Poeme-France : Lecture Écrit Coeur

Poeme : Comment Comprendre ! ? !

Poème Coeur
Publié le 28/12/2004 04:28

L'écrit contient 276 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Aimyly

Comment Comprendre ! ? !

Jpeux pa comprendre
Ske tum fais
Mais tout ske jsais
C que sam fais souffrir
Pkoi tu ma faite sa ? ? ?
Si tu maimais tant
Tétais lamour de ma vie tout ske javais envie
Jaurais tout fait pour toi
Jaurais meme été jusqua tattendre pendant 2 longues années
Si tu veux vrm tout savoir
Non jté pas oublier
Meme que jme sens hanter
Mon lit, mon violon, mon collier meme
Me font penser a toi !
Pi si on srevois
Me dmande pas de te sourir
Jaurai pas lcourage
Jai peur de te revoir
Et qua nouvo jveuille me perdre ds t bras comme avant
A chq jour jai une penser pour nous
Je lavoue ! !
Parfois jaurais envi de recommencer
Cette histoire sortit dun conte de fée !
Mé t parti !
Mais jpeut pas comprendre…
Quand t vnu mquitter
Tu pleurais ? !
Tu ma meme serrer contre toi…
Pkoi ta faite sa ? ?
Dit le moi ! !
Que jcomprenne pour une fois !
Tu ma meme pas dit jtaime plus émilie
Ta juste dit tu sais ske jvien faire ! !
Non sa pa de sens ske ta faite !
Ben oui jai recommencer avec ton meilleur ami !
Mais pkoi sa te fais mal ? ?
Pkoi sa ME fais mal ? ? ?
Et si tu srais ma destiné ? !
Pkoi ta décider dla briser ? !
Tul sais pourtant jle sens…
Jtattend encore jouer dla guit, pi jte vois encore avec t bo yx mdire que chui belle ! !
Non sas tien pa tout sa…
Pkoi tu ma menti ? Pkoi tu T menti ? !
Tul sais autant que moi
Sinon sa frais pa si mal !
Revien jten pris pi si c fini dit le moi pour une fois ! !
Donne moi un signe
JTEN PRIS ! ! ! ! ! ! !
 • Pieds Hyphénique: Comment Comprendre ! ? !

  jpeux=pa=com=pren=dre 5
  ske=tum=fais 3
  mais=tout=s=ke=j=sais 6
  c=que=sam=fais=souf=frir 6
  pkoi=tu=ma=fai=te=sa 6
  si=tu=mai=mais=tant 5
  té=tais=la=mour=de=ma=vie=tout=s=ke=ja=vais=en=vie 14
  jau=rais=tout=fait=pour=toi 6
  jau=rais=me=meé=té=jus=qua=tat=tendre=pen=dant=deux=lon=gues=an=nées 16
  si=tu=veux=v=r=m=tout=sa=voir 9
  non=j=té=pas=ou=blier 6
  me=me=que=j=me=sens=han=ter 8
  mon=lit=mon=vio=lon=mon=col=lier=meme 9
  me=font=pen=ser=a=toi 6
  pi=si=on=s=re=vois 6
  me=d=mande=pas=de=te=sou=rir 8
  jau=rai=pas=l=cou=rage 6
  jai=peur=de=te=re=voir 6
  et=qua=nou=vo=j=veuille=me=perdre=d=s=t=bras=com=mea=vant 15
  a=c=h=q=jour=jai=une=pen=ser=pour=nous 11
  je=la=voue 3
  par=fois=jau=rais=en=vi=de=re=commen=cer 10
  cette=his=toi=re=sor=tit=dun=con=te=de=fée 11
  mé=t=par=ti 4
  mais=j=peut=pas=com=prendre 6
  quand=t=v=nu=m=quit=ter 7
  tu=pleu=rais 3
  tu=ma=me=me=ser=rer=contre=toi 8
  pkoi=ta=fai=te=sa 5
  dit=le=moi 3
  que=j=compren=ne=pour=u=ne=fois 8
  tu=ma=me=me=pas=dit=j=taime=plus=é=mi=lie 12
  ta=jus=te=dit=tu=sais=s=ke=j=vien=faire 11
  non=sa=pa=de=sens=s=ke=ta=faite 9
  ben=oui=jai=re=commen=cer=a=vec=ton=meilleur=a=mi 12
  mais=p=koi=sa=te=fais=mal 7
  pkoi=sa=me=fais=mal 5
  et=si=tu=s=rais=ma=des=ti=né 9
  pkoi=ta=dé=ci=der=d=la=bri=ser 9
  tul=sais=pour=tant=j=le=sens 7
  jtat=tend=en=core=jouer=d=la=guit=pi=j=te=vois=en=co=rea=vec=t=bo=yx=m=di=re=que=chui=bel=le 26
  non=sas=tien=pa=tout=sa 6
  pkoi=tu=ma=men=ti=p=koi=tu=t=men=ti 11
  tul=sais=au=tant=que=moi 6
  si=non=sa=frais=pa=si=mal 7
  re=vien=j=ten=pris=pi=si=c=fi=ni=dit=le=moi=pour=une=fois 16
  don=ne=moi=un=si=gne 6
  jten=pris 2
 • Phonétique : Comment Comprendre ! ? !

  ʒpø pa kɔ̃pʁɑ̃dʁə
  skə tɔm fε
  mε tu skə ʒsε
  se kə sam fε sufʁiʁ
  pkwa ty ma fεtə sa ? ? ?
  si ty mεmε tɑ̃
  tetε lamuʁ də ma vi tu skə ʒavεz- ɑ̃vi
  ʒoʁε tu fε puʁ twa
  ʒoʁε məmə ete ʒyska tatɑ̃dʁə pɑ̃dɑ̃ dø lɔ̃ɡz- ane
  si ty vø ve εʁ εm tu savwaʁ
  nɔ̃ ʒte pa ublje
  məmə kə ʒmə sɑ̃s-ɑ̃te
  mɔ̃ li, mɔ̃ vjɔlɔ̃, mɔ̃ kɔlje məmə
  mə fɔ̃ pɑ̃se a twa !
  pi si ɔ̃ sʁəvwa
  mə dmɑ̃də pa də tə suʁiʁ
  ʒoʁε pa lkuʁaʒə
  ʒε pœʁ də tə ʁəvwaʁ
  e ka nuvo ʒvœjə mə pεʁdʁə de εs te bʁa kɔmə avɑ̃
  a se aʃ ky ʒuʁ ʒε ynə pɑ̃se puʁ nu
  ʒə lavu ! !
  paʁfwa ʒoʁεz- ɑ̃vi də ʁəkɔmɑ̃se
  sεtə istwaʁə sɔʁti dœ̃ kɔ̃tə də fe !
  me te paʁti !
  mε ʒpø pa kɔ̃pʁɑ̃dʁə…
  kɑ̃ te vny mkite
  ty pləʁε ? !
  ty ma məmə seʁe kɔ̃tʁə twa…
  pkwa ta fεtə sa ? ?
  di lə mwa ! !
  kə ʒkɔ̃pʁεnə puʁ ynə fwa !
  ty ma məmə pa di ʒtεmə plysz- emili
  ta ʒystə di ty sε skə ʒvjɛ̃ fεʁə ! !
  nɔ̃ sa pa də sɑ̃s skə ta fεtə !
  bεn ui ʒε ʁəkɔmɑ̃se avεk tɔ̃ mεjœʁ ami !
  mε pkwa sa tə fε mal ? ?
  pkwa sa mə fε mal ? ? ?
  e si ty sʁε ma dεstine ? !
  pkwa ta deside dla bʁize ? !
  tyl sε puʁtɑ̃ ʒlə sɑ̃s…
  ʒtatɑ̃t- ɑ̃kɔʁə ʒue dla ɡi, pi ʒtə vwaz- ɑ̃kɔʁə avεk te bo iks mdiʁə kə ʃɥi bεllə ! !
  nɔ̃ sas tjɛ̃ pa tu sa…
  pkwa ty ma mɑ̃ti ? pkwa ty te mɑ̃ti ? !
  tyl sεz- otɑ̃ kə mwa
  sinɔ̃ sa fʁε pa si mal !
  ʁəvjɛ̃ ʒtɛ̃ pʁi pi si se fini di lə mwa puʁ ynə fwa ! !
  dɔnə mwa œ̃ siɲə
  ʒtɛ̃ pʁi ! ! !
 • Pieds Phonétique : Comment Comprendre ! ? !

  ʒpø=pa=kɔ̃=pʁɑ̃=dʁə 5
  skə=tɔm=fε 3
  mε=tu=skə=ʒsε 4
  se=kə=sam=fε=su=fʁiʁ 6
  pkwa=ty=ma=fε=tə=sa 6
  si=ty=mε=mε=tɑ̃ 5
  te=tε=la=muʁdə=ma=vi=tu=skə=ʒa=vε=zɑ̃=vi 12
  ʒo=ʁε=tu=fε=puʁ=twa 6
  ʒo=ʁεmə=məe=te=ʒys=ka=ta=tɑ̃=dʁə=pɑ̃=dɑ̃=dø=lɔ̃ɡ=za=ne 15
  si=ty=vø=ve=εʁ=εm=tu=sa=vwaʁ 9
  nɔ̃=ʒte=pa=u=blj=e 6
  mə=mə=kə=ʒmə=sɑ̃s-ɑ̃=te 7
  mɔ̃=li=mɔ̃=vjɔ=lɔ̃=mɔ̃=kɔ=lje=mə=mə 10
  mə=fɔ̃=pɑ̃=se=a=twa 6
  pi=si=ɔ̃=sʁə=vwa 5
  mə=dmɑ̃də=pa=də=tə=su=ʁiʁ 7
  ʒo=ʁε=pa=lku=ʁa=ʒə 6
  ʒε=pœʁ=də=tə=ʁə=vwaʁ 6
  e=ka=nu=vo=ʒvœjə=mə=pεʁdʁə=de=ε=sə=te=bʁa=kɔ=məa=vɑ̃ 15
  ase=aʃ=ky=ʒuʁ=ʒε=y=nə=pɑ̃=se=puʁ=nu 11
  ʒə=la=vu 3
  paʁ=fwa=ʒo=ʁε=zɑ̃vidə=ʁə=kɔ=mɑ̃se 8
  sεtə=is=twa=ʁə=sɔʁ=ti=dœ̃=kɔ̃=tə=də=fe 11
  me=te=paʁ=ti 4
  mε=ʒpø=pa=kɔ̃=pʁɑ̃=dʁə 6
  kɑ̃=te=vny=mki=te 5
  ty=plə=ʁε 3
  ty=mamə=mə=se=ʁe=kɔ̃=tʁə=twa 8
  pkwa=ta=fε=tə=sa 5
  di=lə=mwa 3
  kə=ʒkɔ̃=pʁεnə=puʁ=y=nə=fwa 7
  ty=mamə=mə=pa=di=ʒtε=mə=plys=ze=mi=li 11
  ta=ʒys=tə=di=ty=sεskə=ʒvjɛ̃=fε=ʁə 9
  nɔ̃=sa=padə=sɑ̃s=skə=tafεtə 6
  bεn=ui=ʒεʁə=kɔ=mɑ̃=se=a=vεk=tɔ̃=mε=jœʁ=a=mi 13
  mε=pkwa=sa=tə=fε=mal 6
  pkwa=sa=mə=fε=mal 5
  e=si=ty=sʁε=ma=dεs=ti=ne 8
  pkwa=ta=de=si=de=dla=bʁi=ze 8
  tyl=sε=puʁ=tɑ̃=ʒlə=sɑ̃s 6
  ʒta=tɑ̃=tɑ̃=kɔʁə=ʒu=e=dla=ɡi=pi=ʒtə=vwa=zɑ̃=kɔ=ʁəa=vεk=te=bo=iks=mdi=ʁə=kə=ʃɥi=bεllə 23
  nɔ̃=sas=tjɛ̃=pa=tu=sa 6
  pkwa=ty=ma=mɑ̃=ti=pkwa=ty=te=mɑ̃=ti 10
  tyl=sε=zo=tɑ̃=kə=mwa 6
  si=nɔ̃=sa=fʁε=pa=si=mal 7
  ʁə=vjɛ̃=ʒtɛ̃=pʁi=pi=sise=fi=ni=di=lə=mwa=puʁ=y=nə=fwa 15
  dɔ=nə=mwa=œ̃=si=ɲə 6
  ʒtɛ̃=pʁi 2

PostScriptum

C pas vrm un poeme mais plutot quelques kestions
qui mont fais écrire un texte. . .

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
05/01/2005 00:00Mary_16399

YÉ vrmt bo ton poeme! Lache pas sÉ vrmt bon! Continu pis perd pas espoir. . Si
y t’. aime pr vrai y va te revenir! Pis spo toute lÉ gars ki mÉrite dÉ filles comme toi
chte connais pas mais sa porend une fille kya une tete sÉ Épaule pr Écrire sa! Tention
a ton coeur sÉ prÉcieux pis fragile laisse pas nimporte ki tel volÉ!