Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : Plus De Sens…

Poème - Sans Thème -
Publié le 03/04/2012 11:48

L'écrit contient 124 mots qui sont répartis dans 5 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : Alyssandre

Plus De Sens…

J’aimerais que l’on me dise
Qu’existe cette terre promise
Où je ne serais plus soumise
A cette douleur qui me vise.

J’aimerais pouvoir croire
Qu’il reste toujours de l’espoir
Je veux enfin sortir de ce trou noir
Et observer les étoiles chaque soir.

Je ne supporte plus cette prison
Qui élimine mes passions
Je ne supporte plus cette tension
Qui m’oblige à la soumission.

Je veux enfin briser ces chaines
Qui me lie à leur haine
Je veux crier ma peine
S’il le faut me couper les veines.

Je ne veux plus de cette souffrance
Qui a tué mon enfance
Je veux retrouver ma libre innocence
Loin de cette guerre qui n’a plus de sens.
 • Pieds Hyphénique: Plus De Sens…

  jai=me=rais=que=lon=me=di=se 8
  quexis=te=cet=te=ter=re=pro=mise 8
  où=je=ne=se=rais=plus=sou=mise 8
  a=cet=te=dou=leur=qui=me=vise 8

  jai=me=rais=pou=voir=croi=re 7
  quil=res=te=tou=jours=de=les=poir 8
  je=veux=en=fin=sor=tir=de=ce=trou=noir 10
  et=ob=ser=ver=les=é=toiles=cha=que=soir 10

  je=ne=sup=porte=plus=cet=te=pri=son 9
  qui=é=li=mi=ne=mes=pas=sions 8
  je=ne=sup=porte=plus=cet=te=ten=sion 9
  qui=mo=blige=à=la=sou=mis=sion 8

  je=veux=en=fin=bri=ser=ces=chaines 8
  qui=me=lie=à=leur=hai=ne 7
  je=veux=cri=er=ma=pei=ne 7
  sil=le=faut=me=cou=per=les=veines 8

  je=ne=veux=plus=de=cette=souf=france 8
  qui=a=tué=mon=en=fan=ce 7
  je=veux=re=trou=ver=ma=librein=no=cence 9
  loin=de=cette=guerre=qui=na=plus=de=sens 9
 • Phonétique : Plus De Sens…

  ʒεməʁε kə lɔ̃ mə dizə
  kεɡzistə sεtə teʁə pʁɔmizə
  u ʒə nə səʁε plys sumizə
  a sεtə dulœʁ ki mə vizə.

  ʒεməʁε puvwaʁ kʁwaʁə
  kil ʁεstə tuʒuʁ də lεspwaʁ
  ʒə vøz- ɑ̃fɛ̃ sɔʁtiʁ də sə tʁu nwaʁ
  e ɔpsεʁve lεz- etwalə ʃakə swaʁ.

  ʒə nə sypɔʁtə plys sεtə pʁizɔ̃
  ki eliminə mε pasjɔ̃
  ʒə nə sypɔʁtə plys sεtə tɑ̃sjɔ̃
  ki mɔbliʒə a la sumisjɔ̃.

  ʒə vøz- ɑ̃fɛ̃ bʁize sε ʃεnə
  ki mə li a lœʁ-εnə
  ʒə vø kʁje ma pεnə
  sil lə fo mə kupe lε vεnə.

  ʒə nə vø plys də sεtə sufʁɑ̃sə
  ki a tye mɔ̃n- ɑ̃fɑ̃sə
  ʒə vø ʁətʁuve ma libʁə inɔsɑ̃sə
  lwɛ̃ də sεtə ɡeʁə ki na plys də sɑ̃s.
 • Pieds Phonétique : Plus De Sens…

  ʒε=mə=ʁε=kə=lɔ̃=mə=di=zə 8
  kεɡ=zis=tə=sεtə=te=ʁə=pʁɔ=mizə 8
  u=ʒə=nə=sə=ʁε=plys=su=mizə 8
  a=sε=tə=du=lœʁ=ki=mə=vizə 8

  ʒε=mə=ʁε=pu=vwaʁ=kʁwa=ʁə 7
  kil=ʁεs=tə=tu=ʒuʁ=də=lεs=pwaʁ 8
  ʒə=vø=zɑ̃=fɛ̃=sɔʁ=tiʁ=də=sə=tʁu=nwaʁ 10
  e=ɔp=sεʁ=ve=lε=ze=twalə=ʃa=kə=swaʁ 10

  ʒə=nə=sy=pɔʁtə=plys=sε=tə=pʁi=zɔ̃ 9
  ki=e=li=mi=nə=mε=pa=sjɔ̃ 8
  ʒə=nə=sy=pɔʁtə=plys=sε=tə=tɑ̃=sjɔ̃ 9
  ki=mɔ=bliʒə=a=la=su=mi=sjɔ̃ 8

  ʒə=vø=zɑ̃=fɛ̃=bʁi=ze=sε=ʃεnə 8
  ki=mə=li=a=lœʁ-ε=nə 7
  ʒə=vø=kʁj=e=ma=pε=nə 7
  sil=lə=fo=mə=ku=pe=lε=vεnə 8

  ʒə=nə=vø=plys=də=sεtə=su=fʁɑ̃sə 8
  ki=a=ty=e=mɔ̃=nɑ̃=fɑ̃=sə 8
  ʒə=vøʁə=tʁu=ve=ma=li=bʁə=i=nɔ=sɑ̃sə 10
  lwɛ̃də=sε=tə=ɡe=ʁə=ki=na=plys=də=sɑ̃s 10

Récompense

0
1
0

Texte des commentateurs

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
03/04/2012 12:42Tulipe Noire

Tout ce que je puisse dire, Magnifique!!!!