɔ=fʁiʁ=lə=bɔ=nœʁ 10
  si=ty=ε=tεl=kə=tulə=mɔ̃=də=lə=di 10
  ɔ=fʁiʁ=lə=bɔ=nœʁ=ε=ta=vʁε=ʁɑ̃=kœʁ 10

  ʁεs=pεk=tə=mɔ̃=ʃwa=a=ʒa=mε=me=di=te 11
  ne=kutə=pa=sø=kitə=di=ze=dε=za=nə=ʁi 11
  sε=mɔ̃=kœʁ=e=mɔ̃=namə=ki=tɔ̃=paʁ=le 10
  ʒə=su=εtə=kə=ty=paʁ=tə=də=ma=vi 10

  twa=paʁ=də=ma=vi=paʁ=ɔtə=twa=a=mwa=ki=tə=mwa=ʒə=nə=vø=plys=də=twa=ɑ̃=mwa=vi=va=tɑ̃ 24

  ʒə=sεkə=ty=nə=vø=pa=ɑ̃=nɑ̃=tɑ̃=dʁə=paʁ=le 12
  mε=ʒə=nɑ̃=pø=plys=də=la=sy=pɔʁ=te 10
  ɔ̃=nε=lwɛ̃=lə=si=lɑ̃sə=ma=ɑ̃=va=i 10

  ɑ̃=mwa=sεtə=sə=lə=fla=mə=ki=mə=ʁə=tjɛ̃ 11
  sε=la=tjεnə=e=sə=la=puʁ=le=tεʁ=ni=te 11
  kwakə=ty=di=zə=za=ʒa=mε=εl=lə=ta=paʁ=tjɛ̃ 12

  tynə=mε=mə=ʁa=pa=paʁ=tu=u=ʒi=ʁε 10
  mε=mwa=ʒə=tε=mə=ʁε=u=kə=ʒa=jə 10
  sεtə=fla=mə=mε=mə=sɑ̃=mɔ̃=nε=nə=mi=vi=vʁa 12

  ty=de=tεs=tə=mɔ̃=ʒεs=tə=ʒə=lə=sε 10
  mε=ʒi=pɑ̃=sə=dəp=ɥi=tʁo=lɔ̃=tɑ̃ 9
  ʒə=mə=sɥi=ty=ʒε=e=sε=je=du=blje 10

  mε=kɔ=mɑ̃=vø=ty=kə=ʒu=bli 8
  sə=ki=ma=kɔ̃=pa=ɲə=tus=lε=ʒuʁ 9
  a=lɔʁ=kə=ʒə=nɑ̃=nε=pa=ɑ̃=vi 9

  ukə=ʒajə=bʁy=lə=ʁa=a=ʒa=mε=ta=fla=mə=mε=mə=lɔʁ=skə=la=tjε=nə=sə=sə=ʁa=e=tɛ̃=tə=la=mjε=nə=bʁy=lə=ʁa 30
  puʁ=tu=ʒuʁ 3

  tʁo=lɔ̃=tɑ̃=sɑ̃=ze=kʁiʁə=a=me=di=te 10
  vwa=si=ma=kɔ̃=kly=zj=ɔ̃ 7

PostScriptum

Désolée pour les personnes qui m’auront connues… J’espère que mon poème n’est pas clair…

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
10/11/2006 20:58Toxic

je comprends mais j’aimais bien tes écris gardes confiance en toi (k)

Auteur de Poésie
11/11/2006 13:40Erika

oh ariel....
Tu as le don pour rendre tes écris flous...

mais c’est magnifique...