Poeme-France : Lecture Écrit Amitié

Poeme : Naissance D’Une Amitié

Poème Amitié
Publié le 31/01/2020 14:08

L'écrit contient 332 mots qui sont répartis dans 9 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : Âme Perdue

A Propos du Poeme

Un poème écrit par 🌹jeromebx🌹 et
🌹Âme perdue🌹 😊
ce fut un plaisir d’écrire avec vous jeromebx c’était une agréable expérience et je vous en remercie ☺️☺️☺️

Naissance D’Une Amitié

Je cherche une femme qui parle d’amour,
Pourriez-vous m’aider à croiser son chemin ?
J’ai besoin d’elle pour un aller sans retour,
Je veux sentir son cœur dans le creux de mes mains.

Il est temps pour moi de trouver mon âme-sœur,
Comment dois-je faire pour oser l’embrasser ?
Je vous aiderai à mon tour à trouver le bonheur,
Dites-moi en échange ce dont vous rêvez.

L’amour ! Voilà la requête de tout le monde !
Méfiez-vous de ces femmes qui parlent d’amour.
Elles pourraient vous empoisonner avec immonde,
Elles ne savent vraiment aimer que pour un jour !

Arrêtez donc de chercher, c’est peine perdue.
Vous risquez d’être aveuglé et de manquer votre bien-aimée.
L’amour trouvera son chemin vers vous le moment venu.
Quant à moi, il y a longtemps que j’ai cessé de rêver !

On dirait que les hommes vous ont fait souffrir,
Vos blessures sont profondes, certainement pas fatales.
Il vous reste encore un peu de force pour sourire,
Le temps vous guérira de vos pensées viscérales.

Qu’avez-vous vécu pour porter ce discours ?
Quelqu’un vous a-t-il un jour volé votre âme
Ou plutôt l’avez-vous perdue pour toujours ?
Je voudrais qu’on vous aime comme j’aime les femmes.

Approchez-vous, je vais vous conter mon arcane.
Ce n’est guère les hommes… j’en veux au destin
J’ai le don de séduire n’importe quelle âme
Et la malédiction de tout gâcher au moment opportun.

Comme vous mais en vain, je cherchais l’amour.
En m’aventurant, je n’ai récolté que des déceptions,
Et par-dessus tout j’ai perdu mon âme d’or.
L’âme perdue… le cœur brisé, je me noie dans mes frustrations.

Essuyons nos larmes belle dame, nous allons nous relever.
Oublions le goût de nos vies insipides.
Autant que je le pourrai, je vous protégerai,
Offrez-moi votre amitié, je serai votre guide.
 • Pieds Hyphénique: Naissance D’Une Amitié

  je=cher=che=u=ne=fem=me=qui=par=le=da=mour 12
  pour=riez=vous=mai=der=à=croi=ser=son=che=min 11
  jai=be=soin=del=le=pour=un=al=ler=sans=re=tour 12
  je=veux=sen=tir=son=cœur=dans=le=creux=de=mes=mains 12

  il=est=temps=pour=moi=de=trou=ver=mon=â=me=soeur 12
  com=ment=dois=je=fai=re=pour=o=ser=lem=bras=ser 12
  je=vous=aide=rai=à=mon=tour=à=trou=ver=le=bon=heur 13
  di=tes=moi=en=é=chan=ge=ce=dont=vous=rê=vez 12

  la=mour=voi=là=la=re=quê=te=de=tout=le=monde 12
  mé=fiez=vous=de=ces=fem=mes=qui=par=lent=da=mour 12
  elles=pour=raient=vous=em=poi=son=ner=a=vec=im=monde 12
  el=les=ne=savent=vrai=ment=ai=mer=que=pour=un=jour 12

  ar=rê=tez=donc=de=cher=cher=cest=pei=ne=per=due 12
  vous=ris=quez=dêtrea=veu=glé=et=de=man=quer=votre=bien=ai=mée 14
  la=mour=trouve=ra=son=che=min=vers=vous=le=moment=ve=nu 13
  quant=à=moi=il=y=a=long=temps=que=jai=ces=sé=de=rê=ver 15

  on=di=rait=que=les=hom=mes=vous=ont=fait=souf=frir 12
  vos=bles=sures=sont=pro=fondes=cer=taine=ment=pas=fa=tales 12
  il=vous=res=teen=core=un=peu=de=force=pour=sou=rire 12
  le=temps=vous=gué=ri=ra=de=vos=pen=sées=vis=cé=rales 13

  qua=vez=vous=vé=cu=pour=por=ter=ce=dis=cours 11
  quel=quun=vous=a=til=un=jour=vo=lé=vo=tre=âme 12
  ou=plu=tôt=la=vez=vous=per=due=pour=tou=jours 11
  je=vou=drais=quon=vous=aime=com=me=jai=me=les=femmes 12

  ap=pro=chez=vous=je=vais=vous=con=ter=mon=ar=cane 12
  ce=nest=guè=re=les=hom=mes=jen=veux=au=des=tin 12
  jai=le=don=de=sé=duire=nim=por=te=quel=le=âme 12
  et=la=ma=lé=dic=tion=de=tout=gâ=cher=au=moment=op=por=tun 15

  com=me=vous=mais=en=vain=je=cher=chais=la=mour 11
  en=maven=tu=rant=je=nai=ré=col=té=que=des=dé=cep=tions 14
  et=par=des=sus=tout=jai=per=du=mon=â=me=dor 12
  lâ=me=per=due=le=cœur=bri=sé=je=me=noie=dans=mes=frus=tra=tions 16

  es=suyons=nos=lar=mes=bel=le=dame=nous=al=lons=nous=re=le=ver 15
  ou=bli=ons=le=goût=de=nos=vies=in=si=pi=des 12
  au=tant=que=je=le=pour=rai=je=vous=pro=tége=rai 12
  of=frez=moi=votrea=mi=tié=je=se=rai=vo=tre=guide 12
 • Phonétique : Naissance D’Une Amitié

  ʒə ʃεʁʃə ynə famə ki paʁlə damuʁ,
  puʁʁje vu mεde a kʁwaze sɔ̃ ʃəmɛ̃ ?
  ʒε bəzwɛ̃ dεllə puʁ œ̃n- ale sɑ̃ ʁətuʁ,
  ʒə vø sɑ̃tiʁ sɔ̃ kœʁ dɑ̃ lə kʁø də mε mɛ̃.

  il ε tɑ̃ puʁ mwa də tʁuve mɔ̃n- amə sœʁ,
  kɔmɑ̃ dwa ʒə fεʁə puʁ oze lɑ̃bʁase ?
  ʒə vuz- εdəʁε a mɔ̃ tuʁ a tʁuve lə bɔnœʁ,
  ditə mwa ɑ̃n- eʃɑ̃ʒə sə dɔ̃ vu ʁεve.

  lamuʁ ! vwala la ʁəkεtə də tu lə mɔ̃də !
  mefje vu də sε famə ki paʁle damuʁ.
  εllə puʁʁε vuz- ɑ̃pwazɔne avεk imɔ̃də,
  εllə nə save vʁεmɑ̃ εme kə puʁ œ̃ ʒuʁ !

  aʁεte dɔ̃k də ʃεʁʃe, sε pεnə pεʁdɥ.
  vu ʁiske dεtʁə avøɡle e də mɑ̃ke vɔtʁə bjɛ̃ εme.
  lamuʁ tʁuvəʁa sɔ̃ ʃəmɛ̃ vεʁ vu lə mɔmɑ̃ vəny.
  kɑ̃ a mwa, il i a lɔ̃tɑ̃ kə ʒε sese də ʁεve !

  ɔ̃ diʁε kə lεz- ɔmə vuz- ɔ̃ fε sufʁiʁ,
  vo blesyʁə sɔ̃ pʁɔfɔ̃də, sεʁtεnəmɑ̃ pa fatalə.
  il vu ʁεstə ɑ̃kɔʁə œ̃ pø də fɔʁsə puʁ suʁiʁə,
  lə tɑ̃ vu ɡeʁiʁa də vo pɑ̃se viseʁalə.

  kave vu veky puʁ pɔʁte sə diskuʁ ?
  kεlkœ̃ vuz- a til œ̃ ʒuʁ vɔle vɔtʁə amə
  u plyto lave vu pεʁdɥ puʁ tuʒuʁ ?
  ʒə vudʁε kɔ̃ vuz- εmə kɔmə ʒεmə lε famə.

  apʁoʃe vu, ʒə vε vu kɔ̃te mɔ̃n- aʁkanə.
  sə nε ɡεʁə lεz- ɔmə… ʒɑ̃ vøz- o dεstɛ̃
  ʒε lə dɔ̃ də sedɥiʁə nɛ̃pɔʁtə kεllə amə
  e la malediksjɔ̃ də tu ɡaʃe o mɔmɑ̃ ɔpɔʁtœ̃.

  kɔmə vu mεz- ɑ̃ vɛ̃, ʒə ʃεʁʃε lamuʁ.
  ɑ̃ mavɑ̃tyʁɑ̃, ʒə nε ʁekɔlte kə dε desεpsjɔ̃,
  e paʁ dəsy tu ʒε pεʁdy mɔ̃n- amə dɔʁ.
  lamə pεʁdɥ… lə kœʁ bʁize, ʒə mə nwa dɑ̃ mε fʁystʁasjɔ̃.

  esyiɔ̃ no laʁmə- bεllə damə, nuz- alɔ̃ nu ʁələve.
  ubljɔ̃ lə ɡu də no viz- ɛ̃sipidə.
  otɑ̃ kə ʒə lə puʁʁε, ʒə vu pʁɔteʒəʁε,
  ɔfʁe mwa vɔtʁə amitje, ʒə səʁε vɔtʁə ɡidə.
 • Pieds Phonétique : Naissance D’Une Amitié

  ʒə=ʃεʁ=ʃə=y=nə=fa=mə=ki=paʁ=lə=da=muʁ 12
  puʁ=ʁj=e=vu=mε=de=a=kʁwa=ze=sɔ̃=ʃə=mɛ̃ 12
  ʒε=bə=zwɛ̃=dεl=lə=puʁ=œ̃=na=le=sɑ̃=ʁə=tuʁ 12
  ʒə=vø=sɑ̃=tiʁ=sɔ̃=kœʁ=dɑ̃=lə=kʁø=də=mε=mɛ̃ 12

  il=ε=tɑ̃=puʁ=mwa=də=tʁu=ve=mɔ̃=na=mə=sœʁ 12
  kɔ=mɑ̃=dwa=ʒə=fε=ʁə=puʁ=o=ze=lɑ̃=bʁa=se 12
  ʒə=vuzεdə=ʁε=a=mɔ̃=tuʁ=a=tʁu=ve=lə=bɔ=nœʁ 12
  di=tə=mwa=ɑ̃=ne=ʃɑ̃=ʒə=sə=dɔ̃=vu=ʁε=ve 12

  la=muʁ=vwa=la=la=ʁə=kε=tə=də=tu=lə=mɔ̃də 12
  me=fje=vu=də=sε=fa=mə=ki=paʁ=le=da=muʁ 12
  εl=lə=puʁ=ʁε=vu=zɑ̃=pwa=zɔ=ne=a=vεk=imɔ̃də 12
  εllə=nə=sa=ve=vʁε=mɑ̃=ε=me=kə=puʁ=œ̃=ʒuʁ 12

  a=ʁε=te=dɔ̃k=də=ʃεʁ=ʃe=sε=pε=nə=pεʁdɥ 11
  vu=ʁis=ke=dεtʁəa=vø=ɡle=e=də=mɑ̃=ke=vɔtʁə=bjɛ̃=ε=me 14
  lamuʁtʁuvə=ʁa=sɔ̃=ʃə=mɛ̃=vεʁ=vu=lə=mɔ=mɑ̃=və=ny 12
  kɑ̃=a=mwa=il=i=alɔ̃tɑ̃kə=ʒε=se=se=də=ʁε=ve 12

  ɔ̃=di=ʁε=kə=lε=zɔ=mə=vu=zɔ̃=fε=su=fʁiʁ 12
  vo=ble=syʁə=sɔ̃=pʁɔ=fɔ̃də=sεʁ=tε=nə=mɑ̃=pa=fatalə 12
  il=vu=ʁεstəɑ̃=kɔ=ʁə=œ̃=pø=də=fɔʁ=sə=puʁ=suʁiʁə 12
  lə=tɑ̃=vu=ɡe=ʁi=ʁadə=vo=pɑ̃=se=vi=se=ʁalə 12

  ka=ve=vu=ve=ky=puʁ=pɔʁ=te=sə=dis=kuʁ 11
  kεl=kœ̃=vu=za=til=œ̃=ʒuʁ=vɔ=le=vɔ=tʁə=amə 12
  u=ply=to=la=ve=vu=pεʁdɥ=puʁ=tu=ʒuʁ 10
  ʒə=vu=dʁε=kɔ̃=vu=zεmə=kɔ=mə=ʒε=mə=lε=famə 12

  a=pʁo=ʃe=vu=ʒə=vε=vu=kɔ̃=te=mɔ̃=naʁ=kanə 12
  sə=nε=ɡε=ʁə=lε=zɔ=mə=ʒɑ̃=vø=zo=dεs=tɛ̃ 12
  ʒε=lə=dɔ̃=də=sed=ɥiʁə=nɛ̃=pɔʁ=tə=kεl=lə=amə 12
  e=la=ma=le=dik=sjɔ̃də=tu=ɡa=ʃe=o=mɔ=mɑ̃=ɔ=pɔʁ=tœ̃ 15

  kɔ=mə=vu=mε=zɑ̃=vɛ̃=ʒə=ʃεʁ=ʃε=la=muʁ 11
  ɑ̃=ma=vɑ̃=ty=ʁɑ̃=ʒə=nε=ʁe=kɔl=te=kə=dε=de=sεp=sjɔ̃ 15
  e=paʁ=də=sy=tu=ʒε=pεʁ=dy=mɔ̃=na=mə=dɔʁ 12
  lamə=pεʁdɥ=lə=kœʁ=bʁi=ze=ʒə=mə=nwa=dɑ̃=mε=fʁys=tʁa=sjɔ̃ 14

  e=sy=i=ɔ̃nolaʁmə=bεllə=da=mə=nu=za=lɔ̃=nu=ʁə=lə=ve 14
  u=blj=ɔ̃=lə=ɡu=də=no=vi=zɛ̃=si=pi=də 12
  o=tɑ̃kə=ʒə=lə=puʁ=ʁε=ʒə=vu=pʁɔ=te=ʒə=ʁε 12
  ɔ=fʁe=mwa=vɔtʁəa=mi=tje=ʒə=sə=ʁε=vɔ=tʁə=ɡidə 12

Historique des Modifications

31/01/2020 14:19

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
31/01/2020 14:19Jeromebx

Ce fut un plaisir partagé dans ce cas 😍. Merci pour ce bon moment et ces très agréables discussions. 😁

👍
Auteur de Poésie
31/01/2020 21:02Nadja Dream

Bravo à vous deux.... quand la poésie unit...❤️

👍
Auteur de Poésie
01/02/2020 17:16Ed

Magnifique ! Une belle inspiration partagée 🙂

👍
Auteur de Poésie
12/05/2020 20:07La_Plume_Libre

Beau aujourd’hui , Beau demain ... Merci pour le partage.

👍
Auteur de Poésie
13/05/2020 07:05Lau Tatar

Je ne sais pas comment j’ai raté ce poème jusqu’à maintenant ! Très joli, très bonne collaboration !

👍
Auteur de Poésie
14/05/2020 13:16Patjan

Une doublette bien réussie, Sublime texte, bravo à vous deux. On en redemande!!!!

👍
Auteur de Poésie
23/05/2020 13:55Alma Doce

Ce poème me fait penser à une chanson de Jacques Dutronc et Françoise Hardy, pourtant c’est pas le même sujet. Très joli duo, Bravo à tous les deux

👍
Auteur de Poésie
24/05/2020 19:10Orion

Texte magnifique et qui fait naturellement surgir plein de questions