Poeme-France : Lecture Écrit Jour-Nuit

Poeme : Lilith

de Amireal

Publié le 19/05/2017 11:07

Poème Jour-Nuit


Poème Jour-Nuit

Poete : Amireal

Contenu

L'écrit contient 169 mots qui sont répartis dans 6 strophes.

Lilith

Mais qu’elle était donc étrange, cette Lilith,
Qui battait la campagne à l’aube de la nuit
Pour se retirer fourbue, au soleil naissant,
Repue, le ventre chargé du sang des vivants…

Au petit matin, deux petites taches rouges
Discrètes, piquant un peu au cou,
Vous accompagnent près de Pérouges
Sur le chemin du Fabricou…

Elle ne laisse que peu de traces de son passage
Tandis que vous êtes bercés par les bras de Morphée
Babillant, balbutiant, tel l’enfant sage
Les mots issus des rêves de la pensée…

Etrange est-elle, car nul ne l’aime, et pourtant !
Elle, qui vous aime tant, vous et votre sang
Dont avidement elle se gorge
Peignant discrètement en rouge votre gorge

La nuit où je l’ai surprise, sur le rebord du lit,
Alors qu’elle me croyait trop bien assoupi
J’ai promptement saisi mon coupe-gorge
La veille faite au sein de ma forge…

La Lilith n’a poussé aucun cri
Elle connaissait son destin, c’est ainsi…
Amireal

 • Pieds Hyphénique: Lilith

  mais=quel=leé=tait=donc=é=trange=cet=te=li=li=th 12
  qui=bat=tait=la=cam=pa=gneà=lau=be=de=la=nuit 12
  pour=se=re=ti=rer=fourbue=au=so=leil=nais=sant 11
  re=pue=le=ven=tre=char=gé=du=sang=des=vi=vants 12

  au=pe=tit=ma=tin=deux=pe=ti=tes=ta=ches=rouges 12
  dis=crètes=pi=quant=un=peu=au=cou 8
  vous=ac=com=pa=gnent=près=de=pé=rouges 9
  sur=le=che=min=du=fa=bri=cou 8

  el=le=ne=lais=se=que=peu=de=tra=ces=de=son=pas=sage 14
  tan=dis=que=vous=ê=tes=ber=cés=par=les=bras=de=mor=phée 14
  ba=billant=bal=bu=tiant=tel=len=fant=sage 9
  les=mots=is=sus=des=rê=ves=de=la=pensée 10

  etran=geest=el=le=car=nul=ne=laime=et=pour=tant 11
  el=le=qui=vous=ai=me=tant=vous=et=vo=tre=sang 12
  dont=a=vi=de=ment=el=le=se=gorge 9
  pei=gnant=dis=crè=te=ment=en=rou=ge=vo=tre=gorge 12

  la=nuit=où=je=lai=sur=prise=sur=le=re=bord=du=lit 13
  a=lors=quel=le=me=cro=yait=trop=bien=as=sou=pi 12
  jai=promp=te=ment=sai=si=mon=cou=pe=gorge 10
  la=vei=lle=fai=teau=sein=de=ma=forge 9

  la=li=li=th=na=pous=sé=au=cun=cri 10
  el=le=con=nais=sait=son=des=tin=cest=ain=si 11
 • Phonétique : Lilith

  mε kεllə etε dɔ̃k etʁɑ̃ʒə, sεtə lilit,
  ki batε la kɑ̃paɲə a lobə də la nɥi
  puʁ sə ʁətiʁe fuʁbɥ, o sɔlεj nεsɑ̃,
  ʁəpɥ, lə vɑ̃tʁə ʃaʁʒe dy sɑ̃ dε vivɑ̃…

  o pəti matɛ̃, dø pətitə taʃə ʁuʒə
  diskʁεtə, pikɑ̃ œ̃ pø o ku,
  vuz- akɔ̃paɲe pʁε də peʁuʒə
  syʁ lə ʃəmɛ̃ dy fabʁiku…

  εllə nə lεsə kə pø də tʁasə də sɔ̃ pasaʒə
  tɑ̃di kə vuz- εtə bεʁse paʁ lε bʁa də mɔʁfe
  babijɑ̃, balbytjɑ̃, tεl lɑ̃fɑ̃ saʒə
  lε moz- isys dε ʁεvə də la pɑ̃se…

  εtʁɑ̃ʒə εt- εllə, kaʁ nyl nə lεmə, e puʁtɑ̃ !
  εllə, ki vuz- εmə tɑ̃, vuz- e vɔtʁə sɑ̃
  dɔ̃ avidəmɑ̃ εllə sə ɡɔʁʒə
  pεɲɑ̃ diskʁεtəmɑ̃ ɑ̃ ʁuʒə vɔtʁə ɡɔʁʒə

  la nɥi u ʒə lε syʁpʁizə, syʁ lə ʁəbɔʁ dy li,
  alɔʁ kεllə mə kʁwajε tʁo bjɛ̃ asupi
  ʒε pʁɔ̃ptəmɑ̃ sεzi mɔ̃ kupə ɡɔʁʒə
  la vεjə fεtə o sɛ̃ də ma fɔʁʒə…

  la lilit na puse okœ̃ kʁi
  εllə kɔnεsε sɔ̃ dεstɛ̃, sεt- ɛ̃si…
 • Pieds Phonétique : Lilith

  mε=kεl=ləe=tε=dɔ̃k=e=tʁɑ̃ʒə=sε=tə=li=lit 11
  ki=ba=tε=la=kɑ̃=pa=ɲəa=lo=bə=də=la=nɥi 12
  puʁ=sə=ʁə=ti=ʁe=fuʁbɥ=o=sɔ=lεj=nε=sɑ̃ 11
  ʁəpɥ=lə=vɑ̃=tʁə=ʃaʁ=ʒe=dy=sɑ̃=dε=vi=vɑ̃ 11

  o=pə=ti=ma=tɛ̃=dø=pə=ti=tə=ta=ʃə=ʁuʒə 12
  dis=kʁεtə=pi=kɑ̃=œ̃=pø=o=ku 8
  vu=za=kɔ̃=pa=ɲe=pʁε=də=pe=ʁuʒə 9
  syʁ=lə=ʃə=mɛ̃=dy=fa=bʁi=ku 8

  εl=lə=nə=lε=sə=kə=pø=də=tʁa=sə=də=sɔ̃=pa=saʒə 14
  tɑ̃=di=kə=vu=zε=tə=bεʁ=se=paʁ=lε=bʁa=də=mɔʁ=fe 14
  ba=bi=jɑ̃=bal=by=tjɑ̃=tεl=lɑ̃=fɑ̃=saʒə 10
  lε=mo=zi=sys=dε=ʁε=və=də=la=pɑ̃=se 11

  ε=tʁɑ̃=ʒəε=tεl=lə=kaʁ=nyl=nə=lεmə=e=puʁ=tɑ̃ 12
  εl=lə=ki=vu=zε=mə=tɑ̃=vu=ze=vɔ=tʁə=sɑ̃ 12
  dɔ̃=a=vi=də=mɑ̃=εl=lə=sə=ɡɔʁ=ʒə 10
  pε=ɲɑ̃=dis=kʁε=tə=mɑ̃=ɑ̃=ʁu=ʒə=vɔ=tʁə=ɡɔʁ=ʒə 13

  la=nɥi=u=ʒə=lε=syʁ=pʁizə=syʁ=lə=ʁə=bɔʁ=dy=li 13
  a=lɔʁ=kεl=lə=mə=kʁwa=jε=tʁo=bjɛ̃=a=su=pi 12
  ʒε=pʁɔ̃p=tə=mɑ̃=sε=zi=mɔ̃=ku=pə=ɡɔʁ=ʒə 11
  la=vε=jə=fε=təo=sɛ̃=də=ma=fɔʁ=ʒə 10

  la=li=lit=na=pu=se=o=kœ̃=kʁi 9
  εl=lə=kɔ=nε=sε=sɔ̃=dεs=tɛ̃=sε=tɛ̃=si 11Récompense

💝
1
👍
0
👎
0