Poeme : Je Veux Mes Cinq Ans

Je Veux Mes Cinq Ans

JE VEUX MES CINQ ANS
Qu’il est loin le temps de la maternelle
Avec ses cris, ses jeux, ses ritournelles,
Comme on voudrait tant qu’il nous rappelle.
Se mettre à rire de tout et de rien,
A pleurer aussi, plus fort que son voisin,
Pour que la maîtresse s’occupe de soi,
De son petit bobo et partir en joie,
Par le bonbon ou le baiser qui guérit tout,
Retourner jouer à chat et faire les fous.
Jouer à la marelle,
Faire la Demoiselle,
Recevoir un très doux baiser,
D’un garçon, notre préféré.
Faire de jolis dessins,
Qui ne ressemblent à rien,
Font se pâmer Maman,
Son enfant, quel talent !
Regarder passer les nuages ressemblant
A des personnages, même à Grand Maman !
Dire de vilains gros mots en cachette,
Prendre dans le buffet une sucette,
S’endormir le pouce dans la bouche le soir,
Au son de la voix de Papa ou de Maman,
Racontant une fabuleuse histoire,
Donnant de jolis rêves, pour dormir longtemps,
Au pays des fées, des pirates, des princes et des elfes,
Au beau pays des petits enfants ! !

Marie-Jo 9/4/05

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Je Veux Mes Cinq Ans

  je=veux=mes=cinq=ans 5
  quil=est=loin=le=temps=de=la=ma=ter=nelle 10
  a=vec=ses=cris=ses=jeux=ses=ri=tour=nel=les 11
  com=me=on=vou=drait=tant=quil=nous=rap=pelle 10
  se=met=tre=à=ri=re=de=tout=et=de=rien 11
  a=pleu=rer=aus=si=plus=fort=que=son=voi=sin 11
  pour=que=la=maî=tres=se=soc=cu=pe=de=soi 11
  de=son=pe=tit=bo=bo=et=par=tir=en=joie 11
  par=le=bon=bon=ou=le=bai=ser=qui=gué=rit=tout 12
  re=tour=ner=jou=er=à=chat=et=fai=re=les=fous 12
  jou=er=à=la=ma=rel=le 7
  fai=re=la=de=moi=sel=le 7
  re=ce=voir=un=très=doux=bai=ser 8
  dun=gar=çon=no=tre=pré=fé=ré 8
  fai=re=de=jo=lis=des=sins 7
  qui=ne=res=sem=blent=à=rien 7
  font=se=pâ=mer=ma=man 6
  son=en=fant=quel=ta=lent 6
  re=gar=der=pas=ser=les=nu=a=ges=res=sem=blant 12
  a=des=per=son=na=ges=mê=me=à=grand=ma=man 12
  di=re=de=vi=lains=gros=mots=en=ca=chet=te 11
  pren=dre=dans=le=buf=fet=u=ne=su=cet=te 11
  sen=dor=mir=le=pou=ce=dans=la=bou=che=le=soir 12
  au=son=de=la=voix=de=pa=pa=ou=de=ma=man 12
  ra=con=tant=u=ne=fa=bu=leu=se=his=toi=re 12
  don=nant=de=jo=lis=rê=ves=pour=dor=mir=long=temps 12
  au=pa=ys=des=fées=des=pi=rates=des=prin=ces=et=des=el=fes 15
  au=beau=pa=ys=des=pe=tits=en=fants 9

  ma=rie=jo=neuf=s=la=sh=quatre=s=la=sh=zé=ro=cin=q 15
 • Phonétique : Je Veux Mes Cinq Ans

  ʒə vø mε sɛ̃k ɑ̃
  kil ε lwɛ̃ lə tɑ̃ də la matεʁnεllə
  avεk sε kʁi, sε ʒø, sε ʁituʁnεllə,
  kɔmə ɔ̃ vudʁε tɑ̃ kil nu ʁapεllə.
  sə mεtʁə a ʁiʁə də tut- e də ʁjɛ̃,
  a pləʁe osi, plys fɔʁ kə sɔ̃ vwazɛ̃,
  puʁ kə la mεtʁεsə sɔkypə də swa,
  də sɔ̃ pəti bɔbo e paʁtiʁ ɑ̃ ʒwa,
  paʁ lə bɔ̃bɔ̃ u lə bεze ki ɡeʁi tu,
  ʁətuʁne ʒue a ʃa e fεʁə lε fus.
  ʒue a la maʁεllə,
  fεʁə la dəmwazεllə,
  ʁəsəvwaʁ œ̃ tʁε du bεze,
  dœ̃ ɡaʁsɔ̃, nɔtʁə pʁefeʁe.
  fεʁə də ʒɔli desɛ̃,
  ki nə ʁəsɑ̃ble a ʁjɛ̃,
  fɔ̃ sə pame mamɑ̃,
  sɔ̃n- ɑ̃fɑ̃, kεl talɑ̃ !
  ʁəɡaʁde pase lε nɥaʒə ʁəsɑ̃blɑ̃
  a dε pεʁsɔnaʒə, mεmə a ɡʁɑ̃ mamɑ̃ !
  diʁə də vilɛ̃ ɡʁo moz- ɑ̃ kaʃεtə,
  pʁɑ̃dʁə dɑ̃ lə byfε ynə sysεtə,
  sɑ̃dɔʁmiʁ lə pusə dɑ̃ la buʃə lə swaʁ,
  o sɔ̃ də la vwa də papa u də mamɑ̃,
  ʁakɔ̃tɑ̃ ynə fabyløzə istwaʁə,
  dɔnɑ̃ də ʒɔli ʁεvə, puʁ dɔʁmiʁ lɔ̃tɑ̃,
  o pεi dε fe, dε piʁatə, dε pʁɛ̃səz- e dεz- εlfə,
  o bo pεi dε pətiz- ɑ̃fɑ̃ ! !

  maʁi ʒo nəf slaʃ katʁə slaʃ zeʁo sɛ̃k
 • Syllabes Phonétique : Je Veux Mes Cinq Ans

  ʒə=vø=mε=sɛ̃k=ɑ̃ 5
  kil=ε=lwɛ̃=lə=tɑ̃=də=la=ma=tεʁ=nεl=lə 11
  a=vεk=sε=kʁi=sε=ʒø=sε=ʁi=tuʁ=nεl=lə 11
  kɔ=mə=ɔ̃=vu=dʁε=tɑ̃=kil=nu=ʁa=pεl=lə 11
  sə=mε=tʁə=a=ʁi=ʁə=də=tu=te=də=ʁj=ɛ̃ 12
  a=plə=ʁe=o=si=plys=fɔʁ=kə=sɔ̃=vwa=zɛ̃ 11
  puʁ=kə=la=mε=tʁεs=ə=sɔ=ky=pə=də=swa 11
  də=sɔ̃=pə=ti=bɔ=bo=e=paʁ=tiʁ=ɑ̃=ʒwa 11
  paʁ=lə=bɔ̃=bɔ̃=u=lə=bε=ze=ki=ɡe=ʁi=tu 12
  ʁə=tuʁ=ne=ʒu=e=a=ʃa=e=fε=ʁə=lε=fus 12
  ʒu=e=a=la=ma=ʁεl=lə 7
  fε=ʁə=la=də=mwa=zεl=lə 7
  ʁə=sə=vwaʁ=œ̃=tʁε=du=bε=ze 8
  dœ̃=ɡaʁ=sɔ̃=nɔ=tʁə=pʁe=fe=ʁe 8
  fε=ʁə=də=ʒɔ=li=de=sɛ̃ 7
  ki=nə=ʁə=sɑ̃=ble=a=ʁj=ɛ̃ 8
  fɔ̃=sə=pa=me=ma=mɑ̃ 6
  sɔ̃=nɑ̃=fɑ̃=kεl=ta=lɑ̃ 6
  ʁə=ɡaʁ=de=pa=se=lε=nɥ=a=ʒə=ʁə=sɑ̃=blɑ̃ 12
  a=dε=pεʁ=sɔ=na=ʒə=mε=mə=a=ɡʁɑ̃=ma=mɑ̃ 12
  di=ʁə=də=vi=lɛ̃=ɡʁo=mo=zɑ̃=ka=ʃε=tə 11
  pʁɑ̃=dʁə=dɑ̃=lə=by=fε=y=nə=sy=sε=tə 11
  sɑ̃=dɔʁ=miʁ=lə=pu=sə=dɑ̃=la=bu=ʃə=lə=swaʁ 12
  o=sɔ̃=də=la=vwa=də=pa=pa=u=də=ma=mɑ̃ 12
  ʁa=kɔ̃=tɑ̃=y=nə=fa=by=lø=zə=is=twa=ʁə 12
  dɔ=nɑ̃=də=ʒɔ=li=ʁε=və=puʁ=dɔʁ=miʁ=lɔ̃=tɑ̃ 12
  o=pε=i=dε=fe=dε=pi=ʁatə=dε=pʁɛ̃=sə=ze=dε=zεl=fə 15
  o=bo=pε=i=dε=pə=ti=zɑ̃=fɑ̃ 9

  ma=ʁi=ʒo=nəf=slaʃ=ka=tʁə=slaʃ=ze=ʁo=sɛ̃k 11

Récompense

0
0
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
05/05/2012 20:15Tulipe Noire

très joli, bravo.

Auteur de Poésie
06/05/2012 17:51Ancien Membre

Comme il est beau le temps des souvenirs d’enfance.
ravo pour la façon dont vous nous le rappelez.

😃