Poeme : Qui Ne Tente Rien N’a Rien…

Qui Ne Tente Rien N’a Rien…

Je ne veux rien tenter…
De peur de tout perdre…
De te perdre toi…

Je ne te dirais pas je t’aime…
Je ne veux pas tout gacher…
Je ne veux aps te perdre toi…

Je ne veux pas te faire fuir…
Je t’aime trop pour sa…
Alors je continuerai à t’aimer en secret…

Je continuerai à te regarder en étant invisible…
J’attendrai le moment ou je devrais te le dire…
Mais pour l’instant je ne veux pas gacher notre amitié…

Pour qu’un jour peut être, elle se transforme en amour…
Je ne tenterais rien…
Tu peux être tranquille…

Mais saches quand même que je t’aime…
On dit « Qui ne tente rien n’a rien »…
Alors je n’aurai rien de toi…

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Qui Ne Tente Rien N’a Rien…

  je=ne=veux=rien=ten=ter 6
  de=peur=de=tout=per=dre 6
  de=te=per=dre=toi 5

  je=ne=te=di=rais=pas=je=taime 8
  je=ne=veux=pas=tout=ga=cher 7
  je=ne=veux=aps=te=perdre=toi 7

  je=ne=veux=pas=te=faire=fu=ir 8
  je=tai=me=trop=pour=sa 6
  a=lors=je=con=ti=nue=rai=à=tai=mer=en=se=cret 13

  je=con=ti=nue=rai=à=te=re=gar=der=en=é=tant=in=vi=sible 16
  jat=ten=drai=le=moment=ou=je=de=vrais=te=le=dire 12
  mais=pour=lins=tant=je=ne=veux=pas=ga=cher=notrea=mi=tié 13

  pour=quun=jour=peut=être=el=le=se=trans=for=meen=a=mour 13
  je=ne=ten=te=rais=rien 6
  tu=peux=ê=tre=tran=quille 6

  mais=sa=ches=quand=même=que=je=taime 8
  on=dit=qui=ne=tente=rien=na=rien 8
  a=lors=je=nau=rai=rien=de=toi 8
 • Phonétique : Qui Ne Tente Rien N’a Rien…

  ʒə nə vø ʁjɛ̃ tɑ̃te…
  də pœʁ də tu pεʁdʁə…
  də tə pεʁdʁə twa…

  ʒə nə tə diʁε pa ʒə tεmə…
  ʒə nə vø pa tu ɡaʃe…
  ʒə nə vøz- aps tə pεʁdʁə twa…

  ʒə nə vø pa tə fεʁə fɥiʁ…
  ʒə tεmə tʁo puʁ sa…
  alɔʁ ʒə kɔ̃tinɥəʁε a tεme ɑ̃ sεkʁε…

  ʒə kɔ̃tinɥəʁε a tə ʁəɡaʁde ɑ̃n- etɑ̃ ɛ̃viziblə…
  ʒatɑ̃dʁε lə mɔmɑ̃ u ʒə dəvʁε tə lə diʁə…
  mε puʁ lɛ̃stɑ̃ ʒə nə vø pa ɡaʃe nɔtʁə amitje…

  puʁ kœ̃ ʒuʁ pø εtʁə, εllə sə tʁɑ̃sfɔʁmə ɑ̃n- amuʁ…
  ʒə nə tɑ̃təʁε ʁjɛ̃…
  ty pøz- εtʁə tʁɑ̃kjə…

  mε saʃə kɑ̃ mεmə kə ʒə tεmə…
  ɔ̃ dit « ki nə tɑ̃tə ʁjɛ̃ na ʁjən »…
  alɔʁ ʒə noʁε ʁjɛ̃ də twa…
 • Syllabes Phonétique : Qui Ne Tente Rien N’a Rien…

  ʒə=nə=vø=ʁjɛ̃=tɑ̃=te 6
  də=pœʁ=də=tu=pεʁ=dʁə 6
  də=tə=pεʁ=dʁə=twa 5

  ʒə=nə=tə=di=ʁε=paʒə=tεmə 7
  ʒə=nə=vø=pa=tu=ɡa=ʃe 7
  ʒə=nə=vø=zaps=tə=pεʁdʁə=twa 7

  ʒə=nə=vøpatə=fε=ʁə=fɥ=iʁ 7
  ʒə=tε=mə=tʁo=puʁ=sa 6
  a=lɔʁʒə=kɔ̃=tin=ɥə=ʁε=a=tε=me=ɑ̃=sε=kʁε 12

  ʒə=kɔ̃=tin=ɥə=ʁε=atə=ʁə=ɡaʁ=de=ɑ̃=ne=tɑ̃=ɛ̃=vi=ziblə 15
  ʒa=tɑ̃=dʁεlə=mɔ=mɑ̃=u=ʒə=də=vʁε=tə=lə=diʁə 12
  mε=puʁ=lɛ̃s=tɑ̃ʒə=nə=vø=pa=ɡa=ʃe=nɔ=tʁəa=mi=tje 13

  puʁ=kœ̃=ʒuʁ=pø=εtʁə=εl=lə=sə=tʁɑ̃s=fɔʁ=məɑ̃=na=muʁ 13
  ʒə=nə=tɑ̃=tə=ʁε=ʁjɛ̃ 6
  ty=pø=zε=tʁə=tʁɑ̃=kjə 6

  mε=saʃə=kɑ̃=mε=mə=kə=ʒə=tεmə 8
  ɔ̃=dit=kinə=tɑ̃=tə=ʁjɛ̃=na=ʁjən 8
  a=lɔʁʒə=no=ʁε=ʁjɛ̃=də=twa 7

Récompense

0
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
01/10/2004 00:00L'ètoile Dès Pleùres

toujours oci bien té poeme ! LOL
jm bcq celui là. . . .
je te fé de gro bisou chacha. . .
léne. . .

Poème Amour
Publié le 01/10/2004 20:56

L'écrit contient 128 mots qui sont répartis dans 6 strophes. Toutes les strophes sont composés de 3 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : Amoureuse De Toi

Texte des commentateurs