Poeme-France : Lecture Écrit Colère

Slam : Ma Rage

Slam Colère
Publié le 11/06/2019 17:01

L'écrit contient 303 mots qui sont répartis dans 7 strophes.

Poete : Al-Khazar

Ma Rage

J’enrage
J’enrage
J’enrage dans cette colère qui est l’encrage de ma rage
J’y nage à l’intérieur comme un lion dans une cage
Les commères ne cessent de dire que j’déborde de colère
J’aimerais les faire taire sinon qu’ils quittent la Terre ferme.

J’suis envahi par la haine et la peine qui vivent en moi
Ces reines de mon être débordent, me bordent et brodent ma destinée
Estimé fou, je le fus, par ces escrocs en escorte
Par les cœurs décharnés et déchargés par la foi.

Plus de cent fois, j’ai craqué devenant un homme sans âme
La rage vit dans le sang et moi j’y nage dedans.
Elle est cette force qui forge ma belle âme d’homme
Elle est Arès qui caresse ma peau Aphrodite au vent.

Cette graine du mal règne en maître en mon âme
D’mes larmes, elle y forge sa force telle une lame
La douleur a remplacé les couleurs de la vie
Telle une couleuvre elle serpente ma ligne de vie.

Mon cœur s’enterre et se terre mon âme sage
Quand à l’horizon se profile une nouvelle crise
Alors j’suis en rage mais je n’arrive pas à tourner la page
Car de cette drogue qui me brise, je ne lâche plus prise.

Je l’aime cette haine, je l’aime avec peine
Cette actrice si triste, cette artiste qui attriste
Elle me brise le cœur, elle me grise le cœur
Ce secret m’embrase, et je rêve de le consumer.

Elle m’arrache le cœur, et dans un long râle je meurs
Que puis-je faire, sauf me taire
Je ne peux avoir de l’aide car je plaide coupable
D’avoir la flemme d’éteindre la flamme de ma rage.
 • Pieds Hyphénique: Ma Rage

  jen=ra=ge 3
  jen=ra=ge 3
  jen=rage=dans=cet=te=co=lè=re=qui=est=len=cra=ge=de=ma=rage 16
  jy=na=ge=à=lin=té=rieur=com=me=un=lion=dans=u=ne=ca=ge 16
  les=com=mères=ne=ces=sent=de=dire=que=j=dé=bor=de=de=co=lère 16
  jaime=rais=les=fai=re=tai=re=si=non=quils=quit=tent=la=ter=re=ferme 16

  jsuis=en=va=hi=par=la=haine=et=la=pei=ne=qui=vi=vent=en=moi 16
  ces=reines=de=mon=être=dé=bordent=me=bor=dent=et=bro=dent=ma=des=ti=née 17
  es=ti=mé=fou=je=le=fus=par=ces=es=crocs=en=es=cor=te 15
  par=les=cœurs=dé=char=nés=et=dé=char=gés=par=la=foi 13

  plus=de=cent=fois=jai=cra=qué=de=ve=nant=un=hom=me=sans=âme 15
  la=ra=ge=vit=dans=le=sang=et=moi=jy=na=ge=de=dans 14
  el=le=est=cette=for=ce=qui=for=ge=ma=bel=le=â=me=d=homme 16
  el=le=est=a=rès=qui=cares=se=ma=peau=a=phro=di=te=au=vent 16

  cet=te=grai=ne=du=mal=rè=gne=en=maî=tre=en=mon=âme 14
  dmes=lar=mes=el=le=y=for=ge=sa=for=ce=tel=le=u=ne=lame 16
  la=dou=leur=a=rem=pla=cé=les=cou=leurs=de=la=vie 13
  tel=le=une=cou=leu=vre=el=le=ser=pen=te=ma=li=gne=de=vie 16

  mon=cœur=sen=ter=re=et=se=ter=re=mon=â=me=sa=ge 14
  quand=à=l=ho=ri=zon=se=pro=fi=le=u=ne=nou=vel=le=crise 16
  a=lors=j=suis=en=rage=mais=je=nar=rive=pas=à=tour=ner=la=page 16
  car=de=cet=te=dro=gue=qui=me=bri=se=je=ne=lâ=che=plus=prise 16

  je=lai=me=cet=te=hai=ne=je=lai=me=a=vec=pei=ne 14
  cet=te=ac=tri=ce=si=tris=te=cet=te=ar=tis=te=qui=at=triste 16
  el=le=me=bri=se=le=cœur=el=le=me=gri=se=le=cœur 14
  ce=se=cret=mem=bra=se=et=je=rê=ve=de=le=con=su=mer 15

  el=le=mar=ra=che=le=cœur=et=dans=un=long=râ=le=je=meurs 15
  que=puis=je=fai=re=sauf=me=tai=re 9
  je=ne=peux=a=voir=de=lai=de=car=je=plai=de=cou=pa=ble 15
  da=voir=la=flem=me=dé=tein=dre=la=flam=me=de=ma=ra=ge 15
 • Phonétique : Ma Rage

  ʒɑ̃ʁaʒə
  ʒɑ̃ʁaʒə
  ʒɑ̃ʁaʒə dɑ̃ sεtə kɔlεʁə ki ε lɑ̃kʁaʒə də ma ʁaʒə
  ʒi naʒə a lɛ̃teʁjœʁ kɔmə œ̃ ljɔ̃ dɑ̃z- ynə kaʒə
  lε kɔmεʁə nə sese də diʁə kə ʒdebɔʁdə də kɔlεʁə
  ʒεməʁε lε fεʁə tεʁə sinɔ̃ kil kite la teʁə fεʁmə.

  ʒsɥiz- ɑ̃vai paʁ la-εnə e la pεnə ki vive ɑ̃ mwa
  sε ʁεnə də mɔ̃n- εtʁə debɔʁde, mə bɔʁde e bʁɔde ma dεstine
  εstime fu, ʒə lə fy, paʁ sεz- εskʁoz- ɑ̃n- εskɔʁtə
  paʁ lε kœʁ deʃaʁnez- e deʃaʁʒe paʁ la fwa.

  plys də sɑ̃ fwa, ʒε kʁake dəvənɑ̃ œ̃n- ɔmə sɑ̃z- amə
  la ʁaʒə vit dɑ̃ lə sɑ̃ e mwa ʒi naʒə dədɑ̃.
  εllə ε sεtə fɔʁsə ki fɔʁʒə ma bεllə amə dɔmə
  εllə εt- aʁε ki kaʁεsə ma po afʁɔditə o vɑ̃.

  sεtə ɡʁεnə dy mal ʁεɲə ɑ̃ mεtʁə ɑ̃ mɔ̃n- amə
  dmε laʁmə, εllə i fɔʁʒə sa fɔʁsə tεllə ynə lamə
  la dulœʁ a ʁɑ̃plase lε kulœʁ də la vi
  tεllə ynə kuləvʁə εllə sεʁpɑ̃tə ma liɲə də vi.

  mɔ̃ kœʁ sɑ̃teʁə e sə teʁə mɔ̃n- amə saʒə
  kɑ̃t- a lɔʁizɔ̃ sə pʁɔfilə ynə nuvεllə kʁizə
  alɔʁ ʒsɥiz- ɑ̃ ʁaʒə mε ʒə naʁivə pa a tuʁne la paʒə
  kaʁ də sεtə dʁɔɡ ki mə bʁizə, ʒə nə laʃə plys pʁizə.

  ʒə lεmə sεtə-εnə, ʒə lεmə avεk pεnə
  sεtə aktʁisə si tʁistə, sεtə aʁtistə ki atʁistə
  εllə mə bʁizə lə kœʁ, εllə mə ɡʁizə lə kœʁ
  sə sεkʁε mɑ̃bʁazə, e ʒə ʁεvə də lə kɔ̃syme.

  εllə maʁaʃə lə kœʁ, e dɑ̃z- œ̃ lɔ̃ ʁalə ʒə mœʁ
  kə pɥi ʒə fεʁə, sof mə tεʁə
  ʒə nə pøz- avwaʁ də lεdə kaʁ ʒə plεdə kupablə
  davwaʁ la flamə detɛ̃dʁə la flamə də ma ʁaʒə.
 • Pieds Phonétique : Ma Rage

  ʒɑ̃=ʁa=ʒə 3
  ʒɑ̃=ʁa=ʒə 3
  ʒɑ̃=ʁa=ʒə=dɑ̃=sε=tə=kɔ=lε=ʁə=ki=ε=lɑ̃=kʁa=ʒə=də=ma=ʁa=ʒə 18
  ʒi=naʒəa=lɛ̃=te=ʁjœ=ʁə=kɔ=mə=œ̃=ljɔ̃=dɑ̃=zy=nə=kaʒə 14
  lε=kɔ=mε=ʁə=nə=se=se=də=di=ʁə=kə=ʒde=bɔʁ=də=də=kɔ=lε=ʁə 18
  ʒε=mə=ʁε=lε=fε=ʁə=tε=ʁə=si=nɔ̃=kil=ki=te=la=te=ʁə=fεʁ=mə 18

  ʒsɥi=zɑ̃=va=i=paʁ=la-ε=nə=e=la=pε=nə=ki=vi=ve=ɑ̃=mwa 17
  sεʁεnə=də=mɔ̃=nεtʁə=de=bɔʁ=de=mə=bɔʁ=de=e=bʁɔ=de=ma=dεs=ti=ne 17
  εs=ti=me=fu=ʒə=lə=fy=paʁ=sε=zεs=kʁo=zɑ̃=nεs=kɔʁtə 14
  paʁ=lε=kœ=ʁə=de=ʃaʁ=ne=ze=de=ʃaʁ=ʒe=paʁ=la=fwa 14

  plys=də=sɑ̃=fwa=ʒε=kʁa=ke=də=və=nɑ̃=œ̃=nɔmə=sɑ̃=zamə 14
  la=ʁa=ʒə=vit=dɑ̃=lə=sɑ̃=e=mwa=ʒi=na=ʒə=də=dɑ̃ 14
  εllə=ε=sεtə=fɔʁ=sə=ki=fɔʁ=ʒə=ma=bεl=lə=a=mə=dɔmə 14
  εlləε=ta=ʁε=ki=ka=ʁεsə=ma=po=a=fʁɔ=di=tə=o=vɑ̃ 14

  sε=tə=ɡʁε=nə=dy=mal=ʁε=ɲə=ɑ̃=mε=tʁə=ɑ̃=mɔ̃=namə 14
  dmε=laʁmə=εl=lə=i=fɔʁ=ʒə=sa=fɔʁ=sə=tεllə=y=nə=lamə 14
  la=du=lœ=ʁə=a=ʁɑ̃=pla=se=lε=ku=lœʁ=də=la=vi 14
  tεlləynə=ku=lə=vʁə=εl=lə=sεʁ=pɑ̃=tə=ma=li=ɲə=də=vi 14

  mɔ̃=kœʁ=sɑ̃=te=ʁə=e=sə=te=ʁə=mɔ̃=na=mə=sa=ʒə 14
  kɑ̃=ta=lɔ=ʁi=zɔ̃sə=pʁɔ=fi=lə=y=nə=nu=vεl=lə=kʁizə 14
  a=lɔʁ=ʒsɥi=zɑ̃ʁaʒə=mε=ʒə=na=ʁi=və=pa=a=tuʁ=ne=lapaʒə 14
  kaʁdə=sε=tə=dʁɔɡ=ki=mə=bʁi=zə=ʒə=nə=la=ʃə=plys=pʁizə 14

  ʒə=lε=mə=sε=tə-ε=nə=ʒə=lε=mə=a=vεk=pε=nə 14
  sεtəak=tʁi=sə=si=tʁis=tə=sε=tə=aʁ=tis=tə=ki=a=tʁistə 14
  εl=lə=mə=bʁi=zə=lə=kœʁ=εl=lə=mə=ɡʁi=zə=lə=kœʁ 14
  sə=sε=kʁε=mɑ̃=bʁazə=e=ʒə=ʁε=və=də=lə=kɔ̃=sy=me 14

  εl=lə=ma=ʁaʃə=lə=kœʁ=e=dɑ̃=zœ̃=lɔ̃=ʁa=lə=ʒə=mœʁ 14
  kə=pɥi=ʒə=fε=ʁə=sof=mə=tεʁ=ə 9
  ʒə=nə=pø=za=vwaʁ=də=lε=də=kaʁ=ʒə=plε=də=ku=pablə 14
  da=vwaʁ=la=fla=mə=de=tɛ̃=dʁə=la=fla=mə=də=ma=ʁaʒə 14

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
05/07/2020Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.