Poeme : Ne Crie Pas Maman

Ne Crie Pas Maman

C’est la guerre
Mes playmobils volent en l’air
Ma chambre est un champ de bataille
Même mon petit train déraille
Maman va crier
Ma chambre n’est pas rangée
On est Samedi
Je n’ai pas école aujourd’hui
J’ai des devoirs
J’aimerais les faire plutôt ce soir
Maman va crier
Je n’ai pas travaillé
D’ailleurs Maman m’appelle
En tremblant je me rapproche d’elle
Ouf ! ! c’était juste pour le pain
Je vais en chercher, ce n’est pas loin
Maman ma crié
De ne pas trainer
Il fait beau ce matin
Je n’ai pas froid aux mains
Le soleil tape sur ma tête
J’aurais du mettre une casquette

Maman va crier
Je me suis mal habillé
Le pain est encore fumant
Il me brule un peu quand je le tiens
Je dois tout le temps changer de main
Ça m’empêche de regarder devant
Maman va…
Le pain ma glissé des mains
Il est par terre, un peu plus loin
Pendant un instant j’ai eu mal partout
Mais je ne sens plus rien tout d’un coup
Maman va crier
Le pain m’a échappé
Surement à autre chose je pensais
En voulant traverser
Évidement je n’ai pas regardé…
C’est une voiture qui m’a renversé
Maman va crier
Mon pull est déchiré
D’ailleurs Maman arrive en courant
Bousculant les gens groupés autour de moi
Elle se jette par terre en pleurant
Et me serre fort contre elle tendrement

S’il te plait Maman, ne crie pas
Je suis fatigué de tout ça
Je veut juste rester là, dans tes bras
Te dire que je t’aime, mais tu ne m’entend pas
Je n’ai pas rangé ma chambre avant de m’en aller
Je n’ai pas fait mes devoirs non plus
Tu aurais pu encore me crier
Mais de là haut je ne t’entend plus
Nous n’avons pas pris le temps toi et moi
De se couvrir de baiser
De se dire je t’aime un million de fois
Maintenant c’est trop tard, je doit me retirer
Maman va pleurer
Je ne pourrais plus jamais rentrer

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Ne Crie Pas Maman

  cest=la=gue=rre 4
  mes=play=mo=bils=vo=lent=en=lair 8
  ma=cham=bre=est=un=champ=de=ba=tail=le 10
  mê=me=mon=pe=tit=train=dé=rail=le 9
  ma=man=va=cri=er 5
  ma=cham=bre=nest=pas=ran=gée 7
  on=est=sa=me=di 5
  je=nai=pas=é=co=le=au=jourd=hui 9
  jai=des=de=voirs 4
  jai=me=rais=les=fai=re=plu=tôt=ce=soir 10
  ma=man=va=cri=er 5
  je=nai=pas=tra=vail=lé 6
  dail=leurs=ma=man=map=pelle 6
  en=trem=blant=je=me=rap=pro=che=delle 9
  ouf=cé=tait=jus=te=pour=le=pain 8
  je=vais=en=cher=cher=ce=nest=pas=loin 9
  ma=man=ma=cri=é 5
  de=ne=pas=trai=ner 5
  il=fait=beau=ce=ma=tin 6
  je=nai=pas=froid=aux=mains 6
  le=so=leil=ta=pe=sur=ma=tê=te 9
  jau=rais=du=met=tre=u=ne=cas=quet=te 10

  ma=man=va=cri=er 5
  je=me=suis=mal=ha=bil=lé 7
  le=pain=est=en=co=re=fu=mant 8
  il=me=bru=le=un=peu=quand=je=le=tiens 10
  je=dois=tout=le=temps=chan=ger=de=main 9
  ça=mem=pê=che=de=re=gar=der=de=vant 10
  ma=man=va 3
  le=pain=ma=glis=sé=des=mains 7
  il=est=par=ter=re=un=peu=plus=loin 9
  pen=dant=un=ins=tant=jai=eu=mal=par=tout 10
  mais=je=ne=sens=plus=rien=tout=dun=coup 9
  ma=man=va=cri=er 5
  le=pain=ma=é=chap=pé 6
  sur=ement=à=au=tre=cho=se=je=pen=sais 10
  en=vou=lant=tra=ver=ser 6
  évi=de=ment=je=nai=pas=re=gar=dé 9
  cest=u=ne=voi=ture=qui=ma=ren=ver=sé 10
  ma=man=va=cri=er 5
  mon=pull=est=dé=chi=ré 6
  dail=leurs=ma=man=ar=ri=ve=en=cou=rant 10
  bous=cu=lant=les=gens=grou=pés=au=tour=de=moi 11
  el=le=se=jette=par=ter=re=en=pleu=rant 10
  et=me=serre=fort=con=tre=elle=ten=dre=ment 10

  sil=te=plait=ma=man=ne=crie=pas 8
  je=suis=fa=ti=gué=de=tout=ça 8
  je=veut=jus=te=res=ter=là=dans=tes=bras 10
  te=dire=que=je=taime=mais=tu=ne=men=tend=pas 11
  je=nai=pas=ran=gé=ma=chambrea=vant=de=men=al=ler 12
  je=nai=pas=fait=mes=de=voirs=non=plus 9
  tu=au=rais=pu=en=co=re=me=cri=er 10
  mais=de=là=haut=je=ne=ten=tend=plus 9
  nous=na=vons=pas=pris=le=temps=toi=et=moi 10
  de=se=cou=vrir=de=bai=ser 7
  de=se=dire=je=tai=meun=mil=lion=de=fois 10
  mainte=nant=cest=trop=tard=je=doit=me=re=ti=rer 11
  ma=man=va=pleu=rer 5
  je=ne=pour=rais=plus=ja=mais=ren=trer 9
 • Phonétique : Ne Crie Pas Maman

  sε la ɡeʁə
  mε plεmɔbil vɔle ɑ̃ lεʁ
  ma ʃɑ̃bʁə εt- œ̃ ʃɑ̃ də batajə
  mεmə mɔ̃ pəti tʁɛ̃ deʁajə
  mamɑ̃ va kʁje
  ma ʃɑ̃bʁə nε pa ʁɑ̃ʒe
  ɔ̃n- ε samədi
  ʒə nε pa ekɔlə oʒuʁdɥi
  ʒε dε dəvwaʁ
  ʒεməʁε lε fεʁə plyto sə swaʁ
  mamɑ̃ va kʁje
  ʒə nε pa tʁavaje
  dajœʁ mamɑ̃ mapεllə
  ɑ̃ tʁɑ̃blɑ̃ ʒə mə ʁapʁoʃə dεllə
  uf ! ! setε ʒystə puʁ lə pɛ̃
  ʒə vεz- ɑ̃ ʃεʁʃe, sə nε pa lwɛ̃
  mamɑ̃ ma kʁje
  də nə pa tʁεne
  il fε bo sə matɛ̃
  ʒə nε pa fʁwa o mɛ̃
  lə sɔlεj tapə syʁ ma tεtə
  ʒoʁε dy mεtʁə ynə kaskεtə

  mamɑ̃ va kʁje
  ʒə mə sɥi mal-abije
  lə pɛ̃ εt- ɑ̃kɔʁə fymɑ̃
  il mə bʁylə œ̃ pø kɑ̃ ʒə lə tjɛ̃
  ʒə dwa tu lə tɑ̃ ʃɑ̃ʒe də mɛ̃
  sa mɑ̃pεʃə də ʁəɡaʁde dəvɑ̃
  mamɑ̃ va…
  lə pɛ̃ ma ɡlise dε mɛ̃
  il ε paʁ teʁə, œ̃ pø plys lwɛ̃
  pɑ̃dɑ̃ œ̃n- ɛ̃stɑ̃ ʒε y mal paʁtu
  mε ʒə nə sɑ̃s plys ʁjɛ̃ tu dœ̃ ku
  mamɑ̃ va kʁje
  lə pɛ̃ ma eʃape
  syʁəmɑ̃ a otʁə ʃozə ʒə pɑ̃sε
  ɑ̃ vulɑ̃ tʁavεʁse
  evidəmɑ̃ ʒə nε pa ʁəɡaʁde…
  sεt- ynə vwatyʁə ki ma ʁɑ̃vεʁse
  mamɑ̃ va kʁje
  mɔ̃ pyl ε deʃiʁe
  dajœʁ mamɑ̃ aʁivə ɑ̃ kuʁɑ̃
  buskylɑ̃ lε ʒɑ̃ ɡʁupez- otuʁ də mwa
  εllə sə ʒεtə paʁ teʁə ɑ̃ pləʁɑ̃
  e mə seʁə fɔʁ kɔ̃tʁə εllə tɑ̃dʁəmɑ̃

  sil tə plε mamɑ̃, nə kʁi pa
  ʒə sɥi fatiɡe də tu sa
  ʒə vø ʒystə ʁεste la, dɑ̃ tε bʁa
  tə diʁə kə ʒə tεmə, mε ty nə mɑ̃tɑ̃ pa
  ʒə nε pa ʁɑ̃ʒe ma ʃɑ̃bʁə avɑ̃ də mɑ̃n- ale
  ʒə nε pa fε mε dəvwaʁ nɔ̃ plys
  ty oʁε py ɑ̃kɔʁə mə kʁje
  mε də la-o ʒə nə tɑ̃tɑ̃ plys
  nu navɔ̃ pa pʁi lə tɑ̃ twa e mwa
  də sə kuvʁiʁ də bεze
  də sə diʁə ʒə tεmə œ̃ miljɔ̃ də fwa
  mɛ̃tənɑ̃ sε tʁo taʁ, ʒə dwa mə ʁətiʁe
  mamɑ̃ va pləʁe
  ʒə nə puʁʁε plys ʒamε ʁɑ̃tʁe
 • Syllabes Phonétique : Ne Crie Pas Maman

  sε=la=ɡe=ʁə 4
  mε=plε=mɔ=bil=vɔ=le=ɑ̃=lεʁ 8
  ma=ʃɑ̃=bʁə=ε=tœ̃=ʃɑ̃=də=ba=ta=jə 10
  mε=mə=mɔ̃=pə=ti=tʁɛ̃=de=ʁa=jə 9
  ma=mɑ̃=va=kʁj=e 5
  ma=ʃɑ̃=bʁə=nε=pa=ʁɑ̃=ʒe 7
  ɔ̃=nε=sa=mə=di 5
  ʒə=nε=pa=e=kɔ=lə=o=ʒuʁ=dɥi 9
  ʒε=dε=də=vwaʁ 4
  ʒε=mə=ʁε=lε=fε=ʁə=ply=to=sə=swaʁ 10
  ma=mɑ̃=va=kʁj=e 5
  ʒə=nε=pa=tʁa=va=j=e 7
  da=jœ=ʁə=ma=mɑ̃=ma=pεl=lə 8
  ɑ̃=tʁɑ̃=blɑ̃=ʒə=mə=ʁa=pʁo=ʃə=dεl=lə 10
  uf=se=tε=ʒys=tə=puʁ=lə=pɛ̃ 8
  ʒə=vε=zɑ̃=ʃεʁ=ʃe=sə=nε=pa=lwɛ̃ 9
  ma=mɑ̃=ma=kʁj=e 5
  də=nə=pa=tʁε=ne 5
  il=fε=bo=sə=ma=tɛ̃ 6
  ʒə=nε=pa=fʁwa=o=mɛ̃ 6
  lə=sɔ=lεj=ta=pə=syʁ=ma=tε=tə 9
  ʒo=ʁε=dy=mε=tʁə=y=nə=kas=kε=tə 10

  ma=mɑ̃=va=kʁj=e 5
  ʒə=mə=sɥi=mal-a=bi=j=e 8
  lə=pɛ̃=ε=tɑ̃=kɔ=ʁə=fy=mɑ̃ 8
  il=mə=bʁy=lə=œ̃=pø=kɑ̃=ʒə=lə=tjɛ̃ 10
  ʒə=dwa=tu=lə=tɑ̃=ʃɑ̃=ʒe=də=mɛ̃ 9
  sa=mɑ̃=pε=ʃə=də=ʁə=ɡaʁ=de=də=vɑ̃ 10
  ma=mɑ̃=va 3
  lə=pɛ̃=ma=ɡli=se=dε=mɛ̃ 7
  il=ε=paʁ=te=ʁə=œ̃=pø=plys=lwɛ̃ 9
  pɑ̃=dɑ̃=œ̃=nɛ̃s=tɑ̃=ʒε=y=mal=paʁ=tu 10
  mε=ʒə=nə=sɑ̃s=plys=ʁj=ɛ̃=tu=dœ̃=ku 10
  ma=mɑ̃=va=kʁj=e 5
  lə=pɛ̃=ma=e=ʃa=pe 6
  sy=ʁə=mɑ̃=a=otʁə=ʃo=zə=ʒə=pɑ̃=sε 10
  ɑ̃=vu=lɑ̃=tʁa=vεʁ=se 6
  e=vi=də=mɑ̃=ʒə=nε=pa=ʁə=ɡaʁ=de 10
  sε=ty=nə=vwa=tyʁə=ki=ma=ʁɑ̃=vεʁ=se 10
  ma=mɑ̃=va=kʁj=e 5
  mɔ̃=pyl=ε=de=ʃi=ʁe 6
  da=jœʁ=ma=mɑ̃=a=ʁi=və=ɑ̃=ku=ʁɑ̃ 10
  bus=ky=lɑ̃=lε=ʒɑ̃=ɡʁu=pe=zo=tuʁdə=mwa 10
  εl=lə=sə=ʒεtə=paʁ=te=ʁə=ɑ̃=plə=ʁɑ̃ 10
  e=mə=seʁə=fɔʁ=kɔ̃tʁə=εl=lə=tɑ̃=dʁə=mɑ̃ 10

  sil=tə=plε=ma=mɑ̃=nə=kʁi=pa 8
  ʒə=sɥi=fa=ti=ɡe=də=tu=sa 8
  ʒə=vø=ʒys=tə=ʁεs=te=la=dɑ̃=tε=bʁa 10
  tə=diʁə=kə=ʒə=tεmə=mε=ty=nə=mɑ̃=tɑ̃=pa 11
  ʒə=nε=pa=ʁɑ̃=ʒe=ma=ʃɑ̃bʁəa=vɑ̃=də=mɑ̃=na=le 12
  ʒə=nε=pa=fε=mε=də=vwaʁ=nɔ̃=plys 9
  ty=o=ʁε=py=ɑ̃=kɔ=ʁə=mə=kʁj=e 10
  mε=də=la-o=ʒə=nə=tɑ̃=tɑ̃=plys 9
  nu=na=vɔ̃=pa=pʁi=lə=tɑ̃=twa=e=mwa 10
  də=sə=ku=vʁiʁ=də=bε=ze 7
  də=sə=diʁə=ʒə=tε=məœ̃=mi=ljɔ̃=də=fwa 10
  mɛ̃tə=nɑ̃=sε=tʁo=taʁ=ʒə=dwa=məʁə=ti=ʁe 10
  ma=mɑ̃=va=plə=ʁe 5
  ʒə=nə=puʁ=ʁε=plys=ʒa=mε=ʁɑ̃=tʁe 9

PostScriptum

Un matin je suis parti pour mon travail en colère contre mes enfants, cela arrive, et en route dans la voiture je me suis dit « c est trop bête, si jamais il arrivait malheur à l’un d’eux je m’en voudrais de les avoirs quittés en colère »… alors autant dire je t’aime autant de fois que possible, car on ne sait jamais

Récompense

1
0
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
14/12/2011 13:36Lueur D'espoir

magnifique! j’adore la chute et je suis d’accord on devrait se dire des mots doux plus souvent

Auteur de Poésie
02/01/2012 09:47Départbis

Attendrissant et bouleversant.