Poeme : [Le Coeur D’une Femme]

[Le Coeur D’une Femme]

Le cœur d’une femme est rempli de secrets,
Ne cherche pas à les profaner,
Ne chercher pas à les violer,

Soit patient avec un cœur qui n’en peut plus d’être écroué,
Si tu crois que se renferme en moi de la vertu ou quelque perfidies de bas étages, tout cela n’est que simple adage,

Il y a trop de cher à contempler,
Trop de grain de sable à compter,
Tu n’auras le temps que de savoir que je suis femme,

Tu n’auras le temps que de comprendre, je la comprends simplement !
Je ne suis pas la plus stupide ni la plus intelligente,
Mais je sais comment marche le monde,

Je n’ais pas d’argent dans mes poches, je n’ais que mon cœur pour me guider,
Je n’ais pas d’or a te faire porter, juste mon amour a te donner,
Pour des paysages à te faire découvrir, pour des heures de tendresses à t’offrir,

Je veux bien les bannir, de mes projets de mon avenir,
Je n’ais que la préciosité d’un mot à t’apporter, pas de parade ni de paillette, juste de la pureté et la simplicité !

Aucun dieu ne possède mon esprit, aucune louange ne perturbe ma personnalité,
Un je t’aime peux me faire partir, comme me faire revenir,
Je n’ais pas la prétention d’être ce que je ne suis pas, ni l’ultime conviction de la raison,

Je croix en moi quand je doute de mes faux pas, et je suis têtue de ce que je vois,
Je n’ais que l’inconscience d’un enfant, quelque frustrations d’adolescent,
Je suis ce que je suis, doute du monde et de ma vie quand vous me rappeler la perfidie,

Je n’ais que ces quelques mots a t’offrir, sorties quelque part de ma tête, je ne sais d’où exactement
Pas de faux, pas de paillettes, plus de maux, mais viens me trouver, car le temps se fait long quand on se seule au monde…

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: [Le Coeur D’une Femme]

  le=cœur=dune=fem=meest=rem=pli=de=se=crets 10
  ne=cher=che=pas=à=les=pro=fa=ner 9
  ne=cher=cher=pas=à=les=vi=o=ler 9

  soit=pa=ti=ent=a=vec=un=cœur=qui=nen=peut=plus=dêtreé=croué 14
  si=tu=crois=que=se=ren=fermeen=moi=de=la=ver=tu=ou=quel=que=per=fi=dies=de=bas=é=ta=ges=tout=ce=la=nest=que=sim=ple=a=dage 32

  il=y=a=trop=de=cher=à=con=tem=pler 10
  trop=de=grain=de=sa=ble=à=comp=ter 9
  tu=nau=ras=le=temps=que=de=sa=voir=que=je=suis=fem=me 14

  tu=nau=ras=le=temps=que=de=compren=dre=je=la=com=prends=sim=ple=ment 16
  je=ne=suis=pas=la=plus=stu=pide=ni=la=plus=in=tel=li=gente 15
  mais=je=sais=com=ment=mar=che=le=mon=de 10

  je=nais=pas=dar=gent=dans=mes=poches=je=nais=que=mon=cœur=pour=me=gui=der 17
  je=nais=pas=dor=a=te=faire=por=ter=jus=te=mon=a=mour=a=te=don=ner 18
  pour=des=pa=y=sages=à=te=fai=re=dé=cou=vrir=pour=des=heu=res=de=ten=dres=ses=à=tof=frir 23

  je=veux=bien=les=ban=nir=de=mes=projets=de=mon=a=ve=nir 14
  je=nais=que=la=pré=cio=si=té=dun=mot=à=tap=por=ter=pas=de=pa=rade=ni=de=paillet=te=jus=te=de=la=pu=re=té=et=la=sim=pli=ci=té 35

  au=cun=dieu=ne=pos=sède=mon=es=prit=au=cu=ne=lou=an=ge=ne=per=tur=be=ma=per=son=na=li=té 25
  un=je=taime=peux=me=fai=re=par=tir=com=me=me=fai=re=re=ve=nir 17
  je=nais=pas=la=préten=tion=dê=tre=ce=que=je=ne=suis=pas=ni=lul=ti=me=con=vic=ti=on=de=la=rai=son 26

  je=croix=en=moi=quand=je=doute=de=mes=faux=pas=et=je=suis=tê=tue=de=ce=que=je=vois 21
  je=nais=que=lin=cons=cience=dun=en=fant=quel=que=frus=tra=tions=da=do=les=cent 18
  je=suis=ce=que=je=suis=doute=du=mon=deet=de=ma=vie=quand=vous=me=rap=pe=ler=la=per=fi=die 23

  je=nais=que=ces=quel=ques=mots=a=tof=frir=sor=ties=quel=que=part=de=ma=tête=je=ne=sais=doù=exac=te=ment 25
  pas=de=faux=pas=de=paillettes=plus=de=maux=mais=viens=me=trou=ver=car=le=temps=se=fait=long=quand=on=se=seu=leau=monde 26
 • Phonétique : [Le Coeur D’une Femme]

  lə kœʁ dynə famə ε ʁɑ̃pli də sεkʁε,
  nə ʃεʁʃə pa a lε pʁɔfane,
  nə ʃεʁʃe pa a lε vjɔle,

  swa pasjɑ̃ avεk œ̃ kœʁ ki nɑ̃ pø plys dεtʁə ekʁue,
  si ty kʁwa kə sə ʁɑ̃fεʁmə ɑ̃ mwa də la vεʁty u kεlkə pεʁfidi də ba etaʒə, tu səla nε kə sɛ̃plə adaʒə,

  il i a tʁo də ʃεʁ a kɔ̃tɑ̃ple,
  tʁo də ɡʁɛ̃ də sablə a kɔ̃te,
  ty noʁa lə tɑ̃ kə də savwaʁ kə ʒə sɥi famə,

  ty noʁa lə tɑ̃ kə də kɔ̃pʁɑ̃dʁə, ʒə la kɔ̃pʁɑ̃ sɛ̃pləmɑ̃ !
  ʒə nə sɥi pa la plys stypidə ni la plysz- ɛ̃tεlliʒɑ̃tə,
  mε ʒə sε kɔmɑ̃ maʁʃə lə mɔ̃də,

  ʒə nεs pa daʁʒe dɑ̃ mε poʃə, ʒə nεs kə mɔ̃ kœʁ puʁ mə ɡide,
  ʒə nεs pa dɔʁ a tə fεʁə pɔʁte, ʒystə mɔ̃n- amuʁ a tə dɔne,
  puʁ dε pεizaʒəz- a tə fεʁə dekuvʁiʁ, puʁ dεz- œʁ də tɑ̃dʁesəz- a tɔfʁiʁ,

  ʒə vø bjɛ̃ lε baniʁ, də mε pʁɔʒε də mɔ̃n- avəniʁ,
  ʒə nεs kə la pʁesjozite dœ̃ mo a tapɔʁte, pa də paʁadə ni də pajεtə, ʒystə də la pyʁəte e la sɛ̃plisite !

  okœ̃ djø nə pɔsεdə mɔ̃n- εspʁi, okynə lwɑ̃ʒə nə pεʁtyʁbə ma pεʁsɔnalite,
  œ̃ ʒə tεmə pø mə fεʁə paʁtiʁ, kɔmə mə fεʁə ʁəvəniʁ,
  ʒə nεs pa la pʁetɑ̃sjɔ̃ dεtʁə sə kə ʒə nə sɥi pa, ni lyltimə kɔ̃viksjɔ̃ də la ʁεzɔ̃,

  ʒə kʁwa ɑ̃ mwa kɑ̃ ʒə dutə də mε fo pa, e ʒə sɥi tεtɥ də sə kə ʒə vwa,
  ʒə nεs kə lɛ̃kɔ̃sjɑ̃sə dœ̃n- ɑ̃fɑ̃, kεlkə fʁystʁasjɔ̃ dadɔlesɑ̃,
  ʒə sɥi sə kə ʒə sɥi, dutə dy mɔ̃də e də ma vi kɑ̃ vu mə ʁapəle la pεʁfidi,

  ʒə nεs kə sε kεlk moz- a tɔfʁiʁ, sɔʁti kεlkə paʁ də ma tεtə, ʒə nə sε du εɡzaktəmɑ̃
  pa də fo, pa də pajεtə, plys də mo, mε vjɛ̃ mə tʁuve, kaʁ lə tɑ̃ sə fε lɔ̃ kɑ̃t- ɔ̃ sə sələ o mɔ̃də…
 • Syllabes Phonétique : [Le Coeur D’une Femme]

  lə=kœ=ʁə=dy=nə=fa=mə=ε=ʁɑ̃=pli=də=sε=kʁε 13
  nə=ʃεʁ=ʃə=pa=a=lε=pʁɔ=fa=ne 9
  nə=ʃεʁ=ʃe=pa=a=lε=vj=ɔ=le 9

  swa=pa=sj=ɑ̃=a=vεk=œ̃=kœ=ʁə=ki=nɑ̃=pø=plys=dε=tʁə=e=kʁu=e 18
  si=ty=kʁwakə=sə=ʁɑ̃=fεʁ=məɑ̃=mwa=də=la=vεʁ=ty=u=kεl=kə=pεʁ=fi=di=də=ba=e=ta=ʒə=tu=sə=la=nε=kə=sɛ̃=plə=a=daʒə 32

  il=i=a=tʁo=də=ʃεʁ=a=kɔ̃=tɑ̃=ple 10
  tʁo=də=ɡʁɛ̃=də=sa=blə=a=kɔ̃=te 9
  ty=no=ʁa=lə=tɑ̃=kə=də=sa=vwaʁ=kə=ʒə=sɥi=fa=mə 14

  ty=no=ʁa=lə=tɑ̃=kə=də=kɔ̃=pʁɑ̃=dʁə=ʒə=la=kɔ̃=pʁɑ̃=sɛ̃=plə=mɑ̃ 17
  ʒə=nə=sɥi=pa=la=plys=sty=pi=də=ni=la=plys=zɛ̃=tεl=li=ʒɑ̃=tə 17
  mε=ʒə=sε=kɔ=mɑ̃=maʁ=ʃə=lə=mɔ̃=də 10

  ʒə=nε=sə=pa=daʁ=ʒe=dɑ̃=mε=po=ʃə=ʒə=nε=sə=kə=mɔ̃=kœʁ=puʁ=mə=ɡi=de 20
  ʒə=nε=sə=pa=dɔʁ=a=tə=fε=ʁə=pɔʁ=te=ʒys=tə=mɔ̃=na=muʁ=a=tə=dɔ=ne 20
  puʁ=dε=pε=i=zaʒə=za=tə=fε=ʁə=de=ku=vʁiʁ=puʁ=dε=zœʁ=də=tɑ̃=dʁe=sə=za=tɔ=fʁiʁ 22

  ʒə=vø=bj=ɛ̃=lε=ba=niʁ=də=mε=pʁɔ=ʒε=də=mɔ̃=na=və=niʁ 16
  ʒə=nεsə=kə=la=pʁe=sjo=zi=te=dœ̃=mo=a=ta=pɔʁ=te=pa=də=pa=ʁa=də=ni=də=pa=jε=tə=ʒys=tə=də=la=py=ʁə=te=e=la=sɛ̃=pli=si=te 37

  o=kœ̃=djønə=pɔ=sε=də=mɔ̃=nεs=pʁi=o=ky=nə=lwɑ̃=ʒə=nə=pεʁ=tyʁ=bə=ma=pεʁ=sɔ=na=li=te 24
  œ̃=ʒə=tε=mə=pø=mə=fε=ʁə=paʁ=tiʁ=kɔ=mə=mə=fε=ʁə=ʁə=və=niʁ 18
  ʒə=nεsə=pa=la=pʁe=tɑ̃=sjɔ̃=dε=tʁə=sə=kə=ʒə=nə=sɥi=pa=ni=lyl=ti=mə=kɔ̃=vik=sjɔ̃=də=la=ʁε=zɔ̃ 26

  ʒə=kʁwa=ɑ̃=mwa=kɑ̃ʒə=du=tə=də=mε=fo=pa=e=ʒə=sɥi=tεtɥ=də=sə=kə=ʒə=vwa 20
  ʒə=nε=sə=kə=lɛ̃=kɔ̃=sjɑ̃=sə=dœ̃=nɑ̃=fɑ̃=kεl=kə=fʁys=tʁa=sjɔ̃=da=dɔ=le=sɑ̃ 20
  ʒə=sɥisə=kə=ʒə=sɥi=du=tə=dy=mɔ̃=dəe=də=ma=vi=kɑ̃=vu=mə=ʁa=pə=le=la=pεʁ=fi=di 23

  ʒə=nεsə=kə=sε=kεl=kə=mo=za=tɔ=fʁiʁ=sɔʁ=ti=kεl=kə=paʁ=də=ma=tε=tə=ʒə=nə=sε=du=εɡ=zak=tə=mɑ̃ 27
  padə=fo=pa=də=pa=jε=tə=plys=də=mo=mε=vjɛ̃=mə=tʁu=ve=kaʁ=lə=tɑ̃=sə=fε=lɔ̃=kɑ̃=tɔ̃=sə=sə=ləo=mɔ̃də 27

PostScriptum

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
14/12/2007 02:47Ptite Bounette

c’est vraiment beau! je sais pas quoi dire!:) j’adore!

Poème Amour
Publié le 21/08/2005 20:44

L'écrit contient 344 mots qui sont répartis dans 9 strophes.

Poete : Ado Oppréssé

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs