Poeme-France : Lecture Écrit Vie

Poeme : Oh La Vie…

Poème Vie
Publié le 25/07/2019 18:49

L'écrit contient 353 mots qui sont répartis dans 6 strophes.

Poete : Al-Khazar

Oh La Vie…

Oh la vie si tu savais
Tout le mal que tu m’as fait
Mon cœur s’éreinte sous tes étreintes
Et j’aperçois les empreintes
De mes plus grasses craintes
Que de matières grasses j’ai peintes
Pour dissimuler mon teint
Cacher ma tristesse
Mon stress qui tresse en vitesse
Cette toile qui voile cette vérité
Que l’homme a hérité et qui ne fait qu’irrité
Ces ignobles menteurs
Qui nous embrument l’esprit avec lenteur
Dans un imaginaire univers
Où règne l’hiver.

Maintenant je compte mes larmes
Au nombre de verre qu’elle remplie
Et quand elle déborde de mon arme
Menace d’éteindre cette flamme vacillante
Qui fût rutilante, bruyante, brillante, brûlante, plein de vie
Et aujourd’hui elle s’éteint telle une âme vieillissante.

Blessure du passé pas particulièrement pensés
Blessure du passé pas particulièrement pansés,
Cette blessure cette sale souillure
Qui suinte saigne tell une sangsue
Sape toute mes forces
Ainsi que mon sang corse
Qui se décorce telle une écorce.

Quand je te dis je t’aime
Tu me renvoies de la haine
Quand de toi je veux profiter de chaque instant
Tu ne m’en laisse pas le temps
Quand à pleine dent je te croque
Tu te durcis tel un roc
Quand je te dis à quelle point tu m’es précieuse
Tu deviens tout d’un coup pernicieuse
Et d’une voix mielleuse, enjôleuse
Telle une voleuse, ou une tumeur cancéreuse
Tumultueuse, tu creuses, , tu creuses
TU CREUSES, dans ma chair creuse
Et tu me fais souffrir
Car c’est tout ce que tu as a m’offrir
Un passé remplis de mensonges
Un futur emplis d mauvais songes.

Te rappelles tu quand j’étais fort
Fort comme le fer fort comme un fort
Je fus ce phare ce pharaon
Je suis ce fous ce fantôme ce funambule
Qui fanfaronne en fanfare.

Aujourd’hui, je préféré tout oublier
Dans un silence m’emmurer
Partir en silence, avec ma conscience
M’éteindre tel Byzance, teindre mon essence
Et si cette conne de science
Ne comprend pas ce non-sens
EH BEN TANT-PIS.
 • Pieds Hyphénique: Oh La Vie…

  oh=la=vie=si=tu=sa=vais 7
  tout=le=mal=que=tu=mas=fait 7
  mon=cœur=sé=reinte=sous=tes=é=treintes 8
  et=ja=per=çois=les=em=prein=tes 8
  de=mes=plus=gras=ses=crai=ntes 7
  que=de=ma=tières=gras=ses=jai=peintes 8
  pour=dis=si=mu=ler=mon=teint 7
  ca=cher=ma=tris=tesse 5
  mon=stress=qui=tres=se=en=vi=tesse 8
  cette=toile=qui=voile=cet=te=vé=ri=té 9
  que=lhommea=hé=ri=té=et=qui=ne=fait=quir=ri=té 12
  ces=i=gno=bles=men=teurs 6
  qui=nous=em=brument=les=prit=a=vec=len=teur 10
  dans=un=i=ma=gi=naireu=ni=vers 8
  où=rè=gne=l=hi=ver 6

  main=te=nant=je=comp=te=mes=larmes 8
  au=nombre=de=verre=quel=le=rem=plie 8
  et=quand=elle=dé=borde=de=mon=arme 8
  me=nace=dé=teindre=cette=flam=me=va=cillante 9
  qui=fût=ru=ti=lante=bruyante=brillante=brû=lan=te=plein=de=vie 13
  et=au=jourdhui=elle=sé=teint=tel=leune=â=me=vieillis=sante 12

  bles=sure=du=pas=sé=pas=par=ti=cu=lière=ment=pen=sés 13
  bles=sure=du=pas=sé=pas=par=ti=cu=lière=ment=pan=sés 13
  cette=bles=sure=cet=te=sa=le=souillure 8
  qui=suinte=saigne=tell=u=ne=sang=sue 8
  sa=pe=tou=te=mes=for=ces 7
  ain=si=que=mon=sang=cor=se 7
  qui=se=dé=corce=tel=leune=é=corce 8

  quand=je=te=dis=je=tai=me 7
  tu=me=ren=voies=de=la=hai=ne 8
  quand=de=toi=je=veux=pro=fi=ter=de=cha=queins=tant 12
  tu=ne=men=lais=se=pas=le=temps 8
  quand=à=plei=ne=dent=je=te=croque 8
  tu=te=dur=cis=tel=un=roc 7
  quand=je=te=dis=à=quel=le=point=tu=mes=pré=cieuse 12
  tu=de=viens=tout=dun=coup=per=ni=cieuse 9
  et=dune=voix=miel=leuse=en=jô=leuse 8
  tel=leune=vo=leuse=ou=une=tu=meur=can=cé=reuse 11
  tu=mul=tueuse=tu=creu=ses=tu=creuses 8
  tu=creu=ses=dans=ma=chair=creu=se 8
  et=tu=me=fais=souf=frir 6
  car=cest=tout=ce=que=tu=as=a=mof=frir 10
  un=pas=sé=rem=plis=de=men=songes 8
  un=fu=tur=em=plis=d=mau=vais=songes 9

  te=rap=pel=les=tu=quand=jé=tais=fort 9
  fort=comme=le=fer=fort=com=meun=fort 8
  je=fus=ce=pha=re=ce=pha=raon 8
  je=suis=ce=fous=ce=fan=tôme=ce=fu=nam=bule 11
  qui=fan=fa=ron=ne=en=fan=fare 8

  au=jourdhui=je=pré=fé=ré=tout=ou=blier 9
  dans=un=si=len=ce=mem=mu=rer 8
  par=tir=en=si=lence=a=vec=ma=cons=cience 10
  mé=teindre=tel=by=zance=teindre=mon=es=sence 9
  et=si=cette=con=ne=de=s=cience 8
  ne=com=prend=pas=ce=non=sens 7
  eh=ben=tant=pis 4
 • Phonétique : Oh La Vie…

  ɔ la vi si ty savε
  tu lə mal kə ty ma fε
  mɔ̃ kœʁ seʁɛ̃tə su tεz- etʁɛ̃tə
  e ʒapεʁswa lεz- ɑ̃pʁɛ̃tə
  də mε plys ɡʁasə kʁɛ̃tə
  kə də matjεʁə ɡʁasə ʒε pɛ̃tə
  puʁ disimyle mɔ̃ tɛ̃
  kaʃe ma tʁistεsə
  mɔ̃ stʁεs ki tʁεsə ɑ̃ vitεsə
  sεtə twalə ki vwalə sεtə veʁite
  kə lɔmə a eʁite e ki nə fε kiʁite
  sεz- iɲɔblə mɑ̃tœʁ
  ki nuz- ɑ̃bʁymɑ̃ lεspʁi avεk lɑ̃tœʁ
  dɑ̃z- œ̃n- imaʒinεʁə ynive
  u ʁεɲə livεʁ.

  mɛ̃tənɑ̃ ʒə kɔ̃tə mε laʁmə
  o nɔ̃bʁə də veʁə kεllə ʁɑ̃pli
  e kɑ̃t- εllə debɔʁdə də mɔ̃n- aʁmə
  mənasə detɛ̃dʁə sεtə flamə vasijɑ̃tə
  ki fy ʁytilɑ̃tə, bʁyiɑ̃tə, bʁijɑ̃tə, bʁylɑ̃tə, plɛ̃ də vi
  e oʒuʁdɥi εllə setɛ̃ tεllə ynə amə vjεjisɑ̃tə.

  blesyʁə dy pase pa paʁtikyljεʁəmɑ̃ pɑ̃se
  blesyʁə dy pase pa paʁtikyljεʁəmɑ̃ pɑ̃se,
  sεtə blesyʁə sεtə salə sujyʁə
  ki sɥɛ̃tə sεɲə tεll ynə sɑ̃ɡsɥ
  sapə tutə mε fɔʁsə
  ɛ̃si kə mɔ̃ sɑ̃ kɔʁsə
  ki sə dekɔʁsə tεllə ynə ekɔʁsə.

  kɑ̃ ʒə tə di ʒə tεmə
  ty mə ʁɑ̃vwa də la-εnə
  kɑ̃ də twa ʒə vø pʁɔfite də ʃakə ɛ̃stɑ̃
  ty nə mɑ̃ lεsə pa lə tɑ̃
  kɑ̃t- a plεnə dɑ̃ ʒə tə kʁɔkə
  ty tə dyʁsi tεl œ̃ ʁɔk
  kɑ̃ ʒə tə di a kεllə pwɛ̃ ty mε pʁesjøzə
  ty dəvjɛ̃ tu dœ̃ ku pεʁnisjøzə
  e dynə vwa mjεlløzə, ɑ̃ʒoløzə
  tεllə ynə vɔløzə, u ynə tymœʁ kɑ̃seʁøzə
  tymyltɥøzə, ty kʁøzə, ty kʁøzə
  ty kʁøzə, dɑ̃ ma ʃεʁ kʁøzə
  e ty mə fε sufʁiʁ
  kaʁ sε tu sə kə ty a a mɔfʁiʁ
  œ̃ pase ʁɑ̃pli də mɑ̃sɔ̃ʒə
  œ̃ fytyʁ ɑ̃pli de movε sɔ̃ʒə.

  tə ʁapεllə ty kɑ̃ ʒetε fɔʁ
  fɔʁ kɔmə lə fεʁ fɔʁ kɔmə œ̃ fɔʁ
  ʒə fy sə faʁə sə faʁaɔ̃
  ʒə sɥi sə fus sə fɑ̃tomə sə fynɑ̃bylə
  ki fɑ̃faʁɔnə ɑ̃ fɑ̃faʁə.

  oʒuʁdɥi, ʒə pʁefeʁe tut- ublje
  dɑ̃z- œ̃ silɑ̃sə mɑ̃myʁe
  paʁtiʁ ɑ̃ silɑ̃sə, avεk ma kɔ̃sjɑ̃sə
  metɛ̃dʁə tεl bizɑ̃sə, tɛ̃dʁə mɔ̃n- esɑ̃sə
  e si sεtə kɔnə də sjɑ̃sə
  nə kɔ̃pʁɑ̃ pa sə nɔ̃ sɑ̃s
  ε bεn tɑ̃ pi.
 • Pieds Phonétique : Oh La Vie…

  ɔ=la=vi=si=ty=sa=vε 7
  tu=lə=mal=kə=ty=ma=fε 7
  mɔ̃=kœʁ=se=ʁɛ̃=tə=su=tε=ze=tʁɛ̃=tə 10
  e=ʒa=pεʁ=swa=lε=zɑ̃=pʁɛ̃=tə 8
  də=mε=plys=ɡʁa=sə=kʁɛ̃=tə 7
  kə=də=ma=tjεʁ=ə=ɡʁa=sə=ʒε=pɛ̃=tə 10
  puʁ=di=si=my=le=mɔ̃=tɛ̃ 7
  ka=ʃe=ma=tʁis=tε=sə 6
  mɔ̃=stʁε=sə=ki=tʁε=sə=ɑ̃=vi=tε=sə 10
  sεtə=twalə=ki=vwa=lə=sε=tə=ve=ʁi=te 10
  kə=lɔməa=e=ʁi=te=e=kinə=fε=ki=ʁi=te 11
  sε=zi=ɲɔ=blə=mɑ̃=tœ=ʁə 7
  ki=nu=zɑ̃=bʁy=mɑ̃=lεs=pʁi=a=vεk=lɑ̃=tœʁ 11
  dɑ̃=zœ̃=ni=ma=ʒi=nε=ʁə=y=ni=veʁ 10
  u=ʁε=ɲə=li=vεʁ 5

  mɛ̃=tə=nɑ̃=ʒə=kɔ̃=tə=mε=la=ʁmə 9
  o=nɔ̃=bʁə=də=ve=ʁə=kεl=lə=ʁɑ̃=pli 10
  e=kɑ̃=tεl=lə=de=bɔʁ=də=də=mɔ̃=naʁmə 10
  mə=nasə=de=tɛ̃dʁə=sεtə=fla=mə=va=si=jɑ̃tə 10
  ki=fy=ʁytilɑ̃tə=bʁy=i=ɑ̃=tə=bʁi=jɑ̃=tə=bʁy=lɑ̃=tə=plɛ̃=də=vi 16
  e=o=ʒuʁ=dɥiεllə=se=tɛ̃=tεl=ləynəamə=vjε=jisɑ̃tə 10

  ble=syʁə=dy=pase=pa=paʁ=ti=ky=ljεʁə=mɑ̃=pɑ̃se 11
  ble=syʁə=dy=pase=pa=paʁ=ti=ky=ljεʁə=mɑ̃=pɑ̃se 11
  sεtə=ble=sy=ʁə=sε=tə=sa=lə=su=jyʁə 10
  ki=sɥɛ̃=tə=sε=ɲə=tεll=y=nə=sɑ̃ɡsɥ 9
  sa=pə=tu=tə=mε=fɔʁ=sə 7
  ɛ̃=si=kə=mɔ̃=sɑ̃=kɔʁ=sə 7
  kisə=de=kɔʁ=sə=tεl=lə=y=nə=e=kɔʁsə 10

  kɑ̃=ʒə=tə=di=ʒə=tε=mə 7
  ty=mə=ʁɑ̃=vwa=də=la-ε=nə 8
  kɑ̃də=twaʒə=vø=pʁɔ=fi=te=də=ʃa=kəɛ̃s=tɑ̃ 10
  ty=nə=mɑ̃=lε=sə=pa=lə=tɑ̃ 8
  kɑ̃=ta=plε=nə=dɑ̃=ʒə=tə=kʁɔ=kə 9
  ty=tə=dyʁ=si=tεl=œ̃=ʁɔk 7
  kɑ̃ʒə=tə=di=a=kεllə=pwɛ̃=ty=mε=pʁe=sjøzə 10
  ty=də=vjɛ̃=tu=dœ̃=ku=pεʁ=ni=sjø=zə 10
  e=dy=nə=vwa=mjεl=lø=zə=ɑ̃=ʒo=løzə 10
  tεlləynə=vɔløzə=u=y=nə=ty=mœʁ=kɑ̃=se=ʁøzə 10
  ty=myl=tɥø=zə=ty=kʁø=zə=ty=kʁø=zə 10
  ty=kʁø=zə=dɑ̃=ma=ʃεʁ=kʁø=zə 8
  e=ty=mə=fε=su=fʁiʁ 6
  kaʁ=sε=tu=sə=kə=ty=a=a=mɔ=fʁiʁ 10
  œ̃=pa=se=ʁɑ̃=pli=də=mɑ̃=sɔ̃=ʒə 9
  œ̃=fy=tyʁ=ɑ̃=pli=de=mo=vε=sɔ̃=ʒə 10

  tə=ʁa=pεl=lə=ty=kɑ̃=ʒe=tε=fɔʁ 9
  fɔʁ=kɔ=mə=lə=fεʁ=fɔʁ=kɔ=mə=œ̃=fɔʁ 10
  ʒə=fy=sə=fa=ʁə=sə=fa=ʁa=ɔ̃ 9
  ʒə=sɥisə=fus=sə=fɑ̃=to=mə=sə=fy=nɑ̃bylə 10
  ki=fɑ̃=fa=ʁɔ=nə=ɑ̃=fɑ̃=fa=ʁə 9

  o=ʒuʁ=dɥi=ʒə=pʁe=fe=ʁe=tu=tu=blje 10
  dɑ̃=zœ̃=si=lɑ̃=sə=mɑ̃=my=ʁe 8
  paʁ=tiʁ=ɑ̃=si=lɑ̃sə=a=vεk=ma=kɔ̃=sjɑ̃sə 10
  me=tɛ̃dʁə=tεl=bi=zɑ̃sə=tɛ̃=dʁə=mɔ̃=ne=sɑ̃sə 10
  e=si=sε=tə=kɔ=nə=də=sj=ɑ̃=sə 10
  nə=kɔ̃=pʁɑ̃=pa=sə=nɔ̃=sɑ̃s 7
  ε=bεn=tɑ̃=pi 4

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
26/07/2019 16:47Tulipe Noire

Touchant et bien dit ton joli écrit.