Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : Délivrance

Poème - Sans Thème -
Publié le 01/07/2012 01:06

L'écrit contient 344 mots qui sont répartis dans 10 strophes.

Poete : Airetmyste

Délivrance

 • Ma délivrance *

  -J’ai laisser choir ma plume
  Sous mes doigts brûlants
  Le don bouillant mon charisme se noie sous des mots mouillants
  De droite a gauche j’balance des vérités, des évidences
  Auteur -pleureur, chaman charmant au sang chaud sous la lune d’influence
  Hauteur, respect et honneur envers l’amour bien, plein et dense
  Pourant je suis en manque. . Sans une carence du chaleureusement
  J’danse rarement sur les tombes du silence
  Je suis si pres du sol car le La de la mort est un ciel immense, alors du lad l’écriture m’isole, ceci n’est pas la démence
  Elle est Ma came, ma camisole quant ma rime s’immole
  Je ne déchante pas je vole, je déconne sans colle, ma voix ; un timbre qui tremble
  Puis mes lettres se décollent et descendent des rigoles, lente comme la lave qui répend son feu comme si les symboles avaient ce pouvoir de rendre les flammes folles

  J’aimerai briller sans projecteur,
  Me projeter comme un météore
  Dans ce cœur de millions des meilleures personnes
  Pour que la lueur éclore, pour rendre l’eau pure sans l’addition du chlore
  J’aimerai arrosé les fleurs, pour pouvoir butiner le nectar du bonheur

  J’aimerai ne pas vouloir écrire
  Je ne veux plus souffrir

  Je veux seulement lire
  Dans les yeux des autres
  Qu’ils me comprennent sans rien dire
  Qu’ils devinnent que j’ai vécu le pire

  J’aimerai fondre dans la masse, être une cire
  Devenir quelqu’un comme toi pour ne plus chercher qui je suis

  Si j’étais un mot il te sonnerai étranger
  Car j’ai beau me mentir, je le sais
  Je suis différent parfois ça m’effraie

  Aimez-moi, même si… Chuis pas comme vous et toi

  Merci d’avance, par la présente, je vous demande de bien vouloir accepter ma délivrance

  Mon probléme est que je ne manque jamais de dicernement, certain appele cela de la clairvoyance, moi je dis que c’est un manque de chance, car tout comprendre fait mal aux sentiments…
 • Pieds Hyphénique: Délivrance

  as=té=ris=que=ma=dé=li=vranceas=té=risque 10

  jai=lais=ser=choir=ma=plume 6
  sous=mes=doigts=brû=lants 5
  le=don=bouillant=mon=cha=risme=se=noie=sous=des=mots=mouillants 12
  de=droitea=gau=che=j=ba=lan=ce=des=vé=ri=tés=des=é=vi=dences 16
  au=teur=pleu=reur=cha=man=char=mant=au=sang=chaud=sous=la=lune=din=flu=ence 17
  hau=teur=res=pect=et=hon=neur=en=vers=la=mour=bien=plein=et=dense 15
  pou=rant=je=suis=en=manque=sans=une=ca=ren=ce=du=cha=leu=reu=se=ment 17
  jdanse=ra=re=ment=sur=les=tom=bes=du=si=lence 11
  je=suis=si=pres=du=sol=car=le=la=de=la=mort=est=un=ciel=immen=se=a=lors=du=lad=lé=cri=tu=re=mi=so=le=ce=ci=nest=pas=la=dé=mence 35
  elleest=ma=came=ma=ca=mi=so=le=quant=ma=ri=me=sim=mole 14
  je=ne=dé=chante=pas=je=vo=le=je=dé=con=ne=sans=col=le=ma=voix=un=tim=bre=qui=tremble 22
  puis=mes=lettres=se=dé=col=lent=et=des=cen=dent=des=ri=go=les=len=te=com=me=la=la=ve=qui=ré=pend=son=feu=com=me=si=les=sym=bo=les=a=vaient=ce=pou=voir=de=ren=dre=les=flam=mes=folles 46

  jaime=rai=briller=sans=pro=jec=teur 7
  me=proje=ter=com=meun=mé=téore 7
  dans=ce=cœur=de=mil=lions=des=meilleures=per=sonnes 10
  pour=que=la=lueur=é=clore=pour=ren=dre=leau=pu=re=sans=lad=di=tion=du=chlore 18
  jaime=rai=ar=ro=sé=les=fleurs=pour=pou=voir=bu=ti=ner=le=nec=tar=du=bon=heur 19

  jai=me=rai=ne=pas=vou=loir=é=cri=re 10
  je=ne=veux=plus=souf=frir 6

  je=veux=seu=le=ment=li=re 7
  dans=les=y=eux=des=au=tres 7
  quils=me=com=pren=nent=sans=rien=di=re 9
  quils=de=vin=nent=que=jai=vé=cu=le=pire 10

  jaime=rai=fon=dre=dans=la=mas=se=ê=treu=ne=cire 12
  de=ve=nir=quel=quun=comme=toi=pour=ne=plus=cher=cher=qui=je=suis 15

  si=jé=tais=un=mot=il=te=sonne=rai=é=tran=ger 12
  car=jai=beau=me=men=tir=je=le=sais 9
  je=suis=dif=fé=rent=par=fois=ça=mef=fraie 10

  ai=mez=moi=même=si=chuis=pas=com=me=vous=et=toi 12

  mer=ci=da=vance=par=la=pré=sen=te=je=vous=de=man=de=de=bien=vou=loir=ac=cep=ter=ma=dé=li=vrance 25

  mon=pro=blémeest=que=je=ne=man=que=ja=mais=de=di=cer=ne=ment=cer=tain=ap=pe=le=ce=la=de=la=clair=voyan=ce=moi=je=dis=que=cest=un=man=que=de=chan=ce=car=tout=com=pren=dre=fait=mal=aux=sen=timents 48
 • Phonétique : Délivrance

  asteʁiskə ma delivʁɑ̃sə asteʁiskə

  ʒε lεse ʃwaʁ ma plymə
  su mε dwa bʁylɑ̃
  lə dɔ̃ bujɑ̃ mɔ̃ ʃaʁismə sə nwa su dε mo mujɑ̃
  də dʁwatə a ɡoʃə ʒbalɑ̃sə dε veʁite, dεz- evidɑ̃sə
  otœʁ pləʁœʁ, ʃamɑ̃ ʃaʁmɑ̃ o sɑ̃ ʃo su la lynə dɛ̃flɥɑ̃sə
  otœʁ, ʁεspε e ɔnœʁ ɑ̃vεʁ lamuʁ bjɛ̃, plɛ̃ e dɑ̃sə
  puʁɑ̃ ʒə sɥiz- ɑ̃ mɑ̃kə. sɑ̃z- ynə kaʁɑ̃sə dy ʃaləʁøzəmɑ̃
  ʒdɑ̃sə ʁaʁəmɑ̃ syʁ lε tɔ̃bə dy silɑ̃sə
  ʒə sɥi si pʁə- dy sɔl kaʁ lə la də la mɔʁ εt- œ̃ sjεl imɑ̃sə, alɔʁ dy lad lekʁityʁə mizɔlə, səsi nε pa la demɑ̃sə
  εllə ε ma kamə, ma kamizɔlə kɑ̃ ma ʁimə simɔlə
  ʒə nə deʃɑ̃tə pa ʒə vɔlə, ʒə dekɔnə sɑ̃ kɔlə, ma vwa, œ̃ tɛ̃bʁə ki tʁɑ̃blə
  pɥi mε lεtʁə- sə dekɔle e desɑ̃de dε ʁiɡɔlə, lɑ̃tə kɔmə la lavə ki ʁepɑ̃ sɔ̃ fø kɔmə si lε sɛ̃bɔləz- avε sə puvwaʁ də ʁɑ̃dʁə lε flamə fɔlə

  ʒεməʁε bʁije sɑ̃ pʁɔʒεktœʁ,
  mə pʁɔʒəte kɔmə œ̃ meteɔʁə
  dɑ̃ sə kœʁ də miljɔ̃ dε mεjəʁə pεʁsɔnə
  puʁ kə la lɥœʁ eklɔʁə, puʁ ʁɑ̃dʁə lo pyʁə sɑ̃ ladisjɔ̃ dy klɔʁə
  ʒεməʁε aʁoze lε flœʁ, puʁ puvwaʁ bytine lə nεktaʁ dy bɔnœʁ

  ʒεməʁε nə pa vulwaʁ ekʁiʁə
  ʒə nə vø plys sufʁiʁ

  ʒə vø sələmɑ̃ liʁə
  dɑ̃ lεz- iø dεz- otʁə
  kil mə kɔ̃pʁεne sɑ̃ ʁjɛ̃ diʁə
  kil dəvine kə ʒε veky lə piʁə

  ʒεməʁε fɔ̃dʁə dɑ̃ la masə, εtʁə ynə siʁə
  dəvəniʁ kεlkœ̃ kɔmə twa puʁ nə plys ʃεʁʃe ki ʒə sɥi

  si ʒetεz- œ̃ mo il tə sɔnəʁε etʁɑ̃ʒe
  kaʁ ʒε bo mə mɑ̃tiʁ, ʒə lə sε
  ʒə sɥi difeʁɑ̃ paʁfwa sa mefʁε

  εme mwa, mεmə si… ʃɥi pa kɔmə vuz- e twa

  mεʁsi davɑ̃sə, paʁ la pʁezɑ̃tə, ʒə vu dəmɑ̃də də bjɛ̃ vulwaʁ aksεpte ma delivʁɑ̃sə

  mɔ̃ pʁɔblemə ε kə ʒə nə mɑ̃kə ʒamε də disεʁnəmɑ̃, sεʁtɛ̃ apələ səla də la klεʁvwajɑ̃sə, mwa ʒə di kə sεt- œ̃ mɑ̃kə də ʃɑ̃sə, kaʁ tu kɔ̃pʁɑ̃dʁə fε mal o sɑ̃timɑ̃…
 • Pieds Phonétique : Délivrance

  as=te=ʁis=kə=ma=de=li=vʁɑ̃=sə=as=te=ʁis=kə 13

  ʒε=lε=se=ʃwaʁ=ma=ply=mə 7
  su=mε=dwa=bʁy=lɑ̃ 5
  lə=dɔ̃=bu=j=ɑ̃=mɔ̃=ʃa=ʁis=mə=sə=nwa=su=dε=mo=mu=jɑ̃ 16
  də=dʁwatə=a=ɡo=ʃə=ʒba=lɑ̃=sə=dε=ve=ʁi=te=dε=ze=vi=dɑ̃sə 16
  o=tœʁ=plə=ʁœʁ=ʃa=mɑ̃=ʃaʁ=mɑ̃=o=sɑ̃=ʃo=su=la=lynə=dɛ̃f=lɥɑ̃sə 16
  o=tœʁ=ʁεs=pε=e=ɔ=nœʁ=ɑ̃=vεʁ=la=muʁ=bjɛ̃=plɛ̃=e=dɑ̃=sə 16
  pu=ʁɑ̃ʒə=sɥi=zɑ̃=mɑ̃=kə=sɑ̃=zy=nə=ka=ʁɑ̃=sə=dy=ʃa=lə=ʁø=zə=mɑ̃ 18
  ʒdɑ̃=sə=ʁa=ʁə=mɑ̃=syʁ=lε=tɔ̃=bə=dy=si=lɑ̃=sə 13
  ʒə=sɥi=sipʁə=dy=sɔl=kaʁ=lə=la=də=la=mɔʁ=ε=tœ̃=sjεl=i=mɑ̃=sə=a=lɔʁ=dy=lad=le=kʁi=ty=ʁə=mi=zɔ=lə=sə=si=nε=pa=la=de=mɑ̃sə 35
  εl=lə=ε=ma=kamə=ma=ka=mi=zɔ=lə=kɑ̃=ma=ʁi=mə=si=mɔlə 16
  ʒə=nə=de=ʃɑ̃tə=pa=ʒə=vɔ=lə=ʒə=de=kɔ=nə=sɑ̃=kɔ=lə=ma=vwa=œ̃=tɛ̃=bʁə=ki=tʁɑ̃blə 22
  pɥi=mε=lεtʁə=sə=de=kɔ=le=e=de=sɑ̃=de=dε=ʁi=ɡɔ=lə=lɑ̃=tə=kɔ=mə=la=la=və=ki=ʁe=pɑ̃=sɔ̃=fø=kɔ=mə=si=lε=sɛ̃=bɔ=lə=za=vε=sə=pu=vwaʁ=də=ʁɑ̃=dʁə=lε=fla=mə=fɔlə 46

  ʒε=mə=ʁε=bʁi=j=e=sɑ̃=pʁɔ=ʒεk=tœ=ʁə 11
  mə=pʁɔ=ʒə=te=kɔ=mə=œ̃=me=te=ɔʁ=ə 11
  dɑ̃=sə=kœ=ʁə=də=mi=lj=ɔ̃=dε=mε=jə=ʁə=pεʁ=sɔ=nə 15
  puʁkə=la=lɥœʁ=e=klɔ=ʁə=puʁ=ʁɑ̃=dʁə=lo=py=ʁə=sɑ̃=la=di=sjɔ̃=dy=klɔʁə 18
  ʒεmə=ʁε=a=ʁo=ze=lε=flœʁ=puʁ=pu=vwaʁ=by=ti=ne=lə=nεk=taʁ=dy=bɔ=nœʁ 19

  ʒε=mə=ʁε=nə=pa=vu=lwaʁ=e=kʁi=ʁə 10
  ʒə=nə=vø=plys=su=fʁiʁ 6

  ʒə=vø=sə=lə=mɑ̃=li=ʁə 7
  dɑ̃=lε=zi=ø=dε=zo=tʁə 7
  kil=mə=kɔ̃=pʁε=ne=sɑ̃=ʁj=ɛ̃=di=ʁə 10
  kil=də=vi=ne=kə=ʒε=ve=ky=lə=pi=ʁə 11

  ʒε=mə=ʁε=fɔ̃=dʁə=dɑ̃=la=ma=sə=ε=tʁə=y=nə=si=ʁə 15
  də=və=niʁ=kεl=kœ̃=kɔ=mə=twa=puʁ=nə=plys=ʃεʁ=ʃe=ki=ʒə=sɥi 16

  si=ʒe=tε=zœ̃=mo=il=tə=sɔ=nə=ʁε=e=tʁɑ̃=ʒe 13
  kaʁ=ʒε=bo=mə=mɑ̃=tiʁ=ʒə=lə=sε 9
  ʒə=sɥi=di=fe=ʁɑ̃=paʁ=fwa=sa=me=fʁε 10

  ε=me=mwa=mε=mə=si=ʃɥi=pa=kɔ=mə=vu=ze=twa 13

  mεʁ=si=da=vɑ̃sə=paʁ=la=pʁe=zɑ̃=tə=ʒə=vu=də=mɑ̃=də=də=bjɛ̃=vu=lwaʁ=ak=sεp=te=ma=de=li=vʁɑ̃sə 25

  mɔ̃=pʁɔ=ble=məεkə=ʒə=nə=mɑ̃=kə=ʒa=mε=də=di=sεʁ=nə=mɑ̃=sεʁ=tɛ̃=a=pə=lə=sə=la=də=la=klεʁ=vwa=jɑ̃=sə=mwa=ʒə=di=kə=sε=tœ̃=mɑ̃=kə=də=ʃɑ̃=sə=kaʁ=tu=kɔ̃=pʁɑ̃=dʁə=fε=mal=o=sɑ̃=ti=mɑ̃ 50

PostScriptum

Conféssion d’un soit-disant surdoué

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
04/07/2012 19:47Airetmyste

J’aime ton com evelyne ^^

Auteur de Poésie
04/07/2012 20:37Tulipe Noire

Magnfiiiiiiiiiiiiiique poème!!!!!!! Bravoooo

Auteur de Poésie
07/07/2012 18:24Airetmyste

J’ai cru voir une abeille sur les commentaires ? Merci ^^