Poeme-France : Lecture Écrit Maladie

Poeme : Atmospherine Hospitaliere

Poème Maladie
Publié le 12/03/2021 11:06

L'écrit contient 192 mots qui sont répartis dans 8 strophes.

Poete : Amireal

Atmospherine HospitaliereSuccession de nuits blanches, je dérive…
Je ne sais plus où ni qui je suis…
Derniers souvenirs dont je me délivre…
Mais quel jour peut-on bien être aujourd’hui ?

La petite grenouille coasse sur son nénuphar géant
Ses petits yeux globuleux semblent dire : « Ne me dérange pas
Pendant mes vocalises, oui, c’est important,
Sinon, je saute dans la vase et jamais tu ne me reverras… »

Je me retourne avec lenteur, car mon côté me fait très mal…
Une silhouette blanche, passant devant mon urinal…
Est-ce un loup-garou, une chèvre, le chat botté ?
Un corbeau, une cigale, une tortue, nul ne le sait…

J’entends, venant de très loin, une voix qui dit : « Ca devrait le calmer… »
Déjà plongé en plein délire, sûr que je ne vais point m’y opposer…

La grenouille, devenue fillette, dit s’appeler Alice
Elle est toujours en vacances, dans un pays merveilleux…
« Es-tu une bergère, petite Miss ? »
« Oui », me répond-elle, « cela se peut… »

Le sable de rivière est si chaud
Les cailloux bien trop brûlants…
La rivière se réduit à un filet d’eau
Mais, désormais, plus rien, je ne ressens…
 • Pieds Hyphénique: Atmospherine Hospitaliere

  1
  1
  suc=ces=sion=de=nuits=blan=ches=je=dé=rive 10
  je=ne=sais=plus=où=ni=qui=je=suis 9
  der=niers=sou=ve=nirs=dont=je=me=dé=livre 10
  mais=quel=jour=peut=ton=bien=être=au=jourd=hui 10

  la=pe=tite=gre=nouille=coasse=sur=son=né=nu=phar=gé=ant 13
  ses=pe=tits=yeux=glo=bu=leux=sem=blent=dire=ne=me=dé=range=pas 15
  pen=dant=mes=vo=ca=lises=oui=cest=im=por=tant 11
  si=non=je=saute=dans=la=va=seet=ja=mais=tu=ne=me=re=ver=ras 16

  je=me=re=tournea=vec=len=teur=car=mon=cô=té=me=fait=très=mal 15
  une=silhouette=blanche=pas=sant=de=vant=mon=u=ri=nal 11
  est=ceun=loup=ga=rou=une=chèvre=le=chat=bot=té 11
  un=cor=beau=une=ci=gale=une=tor=tue=nul=ne=le=sait 13

  jen=tends=ve=nant=de=très=loin=une=voix=qui=dit=ca=de=vrait=le=cal=mer 17
  dé=jà=plon=gé=en=plein=dé=lire=sûr=que=je=ne=vais=point=my=op=po=ser 18

  la=gre=nouille=de=ve=nue=fillette=dit=sap=pe=ler=a=lice 13
  elleest=tou=jours=en=va=cances=dans=un=pa=ys=mer=veilleux 12
  es=tu=une=ber=gère=pe=ti=te=miss 10
  oui=me=ré=pond=elle=ce=la=se=peut 10

  le=sa=ble=de=ri=viè=re=est=si=chaud 10
  les=cail=loux=bien=trop=brû=lants 7
  la=ri=vière=se=ré=duit=à=un=filet=deau 10
  mais=dé=sor=mais=plus=rien=je=ne=res=sens 10
 • Phonétique : Atmospherine Hospitaliere  syksesjɔ̃ də nɥi blɑ̃ʃə, ʒə deʁivə…
  ʒə nə sε plysz- u ni ki ʒə sɥi…
  dεʁnje suvəniʁ dɔ̃ ʒə mə delivʁə…
  mε kεl ʒuʁ pø tɔ̃ bjɛ̃ εtʁə oʒuʁdɥi ?

  la pətitə ɡʁənujə kɔasə syʁ sɔ̃ nenyfaʁ ʒeɑ̃
  sε pətiz- iø ɡlɔbylø sɑ̃ble diʁə : « nə mə deʁɑ̃ʒə pa
  pɑ̃dɑ̃ mε vɔkalizə, ui, sεt- ɛ̃pɔʁtɑ̃,
  sinɔ̃, ʒə sotə dɑ̃ la vazə e ʒamε ty nə mə ʁəveʁa… »

  ʒə mə ʁətuʁnə avεk lɑ̃tœʁ, kaʁ mɔ̃ kote mə fε tʁε mal…
  ynə siluεtə blɑ̃ʃə, pasɑ̃ dəvɑ̃ mɔ̃n- yʁinal…
  ε sə œ̃ lu ɡaʁu, ynə ʃεvʁə, lə ʃa bɔte ?
  œ̃ kɔʁbo, ynə siɡalə, ynə tɔʁtɥ, nyl nə lə sε…

  ʒɑ̃tɑ̃, vənɑ̃ də tʁε lwɛ̃, ynə vwa ki di : « ka dəvʁε lə kalme… »
  deʒa plɔ̃ʒe ɑ̃ plɛ̃ deliʁə, syʁ kə ʒə nə vε pwɛ̃ mi ɔpoze…

  la ɡʁənujə, dəvənɥ fijεtə, di sapəle alisə
  εllə ε tuʒuʁz- ɑ̃ vakɑ̃sə, dɑ̃z- œ̃ pεi mεʁvεjø…
  « εs ty ynə bεʁʒεʁə, pətitə mis ? »
  « ui », mə ʁepɔ̃t- εllə, « səla sə pø… »

  lə sablə də ʁivjεʁə ε si ʃo
  lε kaju bjɛ̃ tʁo bʁylɑ̃…
  la ʁivjεʁə sə ʁedɥi a œ̃ filε do
  mε, dezɔʁmε, plys ʁjɛ̃, ʒə nə ʁəsɛ̃…
 • Pieds Phonétique : Atmospherine Hospitaliere

  1
  1
  syk=se=sjɔ̃=də=nɥi=blɑ̃=ʃə=ʒə=de=ʁivə 10
  ʒə=nə=sε=plys=zu=ni=ki=ʒə=sɥi 9
  dεʁ=nje=su=və=niʁ=dɔ̃=ʒə=mə=de=livʁə 10
  mε=kεl=ʒuʁ=pø=tɔ̃=bjɛ̃=εtʁə=o=ʒuʁ=dɥi 10

  lapə=titə=ɡʁə=nu=jə=kɔ=asə=syʁ=sɔ̃=ne=ny=faʁ=ʒe=ɑ̃ 14
  sεpə=ti=ziø=ɡlɔ=by=lø=sɑ̃=ble=diʁə=nə=mə=de=ʁɑ̃ʒə=pa 14
  pɑ̃=dɑ̃=mε=vɔ=kalizə=ui=sε=tɛ̃=pɔʁ=tɑ̃ 10
  si=nɔ̃=ʒə=sotə=dɑ̃=la=va=zəe=ʒa=mεtynə=mə=ʁə=ve=ʁa 14

  ʒə=mə=ʁə=tuʁnəa=vεk=lɑ̃=tœʁ=kaʁ=mɔ̃=ko=te=mə=fε=tʁε=mal 15
  ynə=si=luεtə=blɑ̃=ʃə=pa=sɑ̃=də=vɑ̃=mɔ̃=ny=ʁi=nal 13
  εsəœ̃=lu=ɡa=ʁu=ynə=ʃεvʁə=lə=ʃa=bɔ=te 10
  œ̃=kɔʁ=bo=ynə=siɡalə=ynə=tɔʁtɥ=nyl=nə=lə=sε 11

  ʒɑ̃=tɑ̃=və=nɑ̃də=tʁε=lwɛ̃=ynə=vwa=ki=di=kadə=vʁε=lə=kal=me 15
  de=ʒa=plɔ̃=ʒe=ɑ̃=plɛ̃=de=liʁə=syʁ=kə=ʒə=nə=vε=pwɛ̃=mi=ɔ=po=ze 18

  laɡʁə=nu=jə=də=vənɥ=fi=jεtə=di=sapə=le=alisə 11
  εlləε=tu=ʒuʁ=zɑ̃vakɑ̃sə=dɑ̃=zœ̃=pε=i=mεʁ=vε=jø 11
  εsə=tyynə=bεʁ=ʒε=ʁə=pə=ti=tə=mis 10
  u=i=mə=ʁe=pɔ̃=tεllə=sə=lasə=pø 10

  lə=sa=blə=də=ʁi=vjε=ʁə=ε=si=ʃo 10
  lε=ka=ju=bj=ɛ̃=tʁo=bʁy=lɑ̃ 8
  la=ʁi=vjεʁə=sə=ʁed=ɥi=a=œ̃=fi=lε=do 11
  mε=de=zɔʁ=mε=plys=ʁjɛ̃=ʒə=nə=ʁə=sɛ̃ 10

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
12/03/2021 11:36Anya

Une description talentueuse et qui semble assez réaliste des sensations que l ’on peut éprouver à l’hôpital sous l’effet des médicaments et des calmants Une expérience traumatisante certes mais qui une fois que l’on en est sorti, nous fera encore plus apprécier la.vie

Auteur de Poésie
12/03/2021 12:14Pangolin

Bien ressorti ces " trucs blancs " qui passent devant devant toi ! Moi je ne pouvais bouger, étant attaché au lit ! Enfin bon, si tu as écrit ceci, c’est que la grenouille est dans la vase, c’est mieux qu’un bénitier !!!