Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Le Vrai Amour

Poème Amour
Publié le 11/12/2003 00:00

L'écrit contient 97 mots qui sont répartis dans 3 strophes.

Poete : Aky Monty

Le Vrai Amour

Le vrai amour,
C’est celui qu’on donne sans rien attendre en retour.
Le vrai amour,
C’est celui qu’on vit pour toujours.
Le vrai sens d’aimer,
C’est de tout donner,
C’est de sacrifier,
Pour satisfairel’être aimé.
Tu as su m’aimer,
En me permettant d’atteindre ma maturté,
Sans rien me demander en retour,
Pour te remercier je te dédie mon plus beau poeme d’amour,
En espérant qu’à son tour,
Il éveillera en toi l’aamour que tu m’apportes chaque jour.

Des mots pour toi

AKY MONTY
 • Pieds Hyphénique: Le Vrai Amour

  le=vrai=a=mour 4
  cest=ce=lui=quon=donne=sans=rien=at=ten=dreen=re=tour 12
  le=vrai=a=mour 4
  cest=ce=lui=quon=vit=pour=tou=jours 8
  le=vrai=sens=dai=mer 5
  cest=de=tout=don=ner 5
  cest=de=sa=cri=fier 5
  pour=sa=tis=faire=lê=treai=mé 7
  tu=as=su=mai=mer 5
  en=me=permet=tant=dat=tein=dre=ma=ma=tur=té 11
  sans=rien=me=de=man=der=en=re=tour 9
  pour=te=re=mer=cier=je=te=dé=die=mon=plus=beau=poe=me=da=mour 16
  en=es=pé=rant=quà=son=tour 7
  il=é=veille=ra=en=toi=laa=mour=que=tu=map=por=tes=cha=que=jour 16

  des=mots=pour=toi 4

  aky=mon=ty 3
 • Phonétique : Le Vrai Amour

  lə vʁε amuʁ,
  sε səlɥi kɔ̃ dɔnə sɑ̃ ʁjɛ̃ atɑ̃dʁə ɑ̃ ʁətuʁ.
  lə vʁε amuʁ,
  sε səlɥi kɔ̃ vit puʁ tuʒuʁ.
  lə vʁε sɑ̃s dεme,
  sε də tu dɔne,
  sε də sakʁifje,
  puʁ satisfεʁəlεtʁə εme.
  ty a sy mεme,
  ɑ̃ mə pεʁmεtɑ̃ datɛ̃dʁə ma matyʁte,
  sɑ̃ ʁjɛ̃ mə dəmɑ̃de ɑ̃ ʁətuʁ,
  puʁ tə ʁəmεʁsje ʒə tə dedi mɔ̃ plys bo poəmə damuʁ,
  ɑ̃n- εspeʁɑ̃ ka sɔ̃ tuʁ,
  il evεjʁa ɑ̃ twa laamuʁ kə ty mapɔʁtə- ʃakə ʒuʁ.

  dε mo puʁ twa

  aki mɔ̃ti
 • Pieds Phonétique : Le Vrai Amour

  lə=vʁε=a=muʁ 4
  sε=səl=ɥi=kɔ̃=dɔnə=sɑ̃=ʁjɛ̃=a=tɑ̃=dʁəɑ̃=ʁə=tuʁ 12
  lə=vʁε=a=muʁ 4
  sε=səl=ɥi=kɔ̃=vit=puʁ=tu=ʒuʁ 8
  lə=vʁε=sɑ̃s=dε=me 5
  sεdə=tu=dɔ=ne 4
  sεdə=sa=kʁi=fje 4
  puʁ=sa=tisfεʁə=lε=tʁəε=me 6
  ty=a=sy=mε=me 5
  ɑ̃mə=pεʁ=mε=tɑ̃=da=tɛ̃=dʁə=ma=ma=tyʁ=te 11
  sɑ̃=ʁjɛ̃mə=də=mɑ̃=de=ɑ̃=ʁə=tuʁ 8
  puʁtə=ʁə=mεʁ=sje=ʒə=tə=de=di=mɔ̃=plys=bo=po=ə=mə=da=muʁ 16
  ɑ̃=nεs=pe=ʁɑ̃=ka=sɔ̃=tuʁ 7
  il=e=vεj=ʁa=ɑ̃=twa=la=a=muʁkə=ty=ma=pɔʁ=tə=ʃa=kə=ʒuʁ 16

  dε=mo=puʁ=twa 4

  a=ki=mɔ̃=ti 4

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
08/12/2010 22:23Caynd

je lis un par un tes poèmes et plus j’avance dans ma lecture plus je suis émue...