Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Le Malheur En Abonné

Poème Amour
Publié le 29/06/2004 00:00

L'écrit contient 200 mots qui sont répartis dans 9 strophes.

Poete : Amandine (U)

Le Malheur En Abonné

Les larme a rentenir, sourire forcée
Je m’avance tête levé

Devant toi aucun regret ni doute ni mauvaises pensés
Je marche tranquillement le visage joyeux mais…

Si tu savais que dans ces instant tout autour de moi s’écroule et se vide
Si tu savais mes sentiment encore a jours et invincible

Je t’aime et tu le sais joue avec moi
C’est amusant je crois pour toi

Je t’ai tout donné peut etre trop aimée
Mon corps, mon ame et mon esprit tu ma tous prit

Pour enfin tout gacher ces huit mois que j’espère passez avec toi
Pour 10minutes même pas de plaisir, ta pas était sincère sur ce coup la

Ma laissant seule abandonné
Avec pour seule penser que tu m’a trompé

Amour de toujours pour moi
Fille de passage pour toi
Vasy dort bien se soir
Mais ne t’étonne pas qui va pleuvoir
Car se serra Dieu qui ressentira le malheur d’une personne oui de moi
Le malheur mutliplié a l’infinie et même lui pleurera

Fin du poême
Fin d’une vrais histoire d’amour
Fin du tragique sort
Fin d’une fille amoureuse
Fin d’une vie
 • Pieds Hyphénique: Le Malheur En Abonné

  les=lar=mea=rente=nir=sou=ri=re=for=cée 10
  je=ma=vance=tê=te=le=vé 7

  de=vant=toi=au=cun=re=gret=ni=doute=ni=mau=vai=ses=pen=sés 15
  je=mar=che=tran=quille=ment=le=vi=sage=joy=eux=mais 12

  si=tu=sa=vais=que=dans=ces=ins=tant=tout=au=tour=de=moi=sé=crouleet=se=vide 18
  si=tu=sa=vais=mes=sen=ti=ment=en=co=re=a=jours=et=in=vin=ci=ble 18

  je=tai=me=et=tu=le=sais=joue=a=vec=moi 11
  cest=a=mu=sant=je=crois=pour=toi 8

  je=tai=tout=don=né=peut=e=tre=trop=ai=mée 11
  mon=corps=mon=a=me=et=mon=es=prit=tu=ma=tous=prit 13

  pour=en=fin=tout=ga=cher=ces=hu=it=mois=que=jes=père=pas=sez=a=vec=toi 18
  pour=dix=mi=nutes=mê=me=pas=de=plai=sir=ta=pas=é=tait=sin=cè=re=sur=ce=coup=la 21

  ma=lais=sant=seu=le=a=ban=don=né 9
  a=vec=pour=seu=le=pen=ser=que=tu=ma=trom=pé 12

  amour=de=tou=jours=pour=moi 6
  fi=lle=de=pas=sa=ge=pour=toi 8
  va=sy=dort=bien=se=soir 6
  mais=ne=té=ton=ne=pas=qui=va=pleu=voir 10
  car=se=ser=ra=dieu=qui=res=sen=ti=ra=le=malheur=dune=per=son=neoui=de=moi 18
  le=mal=heur=mut=li=pli=é=a=lin=fi=nie=et=mê=me=lui=pleu=re=ra 18

  fin=du=poê=me 4
  fin=du=ne=vrais=his=toi=re=da=mour 9
  fin=du=tra=gi=que=sort 6
  fin=du=ne=fi=lle=a=mou=reu=se 9
  fin=du=ne=vie 4
 • Phonétique : Le Malheur En Abonné

  lε laʁmə a ʁɑ̃təniʁ, suʁiʁə fɔʁse
  ʒə mavɑ̃sə tεtə ləve

  dəvɑ̃ twa okœ̃ ʁəɡʁε ni dutə ni movεzə pɑ̃se
  ʒə maʁʃə tʁɑ̃kjmɑ̃ lə vizaʒə ʒwajø mε…

  si ty savε kə dɑ̃ sεz- ɛ̃stɑ̃ tut- otuʁ də mwa sekʁulə e sə vidə
  si ty savε mε sɑ̃timɑ̃ ɑ̃kɔʁə a ʒuʁz- e ɛ̃vɛ̃siblə

  ʒə tεmə e ty lə sε ʒu avεk mwa
  sεt- amyzɑ̃ ʒə kʁwa puʁ twa

  ʒə tε tu dɔne pø εtʁə tʁo εme
  mɔ̃ kɔʁ, mɔ̃n- amə e mɔ̃n- εspʁi ty ma tus pʁi

  puʁ ɑ̃fɛ̃ tu ɡaʃe sεz- ɥi mwa kə ʒεspεʁə pasez- avεk twa
  puʁ di- minytə mεmə pa də plεziʁ, ta pa etε sɛ̃sεʁə syʁ sə ku la

  ma lεsɑ̃ sələ abɑ̃dɔne
  avεk puʁ sələ pɑ̃se kə ty ma tʁɔ̃pe

  amuʁ də tuʒuʁ puʁ mwa
  fijə də pasaʒə puʁ twa
  vazi dɔʁ bjɛ̃ sə swaʁ
  mε nə tetɔnə pa ki va pləvwaʁ
  kaʁ sə seʁa djø ki ʁəsɑ̃tiʁa lə malœʁ dynə pεʁsɔnə ui də mwa
  lə malœʁ mytliplje a lɛ̃fini e mεmə lɥi pləʁəʁa

  fɛ̃ dy pɔεmə
  fɛ̃ dynə vʁεz- istwaʁə damuʁ
  fɛ̃ dy tʁaʒikə sɔʁ
  fɛ̃ dynə fijə amuʁøzə
  fɛ̃ dynə vi
 • Pieds Phonétique : Le Malheur En Abonné

  lε=laʁ=mə=a=ʁɑ̃=tə=niʁ=su=ʁi=ʁə=fɔʁ=se 12
  ʒə=ma=vɑ̃=sə=tε=tə=lə=ve 8

  də=vɑ̃=twa=o=kœ̃=ʁə=ɡʁε=ni=dutə=ni=mo=vε=zə=pɑ̃se 14
  ʒə=maʁ=ʃə=tʁɑ̃k=jmɑ̃=lə=vi=za=ʒə=ʒwa=jø=mε 12

  si=ty=sa=vεkə=dɑ̃=sε=zɛ̃s=tɑ̃=tu=to=tuʁ=də=mwa=se=kʁu=ləe=sə=vidə 18
  si=ty=sa=vε=mε=sɑ̃=ti=mɑ̃=ɑ̃=kɔʁəa=ʒuʁ=ze=ɛ̃=vɛ̃=siblə 15

  ʒə=tε=mə=e=ty=lə=sε=ʒu=a=vεk=mwa 11
  sε=ta=my=zɑ̃=ʒə=kʁwa=puʁ=twa 8

  ʒə=tε=tu=dɔ=ne=pø=ε=tʁə=tʁo=ε=me 11
  mɔ̃=kɔʁ=mɔ̃=namə=e=mɔ̃=nεs=pʁi=ty=ma=tus=pʁi 12

  puʁ=ɑ̃=fɛ̃=tu=ɡa=ʃe=sεz=ɥi=mwakə=ʒεs=pε=ʁə=pa=se=za=vεk=twa 17
  puʁ=di=mi=nytə=mε=mə=pa=də=plε=ziʁ=ta=pa=e=tε=sɛ̃=sε=ʁə=syʁ=sə=ku=la 21

  ma=lε=sɑ̃=sə=lə=a=bɑ̃=dɔ=ne 9
  a=vεk=puʁ=sə=lə=pɑ̃=se=kə=ty=ma=tʁɔ̃=pe 12

  a=muʁ=də=tu=ʒuʁ=puʁ=mwa 7
  fi=jə=də=pa=sa=ʒə=puʁ=twa 8
  va=zi=dɔʁ=bj=ɛ̃=sə=swaʁ 7
  mε=nə=te=tɔ=nə=pa=ki=va=plə=vwaʁ 10
  kaʁsə=se=ʁa=djø=ki=ʁə=sɑ̃=ti=ʁa=lə=ma=lœʁ=dy=nə=pεʁ=sɔ=nəui=də=mwa 19
  lə=ma=lœʁ=my=tli=plje=a=lɛ̃=fi=ni=e=mεmə=lɥi=plœ=ʁə=ʁa 16

  fɛ̃=dy=pɔ=ε=mə 5
  fɛ̃=dy=nə=vʁε=zis=twa=ʁə=da=muʁ 9
  fɛ̃=dy=tʁa=ʒi=kə=sɔʁ 6
  fɛ̃=dy=nə=fi=jə=a=mu=ʁøzə 8
  fɛ̃=dy=nə=vi 4

PostScriptum

Les larme a rentenir, sourire forcée
Je m’avance tête levé
nan c tro dure

LE MALHEUR EN ABONNé est ma phrase ^préféré elle di tou simplemen el di qu’on en est abonné pour la vie

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
29/06/2004 00:00Cindy Limpens

Très beau. . Mais ne t’inquietes pas tu trouveras ton homme, celui qui te merite et qui saura te rendre heureuse. . . Je suppose qu’il faut prendre des risques pour le trouver. . .