Poeme : Mort Lente

Mort Lente

Mort… lente
Une vie rapide là ou les souvenirs sont des ombres A peine le temps de comprendre comment tourne le monde
Qu’elle toque fort déjà à ta porte Air long monotone et monocorde Les couleurs faciales s’évanouissent par manque d’oxigéne Sa noirceur insidieuse s’immiscait comme anxiogéne
Savoir faire le deuil d’un amour impossible ou perdu Ou bien encore savoir tourner une page écrite avec l’encre de la douleur N’ai pas donné a tous, même si tu te sens toi aussi perdu face à la mort lente, tout le monde s’en môque, la vie continue… ailleurs

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Mort Lente

  mort=lente 2
  une=vie=ra=pi=de=là=ou=les=sou=ve=nirs=sont=des=om=bres=a=pei=ne=le=temps=de=com=pren=dre=com=ment=tour=ne=le=monde 30
  quel=le=to=que=fort=dé=jà=à=ta=porteair=long=mo=no=to=ne=et=mo=no=cor=de=les=cou=leurs=fa=cia=les=sé=va=nouis=sent=par=man=que=doxi=gé=ne=sa=noir=ceur=in=si=dieu=se=sim=mis=cait=com=me=an=xio=géne 51
  sa=voir=faire=le=deuil=dun=a=mour=im=pos=si=bleou=per=du=ou=bien=en=co=re=sa=voir=tour=ner=u=ne=pa=ge=é=cri=te=a=vec=len=cre=de=la=dou=leur=nai=pas=don=né=a=tous=mê=me=si=tu=te=sens=toi=aus=si=per=du=fa=ce=à=la=mort=len=te=tout=le=mon=de=sen=mô=que=la=vie=con=ti=nue=ailleurs 75
 • Phonétique : Mort Lente

  mɔʁ… lɑ̃tə
  ynə vi ʁapidə la u lε suvəniʁ sɔ̃ dεz- ɔ̃bʁəz- a pεnə lə tɑ̃ də kɔ̃pʁɑ̃dʁə kɔmɑ̃ tuʁnə lə mɔ̃də
  kεllə tɔkə fɔʁ deʒa a ta pɔʁtə εʁ lɔ̃ monotɔnə e monokɔʁdə lε kulœʁ fasjalə sevanuise paʁ mɑ̃kə dɔksiʒenə sa nwaʁsœʁ ɛ̃sidjøzə simiskε kɔmə ɑ̃ksjɔʒenə
  savwaʁ fεʁə lə dəj dœ̃n- amuʁ ɛ̃pɔsiblə u pεʁdy u bjɛ̃ ɑ̃kɔʁə savwaʁ tuʁne ynə paʒə ekʁitə avεk lɑ̃kʁə də la dulœʁ nε pa dɔne a tus, mεmə si ty tə sɑ̃s twa osi pεʁdy fasə a la mɔʁ lɑ̃tə, tu lə mɔ̃də sɑ̃ mokə, la vi kɔ̃tinɥ… ajœʁ
 • Syllabes Phonétique : Mort Lente

  mɔʁ=lɑ̃=tə 3
  y=nə=vi=ʁa=pi=də=la=u=lε=su=və=niʁ=sɔ̃=dε=zɔ̃=bʁə=za=pε=nə=lə=tɑ̃=də=kɔ̃=pʁɑ̃=dʁə=kɔ=mɑ̃=tuʁ=nə=lə=mɔ̃=də 32
  kεllə=tɔkə=fɔʁ=de=ʒa=a=ta=pɔʁ=təεʁ=lɔ̃=mo=no=tɔ=nə=e=mo=no=kɔʁ=də=lε=ku=lœʁ=fa=sja=lə=se=va=nui=se=paʁ=mɑ̃=kə=dɔk=si=ʒe=nə=sa=nwaʁ=sœʁ=ɛ̃=si=djø=zə=si=mis=kε=kɔ=mə=ɑ̃k=sjɔ=ʒe=nə 52
  sa=vwaʁ=fεʁə=lə=dəj=dœ̃=na=muʁ=ɛ̃=pɔ=si=bləu=pεʁ=dy=u=bjɛ̃=ɑ̃=kɔ=ʁə=sa=vwaʁ=tuʁ=ne=y=nə=pa=ʒə=e=kʁi=tə=a=vεk=lɑ̃=kʁə=də=la=du=lœʁ=nε=pa=dɔ=ne=a=tus=mε=mə=si=ty=tə=sɑ̃s=twa=o=si=pεʁ=dy=fa=sə=a=la=mɔʁ=lɑ̃=tə=tu=lə=mɔ̃=də=sɑ̃=mo=kə=la=vi=kɔ̃=tinɥ=a=jœʁ 75

PostScriptum

La vie c’est la mort et la mort faut la vivre

Récompense

0
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
31/05/2012 18:47Nouga

+1 avec le comm de Lucky