Poeme : Front Contre Front Yeux Dans Les Yeux

Front Contre Front Yeux Dans Les Yeux

Des yeux perdu dans l’oubli,
Un regard qui s’assombrit.
Un mot prononcé,
Des paroles égarées.
Mon esprit se met à voguer,
Je suis parti dans mes pensées.
Des choses me viennent à l’esprit,
Des belles oui, des jolies.
Et puis voilà le tour du doute,
Moi qui écoute
Ma tête et mon cœur,
J’ai peur.
Une photo, des souvenirs,
Mon moral qui devient pire.
Un sourire, une larme,
Mon cœur qui se calme.
Tant de moments passés,
Une année que j’ai aimé,
Que je n’oublierai jamais,
Et qui en moi est gravée.
Un bracelet,
La seule chose que j’ai gardée.
Une accolade, un baiser,
Sur la joue pas à côté.
Des envies de t’embrasser
Encore vécue il y a une journée.
Front contre front,
Yeux dans les yeux,
Regard ininterrompus
Et cet enivrant inconnu
De connaître le goût de ta chair,
Je suis sûre que ça peut me plaire.
Une bouche bien gardée
Que jamais je ne toucherai.
Un corps que je connais presque entier,
Tant de temps passé
A tes côtés, sur tes genoux,
A te sauter dessus et rire jusqu’au bout
De la journée
Que je voulais qu’elle ne se termine jamais.
Un amour impartagé,
De grandes promesses d’amitié
Et bien sûr renvoyé
Qu’on tente tout deux d’honorer.
Jamais je ne me lasserai
D’être avec toi, de t’écouter.
Tu es dans mon cœur à jamais,
Toi, oui, toi tant aimé.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Front Contre Front Yeux Dans Les Yeux

  des=y=eux=per=du=dans=lou=bli 8
  un=re=gard=qui=sas=som=brit 7
  un=mot=pro=non=cé 5
  des=pa=ro=les=é=ga=rées 7
  mon=es=prit=se=met=à=vo=guer 8
  je=suis=par=ti=dans=mes=pen=sées 8
  des=choses=me=vien=nent=à=les=prit 8
  des=bel=les=oui=des=jo=lies 7
  et=puis=voi=là=le=tour=du=doute 8
  moi=qui=é=cou=te 5
  ma=tê=te=et=mon=cœur 6
  jai=peur 2
  u=ne=pho=to=des=sou=ve=nirs 8
  mon=mo=ral=qui=de=vient=pi=re 8
  un=sou=ri=re=u=ne=lar=me 8
  mon=cœur=qui=se=ca=lme 6
  tant=de=mo=ments=pas=sés 6
  u=ne=an=née=que=jai=ai=mé 8
  que=je=nou=blie=rai=ja=mais 7
  et=qui=en=moi=est=gra=vée 7
  un=bra=ce=let 4
  la=seule=cho=se=que=jai=gar=dée 8
  u=ne=ac=co=lade=un=bai=ser 8
  sur=la=joue=pas=à=cô=té 7
  des=en=vies=de=tem=bras=ser 7
  en=core=vé=cue=il=y=a=u=ne=jour=née 11
  front=con=tre=front 4
  y=eux=dans=les=y=eux 6
  re=gard=i=nin=ter=rom=pus 7
  et=cet=en=ivrant=in=con=nu 7
  de=con=naître=le=goût=de=ta=chair 8
  je=suis=sû=re=que=ça=peut=me=plaire 9
  u=ne=bou=che=bien=gar=dée 7
  que=ja=mais=je=ne=tou=che=rai 8
  un=corps=que=je=con=nais=pres=queen=tier 9
  tant=de=temps=pas=sé 5
  a=tes=cô=tés=sur=tes=ge=noux 8
  a=te=sau=ter=des=sus=et=rire=jus=quau=bout 11
  de=la=jour=née 4
  que=je=vou=lais=quel=le=ne=se=ter=mine=ja=mais 12
  un=a=mour=im=par=ta=gé 7
  de=grandes=pro=mes=ses=da=mi=tié 8
  et=bien=sûr=ren=voy=é 6
  quon=tente=tout=deux=d=ho=no=rer 8
  ja=mais=je=ne=me=las=se=rai 8
  dêtre=a=vec=toi=de=té=cou=ter 8
  tu=es=dans=mon=cœur=à=ja=mais 8
  toi=oui=toi=tant=ai=mé 6
 • Phonétique : Front Contre Front Yeux Dans Les Yeux

  dεz- iø pεʁdy dɑ̃ lubli,
  œ̃ ʁəɡaʁ ki sasɔ̃bʁi.
  œ̃ mo pʁonɔ̃se,
  dε paʁɔləz- eɡaʁe.
  mɔ̃n- εspʁi sə mεt a vɔɡe,
  ʒə sɥi paʁti dɑ̃ mε pɑ̃se.
  dε ʃozə mə vjεne a lεspʁi,
  dε bεlləz- ui, dε ʒɔli.
  e pɥi vwala lə tuʁ dy dutə,
  mwa ki ekutə
  ma tεtə e mɔ̃ kœʁ,
  ʒε pœʁ.
  ynə fɔto, dε suvəniʁ,
  mɔ̃ mɔʁal ki dəvjɛ̃ piʁə.
  œ̃ suʁiʁə, ynə laʁmə,
  mɔ̃ kœʁ ki sə kalmə.
  tɑ̃ də mɔmɑ̃ pase,
  ynə ane kə ʒε εme,
  kə ʒə nubljəʁε ʒamε,
  e ki ɑ̃ mwa ε ɡʁave.
  œ̃ bʁasəlε,
  la sələ ʃozə kə ʒε ɡaʁde.
  ynə akɔladə, œ̃ bεze,
  syʁ la ʒu pa a kote.
  dεz- ɑ̃vi də tɑ̃bʁase
  ɑ̃kɔʁə vekɥ il i a ynə ʒuʁne.
  fʁɔ̃ kɔ̃tʁə fʁɔ̃,
  iø dɑ̃ lεz- iø,
  ʁəɡaʁ inɛ̃teʁɔ̃pys
  e sεt ɑ̃nivʁɑ̃ ɛ̃kɔny
  də kɔnεtʁə lə ɡu də ta ʃεʁ,
  ʒə sɥi syʁə kə sa pø mə plεʁə.
  ynə buʃə bjɛ̃ ɡaʁde
  kə ʒamε ʒə nə tuʃəʁε.
  œ̃ kɔʁ kə ʒə kɔnε pʁεskə ɑ̃tje,
  tɑ̃ də tɑ̃ pase
  a tε kote, syʁ tε ʒənu,
  a tə sote dəsyz- e ʁiʁə ʒysko bu
  də la ʒuʁne
  kə ʒə vulε kεllə nə sə tεʁminə ʒamε.
  œ̃n- amuʁ ɛ̃paʁtaʒe,
  də ɡʁɑ̃də pʁɔmesə damitje
  e bjɛ̃ syʁ ʁɑ̃vwaje
  kɔ̃ tɑ̃tə tu dø donoʁe.
  ʒamε ʒə nə mə lasəʁε
  dεtʁə avεk twa, də tekute.
  ty ε dɑ̃ mɔ̃ kœʁ a ʒamε,
  twa, ui, twa tɑ̃ εme.
 • Syllabes Phonétique : Front Contre Front Yeux Dans Les Yeux

  dε=zi=ø=pεʁ=dy=dɑ̃=lu=bli 8
  œ̃=ʁə=ɡaʁ=ki=sa=sɔ̃=bʁi 7
  œ̃=mo=pʁo=nɔ̃=se 5
  dε=pa=ʁɔ=lə=ze=ɡa=ʁe 7
  mɔ̃=nεs=pʁi=sə=mεt=a=vɔ=ɡe 8
  ʒə=sɥi=paʁ=ti=dɑ̃=mε=pɑ̃=se 8
  dε=ʃozə=mə=vjε=ne=a=lεs=pʁi 8
  dε=bεl=lə=zu=i=dε=ʒɔ=li 8
  e=pɥi=vwa=la=lə=tuʁ=dy=dutə 8
  mwa=ki=e=ku=tə 5
  ma=tε=tə=e=mɔ̃=kœ=ʁə 7
  ʒε=pœ=ʁə 3
  y=nə=fɔ=to=dε=su=və=niʁ 8
  mɔ̃=mɔ=ʁal=ki=də=vjɛ̃=pi=ʁə 8
  œ̃=su=ʁi=ʁə=y=nə=laʁ=mə 8
  mɔ̃=kœ=ʁə=ki=sə=kal=mə 7
  tɑ̃=də=mɔ=mɑ̃=pa=se 6
  y=nə=a=ne=kə=ʒε=ε=me 8
  kə=ʒə=nu=blj=ə=ʁε=ʒa=mε 8
  e=ki=ɑ̃=mwa=ε=ɡʁa=ve 7
  œ̃=bʁa=sə=lε 4
  la=sə=lə=ʃozə=kə=ʒε=ɡaʁ=de 8
  ynə=a=kɔ=la=də=œ̃=bε=ze 8
  syʁ=la=ʒu=pa=a=ko=te 7
  dε=zɑ̃=vi=də=tɑ̃=bʁa=se 7
  ɑ̃=kɔʁə=vekɥ=il=i=a=y=nə=ʒuʁ=ne 10
  fʁɔ̃=kɔ̃=tʁə=fʁɔ̃ 4
  i=ø=dɑ̃=lε=zi=ø 6
  ʁə=ɡaʁ=i=nɛ̃=te=ʁɔ̃=pys 7
  e=sεt=ɑ̃=ni=vʁɑ̃=ɛ̃=kɔ=ny 8
  də=kɔ=nεtʁə=lə=ɡu=də=ta=ʃεʁ 8
  ʒə=sɥi=syʁə=kə=sa=pø=mə=plεʁə 8
  y=nə=bu=ʃə=bj=ɛ̃=ɡaʁ=de 8
  kə=ʒa=mε=ʒə=nə=tu=ʃə=ʁε 8
  œ̃=kɔʁkə=ʒə=kɔ=nε=pʁεs=kəɑ̃=tje 8
  tɑ̃=də=tɑ̃=pa=se 5
  a=tε=ko=te=syʁ=tε=ʒə=nu 8
  atə=so=te=də=sy=ze=ʁi=ʁə=ʒys=ko=bu 11
  də=la=ʒuʁ=ne 4
  kə=ʒə=vu=lε=kεllə=nə=sə=tεʁ=minə=ʒa=mε 11
  œ̃=na=muʁ=ɛ̃=paʁ=ta=ʒe 7
  də=ɡʁɑ̃də=pʁɔ=me=sə=da=mi=tje 8
  e=bj=ɛ̃=syʁ=ʁɑ̃=vwa=j=e 8
  kɔ̃=tɑ̃=tə=tu=dø=do=no=ʁe 8
  ʒa=mε=ʒə=nə=mə=la=sə=ʁε 8
  dεtʁə=a=vεk=twa=də=te=ku=te 8
  ty=ε=dɑ̃=mɔ̃=kœʁ=a=ʒa=mε 8
  twa=u=i=twa=tɑ̃=ε=me 7

Récompense

0
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
05/11/2005 23:27Lulu-La-Fouine

ma fouine jaime trop t poeme ta trop du talent continu ...... (L)