Poeme : Overdose ?

Overdose ?

La porte de sortie n’est plus si loin,
Si tu vois déjà le lendemain,
Une overdose qui te sépare de ma névrose,
Trop de choses qui en nous s’évaporent,
Je ne veux plus te voir blêmir, ni sourire,

Quand de mes souvenirs tu fais une satire,
Malgré les mots que tu as gravé sur ma peau,
Et les larmes que tu as figé dans mon cerveau,
Je reste l’unique effigie de ce nouveau drapeau !
Le sang coule dans mes veines,

Quand la drogue reste mon ébène,
Mais tout se coagule, et les mensonges n’en sont que plus ridicules,
Tu fais de mon délire le plus long des suicides,
Tu attises la douleur, lacère mon cœur,
Et t’amuses de mes erreurs les plus transperce !

Car la pluie est trop fine pour assouvir,
Les désirs et les fantasmes qui en moi se font la lyre,
Nos débats nous éclaboussent de leurs intensités,
A chaque fois je me suis sentie pénétrée,
Par l’injustice d’un sexe qui ma envoûté,

Par cette envie de toi que je pouvais contrôler !
Tu es en moi sans que je le veuille,
Je suis en toi, car j’ai le pouvoir que toi tu n’as pas !
Nous seront à jamais je pense, épris de nos utopiques corporelles,
Car nos deux corps se mêlent,

C’est plus de haine, et de passion et d’amour,
Que sur la terre il n’en existe,
Des sentiments controversés nous agitent,
Et nous bouffent, nous rongent, nous donne du plaisir,
Certes plus que jamais, ces jeux sont interdis,

Mais les frontières de l’idéal opposé,
Sont plus loin que ne le pensais,
Et avec plus d’envie que n’importe qui,
Je franchirais ces barrières qui nous donneront une nouvelle sphère,
Dans une atmosphère, plus loin et plus haut que n’importe quel mystère,
Nous serons enfin seul, là-bas dans les éthers,
Quand eux se feront la guerre, nous pourrons rire,
Et faire l’amour en apesanteur, enfin défoncés par ces nouveaux élixirs !

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Overdose ?

  la=por=te=de=sor=tie=nest=plus=si=loin 10
  si=tu=vois=dé=jà=le=len=de=main 9
  uneo=ver=do=se=qui=te=sé=pa=re=de=ma=né=vrose 13
  trop=de=cho=ses=qui=en=nous=sé=va=po=rent 11
  je=ne=veux=plus=te=voir=blê=mir=ni=sou=ri=re 12

  quand=de=mes=sou=ve=nirs=tu=fais=u=ne=sa=tire 12
  mal=gré=les=mots=que=tu=as=gra=vé=sur=ma=peau 12
  et=les=lar=mes=que=tu=as=fi=gé=dans=mon=cer=veau 13
  je=res=te=lu=ni=que=ef=fi=gie=de=ce=nou=veau=dra=peau 15
  le=sang=cou=le=dans=mes=vei=nes 8

  quand=la=dro=gue=res=te=mon=é=bè=ne 10
  mais=tout=se=coa=gule=et=les=men=son=ges=nen=sont=que=plus=ri=di=cules 17
  tu=fais=de=mon=dé=lire=le=plus=long=des=sui=cides 12
  tu=at=ti=ses=la=dou=leur=la=cè=re=mon=cœur 12
  et=ta=mu=ses=de=mes=er=reurs=les=plus=trans=perce 12

  car=la=pluie=est=trop=fi=ne=pour=as=sou=vir 11
  les=dé=sirs=et=les=fan=tasmes=qui=en=moi=se=font=la=ly=re 15
  nos=dé=bats=nous=é=cla=bous=sent=de=leurs=inten=si=tés 13
  a=cha=que=fois=je=me=suis=sen=tie=pé=né=trée 12
  par=lin=jus=ti=ce=dun=sexe=qui=ma=en=voû=té 12

  par=cetteen=vie=de=toi=que=je=pou=vais=con=trô=ler 12
  tu=es=en=moi=sans=que=je=le=veui=lle 10
  je=suis=en=toi=car=jai=le=pou=voir=que=toi=tu=nas=pas 14
  nous=se=ront=à=ja=mais=je=pense=é=pris=de=nos=u=to=pi=ques=cor=po=rel=les 20
  car=nos=deux=corps=se=mê=lent 7

  cest=plus=de=hai=ne=et=de=pas=sion=et=da=mour 12
  que=sur=la=ter=re=il=nen=exis=te 9
  des=sen=ti=ments=con=tro=ver=sés=nous=a=gi=tent 12
  et=nous=bouf=fent=nous=rongent=nous=don=ne=du=plai=sir 12
  cer=tes=plus=que=ja=mais=ces=jeux=sont=in=ter=dis 12

  mais=les=fron=tiè=res=de=li=dé=al=op=po=sé 12
  sont=plus=loin=que=ne=le=pen=sais 8
  et=a=vec=plus=den=vie=que=nim=por=te=qui 11
  je=fran=chi=rais=ces=bar=rières=qui=nous=don=ne=ront=u=ne=nou=vel=le=sphère 18
  dans=uneat=mo=sphè=re=plus=loin=et=plus=haut=que=nim=por=te=quel=mys=tère 17
  nous=se=rons=en=fin=seul=là=bas=dans=les=é=thers 12
  quand=eux=se=fe=ront=la=guer=re=nous=pour=rons=rire 12
  et=faire=la=mour=en=a=pe=san=teur=en=fin=dé=fon=cés=par=ces=nou=veaux=é=lixirs 20
 • Phonétique : Overdose ?

  la pɔʁtə də sɔʁti nε plys si lwɛ̃,
  si ty vwa deʒa lə lɑ̃dəmɛ̃,
  ynə ɔvεʁdozə ki tə sepaʁə də ma nevʁozə,
  tʁo də ʃozə ki ɑ̃ nu sevapɔʁe,
  ʒə nə vø plys tə vwaʁ blεmiʁ, ni suʁiʁə,

  kɑ̃ də mε suvəniʁ ty fεz- ynə satiʁə,
  malɡʁe lε mo kə ty a ɡʁave syʁ ma po,
  e lε laʁmə- kə ty a fiʒe dɑ̃ mɔ̃ sεʁvo,
  ʒə ʁεstə lynikə efiʒi də sə nuvo dʁapo !
  lə sɑ̃ kulə dɑ̃ mε vεnə,

  kɑ̃ la dʁɔɡ ʁεstə mɔ̃n- ebεnə,
  mε tu sə kɔaɡylə, e lε mɑ̃sɔ̃ʒə nɑ̃ sɔ̃ kə plys ʁidikylə,
  ty fε də mɔ̃ deliʁə lə plys lɔ̃ dε sɥisidə,
  ty atizə la dulœʁ, lasεʁə mɔ̃ kœʁ,
  e tamyzə də mεz- eʁœʁ lε plys tʁɑ̃spεʁsə !

  kaʁ la plɥi ε tʁo finə puʁ asuviʁ,
  lε deziʁz- e lε fɑ̃tasmə ki ɑ̃ mwa sə fɔ̃ la liʁə,
  no deba nuz- eklabuse də lœʁz- ɛ̃tɑ̃site,
  a ʃakə fwa ʒə mə sɥi sɑ̃ti penetʁe,
  paʁ lɛ̃ʒystisə dœ̃ sεksə ki ma ɑ̃vute,

  paʁ sεtə ɑ̃vi də twa kə ʒə puvε kɔ̃tʁole !
  ty ε ɑ̃ mwa sɑ̃ kə ʒə lə vœjə,
  ʒə sɥiz- ɑ̃ twa, kaʁ ʒε lə puvwaʁ kə twa ty na pa !
  nu səʁɔ̃ a ʒamε ʒə pɑ̃sə, epʁi də noz- ytɔpik kɔʁpɔʁεllə,
  kaʁ no dø kɔʁ sə mεle,

  sε plys də-εnə, e də pasjɔ̃ e damuʁ,
  kə syʁ la teʁə il nɑ̃n- εɡzistə,
  dε sɑ̃timɑ̃ kɔ̃tʁɔvεʁse nuz- aʒite,
  e nu bufe, nu ʁɔ̃ʒe, nu dɔnə dy plεziʁ,
  sεʁtə- plys kə ʒamε, sε ʒø sɔ̃t- ɛ̃tεʁdi,

  mε lε fʁɔ̃tjεʁə də lideal ɔpoze,
  sɔ̃ plys lwɛ̃ kə nə lə pɑ̃sε,
  e avεk plys dɑ̃vi kə nɛ̃pɔʁtə ki,
  ʒə fʁɑ̃ʃiʁε sε baʁjεʁə ki nu dɔnəʁɔ̃ ynə nuvεllə sfεʁə,
  dɑ̃z- ynə atmɔsfεʁə, plys lwɛ̃ e plys-o kə nɛ̃pɔʁtə kεl mistεʁə,
  nu səʁɔ̃z- ɑ̃fɛ̃ səl, la ba dɑ̃ lεz- etœʁ,
  kɑ̃t- ø sə fəʁɔ̃ la ɡeʁə, nu puʁʁɔ̃ ʁiʁə,
  e fεʁə lamuʁ ɑ̃n- apəzɑ̃tœʁ, ɑ̃fɛ̃ defɔ̃se paʁ sε nuvoz- eliksiʁ !
 • Syllabes Phonétique : Overdose ?

  la=pɔʁ=tə=də=sɔʁ=ti=nε=plys=si=lwɛ̃ 10
  si=ty=vwa=de=ʒa=lə=lɑ̃=də=mɛ̃ 9
  ynəɔ=vεʁ=do=zə=kitə=se=pa=ʁə=də=ma=ne=vʁozə 12
  tʁo=də=ʃo=zə=ki=ɑ̃=nu=se=va=pɔ=ʁe 11
  ʒə=nə=vø=plys=tə=vwaʁ=blε=miʁ=ni=su=ʁi=ʁə 12

  kɑ̃=də=mε=su=və=niʁ=ty=fε=zy=nə=sa=tiʁə 12
  mal=ɡʁe=lε=mo=kə=ty=a=ɡʁa=ve=syʁ=ma=po 12
  e=lε=laʁmə=kə=ty=a=fi=ʒe=dɑ̃=mɔ̃=sεʁ=vo 12
  ʒə=ʁεstə=ly=ni=kəe=fi=ʒi=də=sə=nu=vo=dʁa=po 13
  lə=sɑ̃=ku=lə=dɑ̃=mε=vε=nə 8

  kɑ̃=la=dʁɔɡ=ʁεs=tə=mɔ̃=ne=bε=nə 9
  mε=tusə=kɔ=a=ɡy=lə=e=lε=mɑ̃=sɔ̃=ʒə=nɑ̃=sɔ̃=kə=plys=ʁi=di=kylə 18
  ty=fε=də=mɔ̃=de=liʁə=lə=plys=lɔ̃=dε=sɥi=sidə 12
  ty=a=ti=zə=la=du=lœʁ=la=sε=ʁə=mɔ̃=kœʁ 12
  e=ta=my=zə=də=mε=ze=ʁœʁ=lε=plys=tʁɑ̃s=pεʁsə 12

  kaʁ=la=plɥi=ε=tʁo=fi=nə=puʁ=a=su=viʁ 11
  lε=de=ziʁ=ze=lε=fɑ̃=tas=mə=ki=ɑ̃=mwasə=fɔ̃=la=liʁə 14
  no=de=ba=nu=ze=kla=buse=də=lœʁ=zɛ̃=tɑ̃=si=te 13
  a=ʃa=kə=fwa=ʒə=mə=sɥi=sɑ̃=ti=pe=ne=tʁe 12
  paʁ=lɛ̃=ʒys=tisə=dœ̃=sεk=sə=ki=ma=ɑ̃=vu=te 12

  paʁ=sεtəɑ̃=vi=də=twa=kə=ʒə=pu=vε=kɔ̃=tʁo=le 12
  ty=ε=ɑ̃=mwa=sɑ̃=kə=ʒə=lə=vœ=jə 10
  ʒə=sɥi=zɑ̃=twa=kaʁ=ʒεlə=pu=vwaʁ=kə=twa=ty=na=pa 13
  nusə=ʁɔ̃=a=ʒa=mε=ʒə=pɑ̃=sə=e=pʁi=də=no=zy=tɔ=pik=kɔʁ=pɔ=ʁεllə 18
  kaʁ=no=dø=kɔʁ=sə=mε=le 7

  sε=plys=də-ε=nə=e=də=pa=sjɔ̃=e=da=muʁ 12
  kə=syʁ=la=te=ʁə=il=nɑ̃=nεɡ=zis=tə 10
  dε=sɑ̃=ti=mɑ̃=kɔ̃=tʁɔ=vεʁ=se=nu=za=ʒi=te 12
  e=nu=bu=fe=nu=ʁɔ̃=ʒe=nu=dɔnə=dy=plε=ziʁ 12
  sεʁ=tə=plys=kə=ʒa=mε=sε=ʒø=sɔ̃=tɛ̃=tεʁ=di 12

  mε=lε=fʁɔ̃=tjε=ʁə=də=li=de=al=ɔ=po=ze 12
  sɔ̃=plys=lwɛ̃=kə=nə=lə=pɑ̃=sε 8
  e=a=vεk=plys=dɑ̃=vi=kə=nɛ̃=pɔʁ=tə=ki 11
  ʒə=fʁɑ̃=ʃi=ʁε=sε=ba=ʁjεʁə=ki=nu=dɔ=nə=ʁɔ̃=y=nə=nu=vεllə=sfεʁə 17
  dɑ̃=zynəat=mɔs=fε=ʁə=plys=lwɛ̃=e=plys-o=kə=nɛ̃=pɔʁ=tə=kεl=mis=tεʁə 17
  nu=sə=ʁɔ̃=zɑ̃=fɛ̃=səl=la=ba=dɑ̃=lε=ze=tœʁ 12
  kɑ̃=tø=sə=fə=ʁɔ̃=la=ɡe=ʁə=nu=puʁ=ʁɔ̃=ʁiʁə 12
  e=fεʁə=la=muʁ=ɑ̃=na=pə=zɑ̃=tœʁ=ɑ̃=fɛ̃=de=fɔ̃=se=paʁ=sε=nu=vo=ze=lik=siʁ 21

PostScriptum

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
24/08/2005 15:54Illusion

Il est magnifique. Je ne sait pas trop koi ajouter en plus je trouve ke le titre attire...
Amitié Sebastien

Poème Amour
Publié le 21/08/2005 20:41

L'écrit contient 339 mots qui sont répartis dans 7 strophes.

Poete : Ado Oppréssé

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs