Poeme-France : Lecture Écrit Solitude

Poeme : Ma Solitude

Poème Solitude
Publié le 08/01/2019 19:20

L'écrit contient 128 mots qui sont répartis dans 5 strophes.

Poete : Adibro

Ma Solitude

Dispersant mon précieux sommeil,
Mes nuits sont de douces insomnies.
Récupérant les heures de la veille,
Mes jours sont bercés de monotonie.
Travail, famille, amis, amour en sourdine,
Ce cycle est devenu ma routine.

Mon cœur cherche une partition
Jouant la mélodie du sourire.
Sa voix a perdu la passion,
Il garde envie mais n’a rien à offrir.

Mes proches sont si loin,
Je m’en éloigne en silence.
Leur vide ne convie aucun chagrin,
Je ne ressens pas assez leur absence.

Mon gagne-pain perd son attrait,
Nos liens se sont défaits,
Les coutures se sont décousues,
Je n’y perçois plus de vertu.

Confort et calme,
Souffrance et larmes,
Ma solitude me répond,
Elle seule me comprend.
Ma solitude me corrompt,
Elle seule me ment.
 • Pieds Hyphénique: Ma Solitude

  dis=per=sant=mon=pré=cieux=som=meil 8
  mes=nuits=sont=de=douces=in=som=nies 8
  ré=cu=pé=rant=les=heures=de=la=veille 9
  mes=jours=sont=ber=cés=de=mo=no=to=nie 10
  tra=vail=fa=mille=a=mis=a=mour=en=sour=dine 11
  ce=cy=cleest=de=ve=nu=ma=rou=tine 9

  mon=cœur=cherche=u=ne=par=ti=tion 8
  jou=ant=la=mé=lo=die=du=sou=rire 9
  sa=voix=a=per=du=la=pas=sion 8
  il=gar=deen=vie=mais=na=rien=à=of=frir 10

  mes=pro=ches=sont=si=loin 6
  je=men=é=loi=gne=en=si=lence 8
  leur=vide=ne=con=vieau=cun=cha=grin 8
  je=ne=res=sens=pas=as=sez=leur=ab=sence 10

  mon=ga=gne=pain=perd=son=at=trait 8
  nos=liens=se=sont=dé=faits 6
  les=cou=tures=se=sont=dé=cou=sues 8
  je=ny=per=çois=plus=de=ver=tu 8

  confort=et=cal=me 4
  souf=fran=ce=et=lar=mes 6
  ma=so=li=tu=de=me=ré=pond 8
  el=le=seu=le=me=com=prend 7
  ma=so=li=tu=de=me=cor=rompt 8
  el=le=seu=le=me=ment 6
 • Phonétique : Ma Solitude

  dispεʁsɑ̃ mɔ̃ pʁesjø sɔmεj,
  mε nɥi sɔ̃ də dusəz- ɛ̃sɔmni.
  ʁekypeʁɑ̃ lεz- œʁ də la vεjə,
  mε ʒuʁ sɔ̃ bεʁse də monotɔni.
  tʁavaj, famijə, ami, amuʁ ɑ̃ suʁdinə,
  sə siklə ε dəvəny ma ʁutinə.

  mɔ̃ kœʁ ʃεʁʃə ynə paʁtisjɔ̃
  ʒuɑ̃ la melɔdi dy suʁiʁə.
  sa vwa a pεʁdy la pasjɔ̃,
  il ɡaʁdə ɑ̃vi mε na ʁjɛ̃ a ɔfʁiʁ.

  mε pʁoʃə sɔ̃ si lwɛ̃,
  ʒə mɑ̃n- elwaɲə ɑ̃ silɑ̃sə.
  lœʁ vidə nə kɔ̃vi okœ̃ ʃaɡʁɛ̃,
  ʒə nə ʁəsɛ̃ pa ase lœʁ absɑ̃sə.

  mɔ̃ ɡaɲə pɛ̃ pεʁ sɔ̃n- atʁε,
  no ljɛ̃ sə sɔ̃ defε,
  lε kutyʁə sə sɔ̃ dekuzɥ,
  ʒə ni pεʁswa plys də vεʁty.

  kɔ̃fɔʁ e kalmə,
  sufʁɑ̃sə e laʁmə,
  ma sɔlitydə mə ʁepɔ̃,
  εllə sələ mə kɔ̃pʁɑ̃.
  ma sɔlitydə mə kɔʁɔ̃,
  εllə sələ mə mɑ̃.
 • Pieds Phonétique : Ma Solitude

  dis=pεʁ=sɑ̃=mɔ̃=pʁe=sjø=sɔ=mεj 8
  mε=nɥi=sɔ̃də=du=sə=zɛ̃=sɔm=ni 8
  ʁe=ky=pe=ʁɑ̃=lε=zœʁ=də=la=vεjə 9
  mε=ʒuʁ=sɔ̃=bεʁse=də=mo=no=tɔ=ni 9
  tʁa=vaj=fa=mi=jə=a=mi=amuʁɑ̃suʁdinə 8
  sə=siklə=ε=də=və=ny=ma=ʁutinə 8

  mɔ̃=kœʁ=ʃεʁʃə=y=nə=paʁ=ti=sjɔ̃ 8
  ʒu=ɑ̃=la=me=lɔ=di=dy=suʁiʁə 8
  sa=vwa=a=pεʁ=dy=la=pa=sjɔ̃ 8
  il=ɡaʁdəɑ̃=vi=mε=na=ʁjɛ̃=a=ɔ=fʁiʁ 9

  mε=pʁo=ʃə=sɔ̃=si=lwɛ̃ 6
  ʒə=mɑ̃=ne=lwa=ɲə=ɑ̃=si=lɑ̃sə 8
  lœʁ=vidə=nə=kɔ̃=vi=o=kœ̃=ʃa=ɡʁɛ̃ 9
  ʒə=nəʁə=sɛ̃=pa=ase=lœʁ=ab=sɑ̃sə 8

  mɔ̃=ɡa=ɲə=pɛ̃=pεʁ=sɔ̃=na=tʁε 8
  no=lj=ɛ̃=sə=sɔ̃=de=fε 7
  lε=ku=ty=ʁə=sə=sɔ̃=de=kuzɥ 8
  ʒə=ni=pεʁ=swa=plys=də=vεʁ=ty 8

  kɔ̃=fɔʁ=e=kal=mə 5
  su=fʁɑ̃=sə=e=laʁ=mə 6
  ma=sɔ=li=ty=də=mə=ʁe=pɔ̃ 8
  εl=lə=sə=lə=mə=kɔ̃=pʁɑ̃ 7
  ma=sɔ=li=ty=də=mə=kɔ=ʁɔ̃ 8
  εl=lə=sə=lə=mə=mɑ̃ 6

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
09/01/2019 14:10Nadette

Très beau.

👍
Auteur de Poésie
13/01/2019 18:43Tulipe Noire

Touchant ton écrit mon ami.

👍